Gálatas 2

1'Kia̱ nga a̱skan‑nioo̱ nga ijchò te ijòn nó, kijí india‑na ya̱ ján Jerusalén, tje̱n‑ko̱‑na Bernabé; ti̱'koa̱á tsakáhijtako̱‑na Tito. 2Kií kijì‑na nga ki̱tjasòn koni 'sín nga isìchi̱ya tsijen‑na Nainá. 'Kia̱ nga ijye ya̱ tíjna̱, ya̱á ítsi'kena̱jmí‑la̱ kó'sín nga 'a̱n ítsakon‑yá‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. A̱'ta xín ítsi'kena̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xá 'nga tjín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo. Kií ko̱'sín kí'sin‑na nga kata'ya‑la̱ nga mì tsa ta kjo̱tjò‑ni jè xá ra tí'siaa̱n ko̱ jè ra ijye kí'siaa̱n. 3Ni̱'sín takó xi̱ta̱ griego jè Tito ra tji̱ko̱‑na, mì tsa yá ra kjo̱'ñó ki'sìn‑la̱ nga isi'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. 4Tanga tjín i'ka xi̱ta̱ ndiso ra ta 'jaha'sen‑jin chijé‑ní ra ko̱'sín kitsò nga ijyeé makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Tanga ta jè ra mejèn‑la̱ nga ske̱ mé ra 'nié, jién ra ijye titsa̱hijyondi̱í‑lá a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés, ta nga̱tjì‑la̱ nga ijye makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús; ta jñà mejèn‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ nga kjo̱'ñó 'si̱n‑ná nga si̱hitjasén jè kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés. 5Tanga ngaji̱n, mì kì inisin‑la̱ji̱n, nga̱ jè ra mejèn‑naji̱n nga jè kjoa̱kixi̱ ra 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo, ya̱á katijnajin ki'ta‑najiòn. 6Jñà xi̱ta̱ ra xá 'nga tjín‑la̱, ni̱mé ra kjoa̱ xi̱tse̱ kitsjà-isa‑na koni 'sín nga ijye 'a̱n bakon‑yáa̱. Tanga 'a̱n, mì tsa jè fì‑na tsa jñà xi̱ta̱ ítjòn kìi̱ 'ñó nda ki'yaxkón, nga̱ jè Nainá mì tsa jè kotsíjen kó'sín nga 'yaxkón xi̱ta̱. 7Ta isa̱á jnchro kjòchi̱yaá‑la̱ nga jè sabá Nainá kisìnga̱tsja‑na xá mé‑ni nga 'a̱n kichjàyajin‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra mì tsa tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ circuncisión; ko̱ jè Pedro kjonga̱tsja xá nga jè ki̱chja̱yajin‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ judío ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. 8Jè Nainá ra isìkasén jè Pedro nga jè ki̱chja̱yajin‑la̱ 'én nda‑la̱ Cristo jñà ra xi̱ta̱ judío, ti̱jé‑ni ra isìkasén‑na nga 'a̱n kichjàyajin‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 9Jè Jacobo, Pedro ko̱ jè Juan, jñà ra ko̱'sín nda ki'yaxkón nga xi̱ta̱ ítjòn tsikìtsa̱hijyo‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, kijtse‑ní nga jè Nainá kitsjà‑na jè kjo̱nda kìi̱; kjojngoó ikon a̱kjòn kitsjá‑naji̱n tsja ngajò‑na̱ji̱n, 'a̱n ko̱ jè Bernabé, mé‑ni nga kijcha‑la̱ nga ta jngoó xá i̱nchi'nià‑ji̱n. Ko̱ tsjaá ki'se‑la̱ nga ya̱ tsangì níxáko̱‑ji̱n jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ko̱ ra jñà, ya̱á isíxáko̱ jñà ra xi̱ta̱ judío. 10Ta jé‑ní jngo kjo̱nda isíjé‑naji̱n, nga mì kì tsa si̱jchaàjin‑ji̱n jñà xi̱ta̱ i̱ma̱. Ko̱ jñà jnchro kjoa̱ kìi̱ ra tíbiné‑la̱ ijo‑na̱ nga 'siaa̱n. 11India, 'kia̱ nga jè Pedro 'ji i̱ na̱xi̱ndá Antioquía tsakatíko̱‑náa̱ ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱, nga̱ mì kì nda tjín kjoa̱ ra ki'sìn. 12'Kia̱ nga 'sa̱ ítjòn, ya̱á tsakjèn‑ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra mì tsa xi̱ta̱ judío; tanga ra kjomà a̱skan‑nioo̱, mì kì ti̱ ya̱ tsakjèn‑ko̱‑nì, 'kia̱ nga 'ji jñà xi̱ta̱ judío ra ti̱'koa̱á makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ya̱ tjímako̱ Jacobo; tsasèn'taxín‑ní, nga̱ jñà itsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío ra tje̱n‑ko̱ Jacobo, jñà ra kjo̱'ñó mejèn‑la̱ nga si'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra a̱'ta 'tse̱ circuncisión. 13Ti̱'koa̱á jñà xi̱ta̱ judío ra i'ka ra makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ya̱á isíngásòn‑ko̱ kjoa̱ ra kiskàjin Pedro ra jò i̱sén tsakón; skanda jè Bernabé kiskàjiín‑te kjoa̱ kìi̱. 14'Kia̱ nga kíjtsee̱ nga mì kì ko̱'sín i̱nchisíhitjasòn koni 'sín tjín kjoa̱kixi̱ ra a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo, 'koa̱á 'sín kíxin‑la̱ jè Pedro ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱: “Ji̱, xi̱ta̱ judío‑ní, tanga mì tsa ko̱'sín tjiníjchí ijo‑li koni tsa xi̱ta̱ judío, ¿kó'sín ma‑ni nga kjo̱'ñó 'nià‑la̱ ji̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga ko̱'sín katasíjchá ijo‑la̱ koni tsa xi̱ta̱ judío?” 15’Jién ni̱'sín kixi̱ kjoa̱ nga tje̱‑la̱ xi̱ta̱ judío meé, nga mì tsa ya̱ kitsin‑jín‑lá jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra ko̱'sín na'yá‑la̱ nga xi̱ta̱‑jé. 16Tanga 'ya‑né nga ni̱jngo xi̱ta̱ ra kixi̱ kíjna ya̱ ngixko̱n Nainá ra ta nga̱tjì‑la̱ nga nda síhitjasòn kjo̱téxoma ra itjábé‑la̱ jè Moisés, ta jé‑ní tsa ya̱ ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesucristo. Jién, ijyeé ya̱ kjokjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, ko̱ jè Nainá, xi̱ta̱ kixi̱ síkíjna‑ná 'kia̱ nga ijye ya̱ makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ko̱ mì tsa ki‑ni nga nda nihitjasén kjo̱téxoma, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ni̱jngo xi̱ta̱ ra kixi̱ kíjna ya̱ ngixko̱n Nainá ni̱'sín nda si̱hitjasòn jè kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés. 17’'Ndi̱‑ni̱, 'koa̱á 'sín chiñá‑lá nga kixi̱ ki̱tsa̱jneé ya̱ ngixko̱n Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé ya̱ makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo, [mì tsa ki‑ni nga i̱nchiniìtjasén kjo̱téxoma]. 'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín xi̱ta̱ jé bítjo̱ngieé [koni 'sín 'mì‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío]. Tanga, ¿a tsó‑ni kjoa̱ nga jé Cristo tímahítsjájin‑ná jé? Majìn, mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. 18Tsa jè kjo̱téxoma ra 'a̱n ijye ítsachrjéngia, india sìhitjásòn india‑na, ya̱á jndáa̱ nga jé tíbatsjí‑la̱ ijo‑na̱. 19Ti̱jé‑ni kjo̱téxoma ra ya̱ kjójchájiaa̱n kisì'ken‑na mé‑ni nga 'ndi̱‑ni̱ ijyeé tíjna̱ndi̱í‑na a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma ra̱kìi̱ nga ko̱'sín ma kóti̱jnakon‑na nga sìhitjásòn‑la̱ Nainá. 20'Kia̱ nga 'ken ya̱ a̱'ta krò jè Cristo, ya̱á 'ken'ta‑te‑la̱ ra 'a̱n; ko̱ mì tsa ti̱ 'a̱n‑naa̱ ra tíjna̱kon; jé Cristo ra ya̱ tíjnajin ya̱ inìma̱‑na̱. 'Ndi̱‑ni̱, kií tíjnakon‑na nga jè kji'tatákon jè I'ndí‑la̱ Nainá ra kjotsjake‑na ko̱ kitsjá ijo‑la̱ nga jè 'ken‑tjì ngajo‑na. 21Mì kì nda tjín nga ki̱náchrjengieé kjo̱nda 'tse̱ Nainá. Tsa ko̱'sín kixé nga a̱'ta 'tse̱é kjo̱téxoma nga kixi̱ ki̱tsa̱hijyeé ya̱ ngixko̱n Nainá, mí‑la mé chjí‑la̱ nga ko̱'sín 'ken Cristo tsa'koa̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\