Efesios 2

1Nga ti̱'sa̱ kjotseé, kjiín titsa̱hijyo jiòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, 'koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa ijye 'ken jiòn, ta nga̱tjì‑la̱ jñà jé ko̱ jñà kjoa̱'cho ra ki'nià. 2Ko̱ jñà inìhitjasòn‑la jiòn koni 'sín tjín kjoa̱ ra 'sín jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱; 'koa̱á 'sín ki'nià jiòn koni 'sín mejèn‑la̱ jè nga'ñó‑la̱ ni̱í ra batéxoma ya̱ a̱jin i̱sén, ra ti̱jñà‑ni inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra batéxomajin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra mì kì ma‑la̱ síhitjasòn‑la̱ Nainá. 3Ti̱'koa̱á nga'tsì‑ná, ya̱á tsikitsa̱jieén jñà ni̱chjin ra ijye tsato, nga ko̱'sín ki'nié koni 'sín nga nda isasèn‑la̱ ijo‑ná; 'koa̱á 'sín kinitjasén koni 'sín tjín kjoa̱ ra mejèn‑ná ra jién, ko̱ koni 'sín nga kitsó‑ná jè kjo̱bítsjen‑ná. Ta nga̱tjì‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱, bakén‑ná nga ngásòn tsjáhi'in‑ná Nainá tsiki koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 4Tanga jè Nainá, 'ñó tse kjo̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱ nga ngi ko̱ó nga'ñó 'tse̱ kjo̱tsjacha‑la̱ kjotsjake‑ná. 5Nga ti̱'sa̱ kjotseé, kjiín tsikitsa̱jna‑lá Nainá ta nga̱tjì‑la̱ jñà jé‑ná, 'koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa ijyeé 'keén. Tanga jè Nainá kisíkítsa̱jnakon‑ko̱‑ná ko̱ Cristo; (ko̱ ngi ta kjo̱nda 'tse̱ Nainá‑ní nga ítjo̱kajin jiòn kjo̱hi'in). 6Nainá ta̱ñaá isikjaáya ko̱‑ná ko̱ Cristo, ko̱ ya̱á ta̱ña isíkítsa̱jnakjo ko̱‑ná ya̱ ján ngajmi. 7Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga ko̱kòn‑ni ni̱chjin ra 'sa̱ nchrabá‑isa kó'sín 'ñó tse chjí‑la̱ jè kjo̱nda‑la̱ ra kitsjá‑ná koni 'sín kjòhi̱ma̱ke‑ná nga ya̱ titsa̱jnake̱é Cristo. 8Nga̱ ta kjo̱tjó‑ní nga ma ítjo̱kajin jiòn kjo̱hi'in ra 'tse̱ jé‑no, ta kií‑ní nga kjokjiín‑najiòn; mì tsa a̱'ta tsa̱jiòn inchrabà‑ni kjoa̱ kìi̱, jé Nainá kitsjà kjo̱tjò‑no kjo̱nda ra̱kìi̱. 9Mì tsa ki‑ni mé kjoa̱ ra nda ki'nià jiòn. 'Koa̱á ma‑ni nga mì kì ko̱ma yá ra 'nga si̱ìkíjna ijo‑la̱. 10Nga̱ jién, xi̱ta̱ xi̱tse̱é ki'sín‑ná Nainá nga ya̱ titsa̱jnake̱é Cristo Jesús; kií xá tsikínda‑ná mé‑ni nga jñà 'sia̱n‑ná nga'tsì kjoa̱ ra nda tjín, jñà kjoa̱ ra ijye ko̱'sín ti̱ngi tsikíhijyondá‑ni Nainá nga si̱hitjasén. 11'Koa̱á ma‑ni jiòn ra mì tsa a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ judío inchrabà‑ni tje̱‑no, chja̱jnoó‑no xi̱ta̱ judío ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ nga tsò: “Mì tsa mé chjí‑no nga mì tsa tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑no kjoa̱ 'tse̱ circuncisión.” Tanga ta tsja xi̱ta̱á kisi'ta chi̱ba̱‑ni ijo‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 12Ti̱kítsjen jè ni̱chjin ra tsato nga mì tsa ya̱ titsa̱jnako̱o jè Cristo, ko̱ mì tsa ya̱ nakjoá‑najiòn a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel, ko̱ mì tsa ya̱ bako̱‑no jñà kjoa̱ ra Nainá ko̱'sín tsikíndajín‑ko̱ xi̱ta̱ Israel 'kia̱ nga kitsjà‑la̱ 'én‑la̱, ko̱ ni̱mé kjo̱nda i̱nchichiñá‑la jiòn ko̱ mì kì 'yaxkon Nainá jñà ni̱chjin kiòo̱. 13Tanga 'ndi̱‑ni̱ nga ya̱ titsa̱jnako̱o Cristo Jesús, jé Nainá ko̱'sín isichraña‑najiòn ta nga̱tjì‑la̱ jní ra tsikíxten Cristo, jiòn ra kjiín titsa̱jna‑la Nainá nga ti̱'sa̱ kjotseé. 14Nga̱ jé Cristo kisíkítsa̱jna 'nchán‑ná. Jè, jngo na̱xi̱ndá ki'sìn‑ni jñà ra xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga tsjahíxìn jè kjoa̱ ra batéchjá‑ná koni tsa jngo chrjó ra síjnaya masen‑ná tsiki nga mì nda chibé; ko̱ jè tsjahíxìn kjo̱si ra tjín‑ná tsiki 'kia̱ nga kitsjà ijo‑la̱ nga 'ken ya̱ a̱'ta krò. 15Ti̱'koa̱ tsjahíxìn jñà kjoa̱ ra síjé jè kjo̱téxoma ra itjábé‑la̱ Moisés. Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga jñà xi̱ta̱‑la̱ ra ngajò na̱xi̱ndá, jngoó jtín 'si̱in‑ni ra ngi xi̱ta̱ xi̱tse̱, 'koa̱á ma‑ni nga 'jiìkó kjo̱'nchán. 16'Kia̱ nga 'ken ya̱ a̱'ta krò jè Cristo, jé nda isijo̱ókjo‑ni ko̱ Nainá ta ngajò na̱xi̱ndá kìi̱ nga isìjngo‑ni; ya̱á isì'ken nga'tsì ra kjoa̱ kondra̱ 'mì. 17Jiòn ra kjin titsa̱jna‑la Nainá nga ti̱'sa̱ ítjòn, ko̱ ji̱n ra chraña titsa̱hijyo‑la̱ji̱n Nainá, jè Cristo 'ji 'kéna̱jmíya‑ná 'én nda‑la̱ Nainá ra tji̱ko̱ kjo̱'nchán. 18Nga̱ ta a̱'ta 'tse̱‑ní nga tjí'nde‑la̱ nga ma koa̱àko̱na̱jmí‑ni Nainá jñà xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga ta jngoó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá i̱nchisíxájin inìma̱‑la̱. 19'Koa̱á ma‑ni, jiòn ra mì tsa xi̱ta̱ judío, 'ndi̱‑ni̱, mì tsa ti̱ xi̱ta̱ xìn nangi‑najiòn; ngásón ya̱ ta̱jngo nakjoá‑no ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ko̱ ijyeé 'ndsè chiba ko̱ nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 20Jiòn, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jngo ni'ya ra tísindasòn jè chrjó ra ta̱'koa̱ ijye tíjna. Jè chrjó ra̱kìi̱, jñá xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Cristo ko̱ jñá xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Ko̱ jé Cristo tíjna koni na̱jo̱ ngàchrja̱ngi̱‑la̱ chrjó ni'ya ra̱kìi̱. 21Nga ko̱ Cristo, kóho'ki ni'ya, nda kjón‑ní tísí'ñóya nga tímihijin skanda nga ko̱jngo tíjngo nga jngo ni'ya tsje‑la̱ Nainá ko̱ma. 22Ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ titsa̱jnako̱o jiòn Cristo, ti̱'koa̱á ya̱á majngoko̱o jiòn jè ni'ya ra̱kìi̱ ñánda̱ nga jè Nainá tíjna nga Inìma̱ Tsje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\