Hebreos 6

1Machjeén‑ní nga nda katamajchá kjo̱bítsjen‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo nga mì tsa ta jñá chjítá'yáko̱ ki'té jñà 'én ra ichitá'yé nga 'sa̱ ítjòn; nga mì tsa ta jñá si̱kítsjen‑yá kji'té jñà kjoa̱ ra ma'tsia̱‑ni nga basìko̱'ta‑ná, koni jñà kjoa̱, nga iníkájneé kjoa̱ ra 'tse̱ jé‑ná nga mì ti̱ jé tsakátsji‑né jè ra ndi̱yá kjo̱biya fìko̱‑ná tsiki; ti̱'koa̱á mì tsa ta jè chjítá'yáko̱ ki'té jè kjoa̱ 'tse̱ koni 'sín nga kjokjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá, 2ko̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma ra 'tse̱ kjoa̱ satíndá, ko̱ 'kia̱ nga fasón‑lá ndse̱é xàngie̱é, ko̱ kjoa̱ ra faháya‑ila̱ mi'ken, ko̱ kjoa̱ 'tse̱ 'kia̱ nga ki̱ìndajín‑ná Nainá mé ra ko̱ko‑ná skanda ta mé ni̱chjin‑ni. 3'Koa̱á 'sín ma chjítá'yé 'én‑la̱ Nainá ra si̱ìjchá kjo̱bítsjen‑ná, tsa jè tsjá'nde nga ko̱'sín ko̱ma. 4Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye a̱sa kjohisen‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ ra ijye a̱sa tsikitsa̱jin kjo̱nda ra 'tse̱ Nainá ko̱ ra ta̱ña isíngásòn‑ko̱‑ná a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, 5jñà ra ti̱'koa̱á ijye a̱sa tsikitsa̱jin jè 'én nda‑la̱ Nainá ko̱ nga'ñó‑la̱ ra 'tse̱ i̱sà'nde ra 'sa̱ nchrabá, 6tsa xìn ndi̱yá ki̱ji̱ nga tsjín 'én‑la̱ Nainá, mì kì ti̱ ko̱nda‑ni jñà kjo̱bítsjen‑la̱ nga koa̱áfa'ta india‑ila̱ Nainá, nga̱ 'koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa ti̱jñà inchibá'ta india‑ni krò jè Cristo, ko̱ ko̱se̱n masen nga si̱ìsabà'tin. 7'Koa̱á ngoya‑la̱ koni jè nangi 'kia̱ nga 'ba jtsí, ma'nchi̱'nde‑ní. Tsa nda xka̱ ra ki̱so̱ ra ko̱chjeén‑la̱ xi̱ta̱ ra síxáko̱ nangi, Nainá si̱ichikon'tin nangi. 8Tanga tsa na'yá chi̱'ni̱ ko̱ tsa na'yá xi'nchro ki̱so̱, mì kì mé chjí‑la̱ jè nangi ra̱kìi̱, mì tsa nangi nda ya̱ ngixko̱n Nainá; ki̱jchó ni̱chjin nga jti̱. 9Jiòn ndí 'ndsè ra tsjacha‑laji̱n, ni̱'sín ko̱'sín nakjoá‑ji̱n, 'koa̱á 'sín kixi̱ machi̱ya‑naji̱n nga isa̱á ta nda ko̱ma'tin‑isa jiòn nga tjábé‑no jè kjo̱nda ra tji̱ko̱ 'kia̱ nga ko̱'sín bítjo̱kajieén kjo̱hi'in. 10Nga̱ Nainá, ngi kjoa̱kixi̱í ra 'sín, nga mì kì si̱ìjchàhajin jè xá‑no ko̱ jè kjo̱tsjacha ra tjín‑no nga nda i̱nchinìsin‑la jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo koni 'sín takó i̱nchi'nià skanda 'ndi̱. 11Tanga ngaji̱n, 'koa̱á 'sín mejèn‑naji̱n nga ngi ko̱ó kjo̱tsja‑no ko̱'sín ti̱xá nga jngó jngó‑no skanda ta kjiá‑nioo̱, kóhonda katabitjasòn kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑la. 12Majìn‑naji̱n nga katama'tsè jiòn. Ta isa̱á jnchro jñà chjíngi‑la jñà xi̱ta̱ ra ijye i̱nchitjábé‑la̱ kjo̱tjò koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga nda makjiín‑la̱ ko̱ nda i̱nchichíkjoa̱ko̱‑la̱. 13Nainá, 'kia̱ nga kitsjà‑la̱ tsa'ba jè Abraham, 'koa̱á 'sín kitsjà kixi̱ 'én‑la̱ ra ti̱jè tsasén‑ni 'kia̱ nga mì ti̱ yá tjín‑ni ra isa̱ 'nga tíjna koni ra jè; 'koa̱á 'sín kiìchja̱ 14nga kitsò: “'A̱n, 'ñó nda sichíkon'tin‑la̱, ti̱'koa̱á 'ñó kjìn ko̱ma jñà tje̱‑li.” 15'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè Abraham iskoñákjoa̱‑ní, a̱kjòn itjábé‑la̱ koni 'sín kitsò‑la̱ jè Nainá. 16Jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde, 'kia̱ nga tsjá tsa'ba, jè síkaxki̱ jè ra tíjna ítjòn‑la̱. 'Kia̱ nga ko̱'sín tsjá 'én‑la̱, ta ya̱á fehe'ta kjoa̱, mì ti̱ mé ra jo̱óya-isa‑ni. 17'Koa̱á 'sín kjomejèn‑la̱ Nainá nga nda kjón tsakón‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjábé‑la̱ kjo̱tjò koni 'sín ijye kitsjà‑la̱ tsa'ba nga 'koa̱á 'sín tjíjngo ikon nga si̱hitjasòn ko̱ nga ni̱mé ra si̱ìkaatjìya‑la̱. Kií ko̱'sín kitsjà‑ni 'én‑la̱ ra 'ñó xkón tjín 'kia̱ nga ko̱'sín kitsjà tsa'ba. 18Jñá 'én kìi̱ ra jò ma‑ni, ra mì kì ma kjoa̱atjìya‑la̱, ko̱ mì kì ma sko̱ónda̱cha̱‑ná Nainá, ya̱á sakó‑ná jngo kjoa̱jetakòn ra 'ñó tjín, nga'tsí‑né ra i̱nchifatsjieé nga jè Nainá ko̱si̱ko̱‑ná ko̱ jién ra ko̱'sín tjíjngo takén nga i̱nchichiñá‑lá koni 'sín nga ijye kitsjà tsa'ba nga tsjá‑ná. 19Jè kjoa̱kixi̱ ra i̱nchichiñá‑lá, 'koa̱á 'sín síkíjna kixi̱ inìma̱‑ná koni jngo ki̱cha̱ ra sité'ñó‑ni chitso; ko̱ kjoa̱kixi̱ ra̱kìi̱ skanda maá 'jaha'sen‑jin ya̱ i̱'nde tsje ñánda̱ tja̱'bájto jngo nikje, 20ya̱ ñánda̱ 'jaha'sen Jesús nga iskí'xa̱'nde‑ná ndi̱yá nga na̱'mì ítjòn tsikijna nda ta mé ni̱chjin‑nioo̱ koni jè Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\