Hebreos 10

1Jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra itjábé‑la̱ Moisés, mì tsa ngi jè kjòn‑ni jè kjo̱nda ra a̱skan tjínè‑la̱ nga 'ji; koni ta tje̱n tsakón i̱tsé jè 'ngién‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga jè kjo̱téxoma ni̱kjiá ko̱ma ngi tsje si̱ìkítsa̱hijyo jñà xi̱ta̱ ra xki̱ nó xki̱ nó síchraña'ta‑la̱ Nainá nga ti̱jñà ti̱jñà kjo̱tjò tsjá‑ni nga xki̱ nó. 2Tsa india kjón‑la jè kjo̱téxoma sítsje jñà jé‑la̱ xi̱ta̱, mí‑la ti̱ kì jñà si̱jin‑ni kjo̱bítsjen‑la̱ nga jé tjín‑la̱, ko̱ mí‑la ti̱ jní‑la̱ cho̱ tsjá kjo̱tjò‑ni. 3Tanga jè jní‑la̱ cho̱, xki̱ nó xki̱ nó síkítsjen‑yá‑la̱ jè jé ra tjín‑la̱ xi̱ta̱. 4Nga̱ jè jní‑la̱ nchra̱ja̱ ko̱ jè jní‑la̱ tíndsó mì kì ma‑la̱ faháxìn jñà jé‑la̱ xi̱ta̱. 5'Kia̱ nga 'ji Cristo i̱ i̱sà'nde, kitsò‑la̱ Nainá: Majìn‑li jní‑la̱ cho̱ ra biya, ko̱ kjo̱tjò ra tsjá‑li xi̱ta̱, tanga jé ijo‑na̱ iníkíjnandi. 6Mì kì sasén‑li nga cho̱ tì‑li, ko̱ ni̱jñà kjo̱tjò ra tsjá‑li ra a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱ xi̱ta̱. 7'Kia̱á kíchjà nga kíxin‑la: “Koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n, i̱í tíjna̱ nga sìhitjásòo̱n koni 'sín mejèn‑li ji̱ ra Nainá 'mì‑li.” 8Jè Cristo, ki̱í 'sín kitsò nga ítjòn: “Mì kì kjomejèn‑li ti̱'koa̱ mì kì kisasén‑li jní‑la̱ cho̱ ra biya ko̱ kjo̱tjò ra tsjá‑li xi̱ta̱, ko̱ cho̱ ra baká‑li xi̱ta̱ ko̱ kjo̱tjò ra tsjá‑li ra a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱”, ni̱'sín takó ko̱'sín tíchja̱ kjo̱téxoma nga tjíné‑la̱ nga ko̱tjín ra tsjá xi̱ta̱. 9A̱kjòn kitsò‑isa: “I̱í tíjna̱ i̱jndíi̱ mé‑ni nga sìhitjásòn‑na koni 'sín mejèn‑li.” Kií tsò‑ni jñà 'én kìi̱ nga jè Cristo tsjahíxìn jè kjoa̱ ra tíjna ítjòn mé‑ni nga kisíkíjna‑ni jè kjoa̱ ra xi̱tse̱. 10'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga isìtsje inìma̱‑ná Nainá a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo 'kia̱ nga isìhitjasòn koni 'sín kjomejèn‑la̱ Nainá nga ta india kjón‑ní kitsjà ijo‑la̱ skanda ta kjiá‑nioo̱ koni jngo kjo̱tjò 'kia̱ nga 'ken. 11Nga'tsì na̱'mì, ni̱chjin nchijòn i̱nchisíhitjasòn xá‑la̱ nga 'ñó kjìn 'ka̱ ti̱jè ti̱jè kjo̱tjò sínga̱tsja‑ni Nainá, jñà kjo̱tjò ra ni̱kjiá ma‑la̱ faháxìn jé‑la̱ xi̱ta̱. 12Tanga jè Jesucristo, ta jngo 'ká kjón‑ní kitsjà kjo̱tjò ijo‑la̱ skanda ta kjiá‑nioo̱ ra ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé; ra ijye kjomà, a̱kjòn ya̱á tsikijna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá. 13Ya̱á tíkoñá skanda 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ si̱ìjchija nga jè Nainá si̱ìkíjyongí ya̱ ndsa̱ko̱. 14Nga̱ ta india kjón‑ní kitsjà kjo̱tjò ijo‑la̱ mé‑ni nga ngi nda kjòkixi̱ya‑ni skanda ta kjiá‑nioo̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchimatsje. 15Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ndaá síkixi̱ya‑ná 'kia̱ nga kitsò ítjòn: 16Jè kjoa̱ ra̱kìi̱ ra kindájín‑ko̱ jñà xi̱ta̱ 'kia̱ nga ko̱ma a̱skan‑nioo̱, tsò Na̱'ín‑ná: Jñà kjo̱téxoma‑na̱, ya̱á kindá'tá inìma̱‑la̱, ko̱ ya̱á kijiáa̱n ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱. 17Ko̱ tsò‑isa: Ni̱ì‑ti̱‑kjiá síkítsjen‑yá india‑na jñà jé‑la̱, ko̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra ki'sìn. 18'Kia̱ nga ijye inìhijcha'ta‑ná jé‑ná mì kì ti̱ machjeén‑ni nga jní xa̱ájten ra kjoa̱ 'tse̱ jé. 19'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé, ta nga̱tjì‑la̱ jní ra tsikíxten Jesús, tjí'nde‑ná nga ma ki̱tjáha̱'se̱én ya̱ I̱'nde ra Bato 'Ñó Tsje ya̱ ñánda̱ nga tíjna Nainá. 20Nga̱ jè iskí'xa̱ jngo‑ná ndi̱yá xi̱tse̱ ra fìko̱‑ná ñánda̱ nga ki̱tsa̱jnakeén mé‑ni nga ko̱ma ki̱tjáha̱'se̱én ya̱ ñánda̱ nga tja̱'bájto jè nikje ra tja̱'báya masen‑la̱ jè I̱'nde Tsje‑la̱ Nainá; nga jè nikje, jé ngoya‑la̱ ijo‑la̱ Jesús. 21Nga̱ tíjnaá jngo‑ná na̱'mì ra 'ñó jeya tíjna ra batéxoma ya̱ ni'ya‑la̱ Nainá. 22'Koa̱á ma‑ni nga machjeén‑ní nga ngi ko̱ó inìma̱‑ná si̱chraña'ta‑lá Nainá nga ngi tíjngo takén ra a̱'ta 'tse̱, 'kia̱ nga ijye kjotsje inìma̱‑ná nga'tsì ra kjo̱bítsjen 'cho ko̱ ngi nandá tsje ra kisiníjno‑ni ijo‑ná. 23Kixi̱ ki̱tsa̱jnake̱é kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑lá koni 'sín nga bixé nga makjiín‑ná, nga mì kohíko̱jno kohíko̱'té kjo̱bítsjen‑ná; nga̱ Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑ní, si̱hitjasòn koni 'sín ijye kitsjá‑ná 'én‑la̱. 24Kjótsji'nde‑lá kó'sín nga ki̱si̱ke̱é jñà xàngie̱é mé‑ni nga isa̱ nda 'se̱‑ná kjo̱tsjacha ko̱ mé‑ni nga ko̱ma ko̱'sín 'sie̱én jñà kjoa̱ ra nda tjín. 25Mì kì ki̱jmié koni 'sín nga 'fìheé ya̱ ñánda̱ nga maxkóyeé koni 'sín 'sín i'ka jñà xi̱ta̱ ra ijye ko̱'sín nga‑la̱; ta isa̱á machjeén‑ní nga 'ki̱ nga'ñó‑lá jñà xàngie̱é nga jngó jngó‑ná, ko̱ isa̱á 'kia̱ nga ijyeé tí'ya‑la̱ nga tímachraña jè ni̱chjin‑la̱ Nainá. 26Nga̱ tsa xá tjín‑ni takén nga kjótsji‑jé iseé, 'kia̱ nga ijye ka'yaxkeén ra kjoa̱kixi̱ 'tse̱ Nainá, mì kì ti̱ mé jní ra ma xa̱ájten‑ni ra kjoa̱híxìn india‑ni jé‑ná. 27Ta jé chiñá-isa‑lá nga ko̱ko̱‑ná kjo̱hi'in ra 'ñó i'in tjín ko̱ jè ni'í ra sítì síjnga̱ tíma ñánda̱ nga jti̱ jñà xi̱ta̱ ra kondra̱ fì‑la̱ Nainá. 28Jè ra batonè‑la̱ jè kjo̱téxoma ra itjábé‑la̱ Moisés, tsa jò ko̱ tsa jàn xi̱ta̱ tsjá 'én nga kijtse nga kixi̱í kjoa̱, mì kì mahi̱ma̱cha‑jìn, ta ndi̱to̱ón nì'ken. 29Kó'sín be‑la̱ takòn jiòn, ¿a mí tsa isa̱ tse kjo̱hi'in bakén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra minchanè jè I'ndí‑la̱ Nainá ko̱ bachrjengi jè jní ra tsikíxten, ko̱ ti̱'koa̱ chja̱jno‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tsjá‑ná kjo̱nda? Jè jní ra bachrjengi, jè‑ní ra Nainá isìchjeén nga tsikíndajín‑ko̱ xi̱ta̱ jngo kjoa̱ ra xi̱tse̱, ko̱ ra kjomà kjotsje‑ni inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 30Ijyeé tjíjin‑ná nga ijyeé ko̱kitsò Nainá: “'A̱án bako̱‑na nga tsja‑la̱ kjo̱hi'in xi̱ta̱, 'a̱án tsja‑la̱ chjí‑la̱.” Ko̱ india‑isa tsò: “Jé Nainá ki̱ìndajín‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱.” 31¡Taxki̱ 'ñó tse kjo̱xkón tjín‑ni 'kia̱ nga ya̱ kayeé tsja Nainá ra tíjnakon! 32Tanga ti̱kítsjen kó'sín kjomà'tioòn ni̱chjin ra ijye tsatòo̱ 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ina'yá ítjòn kjòn jè 'én kixi̱ ra isìhisen‑no nga ichìkjoa̱‑no nga tse kjo̱hi'in inikjioón. 33Ijchó ni̱chjin nga jñà xi̱ta̱ kiìchja̱jnoó‑no ko̱ iskajàn‑ko̱‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. Skanda ti̱'koa̱á ijchò jngo‑te ni̱chjin nga inìngásòn‑ko̱ó‑te jiòn jñà ra 'koa̱ ti̱'sín i̱nchisíkjiín‑te kjo̱hi'in. 34Jiòn, kjòhi̱ma̱cha‑no jñà xi̱ta̱ ra kjo̱hi'in isìkjiín jñà ra tsikìtsa̱'ya nda̱yá; ti̱'koa̱á mì tsa kjojti‑no 'kia̱ nga itja'án‑no jñà tsajmì‑no; ta isa̱á tsjaá ki'se jnchro‑no ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ijyeé 'ya nga ya̱ ján ngajmi tjín‑no tsajmì ra isa̱ 'ñó nda ko̱ ra mì kì fehe'ta ni̱ ta kjiá‑nioo̱. 35Kì jmio koni 'sín nga kji'ta takòn Nainá, nga̱ ya̱á 'ya kjo̱tjò ra 'ñó tse chjí‑la̱. 36Machjeén‑ní katachíkjoa̱ko̱‑no kjo̱hi'in, mé‑ni 'kia̱ nga ijye ki̱tjasòn‑no koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá, tjábé‑no jè ra tsjá Nainá koni 'sín nga ijye kitsjà tsa'ba. 37Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Kj'i̱í ndi̱to̱n ndi̱to̱ón‑ní jè ra tjínè‑la̱ nga nchrabá. Mì kì ti̱ tse ki̱chjin‑ila̱. 38Jè ra xi̱ta̱ kixi̱, jé kíjnakon‑ni nga makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá. Tanga tsa í'tsi̱n ki̱ji̱‑ní, mì kì sasén‑la̱ inìma̱‑na̱. 39Jién, mì tsa í'ndsién mangí‑né koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra í'tsi̱n fì‑ni nga síjchija ijo‑la̱. Ta isa̱á jnchro jién, nda makjiín‑ná mé‑ni nga mì jchi̱ja‑ni inìma̱‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\