Gálatas 1

12Jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ma jiòn ra ya̱ titsa̱jna ya̱ nangi Galacia, 'koa̱á 'sín sixóo'ta‑no 'a̱n ra 'mì‑na Pablo ko̱ nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra i̱ títsa̱jnako̱‑na. Jè xá ítjòn ra 'a̱n tsá'ya̱, mì tsa kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ inchrabà‑ni ko̱ mì tsa xi̱ta̱ i̱sà'nde ra ko̱'sín tsikí'ta‑na. Ngi jè sabá tsikíxáya‑na jè Jesucristo ko̱ Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá ra kisikjaáya‑ila̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken. 3Nainá ra Na̱'ín‑ná ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katasíchikon'tin‑no ko̱ katatsjá‑no kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 4Ijyeé 'ya‑nájiòn nga jè Jesucristo kitsjà kjo̱tjò ijo‑la̱ nga 'ken ngajo‑ná ta nga̱tjì 'tse̱ jé‑ná, mé‑ni nga ma kítjo̱kajin‑ná jñà kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱. 'Koa̱á 'sín ki'sìn koni 'sín kjomejèn‑la̱ jè Na̱'ín‑ná ra Nainá ma. 5Jé Na̱'ín‑ná ra Nainá ra machjeén‑la̱ nga jeya katijna ta mé ni̱chjin‑nioo̱ ko̱ ta mé nó‑nioo̱, ko̱'sín katama. 6'A̱n, sí ta maxkón‑na nga ta ndi̱to̱ón kijmitákon jiòn Nainá, nga ya̱á tsangìtji̱ngi‑la jngo 'én ra kj'ií 'sín ki'sena̱jmí‑no. Ko̱ ijyeé ki'chaàjiín‑no nga̱ jè Nainá xá kiìchja̱‑no nga ta jè kjo̱nda‑la̱ Cristo kjó'tatakòn. 7Mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga tjín jngo‑isa 'én nda‑la̱ Cristo ra isa̱ kj'ií 'sín tsò. Majìn. Tanga tjín i'ka xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga minchá skáya‑no nga mejèn‑la̱ si̱ìkitsón‑jin jè 'én nda‑la̱ Cristo nga si̱ìkaatjìya‑la̱. 8Tanga tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra kj'ií tsò 'én ra bakón‑ya koni 'sín tsò jè 'én nda‑la̱ Cristo ra ji̱n bakon‑ya‑laji̱n, jè Nainá katatsjá i'in‑la̱, ni̱'sín ti̱'a̱n‑na ko̱ ni̱'sín jngo ìkja̱li̱ ra ngajmi nchrabá‑ni. 9Koni 'sín ijye ko̱tsi'kìn‑laji̱n nga 'sa̱ ítjòn, takó 'koa̱á 'sín tíxian india‑no 'ndi̱‑ni̱: Tsa yá xi̱ta̱ ra kj'ií tsò 'én ra 'béna̱jmíya‑najiòn koni 'sín tsó 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra ijye ichjíbé jiòn, jè Nainá katatsjá i'in‑la̱. 10'A̱n, mì tsa kjo̱nda‑la̱ xi̱ta̱ ra batsjía̱, kjo̱nda‑la̱ Nainá‑ní ra batsjía̱ ra 'a̱n. Ko̱ mì tsa ki batsjía̱ nga nda kóti̱jna ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱, tsa ko̱'sín mejèn‑na nga 'siaa̱n, mì‑la tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga chi̱'nda‑la̱ Cristo ma. 11Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, ko̱'sín nda katasijin‑no a̱'ta 'tse̱ jè 'én nda‑la̱ Cristo ra 'a̱n 'benájmíya, nga mì tsa ta kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱‑jìn; 12mì tsa taxki̱ xi̱ta̱‑jìn ra kitsjà‑na ko̱ ra tsakón‑ya‑na jñà 'én kìi̱; jè sabá Jesucristo ra tsakón tsijen‑na. 13Kina'yá‑la jiòn koni 'sín kí'siaa̱n nga ti̱'sa̱ ítjòn 'kia̱ nga ya̱ kijì'ta‑la̱ kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ judío; kjojtike̱‑náa̱ jè na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nga tsahatji̱ngi‑la̱, nga mejèn‑na nga katachija. 14A̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío, 'a̱án ísikíjne‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña kjójchá‑ji̱n ya̱ na̱xi̱ndá‑na̱, nga̱ isa̱á 'ñó nda kisìhitjasòn koni 'sín tjín xkósòn ra 'ya‑ni jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱. 15Tanga jè Nainá, 'koa̱á 'sín isasèn‑la̱ nga 'a̱n tsjahíjin‑na skanda ti̱'kia̱‑ni nga ti̱'sa̱ tjíhi'maa̱ ya̱ a̱ya i̱ndsi̱'ba̱ na̱‑na̱ nga ta ko̱ó kjo̱nda‑la̱ nga ko̱'sín kiìchja̱‑ná, 16ko̱ isikatsíjen‑na jè I'ndí‑la̱ mé‑ni nga 'a̱n ko̱ma 'kenájmí‑la̱ 'én nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 'Kia̱ nga ko̱'sín kjomà'tiaa̱n, mì tsa yá xi̱ta̱ ra ískonangi‑la̱, 17ko̱ mì tsa ya̱ ndi̱to̱n kiì‑jiàa̱n ya̱ ján Jerusalén nga kiìkatsjía jñà ra ta̱'koa̱ ijye tsikíxáya ítjòn‑la̱ Cristo. Ta isa̱á jnchro ya̱á kijì ndi̱to̱n ya̱ i̱'nde kixì ra chja̱‑ni na̱xi̱ndá Arabia ko̱ ra kjomà a̱skan‑nioo̱, tsáfaá india‑na ya̱ na̱xi̱ndá Damasco. 18'Kia̱ nga tsato ján nó nga ijye kíjtsexkon Jesucristo, 'kia̱á kijiàa̱ ya̱ ján Jerusalén nga ikatsíjen‑la̱ jè Pedro, ko̱ chrjo'òn ni̱chjin ya̱ tsakáti̱jnaa̱ ya̱ ni'ya‑la̱. 19Mì kì kíjtse‑isaa̱ xi̱ta̱ ra kj'ií ra ta̱'koa̱ ijye kisìxáya ítjòn‑la̱, ta jè 'ndse̱ Na̱'ín‑ná ra 'mì Jacobo ra kíjtsee̱. 20Jè 'én ra ko̱'sín tíbi'tá‑no xa̱jo̱n, tíkotsíjen Nainá, mì tsa 'én ndiso‑jìn, ngi 'én kixi̱‑ní. 21Ra kjomà a̱skan‑ni ya̱á kijiàa̱ ya̱ nangi Siria ko̱ nangi Cilicia. 22Tanga jñà ni̱chjin kìi̱, kjè kì tsa bexkon‑na jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ nangi Judea. 23Jñà xi̱ta̱ kìi̱, tà kií'nchré‑ró nga jè xi̱ta̱ ra tsahatji̱ngi‑la̱ kjotseé, 'ndi̱ 'ndi̱, jè‑ró 'béna̱jmíya 'én nda‑la̱ Cristo, jè 'én‑la̱ Nainá ra mejèn‑la̱ kisìkitsón‑ya tsiki. 24Ko̱ jeya isíkíjna Nainá 'kia̱ nga kií'nchré koni 'sín nga jahatjìya‑na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\