Efesios 4

1'Koa̱á ma‑ni bitsá'ba‑najiòn, 'a̱n ra nda̱yá tíjna̱'ya ra ta nga̱tjì 'tse̱ Na̱'ín‑ná, ko̱'sín nda 'tia̱àn koni 'sín nga bakèn‑la̱ jè kjoa̱ ra xá inakjoá‑no. 2Kì xi̱ta̱ 'nga ikon 'nià, indakjoa̱ 'tia̱àn; kata'se‑no kjoa̱jetakòn; ngi tà ko̱ó kjo̱tsjacha‑no nga katachíkjoa̱ko̱‑no xàngio̱o. 3Tinè‑la ijo‑no nga ko̱'sín ti̱tsa̱jna ki'ta koni 'sín ijye tsikítsa̱jtín‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, mé‑ni nga ko̱'sín 'nchán ki̱tsa̱jna‑no. 4Nga̱ ta jngoó ijoó ma‑ná jién ra makjiín‑ná, ko̱ ta jngoó‑ni Inìma̱ Tsje ra tjín‑ná; ko̱ jè Nainá, 'koa̱á 'sín kiìchja̱‑ná nga ta jngoó kjoa̱ chiñá‑lá. 5Ta jngoó‑ni jè Na̱'ín‑ná ra tíjna ítjòn‑ná; ta jngoó kjoa̱ tjín‑ni ra makjiín‑ná, ko̱ ta ngásòn isatíndé nga'tsì‑ná, 6ko̱ ta jngo‑ni ra Nainá jè ra Na̱'ín‑ná ma, jè ra tíjna ítjòn‑ná, jè ra síxájin‑ná ko̱ nga tíjnako̱‑ná nga'tsì‑ná. 7Tanga nga jngó jngó‑ná, kja̱ itjábé kja̱ itjábé‑ná jè kjo̱nda‑la̱ Nainá koni 'sín nga kitsjà xá‑ná Cristo. 8Kií ko̱'sín tíchja̱‑ni xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Cristo nga tsò: 'Kia̱ nga ijye kisikijne nga kijìmijìn ya̱ ján i'ngaá, jñà nga'tsì xi̱ta̱ kondra̱‑la̱, ya̱á tsikí'ndo̱fe nga kijìtji̱ngi‑la̱, ko̱ kisìka'bí‑la̱ kjo̱tjò jñà xi̱ta̱‑la̱. 9¿Kó tsò‑ni jè 'én ra tsò: nga kijìmijìn ya̱ ján i'ngaá? Tsò‑ni nga [jè Cristo] ítjòn itjokàjen skanda ya̱ a̱'ta nangi. 10Jè ra itjojen skanda ya̱ a̱'ta nangi, ti̱jé‑ni jè ra kijìmijìn india‑nì ñánda̱ nga isa̱ 'ñó 'nga tsikijna koni nga'tsì ra 'nga títsa̱jna mé‑ni nga jè si̱ìjngo ijye‑ni. 11Jè sabà Jesucristo kitsjà xá‑la̱ nga mé xá ra 'si̱in nga jngó jngó xi̱ta̱. Tjín ra ko̱'sín tsatéxáya‑la̱ nga si̱ìka'bísòn 'én‑la̱, ko̱ tjín jñà ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ko̱ tjín jñà ra bako̱‑la̱ nga 'béna̱jmíya 'én nda‑la̱ Cristo, ko̱ tjín jñà ra bako̱‑la̱ nga síkinda̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ko̱ tjín jñà ra bako̱‑la̱ nga bakón‑ya jè 'én‑la̱ Nainá. 12Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga nda katachji̱ne̱‑ni jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá nga nda si̱hitjasòn xá ra 'tse̱ Nainá, ko̱ mé‑ni nga nda katìhijin‑ni jè na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra jè ijo‑la̱ Cristo. 13'Koa̱á 'sín ma‑ni nga ngi jngoó kjo̱bítsjen 'se̱‑ná nga'tsì‑ná koni 'sín nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ koni 'sín nga 'yaxkeén I'ndí‑la̱, mé‑ni nga ngi xi̱ta̱ kixi̱ ko̱meé. Ngi 'koa̱á 'sín ko̱ngásén koni jè Cristo nga ni̱mé chija'ta‑la̱ ra jè. 14Ko̱ mì tsa ti̱ ko̱'sín 'sia̱n‑né koni tsa i̱xti, nga sasa makjiín‑ná tsa mé 'én ra ki̱ná'yé ra mì tsa kixi̱ kjoa̱, nga jndíi̱ ján fìko̱‑ná xi̱ta̱ maña̱ ra bíndo̱cha̱‑ná nga bakón‑ya ra kj'ií kjoa̱, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa chitso, ra jndíi̱ ján mahítsjá tjo̱ ko̱ nga'ñó‑la̱ nandá. 15Ta isa̱á jnchro ngi 'én kixi̱ ki̱nákje̱é nga matsjacheé xàngie̱é, mé‑ni nga isa̱ nda katakasòn‑ni kjo̱bítsjen‑ná koni 'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱ Cristo nga jè tíjna sko̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 16Jè Cristo tsjá nga'ñó mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ nda kjón kítsa̱hijyojtín‑ni. Nga̱ jè na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tjín koni ijo‑la̱ xi̱ta̱, koni 'sín nga tjíkjo ijo‑la̱ nga kja̱‑tjín kja̱‑tjín xá‑la̱. Tsa nda si̱íxákjo, ki̱hijin‑ní ko̱ 'se̱é‑la̱ nga'ñó. 'Koa̱á 'sín ngoya‑la̱ jè na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá nga ki̱hijin kjo̱bítsjen‑la̱ 'kia̱ nga jngó jngó xi̱ta̱‑la̱ nga nda si̱íxákjo, tsa ngásón matsjake xákjién. 17'Koa̱á 'sín tíxian‑no ko̱ tísíjé‑no a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma ra tsjá‑na Na̱'ín‑ná, kì ti̱ tsja ko̱'sín níjchá‑no ijo‑no koni jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá nga jñà síchjeén kjo̱bítsjen‑la̱ ra ni̱mé chjí‑la̱. 18Tjíjñò‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱. Mì kì be kjo̱nda ra tjín a̱'ta 'tse̱ kjo̱binachon ra tsjá‑ná Nainá ta nga̱tjì‑la̱ mì kì machi̱ya‑la̱ nga̱ batoó tájajín jñà inìma̱‑la̱. 19Mì kì ti̱ be‑ni ra kjo̱sabà 'mì, ijyeé bato kjótájajín, ijyeé ta jñà kájno ká'ta‑la̱ kjoa̱chi̱nga̱ ra sasén‑la̱ ijo‑la̱, mì kì masi‑la̱ nga 'sín kjoa̱chijngi ra bato tjé tjín. 20Tanga ra jiòn, mì tsa ko̱'sín tjín kjoa̱ ra ki'sena̱jmí‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo. 21Nga̱ ijye nda kina'yá jiòn 'én‑la̱ ko̱ nda tsakon‑ya‑no koni 'sín tjín kjo̱hixi̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 22'Koa̱á 'sín ki'sena̱jmí‑no nga ti̱jmió ijye kjo̱binachon jchínga ra ki'chà‑no skanda ti̱'sa̱ kjotseé ra mì ti̱ mé chjí‑la̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ta tsikíndo̱cha̱á‑no nga'tsì kjoa̱'cho ra kisasèn‑la̱ ijo‑no. 23Ti̱'nde‑la nga jè Nainá katasíxi̱tse̱ya inìma̱‑no ko̱ jè kjo̱bítsjen‑no. 24Ko̱'sín ti̱jchá ijo‑no nga jè chjíbé kjo̱binachon xi̱tse̱ ra ko̱'sín tjín koni 'sín nga 'ki Nainá, nga ngi kixi̱ ti̱jchá ijo‑no ko̱ nga tsje ti̱tsa̱jna ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱kixi̱. 25'Koa̱á ma‑ni, ti̱jmí jiòn ra 'én ndiso, ko̱ ngi 'én kixi̱ jchi̱ko̱o xàngio̱o nga jngó jngó‑no nga̱ ta jngoó ijo ma‑ná nga'tsì‑ná. 26Ni̱'sín majti‑no, tanga kì tà chjàn fatsji‑jé; ko̱ kì tà chjàn jngo níchjin majti‑no kó nda nga kàtjì tsá'bí. 27Ko̱ kì bi'nde‑la nga jè xi̱ta̱‑ni̱í bíndisoko̱‑no. 28Jè ra síchijé kjotseé, kì ti̱ síchijé‑ni, katasíxá 'ndi̱‑ni̱, katasíchjeén tsja nga nda katasíxá mé‑ni nga ka̱ma ko̱si̱ko̱'ta‑ni jñà xi̱ta̱ ra tíchija'ta‑la̱. 29Kì ni̱jngo 'én ra 'cho tsò bitjo ya̱ ndsa̱'bà jiòn; jñà ti̱nákjoa̱a 'én ra nda tsò ra ko̱chjeén‑la̱ xi̱ta̱ xàngio̱o nga kixi̱ kítsa̱jna, mé‑ni nga ya̱ sa̱kò‑la̱ kjo̱nda jñà xi̱ta̱ ra kji̱'nchré. 30Kì bi'nde nga ba 'se‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jè ra kitsjá‑ná koni jngo chi̱ba̱ ra bakón nga xi̱ta̱‑la̱ Nainá meé skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga jngó kjá si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑ná Nainá ra a̱'ta 'tse̱ jé‑ná. 31Chjíixiòn ya̱ a̱jin inìma̱‑no nga'tsì kjoa̱ ra tjíngi jti‑no, ko̱ kjoa̱ kjàn ra tjíjin inìma̱‑no, ko̱ kjo̱jtitakòn‑no, ko̱ ra ta i̱nchimakjàn sabá‑no, ko̱ nga nakjoájno‑la xàngio̱o ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'cho tjín. 32Jé ra isa̱ nda tjín nga nda xi̱ta̱ ti̱ko̱o xàngio̱o nga jngó jngó‑no ko̱ nga jcha̱hi̱ma̱takòn; ko̱ ti̱jchaà'ta kañá‑la xàngio̱o koni 'sín nga a̱'ta 'tse̱ Cristo isìhijcha'ta‑no Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\