Hebreos 7

1Melquisedec xi̱ta̱xá ítjòn tsikijna 'tse̱ na̱xi̱ndá Salem, ti̱'koa̱á na̱'mì ítjòn 'tse̱ Nainá ra tíjna ngajmi tsikijna‑te. Kiìkjá indiaá jè Abraham 'kia̱ nga tínchrabá‑ni nga ijye isikijne ijye‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra iskajàn‑ko̱, ko̱ jè Melquisedec ya̱á isìchikon'tin jè Abraham. 2Jè Abraham, teya ki'sìn nga'tsì tsajmì ra isakò‑la̱ 'kia̱ nga kijì kjo̱jchán ko̱ jngo‑yá kitsjà‑la̱ jè Melquisedec tsajmì kìi̱. 'Í ra 'mì Melquisedec, 'koa̱á tsò‑ni: Xi̱ta̱xá Ítjòn ra Kixi̱ Tíjna; ko̱ nga jè ra xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Salem 'mì, Xi̱ta̱xá ra Tjín‑la̱ Kjo̱'nchán, tsò‑ni. 3Jè Melquisedec mì kì 'ya‑la̱ tje̱‑la̱, yá‑ni na̱'ìn‑la̱ ko̱ yá‑ni na̱‑la̱, ñánda̱ kitsin ko̱ ñánda̱ 'ken; 'koa̱á 'sín mangásòn‑ko̱ koni jè Cristo ra I'ndí‑la̱ Nainá, nga ti̱'koa̱á na̱'mì ítjòn tíjna skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 4Jiòn ti̱kítsjen nga 'ñó 'nga tsikijna jè Melquisedec nga skanda jè xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham teya ki'sìn nga'tsì tsajmì ra isakò‑la̱ 'kia̱ nga kiì kjo̱jchán nga jngo‑yá kitsjà‑la̱ jè Melquisedec. 5Kixi̱í kjoa̱, 'koa̱á 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés ra Nainá kitsjà‑la̱; nga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá tjínè‑la̱ nga teya si̱ìjòya tsajmì ra tjín‑la̱ nga jngoya tsjá‑la̱ jñà na̱'mì ra tje̱‑la̱ Leví ni̱'sín ti̱ xi̱ta̱ xákjén‑ni jñà ra ti̱ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ Abraham. 6Tanga jè Melquisedec mì tsa tje̱‑la̱ Leví‑jìn, tanga itjábé‑la̱ ra jngoya bako̱‑la̱ tsajmì ra teya ki'sìn jè Abraham, a̱kjòn 'kia̱á isìchikon'tin; ni̱'sín jè kjòn‑ni Abraham ra ko̱'sín itjábé‑la̱ 'én a̱'ta 'tse̱ Nainá 'kia̱ nga kitsjà‑la̱ tsa'ba. 7Koni 'sín tjíjin‑ná nga'tsì‑ná, jè ra síchikon'tin, isa̱á 'nga tíjna mì 'koa̱‑ni koni jè ra machikon'tin. 8Jñà na̱'mì ra tjábé‑la̱ ra jngoya bako̱‑la̱ ra teya 'sín xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, mì tsa ta kíhijyo ki'ta‑jìn, tanga jè Melquisedec, 'koa̱á 'sín tjí'ta xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga 'koa̱á 'sín 'ya‑la̱ koni tsa jngo xi̱ta̱ ra takó tíjnakon. 9Jñà na̱'mì ra nchrabá‑ni tje̱‑la̱ Leví ra tjábé‑la̱ ra jngoyá bako̱‑la̱ ra teya 'sín xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ko̱maá ko̱kixé nga ti̱'koa̱á jè Melquisedec kitjábé jngoya‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱ nga ko̱'sín jngoyá kitsjà‑la̱ Abraham. 10Nga̱ jè Abraham, ijyeé ya̱á 'ya tje̱‑ni ra kjomà Leví, 'kia̱ nga ko̱'sín iskajin Abraham jè Melquisedec. 11Jñà kjo̱téxoma ra itjábé‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel ya̱á inchrabà'ta‑ni a̱'ta 'tse̱ na̱'mì ra tje̱‑la̱ Leví; tanga jñà na̱'mì kìi̱, mì kì kjomà‑la̱ nga ngi kixi̱ isíkítsa̱jna jñà xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kj'ií na̱'mì 'ji jngo‑isa ra ya̱ mangásòn‑ko̱ Melquisedec ko̱ mì tsa jè mangásòn‑ko̱ na̱'mì ra tje̱‑la̱ Aarón. 12'Kia̱ nga xìn chja̱‑ni na̱'mì ra 'faha'sen 'kia̱ nga fahatjìya, kjo̱'ñó tjín‑ni nga fahatjìya jè kjo̱téxoma. 13Koni 'sín tíchja̱ 'én‑la̱ Nainá, jè ra itjábé‑la̱ xá koni 'tse̱ Melquisedec, kj'ií tje̱‑ní; ni̱ kjè sa jngo na̱'mì bitjokàjin ya̱ ñánda̱ nga inchrabà'ta‑ni. 14'Koa̱á 'sín nda 'ya‑la̱ nga jè Na̱'ín‑ná Jesucristo, ya̱á inchrabà'ta‑ni tje̱‑la̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá Judá; ya̱ tje̱‑la̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, mì kì tsijen isìkàxki̱ jè Moisés 'kia̱ nga kiìchja̱ ra a̱'ta 'tse̱ jñà na̱'mì. 15Nga'tsì kjoa̱ kìi̱, isa̱á makixi̱ya‑ná 'kia̱ nga jè na̱'mì xi̱tse̱ ra 'faha'sen, 'koa̱á 'sín 'sín koni ki'sìn jè Melquisedec, 16nga mì tsa a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma inchrabà‑ni nga ko̱'sín na̱'mì kjomà; tà jé‑ní nga tse nga'ñó tjín‑la̱ ko̱ mì yá ra ko̱ma‑la̱ si̱ì'ken. 17Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ Nainá ra a̱'ta 'tse̱, nga tsò: Ji̱í‑ní ra na̱'mì tijni skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ya̱á mangásòn‑ki̱ jè Melquisedec. 18'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga iskajen‑ngi jè kjo̱téxoma jchínga, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ mì kì ki'se‑la̱ nga'ñó, ko̱ mì kì itjasòn‑la̱ koni 'sín nga tjínè‑la̱ nga si̱hitjasòn. 19Nga̱ jè kjo̱téxoma jchínga ra kitsjà jè Moisés ni̱mé ra isìkixi̱ya xi̱ta̱; tanga ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, tjín jngo‑ná kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑lá ra isa̱ nda tjín jè ra síchraña'tà‑ná Nainá. 20Jñà kjoa̱ kìi̱, mì tsa ko̱'sín mì kì kitsjà tsa'ba Nainá; koni jñà na̱'mì ra i'ka, ra ta 'koa̱á 'sín itjábé‑la̱ xá, mì tsa yá ra kitsjà 'én‑la̱. 21Tanga ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesús kitsjá tsa'ba Nainá jè 'én ra 'ñó xkón tjín 'kia̱ nga kitsò: Na̱'ín‑ná, 'koa̱á 'sín ijye kitsjà kixi̱ 'én‑la̱ ra 'ñó xkón tjín, ko̱ mì kì ti̱ si̱ìkaatjìya‑ila̱ jè kjo̱bítsjen‑la̱ 'kia̱ nga kitsò: “Ji̱í‑ní ra na̱'mì tijni ta mé ni̱chjin‑nioo̱.” 22'Koa̱á 'sín ma‑ni nga jè Jesús basèn‑tjì‑ná 'kia̱ nga jè Nainá tsikíndajínko̱ jñà xi̱ta̱ jngo kjoa̱ ra isa̱ 'ñó nda tjín. 23Jñà na̱'mì ra tje̱‑la̱ Leví, 'ñó kjín ma‑ni, ta nga̱tjì‑la̱ 'kia̱ nga jngo biya, ta ya̱á fehe'ta xá‑la̱, ìjngo na̱'mì xákjín 'faha'sen ngajo‑la̱ 'kia̱ nga biya. 24Tanga jè Jesús tíjna‑ní skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱ ko̱ mì tsa kjoa̱atjìya jè xá‑la̱ nga na̱'mì tíjna. 25'Koa̱á 'sín ma‑ni nga ma‑la̱ bachrjekàjin kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ ni̱ta mé ni̱chjin‑nioo̱, nga'tsì ra a̱'ta 'tse̱ Jesús bijchó‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá; ko̱ jè Jesús tíjnakon‑ní ni̱ta kjiá‑nioo̱ mé‑ni nga ma bítsa'batjì‑ni jñà xi̱ta̱. 26Ngi jé kjón‑ní Jesús jè na̱'mì ítjòn ra machjeén‑ná: nga̱ xi̱ta̱ tsje‑ní; ko̱ mì tsa jé tjín‑la̱; ko̱ mì tsa tjé 'ki ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱; xìn tíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra jé tjín‑la̱; ko̱ jè‑ní ra isa̱ 'nga tíjna ya̱ ján ngajmi. 27Mì tsa ko̱'sín 'sín koni 'sín jñà na̱'mì ra i'ka nga ni̱chjin nchijón‑ní sí'ken cho̱ ra tsjá kjo̱tjò ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱, a̱kjòn tsjá‑te ra a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. Tanga Jesús, 'kia̱ nga kitsjà kjo̱tjò ijo‑la̱ nga kinì'ken, ta india kjón‑ní kitsjà skanda ta kjiá‑nioo̱. 28Jè kjo̱téxoma ra kitsjà Moisés, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga jñà kítsa̱jna na̱'mì ítjòn xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱ nga'ñó; tanga jè 'én ra xkón tjín ra a̱skan kitsjà Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga jè I'ndí‑la̱, na̱'mì ítjòn kíjna, jè ra ko̱'sín kisìko̱ nga nìmé kichija'ta‑la̱ skanda ta kjiá‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\