Gálatas 6

1Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, tsa tjín i'ka xàngio̱o ra ya̱ kàjin jé, jiòn‑jiòn ra nda titsa̱jna a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, nda xi̱ta̱ ti̱ko̱o ko̱ ti̱si̱ko̱o mé‑ni nga katamakixi̱ya india‑ni; tanga ti̱kinda̱a ijo‑no ra jiòn, mé‑ni nga mì jé ska̱jin‑te‑no ra jiòn. 2Ti̱si̱ko̱ kañá jñà xàngio̱o tsa 'kia̱ mé kjoa̱ ra chjá ma‑no; 'koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga si̱itjasòn jè kjo̱téxoma ra kitsjà Cristo. 3Tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra nda bachrjengi ijo‑la̱, tanga tsa mí tsa kixi̱‑ni kjoa̱, ti̱jñá i̱nchibíndisoko̱‑ni ijo‑la̱. 4Isa̱á nda‑ni tsa ítjòn kjón nda chítsijen‑jnó ijo‑no mé kjoa̱ ra i̱nchi'nià. Tsa nda i̱nchi'nià, maá tsja kata'se‑no, tanga mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga isa̱ nda i̱nchi'nià jiòn koni ra kj'ií xi̱ta̱. 5Nga̱ jngó jngó xi̱ta̱, kja̱ ya̱á kjinè‑la̱ a̱'ta 'tse̱ mé kjoa̱ ra 'sín nga jngó jngó. 6Jñà ra i̱nchikotá'yá 'én nda‑la̱ Nainá, machjeén‑ní nga katabasìko̱'ta tsa mé ra machjeén‑la̱ jè xi̱ta̱ ra bakón‑ya‑la̱. 7Kì ko̱'sín chìndo̱cha̱‑la̱ ijo‑no: nga̱ ni̱yá ra ma si̱ískáko̱ jè Nainá; koni 'sín tjín kjoa̱ ra 'sín jñà xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín tjín kjoa̱ ra sakó‑la̱. 8Nga̱ jè ra ko̱'sín 'sín koni 'sín mejèn‑la̱ ijo‑la̱, kjo̱biyaá sa̱kò‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra síjé ijo‑la̱; tanga jè ra ko̱'sín 'sín koni 'sín mejèn‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jé sa̱kò‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱. 9'Koa̱á ma‑ni nga mì kì machjeén nga ko̱si‑ná nga si̱hitjasén kjoa̱ ra nda tjín; nga̱ ki̱jchó ni̱chjin nga sa̱kó‑ná kjo̱nda, tsa mì kì si̱kjahajen‑lá takén. 10Tsa 'kia̱ ma ra 'nié, ko̱'sín nda si̱ko̱ ijyeé nga'tsì xi̱ta̱, ma'tsia̱ kjòn‑ni ko̱ jñà xi̱ta̱ xàngie̱é ra ngásòn makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. 11Chítsijen‑la kó kjòn tsiña‑ni jñà letra ra ndsa̱ tíbindá‑na. 12Jñà xi̱ta̱ ra kjo̱'ñó 'sín‑najiòn nga mejèn‑la̱ si̱'ta chi̱ba̱ ijo‑najiòn ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, ta jé ra mejèn‑la̱ nga jñà nda kítsa̱jna ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra i'ka, ko̱ majìn‑la̱ tsa yá ra koa̱àtji̱ngi‑la̱ ra ta nga̱tjì‑la̱ nga ko̱'sín makjiín‑la̱ nga ya̱á sakó kjo̱nda a̱'ta 'tse̱ nga krò 'ken'ta Cristo. 13Jñà xi̱ta̱ ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, skanda mí kì síhitjasòn‑ni koni 'sín tjín kjo̱téxoma, tanga 'koa̱á 'sín 'ñó mejèn‑la̱ nga katasi'ta chi̱ba̱ jiòn, mé‑ni nga a̱'ta tsa̱jiòn nda si̱ìkítsa̱jna‑ni ijo‑la̱ 'kia̱ nga ijye tjí'ta chi̱ba̱ jiòn. 14Tanga ra 'a̱n, ni̱mé kjoa̱ tjín ra mejèn‑na nga a̱'ta 'tse̱ nda síkíjna‑na ijo‑na̱, ta̱jngoó a̱'ta 'tse̱ koni 'sín makjiín‑na; nga̱ ya̱á sakó kjo̱nda 'kia̱ nga makjiín‑ná nga krò 'ken'ta Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. Ya̱á nchrabá‑ni nga mì ti̱ mé kinda̱ 'sin‑na jñà kjoa̱'cho ra tjín i̱ i̱sà'nde; ko̱ ra 'a̱n, mì ti̱ mé kinda̱ ma‑na ya̱ a̱jin kjoa̱'cho kìi̱. 15Ra a̱'ta 'tse̱ Cristo mì tsa jè ra chjí‑la̱ a tjí'ta chi̱ba̱‑ná 'tse̱ circuncisión, o̱ ra mí tsa tjí'ta chi̱be̱é; jè ra chjí‑la̱ nga jè Nainá ijyeé xi̱ta̱ xi̱tse̱ ki'sín‑ná. 16Kata'se‑la̱ kjo̱'nchán ko̱ kjo̱hi̱ma̱takòn ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ nga'tsì ra ko̱'sín i̱nchifìko̱ kjo̱hixi̱‑la̱ koni 'sín tsò 'én ra ko̱tíxian‑la̱, jñà ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ma. 17'Koa̱á 'sín tíxin‑no kì ti̱ tsja ko̱tjín kjoa̱ ra fatsji-isa‑ná; nga̱ takó tjí'ta nijndaá‑isa ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in ra kitsjà‑na xi̱ta̱, ra ta nga̱tjì 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 18Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, jè kjo̱nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná nda katijnajin ya̱ inìma̱‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\