Gálatas 4

1Ìjngo‑isa xkósòn kijná‑no: 'Kia̱ nga 'sa̱ jtobá 'ki jngo ti, ta ma ta ya̱á mangásòn‑ko̱ jè chi̱'nda, kjè tsa jè be ya̱ ni'ya‑la̱, skanda 'kia̱‑ní, 'kia̱ nga ijye bijchó nó‑la̱ nga jè ma ni‑la̱ nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱ na̱'ìn‑la̱. 2Nga 'kia̱ 'sa̱ jtobá 'ki‑isa, machjeén‑ní nga xi̱ta̱ síkinda̱‑isa ra jè, ko̱ tsijen tjín‑te xi̱ta̱ ra síkinda̱ jñà tsajmì ra 'tse̱, skanda 'kia̱ nga bijchó jè ni̱chjin nga ngi jè si̱ìkinda̱ sabà koni 'sín ijye tsikíjna ni̱chjin jè na̱'ìn‑la̱. 3Jién ra xi̱ta̱ 'mí‑ná, 'koa̱á ti̱'sín kjòn kjomé koni tsa i̱xti; 'kia̱ nga ti̱kjè makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo, jñà kjo̱téxoma ra tjín i̱ i̱sà'nde, jñá 'ñó tsatéxoma‑ná koni tsa chi̱'nda'ñó‑la̱ kjomé. 4Tanga 'kia̱ nga ijchò ni̱chjin koni 'sín nga ijye tjínda‑la̱ Nainá; jé Nainá isìkasén I'ndí‑la̱ i̱ a̱'ta nangi nga i̱ kitsin, nga isìchjeén jngo ndí chjo̱ón nga jè kitsin‑la̱, koni 'sín tsin xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ ya̱á kjojchájin kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 5Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni Nainá nga kisìkasén I'ndí‑la̱, mé‑ni jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jin kjo̱téxoma, ko̱ma kítsa̱jnandi̱í‑ni ko̱ mé‑ni ngásòn ngáya ma ska̱ábétjó‑ná Nainá nga i̱xti‑la̱ ki̱tso̱‑ná. 6'Koa̱á ma‑ni 'ndi̱‑ni̱, 'kia̱ nga ijye i̱xti‑la̱ 'mì‑ná, jè Nainá isìkasén jè Inìma̱ Tsje ra 'tse̱ I'ndí‑la̱ ya̱ a̱jin inìma̱‑ná. Jè Inìma̱ Tsje ra isìkasén tsò‑ní: “Ji̱ a̱pá.” 7'Koa̱á ma‑ni nga 'ndi̱ 'ndi̱ mì tsa ti̱ chi̱'nda'ñó titsa̱jna‑ná. Ijyeé i̱xti‑la̱ tsó‑ná jè Nainá; ko̱ 'ndi̱‑ni̱ nga ijyeé i̱xti‑la̱ tsó‑ná, 'koa̱á 'sín tsjá‑te‑ná jè kjo̱tjò ra ko̱'sín tíjnanda‑la̱ nga si̱ìnga̱tsja jñà ra i̱xti‑la̱ ma. 8'Kia̱ ti̱'sa̱ kjotseé nga ti̱kjè 'yaxkon jiòn jè ra ngi jè sabà Nainá, ya̱á kjomà jiòn chi̱'nda'ñó‑la jñà nainá ra mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga nainá. 9Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, 'kia̱ nga ijye 'yaxkon jiòn ra ngi jè sabà Nainá, (o̱ ra isa̱á nda jnchro tsa ki̱'sín xián‑no, 'ndi̱ 'ndi̱ 'kia̱ nga ijye jè sabà Nainá bexkon‑no), ¿mé‑ni ko̱'sín nikaatjìya‑la jè kjo̱bítsjen‑no nga mejèn‑no ya̱ mangí'ta‑la jñà kjo̱téxoma i̱ma̱ ra tjín‑no, jè ra tsìn‑la̱ nga'ñó ko̱ ni̱mé chjí‑la̱? ¿A mején‑no nga ya̱ jtsa̱ba̱'ñó india‑no? 10Jiòn takó 'ñó 'yaxkón jiòn jñà ni̱chjin ra 'tse̱ 'sí, ni̱chjin ra 'tse̱ sá, ko̱ ni̱chjin ra 'tse̱ nó. 11Makájno‑na koni 'sín nga i̱nchi'nià jiòn. 'Koa̱á ma‑na, nga ta ra 'áa‑na 'kia̱ nga ko̱'sín kisíxá‑jin‑najiòn. 12Ra 'a̱n, tsáse̱n'táxín‑la̱ jè kjo̱téxoma koni 'sín nga tincha'tàxìn‑la jiòn ti̱'sa̱ kjotseé. Ko̱ 'koa̱á 'sín síjé‑no 'ndi̱‑ni̱ nga ko̱'sín ti̱ncha'tàxìn‑la koni 'sín nga 'a̱n tsáse̱n'taxìn‑la̱. Nga̱ ngà'sa̱ ítjòn mì tsa mé ra tsi'kín‑nájiòn. 13Tjíjiín‑najiòn nga ta kií nga̱tjì‑la̱ jè 'chin ra tjín‑na nga ko̱'sín ijchòo̱ ya̱ na̱xi̱ndá‑najiòn, ko̱ ya̱á kina'yá ítjòn jiòn jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra 'a̱n tsi'kènájmíya‑no. 14Ni̱'sín kísijtí chiba‑najiòn ta nga̱tjì‑la̱ jè 'chin ra tjín‑na, mì tsa inachrjengi‑nájiòn ko̱ ni̱ mì tsa iníkíjna'taxìn‑nájiòn; ta isa̱á jnchro nda ichjíbétjò‑nájiòn koni tsa ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá ko̱ koni tsa jè sabá Cristo Jesús. 15¿Ñánda̱ tíjna jè kjo̱tsja ra ko̱'sín ta nda ki'se‑najiòn nga ti̱'sa̱ ítjòn? Maá ko̱xiáa̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn, sí mején‑najiòn nga ki̱náchrje jiòn jñà xkòn, nga mejèn‑no nga tsi'kí‑ná. 16¿A kondra̱á tíjna̱‑najiòn 'ndi̱‑ni̱, 'kia̱ nga ko̱'sín kíxin‑najiòn koni 'sín tjín ra ngi kjo̱hixi̱? 17Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò‑najiòn nga machjeén‑ní nga si̱hitjasòn kjo̱téxoma, batoó 'ñó mejèn‑la̱ nga ya̱ kongítji̱ngi‑la jiòn, tanga mì tsa kjo̱bítsjen nda‑jìn ra tjín‑la̱. Ta jé ra mejèn‑la̱ nga kítjo̱'taxín‑náji̱n mé‑ni nga ya̱ kongí'ta‑la jiòn. 18Ndaá tjín 'kia̱ nga jngo kjoa̱ 'ñó mejèn‑ná 'sie̱én, tanga tsa ta ndaá tjín kjoa̱ ra mejèn‑ná. Jé ra mejèn‑na nga ko̱'sín 'sia̱n ki'ta jiòn; mì tsa ta 'kia̱‑jìn 'kia̱ nga ya̱ tíjna̱ko̱‑najiòn. 19Jiòn ra koni tsa ndí i̱xti‑na̱ xian‑no, ra a̱'ta tsa̱jiòn tísikjín india‑na kjo̱hi'in koni 'sín síkjiín kjo̱hi'in jngo ndí chjo̱ón 'kia̱ nga tsin ndí i'ndí. Jè kjo̱hi'in ra̱kìi̱, 'kia̱á kje̱he'tà skanda 'kia̱ nga ijye jè Cristo nda kíjnajin ya̱ inìma̱‑najiòn. 20¡Sí mején‑na tsa ya̱ tíjna̱ko̱ kjòn‑najiòn 'ndi̱ 'ndi̱, mé‑ni nga ma kokóna̱jmí‑najiòn 'én ra kj'ií tsò, nga̱ ijyeé mì kì ti̱ be‑na kó'sín síkítsjen ra a̱'ta tsa̱jiòn! 21Jngo 'én ko̱'tín‑ná, jiòn ra jè mejèn‑no nga kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma si̱itjasòn. ¿A kjeé na'yá‑la jiòn kó'sín tsò jè kjo̱téxoma ra tjí'ta xa̱jo̱n 'tse̱ Moisés? 22'Koa̱á 'sín tsò nga jè Abraham, jò i̱xti ki'se‑la̱; jngo ra 'tse̱ chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ ko̱ jngo ra ngi 'tse̱ ra ngi chjo̱ón‑la̱. 23Jè i'ndí‑la̱ chjo̱ón chi̱'nda, 'koa̱á 'sín kisakò koni 'sín sakò nga'tsì ra ta kj'ií i̱xti; tanga jè i'ndí ra ngi 'tse̱ chjo̱ón‑la̱, 'koa̱á 'sín kisakò‑la̱ nga jè itjasòn koni 'sín ijye kitsjà‑la̱ 'én‑la̱ Nainá jè Abraham. 24Kjoa̱ kìi̱, tjín jngo kjoa̱ ra bakón‑ya‑ná; ngajò íchjín kìi̱ jñà chja̱‑ni ngajò kjoa̱ ra tsikíndajín Nainá; jè chjo̱ón ra 'mì Agar, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jè kjoa̱ ra kisindajín ya̱ nindo Sinaí 'kia̱ nga tsi'kì‑la̱ kjo̱téxoma jè Moisés. Nga̱ jñà i̱xti‑la̱ jè chjo̱ón ra 'mì Agar ta xi̱ta̱ chi̱'ndaá kjomà ki'ta. 25Jè chjo̱ón ra 'mì Agar jè jngoya‑la̱ jè nindo Sinaí ra síjna ya̱ ján nangi Arabia; ko̱ 'koa̱á jngoya‑te‑la̱ jè na̱xi̱ndá Jerusalén ra tíjna 'ndi̱‑ni̱, nga̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱ chi̱'nda'ñó títsa̱hijyo a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma. 26Tanga jè na̱xi̱ndá Jerusalén ra tíjna ya̱ ján ngajmi, tíjnandi̱í‑ní, ko̱ ya̱á nakjoá‑ná a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱; 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa na̱‑ná ma. 27Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: 'Ñó tsja 'tè‑la̱ takìn ji̱ ra chjo̱ón 'ndi̱ 'mì‑li, ngaji̱ ra mì tsa i̱xti kitsin‑li. 'Ñó chjíndáya‑ni kjo̱tsja‑li, nga̱ mì kì 'yi ji̱ kó'sín ma 'kia̱ nga tsin i̱xti. Nga̱ jè chjo̱ón ra kijmitákon, isa̱á kjìn ma‑ni i̱xti‑la̱, nda mí 'koa̱‑ni koni jè chjo̱ón ra tjín 'xi̱n‑la̱. 28Jiòn ndí 'ndsé ko̱ tichjeé, 'koa̱á jngoya‑te‑la jiòn‑jiòn ko̱ jè Isaac, ya̱á majngo'tá‑la jiòn i̱xti ra jè Nainá ko̱'sín kitsò‑la̱ nga tsjá‑la̱ jè Abraham ko̱ Sara. 29Jè i'ndí ra taxki̱ isakò ra a̱'ta 'tse̱ chjo̱ón chi̱'nda, kjojtike‑ní ko̱ tsahatji̱ngi‑la̱ jè i'ndí ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'ji‑ni; koni 'sín kjomà jñà ni̱chjin kiòo̱, takó 'koa̱á chon ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱. 30Tanga, ¿kó tsò jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá? Tsó‑ní: “Ti̱ìtji̱ngi‑la̱ jè ra chjo̱ón chi̱'nda ko̱ jè i'ndí‑la̱; nga̱ jè i'ndí‑la̱, mì tsa mé kjo̱tjò ra tjábé‑la̱; ta jé tjábé‑la̱ kjo̱tjò jè i'ndí‑la̱ ra mì tsa chjo̱ón chi̱'nda.” 31'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé ko̱ jiòn ndí tichjeé, ra jién, mì tsa i̱xti‑la̱ chjo̱ón chi̱'nda meé ra jién; jién‑ná i̱xti‑la̱ ra mì tsa chjo̱ón chi̱'nda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\