Hebreos 12

1'Kia̱ nga ko̱'sín ta̱ 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra títsa̱jnandi‑ná ra nda kjokjiín‑la̱, 'koa̱á ma‑ni nga jién, machjeén‑ní nga ki̱jmié nga'tsì kjoa̱ ra batéchjá‑ná ko̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ra tsabá'ñó‑ná nga konda̱cha̱‑ná; kínè‑lá ijo‑ná nga nda kjòn ki̱ìchikeén nga katachíkjoa̱ko̱‑ná skanda nga kijcheé ñánda̱ nga tjínè kjòn‑la̱ nga kijcheé. 2Ngi tà jé kí'té xkén Jesús, jè ra tsikí'tsia̱ kjòn‑ni koni 'sín nga makjiín‑ná, ko̱ jè ra síjngo kjoa̱ makjiín‑ná. Ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱tsja ra iskoñá‑la̱ kichíkjoa̱ko̱ó‑la̱ nga isìkjiín kjo̱hi'in ya̱ a̱'ta krò, ko̱ mì tsa jè ki'sìn kinda̱ jè kjo̱sabà ra ya̱ isakò‑la̱, ko̱ 'ndi̱‑ni̱ ya̱á tíjna'ta nga kixi̱‑la̱ Nainá nga tíbatéxoma. 3Ti̱kítsjen a̱'ta 'tse̱ Jesús nga ichìkjoa̱ko̱ó‑la̱ jñà kjo̱hi'in ra jñà xi̱ta̱ jé kitsjà‑la̱, mé‑ni nga mì ki̱jta‑no ko̱ mì kì si̱kjahajen‑la takòn. 4Nga̱ jè kjoa̱ 'tse̱ jé ra i̱nchibixkàn‑ko̱ jiòn, takó kjè tsa yá ra sí'ken kjòn‑najiòn. 5¿A ijyeé inijchajin jiòn jè 'én ra kitsjà‑no Nainá nga i̱xti‑la̱ tsò‑no? Nga tsò 'én ra tjí'ta xa̱jo̱n‑la̱ Nainá: Ji̱ ra i'ndí‑na̱ xin‑la, kì nachrjengi‑jìn 'kia̱ nga síkixi̱ya‑li Na̱'ín‑ná, ko̱ kì nìkjahajen‑la̱ takìn 'kia̱ nga jè síkjaká‑li. 6Nga̱ jé Na̱'ín‑ná síkixi̱ya‑ní xi̱ta̱ ra tsjake, ko̱ tsjá‑la̱ kjo̱hi'in 'kia̱ nga 'cho 'sín nga'tsì xi̱ta̱ ra kjábétjò nga i'ndí‑la̱ tsò‑la̱. 7Katachíkjoa̱ko̱‑no koni 'sín Nainá síkixi̱ya‑no, nga̱ Nainá, 'koa̱á 'sín síko̱ ra i̱xti‑la̱ tsò‑la̱. Nga̱ nga'tsì ra Na̱'ìn 'mì, síkixi̱yaá i̱xti‑la̱. 8Tanga tsa mì kì si̱ikixi̱ya‑no Nainá koni 'sín síko̱ nga'tsì ra i̱xti‑la̱ ma, mì tsa i̱xti‑la̱ Nainá ma jiòn. 9Jién, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ i̱xti kjòn iseé, jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná i̱ a̱'ta nangi, 'koa̱á 'sín isìkixi̱ya‑ná ko̱ ndaá kijchaxkén. ¿A mí tsa isa̱ nda jcha̱xkón jnchro iseé Na̱'ín‑ná ra tíjna ya̱ ján ngajmi, mé‑ni nga kata'se‑ná kjo̱binachon? 10Kixi̱í kjoa̱, jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná, 'koa̱á 'ki isìkixi̱ya‑ná koni 'ki kjòchi̱ya‑la̱ ra jñà, ni̱'sín ta tsato jè ni̱chjin ra kìi̱. Tanga kjo̱nda tsa̱jién‑né 'kia̱ nga jè Nainá ko̱'sín síkixi̱ya‑ná mé‑ni nga tsje ko̱ma‑ná koni 'sín nga tsje ra jè. 11Kixi̱í kjoa̱, mì kì tsa tsja 'se‑ná 'kia̱ nga ti̱'sa̱ nikixi̱ya‑ná, ta isa̱á jnchro ba 'se‑ná; tanga ra ma a̱skan‑nioo̱ tsa nda ko̱kixi̱yeé, 'nchán ki̱tsa̱jneé ko̱ kixi̱í si̱jché ijo‑ná. 12'Koa̱á ma‑ni nga 'ti̱ nga'ñó‑la ijo‑no, chjímitje̱en ndsa̱à ra ijye tífe nga'ñó‑la̱ ko̱ jè ndáxkó‑no ra ijye kjotsakon‑la̱; 13ndi̱yá kixi̱ tangió mé‑ni nga ko̱nda‑ni ndsa̱kò ra ijye kjotsakon‑la̱ ko̱ mé‑ni mì ya̱ 'tóxkon‑ni. 14Ko̱'sín 'nchán titsa̱jnako̱o nga'tsì xi̱ta̱, ko̱ tsje ti̱kíjna inìma̱‑no; nga̱ ni̱jngo ra ske̱ Na̱'ín‑ná tsa mì tsje tíjna inìma̱‑la̱. 15Nda ti̱konda̱a ijo‑no, kì ni̱yá ra síjchija kjo̱nda‑la̱ Nainá, mé‑ni nga mì ya̱ kji̱nchrabà‑ni kjo̱si nga tsjá 'chin‑no koni tsa jngo xka̱ ra tsja kja̱ma̱‑la̱. 16Kì ni̱jngo ra xi̱ta̱ chijngi ma, kì nachrjengio Nainá; kì tà chjàn ko̱'sín 'nià koni 'sín ki'sìn jè Esaú nga tà jngo chro̱ba̱ tsajmì ra ma chine tsatína‑ni jè tsajmì ra tjínè‑la̱ nga jè ko̱ko̱‑la̱ koni nga i'ndí‑tjòn. 17Jiòn, tjíjiín‑no koni 'sín kjomà 'kia̱ nga a̱skan‑nioo̱, jè Esaú, 'kia̱ nga kjomejèn‑la̱ nga katasíchikon'tin jè na̱'ìn‑la̱, inachrjengi‑ní; mì kì ti̱ kjomà jahatjìya‑ni nga jè kjòchikon'tin india‑ni, ni̱'sín takó 'ñó iskindaya. 18Mì tsa ya̱ ijchòkincha'ta‑la jiòn jè nindo chrja̱ngi̱ ra ma chaájno, [koni tjín kjo̱xkón ra kijtse xi̱ta̱ Israel] ya̱ ñánda̱ nga títì jnga̱ jnga̱ ni'í, nga kjòjñò, isincha ni̱tje̱n ni̱tje̱n ifi jmà ko̱ 'tsa tjo̱ xkón, 19nga jane chrjoo̱, ko̱ kina'yá‑la̱ jè jta̱‑la̱ Nainá 'kia̱ nga kiìchja̱. Tanga jñà xi̱ta̱ ra kií'nchré‑la̱ tsikítsa'ba‑ní nga kì ti̱ tsja chja̱‑isa‑ni, 20ta nga̱tjì‑la̱ mì ti̱ kì ichìkjoa̱‑la̱ koni 'sín tjín kjo̱téxoma ra isinè‑la̱ nga tsi'kìn‑la̱: “Ta yá xi̱ta̱‑ni, ko̱ ni̱'sín tsa jngo cho̱, ko̱sèn jngo ndsa̱ko̱ ya̱ nindo chrja̱ngi̱ ra̱kìi̱, tjíné‑la̱ nga na̱jo̱ ki̱yá‑ni, ko̱ tsa majìn ki̱cha̱á tjáhi'sen‑kjá‑la̱.” 21Taxki̱ 'ñó xkón tjín kjoa̱ ra kijcha‑la̱, skanda jè Moisés kitsó‑ní: “Taxki̱ 'ñó títsakjoo̱n ko̱ skanda tífatsé‑náa̱.” 22Tanga ra jiòn, ya̱á ijchò kincha'ta‑la jè nindo chrja̱ngi̱ ra 'mì Sión, jè ra na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra tíjnakon, jè na̱xi̱ndá Jerusalén ra tíjna ya̱ ján ngajmi, ñánda̱ nga kjìn jmi ma‑ni ìkja̱li̱ títsa̱jna nga i̱nchisítsjako̱ Nainá, 23ko̱ ñánda̱ nga títsa̱jnajtín i̱xti‑la̱ Nainá ra tjábé‑la̱ jè kjo̱tjò ra bako̱‑la̱ ra i̱xtitjòn ra ijye ya̱ i̱ncha 'í‑la̱ ya̱ ján ngajmi; ko̱ ya̱á ijchò‑te jiòn ya̱ ñánda̱ nga tíjna Nainá ra xi̱ta̱xá tíjna nga bíndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. Ko̱ ti̱'koa̱á ya̱á ijchò kincha'ta‑la jiòn jñà inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ kixi̱ ra ijye Nainá kisìtsje nga ni̱mé chija'ta‑la̱. 24Ko̱ ya̱á ijchò kincha'ta‑te‑la jiòn jè Jesús ra basèn‑jin‑ná jè kjoa̱ xi̱tse̱ ra Nainá tsikíndajín ko̱ jñà xi̱ta̱, ko̱ ya̱á ijchò kincha'ta‑te‑la jiòn jè jní‑la̱ ra ixaájten [nga isìtsje‑ná], jè jní ra isa̱ nda chja̱‑ná mì 'koa̱‑ni koni jè jní‑la̱ Abel. 25Nda ti̱kinda̱a ijo‑no; kì tà chjàn nachrjengio jè ra tíchja̱‑no. Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra tsachrjengi koni 'sín inakjoá‑la̱ i̱ a̱'ta nangi, 'kia̱ nga inìkjaká‑la̱, mì kì 'jahajno‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in ra ki'tsì‑la̱. Ti̱'koa̱á ra jién, isa̱á ta 'ñó chjá tjín‑ni nga kjoaàjno‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in, tsa ki̱náchrjengieé jè Nainá ra chja̱‑ná skanda ya̱ ján ngajmi nga síkjaká‑ná. 26Jè ni̱chjin ra̱kiòo̱, jè jta̱‑la̱ Nainá, skanda isìjtiyaá‑la̱ jè nangi, tanga 'ndi̱‑ni̱, 'koa̱á 'sín kitsjà 'én‑la̱ nga tsò: “Ìjngo 'ká sijtíya-isa‑la̱, tanga mì tsa tà jè nangi ra sijtíya‑la̱, skanda ko̱ó ngajmi sijtíya‑la̱.” 27'Kia̱ nga ko̱'sín tsò nga ìjngo 'ká si̱ìjtiya-isa‑la̱, 'koa̱á 'sín machi̱ya‑ná nga tjáhixìn jñà tsajmì ra xá isinda‑ni ra ma majtiya‑la̱, mé‑ni nga ta jñá si̱hijyo‑ni jñà tsajmì ra mì kì ma majtiya‑la̱. 28'Koa̱á ma‑ni nga mì kì ma majtiya‑la̱ jè i̱'nde ra títsjá‑ná Nainá ya̱ ñánda̱ nga ko̱texomake̱é. 'Ki̱‑lá kjo̱nda ko̱ ngi tà jé kjó'ta ikeén nga ki̱skón‑cheé ko̱ nga jcha̱xkén koni 'sín nga sasén‑la̱ ra jè. 29Nga̱ “jè Nainá‑ná, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jngo ni'í ra baká tsjé tsje mé ra tjín.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\