Hebreos 2

1Kií machjeén‑ní nga isa̱ nda si̱sieén 'én ra ijye ina'yé, mé‑ni nga mì xìn ndi̱yá kjìn‑né. 2Jñà kjo̱téxoma ra Nainá kitsjà 'kia̱ nga isìchjeén jñà ìkja̱li̱ jñà ni̱chjin ra ijye tsato, ki'seé‑la̱ kjo̱hixi̱; ko̱ jñà ra tsakátsji‑jé nga mì kì isìhitjasòn, ki'tsí‑la̱ kjo̱hi'in koni 'sín nga bakèn‑la̱ jñà jé ra tsakátsji. 3Ti̱'koa̱á jién, mì kì ko̱ma kjoaàjno‑ná kjo̱hi'in tsa mì kì si̱konde̱é jè kjoa̱ ra bato 'ñó chjí‑la̱ koni 'sín nga ijye itjokàjieén kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ jé‑ná. Nga̱ jé kjón Na̱'ín‑ná kiìchja̱ ítjòn nga ma kítjo̱jieén jé‑ná; ko̱ ra kjomà a̱skan‑nioo̱, jñà nda kisìchi̱ya‑ná jñà xi̱ta̱ ra kií'nchré kjòn‑la̱ jñà 'én kìi̱, nga ngi 'én kixi̱ kiti‑ní. 4Nainá, ti̱'koa̱á isìkixi̱yandaá kjoa̱ kìi̱ 'kia̱ nga kjìn sko̱ya kjo̱xkón tsakón ko̱ 'kia̱ nga isìka'bí kjo̱tjò ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱; 'koa̱á 'sín kitsjá koni 'sín nga kjomejèn‑la̱ ra jè. 5Nga̱ Nainá, mì tsa jñà ìkja̱li̱ kitsjà‑la̱ nga jñà ko̱tèxoma‑la̱ jè i̱sà'nde ra 'sa̱ nchrabá jè ra i̱nchichibaya‑ná. 6Tanga tíchja̱á jngo 'ká xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ñánda̱ nga tsò: Ji̱ Na̱'ìn, ¿yá‑ni ra jñà xi̱ta̱? ¿A bakén‑la̱ nga ko̱'sín ji̱ makájno‑li nga níkítsjin ra a̱'ta 'tse̱? 7Ta chibaá ni̱chjin ko̱'sín isa̱ nangi inìkíjni koni jñà ìkja̱li̱. Tanga ra kjomà a̱skan, ki'tsì‑la̱ ji̱ kjoa̱jeya ko̱ ndaá iníkíjna‑ni nga kijchaxkón; 8ko̱ nga'tsì tsajmì, ya̱á iníkítsa̱jnangi ijyi ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱ [mé‑ni nga jè ko̱tèxoma ijye‑la̱]. Jè Nainá, 'kia̱ nga ko̱'sín ya̱ tsikíhijyongí ijye ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱, 'koa̱á 'sín chja̱‑ni nga ni̱mé tsajmì tjín ra mì tsa jè tíbatéxoma‑la̱. Tanga takó kjè kì nda 'ya‑la̱ tsa jè tíbatéxoma ijye‑la̱ nga'tsì tsajmì. 9Tanga 'ndi̱, machi̱ya‑ná nga jè Jesús, ni̱'sín nangi iníkíjna chiba ni̱chjin koni jñà ìkja̱li̱, tanga 'ndi̱ 'ndi̱, jeyaá tíjna, ko̱ 'ngaá tíjna nga tíbatéxoma, ta nga̱tjì‑la̱ kjo̱hi'in ra isìkjiín 'kia̱ nga 'ken. Ngi tà kjo̱nda 'tse̱ Nainá‑ní nga ko̱'sín jè tsatojin ngajo‑la̱ kjo̱biya nga'tsì xi̱ta̱. 10Kjoa̱ kixi̱í ra ki'sìn Nainá, jè ra tsikínda nga'tsì tsajmì ra tjín, 'kia̱ nga ko̱'sín isikatojin kjo̱hi'in I'ndí‑la̱, mé‑ni nga jè kjo̱hi'in ra tsatojin I'ndí‑la̱, 'koa̱á 'sín isìko̱ nga ni̱mé ra ichija'ta‑la̱, mé‑ni nga jè ko̱ma ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in nga'tsì i̱xti‑la̱ Nainá ra jè mejèn‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jnako̱ ñánda̱ jeya tíjna ra jè. 11Nga̱ jè I'ndí‑la̱ Nainá, jé sítsje xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ jé, ko̱ jñà‑nì xi̱ta̱ ra sítsje, ta̱jngoó Na̱'ìn ma‑ni. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga mì kì masabà‑la̱ nga 'ndse̱ tsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra sítsje. 12Jè xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga tsò: 'Kenájmí‑la̱ jñà 'ndsèe̱ ra a̱'ta tsa̱ji, ko̱ seé‑la̱ ra ji̱ ya̱ a̱jin xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑li. 13Ti̱'koa̱á tjí'ta ñánda̱ nga tsò: Jé Nainá ma'ñó'ta ikon. India tjí'ta‑isa ñánda̱ nga tsò: I̱í tíjna̱ko̱ jñà i̱xti ra Nainá kitsjà‑na. 14'Koa̱á 'sín tjín koni jñà i̱xti‑la̱ xi̱ta̱ nga ta̱jngo jní ko̱ ta̱jngo ijo‑ní; 'koa̱á ti̱'sín jní ko̱ ijo ki'se‑la̱ jè Jesús mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya‑la̱ ma isikijne‑la̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í ra tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ sí'ken xi̱ta̱. 15Jesús, 'koa̱á 'sín kjomà'tin mé‑ni nga kjomà isíkítsa̱jnandi̱í‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra ki'ta ni̱chjin i̱nchitsakjón‑la̱ jè kjo̱biya, nga 'koa̱á 'sín títsa̱jna koni tsa tjíté'ñó‑la̱ nga kó'ki ni̱chjin bìtsa̱jnakon. 16Jesús mì tsa ki xá 'ji‑ni nga jñà ìkja̱li̱ ko̱si̱ko̱, kií xá 'ji‑ni nga jñà ko̱si̱ko̱ ra xi̱ta̱ tje̱‑la̱ Abraham. 17'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè Jesús tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ngásòn kjomà koni jñà xi̱ta̱ 'ndse̱, mé‑ni nga kjomà na̱'mì ítjòn kjomà‑ni ra tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn ra nda síhitjasòn xá‑la̱ Nainá, nga kjomà tsikíchjítjì jé‑la̱ xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya‑la̱. 18Koni 'sín nga kisìkjiín kjo̱hi'in nga itjá'ta ra jè, 'koa̱á ti̱'sín ma‑la̱ ko̱si̱ko̱ jñà xi̱ta̱ ra si̱ìkjiín kjo̱hi'in 'kia̱ nga tjá'ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\