Gálatas 5

1Jè Cristo jngó kjá isíkítsa̱jnandi̱í‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés; 'koa̱á 'sín xian‑no nga kixi̱ ti̱tsa̱jna jiòn koni 'sín nga ijye isíkítsa̱jnandi̱í‑no jè Cristo; kì ti̱ ya̱ mangítji̱ngi india‑la jè kjo̱téxoma ra itsabá'ñó‑no nga ti̱'sa̱ kjotseé 'kia̱ nga chi̱'nda'ñó‑la̱ kjomà jiòn. 2'A̱n ra 'mì‑na Pablo, ti̱ná'yá‑ná, 'koa̱á 'sín tíxin‑no; tsa kí'ta chi̱ba̱‑isa jiòn ijo‑no ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, mì ti̱ mé kjo̱nda sa̱kò‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 3'Koa̱á 'sín tíxian india‑no, nga'tsì xi̱ta̱ ra bí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, kjo̱'ñó tjínè‑la̱ nga si̱hitjasòn ijye koni 'sín tjín kjo̱téxoma. 4Jiòn ra ko̱'sín mejèn‑no nga a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma, kixi̱ ki̱tsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá, ijyeé tsincha'taxìn‑la jè Cristo ko̱ ijyeé tsincha'taxìn‑te‑la jè kjo̱nda ra tsjá kjo̱tjò‑ná Nainá. 5Tanga ra ji̱n, a̱'ta 'tse̱é jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá i̱nchichiñá‑la̱ji̱n nga ma kixi̱ ki̱tsa̱jna‑ji̱n ya̱ ngixko̱n Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑naji̱n a̱'ta 'tse̱ Cristo. 6Tanga ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús, mì tsa ti̱jè ma‑ni kinda̱ a tjí'ta chi̱ba̱á o̱ ra mí tsa tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión; ta jé ra ma kinda̱ kó'sín nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ kó'sín nga tjín‑ná kjo̱tsjacha. 7Ndaá ndi̱yá i̱nchimangí jiòn tsiki; yá ra tsatéchjà‑no nga mì ti̱ nihitjasòn‑no 'én nda‑la̱ Nainá ra ngi kjo̱hixi̱. 8Jñà kjo̱bítsjen kìi̱, mì tsa ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ Nainá ra xá kiìchja̱‑najiòn. 9Ti̱kinda̱ ko̱sa̱‑no ijo‑no, nga̱ “ni̱'sín ta i̱tsé‑ni na̱'yo̱ san ra koa̱ájin‑la̱ jè na̱'yo̱ ra ma ni̱ño̱ nchra̱jín, sísan ijye‑ní ni̱'sín takó tse ma‑ni na̱'yo̱.” 10'A̱n, 'koa̱á 'sín ba'tá ikon Nainá nga mì tsa kj'ií kjo̱bítsjen kji̱nchrabà‑najiòn koni 'sín nga kíxian‑no. Tanga jè Nainá tsjá‑la̱ kjo̱hi'in jè xi̱ta̱ ra tísíkitsón‑jin‑najiòn, ni̱'sín ta yá xi̱ta̱‑nì. 11Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, tsa takó 'koa̱à‑la 'sín tí'bènájmíya ra 'a̱n, nga machjeén‑ní nga katasi'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, mí‑la tsa ko̱'sín koa̱àtji̱ngi‑na jñà xi̱ta̱ judío, nga̱ mì tsa mé ra 'cho ki̱ya‑la̱ koni 'sín tsò 'én ra 'a̱n 'benájmíya a̱'ta 'tse̱ Cristo 'kia̱ nga isi'ta krò ra jè. 12Tsa jngó kjá ngi katabate'tá jnchro ijo‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, jñà ra ko̱'sín síkitsón‑jin‑najiòn nga tsò‑no nga machjeén‑ní nga si'ta chi̱ba̱ ijo‑no ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. 13Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, kií xá inakjoá‑najiòn nga ki̱tsa̱jnandi̱í jiòn, tanga ni̱'sín titsa̱jnandi̱í jiòn kì tà chjàn ko̱'sín 'nià koni 'sín tjín kjoa̱ ra mejèn‑la̱ ijo‑no; jè ra machjeén nga ti̱si̱ko̱ kañá jiòn xàngio̱o ko̱ nga kata'se‑no kjoa̱tsjacha nga jngó jngó‑no. 14Nga̱ nga'tsì kjo̱téxoma ra kitsjà Nainá ya̱á bitjasòn ijye a̱'ta 'tse̱ jè ra tsò: “Ko̱'sín tsjacha 'ti̱ìn jñà xi̱ta̱ xàngi̱i koni 'sín nga tsjachi ijo‑li.” 15Tanga tsa ti̱jiòn i̱nchichinejin i̱nchichine'a‑no xàngio̱o, ti̱kinda̱a ijo‑no nga̱ ki̱jchó ni̱chjin nga ti̱jiòn si̱kitsón‑no xàngio̱o tsa ko̱'sín 'nià. 16'Koa̱á 'sín tíxian‑no: Ti̱'nde‑la nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nda kjón ndi̱yá katafìko̱‑no, mé‑ni nga mì ya̱ koa̱àtji̱ngi‑la kjoa̱'cho ra síjé ijo‑no. 17Jñà kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná kondra̱á fì‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Ko̱ jñà kjoa̱ ra mejèn‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kondra̱á fì‑la̱ jñà kjoa̱'cho ra mejèn‑la̱ 'sín ijo‑ná. Jñà kjoa̱ kìi̱, kjaán‑kjoó ma. 'Koa̱á ma‑ni nga jiòn, mì kì ko̱'sín 'nià jiòn koni 'sín nga mejèn‑no nga 'sia̱an. 18Tanga tsa jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tíbasén ndi̱yá‑no nga ni̱chjin nchijòn, mì tsa ti̱jè‑ni kjo̱téxoma tíjna ítjòn‑no. 19Nga̱ tsijeén 'ya‑la̱ jñà kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná: koni jñà ra kjoa̱chijngi, kjoa̱'cho ra 'ñó tjé tjín, ko̱ kjoa̱ chi̱nga̱ ra 'cho níkítsjeén, 20ko̱ nga 'yaxkén nainá xkósòn, ko̱ ra kjoa̱tj'ee̱, ko̱ nga majticheé xàngie̱é, ko̱ nga bixkàn‑ke̱é xàngie̱é, ko̱ nga machi̱ni̱cheé xàngie̱é, ko̱ 'kia̱ nga ta ndi̱to̱n majti‑ná, 'kia̱ nga nachrjengieé xàngie̱é nga mejèn‑ná nga jién ki̱tsa̱jna ítjén, ko̱ nga nijòyeé xàngie̱é nga xìn maxkóyeé, 21nga maxitakòn‑cheé xàngie̱é, nga ma'chie̱é, ko̱ nga'tsì kjoa̱chrjá'a ra ma ñánda̱ nga bitjo 'sí, ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra ya̱ mangásòn‑ko̱ jñà kjoa̱ kìi̱. 'Koa̱á 'sín tíxin‑no koni 'sín ijye a̱sa kíxin‑no nga 'sa̱ ítjòn, nga jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tjín kjoa̱ ra 'sín, ni̱mé kjo̱nda tjábé‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga jè Nainá tíbatéxoma. 22Tanga jñà kjo̱nda ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jè‑ní nga tsjacha 'sie̱én xàngie̱é, nga tsja 'se̱‑ná, nga 'nchán ki̱tsa̱jneé, nga jchíñakjoa̱‑lá xàngie̱é, nga tsjakjoa̱ 'sie̱én, ko̱ nga 'sie̱én kjoa̱nda ra nda tjín, nga kixi̱ kongíkeé kjo̱bítsjen‑ná, 23nga indakjoa̱ 'sie̱én, ko̱ nga kixi̱ ko̱te̱xoma‑lá ijo‑ná. Jñà kjoa̱ kìi̱, tsìn kjo̱téxoma ra kondra̱ tíjna‑la̱. 24Jién ra ijye xi̱ta̱‑la̱ Cristo 'mì‑ná; nga'tsì jñà kjo̱bítsjen ra 'cho tjín ko̱ jñà kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná, ya̱á kinì'keén ya̱ a̱'ta krò ra isitja̱'bá'ta Cristo. 25'Ndi̱‑ni̱, 'kia̱ nga a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá titsa̱jnakon‑ná, ko̱'sín ko̱se̱n ndi̱yé ijo‑ná koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá batéxoma‑ná. 26Mì kì ki̱'ndeé nga jè kjoa̱'ngatakòn katasíkijne‑ná nga si̱jticheé xàngie̱é ko̱ nga ko̱chi̱ni̱cheé xàngie̱é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\