Gálatas 3

1¡Jiòn xi̱ta̱ ra i̱'nde Galacia tsa̱jiòn, mé ta̱ i̱ma̱kjoa̱‑no! ¿Yá ra ta̱ nda tsikíndisoko̱‑no? ¿A mí bítsjen‑no nga nda kjón‑ní tsakon‑ya‑laji̱n kó'sín nga jè Jesucristo 'ken'ta krò ra kjo̱nda tsa̱jiòn? 2Ta jé ra mejèn‑na nga ko̱'tín‑nájiòn: ¿A kií itjábé‑najiòn jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga nda inìhitjasòn jiòn jè Kjo̱téxoma o̱ ra kií‑ní nga nda kjokjiín‑najiòn 'én nda‑la̱ Nainá ra ina'yá? 3Nga ti̱'sa̱ ítjòn, ndaá tsiki'tsia̱ko̱‑nájiòn kjo̱bítsjen ra kitsjà‑no Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ko̱, ¿mé‑ni 'ndi̱‑ni̱, ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ mejèn‑no nga isa̱ nda si̱jchá‑no ijo‑no? ¡Mé ta̱ i̱ma̱kjoa̱‑no! 4¿A ta kjo̱tjó‑ni nga'tsì kjo̱hi'in ra ijye tsato jiòn 'kia̱ nga kjokjiín‑no? 'Koa̱á ma‑na nga mì tsa ta kjo̱tjò‑jìn. 5'Kia̱ nga jè Nainá kitsjà‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ ko̱ tsakón‑no kjo̱xkón‑la̱ ra nda tjín, ¿mé‑ni ko̱'sín ki'sìn‑ni? ¿A kií‑ní nga nda kinìhitjasòn jiòn jè kjo̱téxoma? Majìn, kií‑ní nga nda kjokjiín‑no 'kia̱ nga ina'yá jè 'én nda‑la̱ Nainá. 6'Koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa jè Abraham, “ndaá kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá; 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín kitsò‑la̱ Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní.” 7Ko̱'sín nda katasijin‑no: Jñà ra ko̱'sín makjiín‑la̱ koni 'sín jè Abraham kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, jñá‑ní ra ko̱'sín ko̱ma i̱xti‑la̱ Abraham 'kín. 8'Koa̱á 'sín ti̱ngi kitsjá‑ni 'Én‑la̱ Nainá koni 'sín nga tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱í 'si̱in jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'kia̱ nga ya̱ ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱. Ya̱á 'ya‑la̱ ñánda̱ nga Nainá tje̱n kitsjá‑la̱ Abraham jngo 'én ra nda tjín nga kitsò‑la̱: “Nga'tsì jñà na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde, a̱'ta tsa̱ji‑ní nga ko̱chikon'tin.” 9'Koa̱á ma‑ni, koni 'sín kjòchikon'tin jè Abraham nga kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, ti̱'koa̱á ya̱á machikon'tin‑ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá. 10Nga'tsì xi̱ta̱ ra jè ma'ñó'ta takòn nga i̱nchisíhitjasòn kjo̱téxoma, tseé kjo̱hi'in kjinè‑la̱. Nga̱ 'koa̱á ti̱'sín tsò xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Kjo̱hi'in katasinè‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra mì ko̱'sín kixi̱ si̱hitjasòn nga'tsì kjoa̱ ra tjí'ta ya̱ xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma.” 11'Koa̱á 'sín ma‑ni nga ya̱á 'ya‑la̱ nga ni̱jngo xi̱ta̱ ra kixi̱ kíjna ya̱ ngixko̱n Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga síhitjasòn kjo̱téxoma; nga̱ tsò‑te xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá: “Jè ra xi̱ta̱ kixi̱, jè kíjnakon‑ni nga makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá.” 12Tanga jñà xi̱ta̱ ra kjo̱téxoma síhitjasòn, mì tsa Nainá kji'ta ikon. Nga̱ tsò Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá: “Jè ra nda síhitjasòn kjo̱téxoma, 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga ya̱ katasíjchájin ijo‑la̱.” 13Jè Cristo tsikíchjítjì‑ná nga ma tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in 'tse̱ kjo̱téxoma, nga̱ jè iskanè jé‑la̱ ta nga̱tjì tsa̱jién, nga̱ 'koa̱á 'sín tsò xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Nga'tsì ra ko̱'sín si'ta krò, 'ñó tse kjo̱hi'in katakanè‑la̱.” 14'Koa̱á 'sín kjomà mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ Cristo tjábé‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra mì tsa xi̱ta̱ judío jè kjo̱nda ra ijye Nainá ko̱kitsò‑la̱ jè Abraham, ko̱ mé‑ni 'kia̱ nga ko̱'sín makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo maá tjábé‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, nga̱ ijyeé ko̱'sín kitsjà tsa'ba Nainá nga tsjá‑ná. 15Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, kijná jngo‑no xkósòn koni 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ bájna masen jngo xa̱jo̱n nga bíndajín jngo kjoa̱. 'Kia̱ nga jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ ijye ma firma, ko̱ sinchá‑la̱ sello, mì kì yá ra ma ko̱chrjengi ko̱ ni̱yá ra ma ki̱ì'tasòn-isa‑la̱ koni 'sín nga ijye tíchja̱. 16Nainá, 'koa̱á 'sín kitsjá‑la̱ 'én‑la̱ jè Abraham ko̱ jè xi̱ta̱ ra tje̱‑la̱ ma. Jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá mì tsa tsò‑jìn: “jñà xi̱ta̱ tje̱‑la̱.” Ta tsò‑ní: “jè xi̱ta̱ tje̱‑la̱.” Nga̱ mì tsa kjìn ma‑ni xi̱ta̱ tje̱‑la̱ ra ko̱'sín ki'tsì‑la̱ 'én, ta jngoó ma‑ni. Ko̱ jè Cristo ra ko̱'sín kitsò‑la̱. 17Jè kjoa̱ ra tí'bènájmí‑najiòn, ki̱í 'sín tjín: Jè kjoa̱ ra tsikíndajín‑ko̱ Abraham jè Nainá, ta̱'koa̱ ijyeé kjotseé tíjna 'kia̱ nga 'ji jè kjo̱téxoma. Ta̱'koa̱ kjo ijòn sindo̱ ko̱ katé nó tsato 'kia̱ nga tsi'kì‑la̱ kjo̱téxoma ra̱kìi̱ jè Moisés. Ko̱ mì kì ma bachrjengi jè kjoa̱ ra ijye tsikíndajín jè Nainá ko̱ jè Abraham, ti̱'koa̱ mì kì ma si̱ìkitsón‑jin jè 'én ra ijye kitsjà Nainá. 18'Kia̱ nga jè Nainá ko̱'sín tsjá‑ná kjo̱nda‑la̱, mì tsa ki‑ni nga nihitjasén jè kjo̱téxoma, ki‑ní nga ijyeé ko̱'sín kitsjà 'én‑la̱. Nga̱ ta kjo̱tjó kitsjà‑la̱ kjo̱nda jè Abraham koni 'sín nga ijye kitsò‑la̱. 19¿Mé xá isinda‑ni jè kjo̱téxoma tsa'koa̱? Kií ko̱'sín isinda‑ni ta nga̱tjì‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱'cho ra 'sín jñà xi̱ta̱. Ko̱ isijna‑ní skanda 'kia̱ nga ijye 'ji jè tje̱‑la̱ Abraham koni 'sín ijye kitsjà‑la̱ tsa'ba Nainá. Jè kjo̱téxoma, jñà ìkja̱li̱ 'jiìkó nga isìchjeén jè Moisés mé‑ni ma kisika'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka, nga̱ jè Moisés tsasijin‑la̱ xi̱ta̱. 20Tsa 'kia̱ jngo xi̱ta̱ ko̱'sín jè basèn‑jin nga sindajín jngo kjoa̱, mì tsa ta jngo fì‑ni, tanga jè Nainá jngoó kijì‑ni ra jè, 'kia̱ nga kitsjà‑la̱ 'én Abraham nga tsikíndajín jngo kjoa̱. 21'Kia̱ nga jè Nainá 'jiìkó kjo̱téxoma, mì tsa kondra̱ kijì‑la̱ 'én ra ta̱'koa̱ ijye kjotseé kitsjà‑la̱ Abraham. Tsa jé‑la kjo̱téxoma tjín‑la̱ nga'ñó nga ma tsjá ra kjo̱binachon, ma‑la xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ma‑ni xi̱ta̱ tsa'koa̱ tsa nda si̱hitjasòn kjo̱téxoma. 22Tanga jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tsò nga nga'tsì jñà xi̱ta̱, ya̱á títsa̱jin jé. Ta jngoó 'kia̱ nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ko̱ma tjábé‑la̱ kjo̱binachon ra ijye ko̱'sín kitsò Nainá nga tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱kjiín‑la̱. 23'Kia̱ nga ti̱kjè 'fiì jè kjoa̱ ra makjiín‑ná, ya̱á itsabá'ñó‑ná jè kjo̱téxoma, ko̱ ya̱á tsikítsa̱i'ya‑ná skanda 'kia̱ nga kijcha‑la̱ jè kjoa̱ ra makjiín‑ná. 24Ko̱ jé kjo̱téxoma isikìnda̱‑ná koni 'sín makìnda̱ jñà i̱xti, skanda 'kia̱ nga 'ji jè Cristo mé‑ni nga ma kixi̱ bìtsa̱jna‑ná 'kia̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱. 25'Ndi̱ 'ndi̱ 'kia̱ nga ijye 'ji jè kjoa̱ ra makjiín‑ná, mì tsa ti̱jè kjo̱téxoma itsabá'ñó-isa‑ná. 26Nga'tsì‑najiòn ijyeé i̱xti‑la̱ Nainá ma jiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱á titsa̱jnako̱o Cristo nga makjiín‑no a̱'ta 'tse̱. 27'Kia̱ nga ya̱ titsa̱jnakjoko̱o jiòn Cristo nga isatíndá jiòn, 'kia̱á jahatjìya‑najiòn koni 'sín 'sín jngo xi̱ta̱ nga síkaatjìya nikje‑la̱; ko̱ jè sabá Cristo ra kjomà nikje xi̱tse̱ ra itsjaya jiòn. 28Mì tsa jñà tíma kinda̱, a xi̱ta̱ griego‑ní, o̱ ra xi̱ta̱ judío‑ní; a ndí xi̱ta̱ chi̱'nda'ñó‑ní o̱ ra majìn‑ní; a xi̱ta̱ 'xi̱n‑ní o̱ ra chjo̱ón‑ní; nga̱ nga'tsì‑no ta jngoó ijo ma‑najiòn, ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ titsa̱jnakjo‑ko̱o Cristo Jesús. 29Nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo ma jiòn, ti̱'koa̱ tje̱‑la̱ Abraham ma‑te jiòn, ko̱ ti̱'koa̱á tjábé‑nájiòn jè kjo̱tjò ra Nainá tsjá, koni 'sín ijye kitsjà‑la̱ tsa'ba jè Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\