Efesios 5

1'Koa̱á ma‑ni, ko̱'sín ti̱jchá ijo‑no koni 'sín 'sín jè Nainá; nga̱ jién ra i̱xti‑la̱ tsó‑ná, 'ñó tsjake‑ná. 2Kata'se‑no kjo̱tsjacha ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ xàngio̱o, koni 'sín nga kjotsjake‑ná jè Cristo nga kitsjà ngajo‑ná ijo‑la̱ nga 'ken koni jngo kjo̱tjò ra nda isasèn‑la̱ Nainá. 3Tanga kì tà chjàn kjoa̱chijngi 'nià, ko̱ kjoa̱'cho ra tjé tjín; ko̱ kì tsajmì ra tjín‑la̱ xàngio̱o nìkjaajion; kì ko̱tjín kjoa̱ ra na'yá‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn, jiòn ra na̱xi̱ndá tsje‑la̱ Nainá 'mì‑no. 4Ti̱'koa̱ kì ni̱mé 'én chi̱nga̱ nakjoá ko̱ kì jñà nakjoá 'én ra ni̱mé chjí‑la̱, ko̱ kì ni̱mé 'én‑ská ra 'cho tsò nakjoá. Nga̱ mì kì nda tjín jñà 'én kìi̱, ta isa̱á jnchro ko̱'sín ti̱chjeén ndsa̱'bà nga ko̱'tìn‑la Nainá nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè. 5Machjeén‑ní nga ko̱'sín katasijin‑no nga jñà xi̱ta̱ ra kjoa̱chijngií 'sín, ko̱ ra 'sín kjoa̱'cho ra tjé tjín, ko̱ ra síkjahajin tsajmì ra tjín‑la̱ xákjén ra 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa nainá xkósòn bexkón, jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín, ni̱mé kjo̱tjò 'se̱‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Cristo ko̱ jè Nainá. 6Ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, kìi̱ jñà bíndo̱cha̱‑no jñà xi̱ta̱ ra síchjeén 'én ra ni̱mé chjí‑la̱, nga̱ 'koa̱á jnchro ma‑ni nga síkjinchrabá kjo̱hi'in Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra mì kì síhitjasòn‑la̱. 7Kì ya̱ níngásòn‑ko̱o jñà xi̱ta̱ kìi̱. 8Nga 'sa̱ kjotseé kjoa̱jñò tsikitsa̱jion, tanga 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ iseén titsa̱hijyo nga jè Na̱'ín‑ná Jesucristo titsa̱jnako̱o. Ko̱'sín ti̱jchá ijo‑no koni 'sín nga bakén‑la̱ xi̱ta̱ ra isen títsa̱hijyo. 9Nga̱ jè kjo̱nda ra sakó 'kia̱ nga kjoa̱hisen titsa̱jieén, jè‑ní nga nda 'nié, ko̱ kixi̱ níjché ijo‑ná, ko̱ ngi 'én kixi̱ nakjé. 10Nda chítsijen jiòn mé kjoa̱‑ni ra nda sasén‑la̱ jè Nainá. 11Kì ya̱ níngásòn‑ko̱o koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra ta tjíjñò‑la̱ ra mì kì machi̱ya‑la̱, ta isa̱á jiòn ko̱'tìn‑la nga mì kì nda tjín jñà kjoa̱ ra 'sín. 12Nga̱ skanda masabá‑ná 'kia̱ nga nìkaxkie̱é koni 'sín tjín jñà kjoa̱'cho ra sí'ma jñà xi̱ta̱ kìi̱. 13Tanga nga'tsì kjoa̱, 'kia̱ nga bijchó sihijyo masen ñánda̱ nga isen chon, ya̱á 'ya‑la̱ mé kjoa̱‑ni; 14nga jè kjoa̱ iseén bakón tsa kixi̱ tjín ko̱ tsa mì kixi̱ tjín. Kií ko̱'sín tsò‑ni 'én ra tsò: Ngaji̱ ra tjitsjajnafì, ti̱'ká‑la̱ ijo‑li. Tísi̱tje̱n‑jin ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken; ko̱ jè Cristo si̱hisen‑li. 15'Koa̱á ma‑ni, nda ti̱kinda̱a jiòn kó'sín nga i̱nchiníjchá ijo‑no; ko̱'sín ti̱tsa̱jna koni jñà xi̱ta̱ ra nda síchjeén kjo̱bítsjen‑la̱; kì ko̱'sín 'nià koni 'sín jñà ra mì nda fìko̱ kjo̱bítsjen‑la̱. 16Nda ti̱chjeén ni̱chjin ra tí'bì‑no, nga̱ jñà ni̱chjin ra titsa̱hijyeé 'ñó tjín kjoa̱'cho. 17Kì 'cho mahíko̱o kjo̱bítsjen‑no; nda katamachi̱ya‑no mé ra mejèn‑la̱ Nainá. 18Kì xán ni'chi̱‑no ijo‑no nga 'koa̱á ma‑ni nga ta mé kjoa̱ ra kajion; ta isa̱á jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nda ti̱kíjnajion ya̱ inìma̱‑no mé‑ni nga katatsjá‑no kjo̱bítsjen ra nda tjín. 19'Ti̱ nga'ñó‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no nga ti̱jndá‑la Nainá so ra nda sasén‑la̱ koni 'sín nchrabá Salmo, ko̱ nga'tsì so ra 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nchrabá‑ni. Ngi ko̱ó inìma̱‑no nga jeya ti̱kíjna jè Na̱'ín‑ná. 20Kji'tá ni̱chjin ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá ra Na̱'ín‑ná ma a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná; ko̱'tìn‑la nga Nainá ra katíchjí‑la̱ ta mé kjoa̱‑ni. 21Ti̱ná'yahijon‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no ta nga̱tjì‑la̱ nga skon‑chá jè Cristo. 22Jñà íchjín ra ijye ixan, ko̱'sín nda kata'nchréhijon‑la̱ 'xi̱n‑la̱, koni 'sín nga 'nchréhijon‑la̱ jè Cristo. 23Nga̱ jè 'xi̱n, jè ma sko̱ chjo̱ón‑la̱, koni 'sín Cristo, jè ma sko̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱, ko̱ jè na̱xi̱ndá‑la̱, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa jè ijo‑la̱, nga jè tsachrjejin kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑la̱. 24Koni 'sín jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nda 'nchréhijon‑la̱, jñà íchjín ra ijye ixan, 'koa̱á 'sín nda kata'nchréhijon‑la̱ 'xi̱n‑la̱ ta mé kjoa̱‑nì. 25Jiòn ra xi̱ta̱ 'xi̱n 'mì‑no, ko̱'sín tsjacha 'tia̱àn jñà íchjín‑no koni 'sín nga tsjake jè Cristo jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱. Ko̱ kitsjà kjo̱tjó ijo‑la̱ nga 'ken ngajo‑la̱, 26mé‑ni nga tsje si̱ìkíjna‑ni jè na̱xi̱ndá‑la̱, ko̱ mé‑ni nga ko̱ 'én nda‑la̱ si̱ìtsje‑ni jé‑la̱ koni tsa nandá ki̱níjno‑ni; 27kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga jeya katasíkatsíjen‑ni na̱xi̱ndá‑la̱ ra ti̱jè si̱ìnga̱tsja‑ni ijo‑la̱, ra ni̱mé tjé tjín‑la̱, ko̱ ni̱ ñánda̱ nga 'cho 'ki‑la̱, ko̱ ni̱ ñáa̱‑isa kjoa̱ ra 'cho síkatsíjen. Jè ra mejèn‑la̱ nga 'ñó tsje ko̱ nga 'ñó kixi̱ katijna jè na̱xi̱ndá‑la̱. 28'Koa̱á ti̱'sín machjeén nga jñà ra xi̱ta̱ 'xi̱n, 'koa̱á 'sín katamatsjake íchjín‑la̱ koni 'sín nga matsjake ra jè ijo‑la̱. Jè ra tsjake chjo̱ón‑la̱, ti̱jé‑ni ijo‑la̱ ra ko̱'sín tsjake tí'sín. 29Nga̱ ní yá xi̱ta̱ tjín ra ti̱jè jtike‑ni ijo‑la̱; ta isa̱á jnchro síkonda̱ ijo‑la̱ ko̱ tsjá‑la̱ mé ra machjeén‑la̱, koni 'sín 'sín Cristo nga síkonda̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱. 30Nga̱ jé ma ijo‑la̱ jè na̱xi̱ndá‑la̱; ko̱ jién, ya̱á indabá'ñó‑teé jè ijo ra̱kìi̱. 31Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “'Koa̱á ma‑ni jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra bixan, tsjín jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ jè na̱‑la̱ nga kíjnako̱ jè chjo̱ón‑la̱, ko̱ ta jngoó ijo ka̱ma‑ni ta ngajòo̱.” 32Jè 'én ra̱kìi̱, 'ñó tse tíchja̱‑ni, tanga ta jé tíchjà ra 'a̱n ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ na̱xi̱ndá‑la̱. 33Tanga jè ra 'ñó machjeén nga ko̱'sín tsjacha 'tia̱àn jiòn íchjín‑no nga jngó jngó‑no koni 'sín nga tsjacha jiòn ijo‑no; ko̱ jè chjo̱ón nda katatsakjón‑ke jè 'xi̱n‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\