Hebreos 11

1Jè kjoa̱ ra makjiín‑ná, jé‑ní nga tjín kixi̱‑ná nga tjábé‑ná jñà kjoa̱ ra chiñá‑lá; jè‑ní nga tjíjngoó takén nga tjín kitií jñà kjoa̱ ra takó kjè kì tsijen‑la̱ xkén. 2Ta nga̱tjì‑la̱ nga ndaá kjokjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ra ki'se kjotseé, ndaá kina'yà‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 3Ki‑ní nga makjiín‑ná, nga ko̱'sín machi̱ya‑ná nga jè Nainá, ngi tà 'én tsikínda‑ni jè i̱sà'nde nga isikatsíjen tsajmì ra mì kì tsijen‑ni nga ti̱'sa̱ ítjòn. 4Jè xi̱ta̱ ra ki'mì Abel, ta ki‑ní nga kjokjiín‑la̱ nga ko̱'sín isa̱ nda kjòn kjo̱tjò ra kitsjà a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ mì 'koa̱‑ni koni jñà 'tse̱ Caín. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga Nainá nda kisasèn‑la̱ jè kjo̱tjò ra kitsjà‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱. Ni̱'sín ijye 'ken, skanda ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, takó 'koa̱á 'sín tíchja̱ koni 'sín nga kjokjiín‑la̱. 5Jè xi̱ta̱ ra ki'mì Enoc, ta ki‑ní nga kjokjiín‑la̱, nga ko̱'sín kiìko̱ tíkon Nainá ya̱ ján ngajmi, ko̱ mì tsa kjo̱biya kijtse, ko̱ mì ti̱ kì isakò‑ni ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ijyeé kiìko̱ Nainá. Ko̱ 'kia̱ nga ti̱kje fìko̱, 'koa̱á 'sín na'yá‑la̱ nga nda‑ró kisasèn‑la̱ Nainá koni 'sín nga ki'sìn. 6Tanga tsa mì kì makjiín‑ná, mì kì ko̱ma ki̱tjasòn‑ná kjoa̱ ra sasén‑la̱ Nainá. Nga̱ jè xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga chraña kíjna‑la̱ Nainá, machjeén‑ní nga nda katakjiín‑la̱ nga tíjnaá ra 'mì Nainá; ti̱'koa̱á katakjiín‑la̱ nga jè‑ní ra sínga̱tsja kjo̱nda jñà xi̱ta̱ ra bátsji. 7Jè xi̱ta̱ ra ki'mì Noé, 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ Nainá kjoa̱ ra ko̱ka̱ma a̱skan‑nioo̱ ra takó kjè kì 'ya‑la̱, kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ nga ngi ko̱ó kjo̱skon‑la̱ tsikínda jngo chitso ra 'ñó je 'ki, mé‑ni nga kjomà tsatojin‑ni kjo̱xkón nga mì kì 'ken nga'tsì xi̱ta̱ ra tjíhijyo ya̱ ni'ya‑la̱. Noé, ta nga̱tjì‑la̱ nga nda kjokjiín‑la̱ ra jè, 'koa̱á 'sín isinè‑la̱ kjo̱hi'in nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ jè Noé itjábé‑la̱ kjo̱tjò ra tsjá Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱ kjomà ya̱ ngixko̱n, ta nga̱tjì‑la̱ nga kjokjiín‑la̱. 8Jè xi̱ta̱ ra ki'mì Abraham, 'kia̱ nga kiìchja̱‑la̱ Nainá, kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ nga isìhitjasòn ko̱ itjojiín ya̱ nangi‑la̱ nga kijì skanda ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tà kjo̱tjò tsjá‑la̱ Nainá. Kijí‑ní ni̱'sín mì kì be ñánda̱ nga tífì. 9Tà nga̱tjì‑la̱ nga kjokjiín‑la̱, ya̱á isíjchá ijo‑la̱ koni xi̱ta̱ xìn nangi ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga ko̱'sín kitsò‑la̱ Nainá nga tsjá kjo̱tjò‑la̱. Ni'ya nikjeé tsikitsa̱jnaya; 'koa̱á ti̱'sín tsikitsa̱jna Isaac ko̱ Jacob, ra ti̱'koa̱ ti̱'sín tsi'kìn‑te‑la̱ nga tjábé kjo̱tjò‑te‑la̱ jè nangi. 10Nga̱ jè Abraham, jè tíkoñá‑la̱ jngo na̱xi̱ndá ra ijye 'ñó nda tjín‑la̱ nga'ñó kó'sín nga tíjna tjà'tsin chrjó‑la̱, ra jè Nainá iskosòn‑la̱ kó'sín nga sinda, ko̱ ti̱jé‑ni Nainá ra tsikínda. 11Ti̱'koa̱á ta kií‑ní nga nda kjokjiín‑la̱ Abraham nga ki'se‑la̱ nga'ñó ni̱'sín ijye 'ñó xi̱ta̱ jchínga, kjamà isakò jngo‑la̱ i'ndí jè ndí chjo̱ón‑la̱ ra 'mì Sara ni̱'sín chjo̱ón 'ndi̱, nga̱ kjokjiín‑la̱ nga Nainá síhitjasón‑ní koni 'sín nga kitsjà kixi̱‑la̱ tsa'ba. 12'Koa̱á ma‑ni nga ta ya̱ ta̱jngoó a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱ inchrabà‑ni tje̱‑la̱ nga kjín jchán i̱xti ki'se‑la̱ ni̱'sín ijye 'ñó xi̱ta̱ jchínga nga tífehe'ta ni̱chjin‑la̱. 'Koa̱á 'sín kjín jchán ma‑ni i̱xti‑la̱ koni jñà nitse ra tjín ya̱ ján ngajmi ko̱ koni jñà chrjo̱ ra tjín ya̱ a̱ndi ndáchikon ra mì kì ma maxki̱ya. 13Nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín makjiín‑la̱ skanda nga 'ken, ni̱'sín mì kì itjábé‑la̱ jè ra ijye Nainá ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba nga tsjá‑la̱; tanga ta 'koa̱á 'sín kjòchi̱ya‑la̱ koni tsa ta kjiín kijtse‑ni, ko̱ tsjaá ki'se‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín kitsò nga mì tsa i̱ i̱'nde‑la̱ nga ta asa i̱nchi'fahato i̱ a̱'ta nangi. 14Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò, 'koa̱á 'sín 'bena̱jmíya kixi̱‑ná nga 'sa̱á i̱nchibátsji jngo nangi ra ngi 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱. 15Tsa jé‑la i̱nchisíkítsjen jè nangi ya̱ ñánda̱ nga itjokàjin‑ni, mí‑la kì mé chjá kjomà‑la̱ tsa tsáfa india‑ni nga kijì‑ni ya̱ ñánda̱ nga itjokàjin. 16Tanga jè i̱nchibátsji jngo nangi ra isa̱ nda chon, jè ra ján ngajmi tíjna. 'Koa̱á ma‑ni nga Nainá mì kì masabà‑la̱ nga Nainá 'tse̱ tsò‑la̱; ko̱ ijyeé isíkíjnanda jngo‑la̱ i̱'nde ñánda̱ nga na̱xi̱ndá‑la̱ ko̱ma nga ya̱ kítsa̱jna. 17Jè Abraham, 'kia̱ nga itjá'ta a̱'ta 'tse̱ Nainá, ta kií‑ní nga makjiín‑la̱ nga iskábé jè Isaac nga tsjá‑la̱ Nainá koni jngo kjo̱tjò, ko̱ tsikijnanda‑ní nga tsjá i'ndí‑la̱ ra tà jè ta̱jngo ma‑ni, ni̱'sín xá ko̱'sín kitsjà‑ni 'én‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ i'ndí‑la̱, 'kia̱ nga kitsò: 18“A̱'ta 'tse̱é Isaac, nga kjìn jchán ko̱ma tje̱‑li.” 19Abraham, 'koa̱á 'sín kjòchi̱ya‑la̱ nga jè Nainá tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ si̱ìkjaáya‑la̱ xi̱ta̱ ni̱'sín ijye 'ken. 'Koa̱á ma‑ni nga itjábé india‑ila̱ jè i'ndí‑la̱ koni tsa jaáya‑ila̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. 20Jè Isaac, kií‑ní nga makjiín‑la̱ nga isíjé‑la̱ Nainá nga katasíchikon'tin jè Jacob ko̱ jè Esaú a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ko̱ka̱ma'tin a̱skan‑nioo̱. 21Jè Jacob, 'kia̱ nga ijye mejèn tíbiya, kií‑ní nga makjiín‑la̱ nga isíjé‑la̱ Nainá nga katasíchikon'tin ngajò i̱xti‑la̱ José; síngi'ñóko̱ò‑ni yá koròti̱‑la̱, jeya isíkíjna Nainá. 22Jè José, 'kia̱ nga ijye mejèn tíbiya, kií‑ní nga makjiín‑la̱ nga tsi'kéna̱jmí‑ni kó'sín ko̱ma jñà xi̱ta̱ Israel nga ki̱tjokajin ya̱ na̱xi̱ndá Egipto. Ti̱'koa̱á kitsjà kjo̱hixi̱ ra a̱'ta 'tse̱ ninda‑la̱ kó'sín si̱ko̱. 23Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Moisés, kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ nga ján sá isíkíjna'ma i'ndí‑xó‑la̱ 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kitsin, nga̱ kijtse‑ní nga 'ñó nda 'ki, ko̱ mì kì itsakjòn‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱xá 'tse̱ na̱xi̱ndá Egipto. 24'Kia̱ nga ijye kjójchínga Moisés, ta kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ nga mì kì tsa na̱‑la̱ kitsò‑la̱ jè tsati‑la̱ Faraón. 25Tà isa̱á jè kjomejèn‑la̱ nga kjo̱hi'in isìkjiín ko̱ jè na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ko̱ mì tsa jè kjomejèn‑la̱ nga kjo̱tsja tsjá‑la̱ ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé. 26'Koa̱á 'sín kiskosòn‑la̱ nga isa̱á 'ñó chjí‑la̱ kjo̱hi'in ra si̱ìkjiín a̱'ta 'tse̱ Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá] ko̱ nda mí 'koa̱‑ni nga kjo̱tsja tsjá‑la̱ ijo‑la̱ ya̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱nchi̱ná 'tse̱ na̱xi̱ndá Egipto. Jè iskoñá‑la̱ kjo̱tjò ra a̱skan tsjá‑la̱ Nainá. 27Kií‑ní nga ti̱'koa̱ nda kjokjiín‑la̱ nga itjokàjin ya̱ na̱xi̱ndá Egipto; mì kì itsakjòn‑la̱ jè kjo̱jti‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn; 'ñó tsi'ké‑la̱ ikon koni tsa tíkotsíjen kjòn‑la̱ jè Nainá ra kjè kì yá ra be. 28Jè Moisés, kií‑ní nga nda kjokjiín‑la̱, nga tsachrje 'sí paxko̱. Ko̱ 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ Israel nga jní si̱ikajàjno ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya‑la̱, mé‑ni nga jè ìkja̱li̱‑la̱ Nainá mì kì si̱ì'ken nga jngó jngó i̱xti‑tjòn‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 29Jñà xi̱ta̱ Israel, kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ nga ma tsatojin jè ra 'mì Ndáchikon Inì koni tsa nangi kixì. 'Kia̱ nga kjomejèn‑la̱ nga ti̱'koa̱ ti̱'sín tsatojin jñà xi̱ta̱ Egipto, ya̱á 'ken‑jin nandá nga'tsiòo̱. 30Kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel nga ixojen jñà chrjó ra tjíndi‑la̱ na̱xi̱ndá Jericó, 'kia̱ nga ijye kjo ito ni̱chjin i̱nchibítjindi‑la̱. 31Kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ jè chjo̱ón ra ki'mì Rahab ra chjo̱ón chijngi nga mì kì ya̱ 'ken‑ko̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱, nga̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ndaá kijtsetjò jñà xi̱ta̱ Israel ra ta ijchò katsíjen 'ma ítjòn‑la̱ ya̱ nangi ra̱kìi̱. 32¿Mé kjoa̱ ra ta 'kenájmí‑isa? Mì kì ki̱chóya‑la̱ ni̱chjin nga kichjà ra a̱'ta 'tse̱ Gedeón, ra a̱'ta 'tse̱ Barac, ra a̱'ta 'tse̱ Sansón, ra a̱'ta 'tse̱ Jefté, ra a̱'ta 'tse̱ David, ra a̱'ta 'tse̱ Samuel ko̱ ra a̱'ta 'tse̱ nga'tsí xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 33Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kií‑ní nga kjokjiín‑la̱, nga ki'seé i'ka ra isikijne‑la̱ nga iskajàn‑ko̱ na̱xi̱ndá ra i'i; ki'seé i'ka ra kixi̱í tsikíndajín kjoa̱; ki'seé i'ka ra itjábé‑la̱ ra Nainá ijye ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba nga tsjá‑la̱; ko̱ ki'seé i'ka ra tsikíchjàjto tsa'ba xa. 34Ko̱ ki'seé i'ka ra ma‑la̱ isìkji'tso ni'í ra bato 'ñó tsjè, ra ma jahachinga 'kia̱ nga ijye kja̱me ki̱cha̱ ndajò tínì'ken‑ni, ra ki'se india‑ila̱ nga'ñó 'kia̱ nga kjòhinda, ra 'ñó ki'se‑la̱ nga'ñó kjoa̱ 'tse̱ kjo̱jchán, ra isikijne‑la̱ xi̱ta̱ kjo̱jchán ra iskajàn‑ko̱ ra kondra̱ 'tse̱. 35Ki'se íchjín ra itjábé india‑ila̱ xi̱ta̱ xákjén ra ijye 'ken, 'kia̱ nga jaáya‑ila̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. Tanga ti̱'koa̱á ki'se i'ka xi̱ta̱ ra ya̱ 'ken‑jín ya̱ kjo̱hi'in; mì kì kjomejèn‑la̱ nga tsikìtsa̱jnandi̱í‑ni; jè ra kjomejèn‑la̱ nga isa̱ ndaá kítsa̱jna 'kia̱ nga kjoa̱áya‑la̱. 36Tjín i'ka ra isìkjiín kjo̱hi'in nga isìtsja'tin xi̱ta̱, nga iskajàn‑ko̱, skanda na'ñó ki̱cha̱ cadena isi'tá'ñó ya̱ a̱ya nda̱yá. 37Tjín ra na̱jo̱ isinè nga ini'ken; tjín ra serrúcho ngi inìjòya‑ni; tjín ra ki̱cha̱ ndajò 'ken‑ni. Ko̱ tjín ra jndíi̱ ra ján tsikima, nga ta chrja̱ba̱‑la̱ forrè ko̱ tà chrja̱ba̱‑la̱ tíndsó tsakjaya. Tseé kjo̱hi̱ma̱ ko̱ tseé kjo̱hi'in kisìkjiín ko̱ 'ñó ki'yaton. 38Jñà xi̱ta̱ kìi̱, [ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó nda kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá] skanda mí kì tsakìn‑la̱ nga tsikitsa̱jna i̱ i̱sà'nde. Nga̱ jndíi̱ ra ján tsinchimasòn ya̱ i̱'nde kixì ñánda̱ ni̱mé tjín, ko̱ ya̱ a̱sòn nindo; ko̱ ya̱ ñánda̱ ngijo chon ko̱ ya̱ a̱ya nga̱jo̱ ra tjín ya̱ a̱jin nangi. 39Nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, ta ki‑ní nga nda kjokjiín‑la̱ nga nda ki'yaxkon‑la̱ tanga ni̱jngo ra itjábé‑la̱ ra Nainá ijye kitsjà tsa'ba nga tsjá‑la̱. 40Tanga jè Nainá tsikínda jngo‑ná kjoa̱ ra isa̱ nda tjín, mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta ngásòn kjòn ko̱ma‑ná nga mì mé jchi̱ja'ta‑ná nga xi̱ta̱ kixi̱ ko̱meé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\