Hebreos 9

1Jè kjoa̱ ra tsikíndajín ítjòn Nainá ki'seé‑la̱ kjo̱téxoma kó'sín nga jeya si̱kíjna Nainá, ko̱ ti̱'koa̱á kisijnaá jngo‑te ni'ya tsje‑la̱ i̱ a̱'ta nangi. 2Jè Ni'ya nikje ra Tsje ra 'tse̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tjínda nga tíjna ítjòn jngo‑la̱ i̱'nde ra 'mì I̱'nde Tsje ñánda̱ tíjna jè ki̱cha̱ oro ra kjìn chrji̱ tjín‑la̱ ra sincháya ni'í nga tì, ko̱ jè ímixa̱ ra sinchásòn ni̱ño̱ nchra̱jín tsje‑la̱ Nainá. 3Ya̱ a̱jto̱n‑la̱ nikje ra tjo̱'bángi ra ma‑ni jò, ya̱á kjijna jè i̱'nde ra 'mì I̱'nde ra Bato 'Ñó Tsje. 4Ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á tíjna jngo kàxa̱ ra ngi ki̱cha̱ sinè ra tìsòn chrjongó Nainá; ko̱ ti̱'koa̱á ya̱á kjijna kàxa̱ ra ngi ki̱cha̱ sinè ijàjno jè ra tjíya jñà tsajmì ra bakón kjoa̱ ra tsikíndajín Nainá. Kàxa̱ ra̱kìi̱, ya̱á tíjnaya jngo ti̱jí ra ngi ki̱cha̱ sinè ñánda̱ i̱jncha ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'mì maná; ti̱'koa̱á ya̱á kjinaya yá koròti̱‑la̱ Aarón ra tsikí'jtsén ko̱ jñà na̱jo̱ te ra tjí'ta kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra itjábé‑la̱ Moisés. 5Ya̱ a̱sòn kàxa̱ i̱ncha i̱sén‑la̱ ìkja̱li̱ ra tjín‑la̱ na̱jngá ra bakón chi̱ya kjoa̱jeya‑la̱ Nainá; jñà na̱jngá‑la̱ ya̱á bíjtsa'ma jè kàxa̱; tanga 'ndi̱ 'ndi̱, mì kì machjeén nga jndà jndà ki̱nákje̱é ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. 6'Kia̱ nga ijye ko̱'sín isinchanda tsajmì kìi̱, jñà na̱'mì kji'tá ni̱chjin 'faha'sen ya̱ Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ra nikje, ya̱ i̱'nde ra tíjna ítjòn nga síhitjasòn xá‑la̱ nga bexkón Nainá. 7Tanga jè i̱'nde ra bijchó jò‑ni, ta jè ta̱jngo na̱'mì ítjòn ma 'faha'sen, ko̱ ta indiaá ma 'faha'sen nga jngó jngó nó; ko̱ 'kia̱ nga 'faha'sen, tjínè‑la̱ nga jní‑la̱ cho̱ 'ba ra tsjá‑la̱ Nainá ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ ko̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga'tsì jé ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, jñà jé ra nda mí be kó'sín nga kàjin. 8'Koa̱á 'sín síchi̱ya‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, 'kia̱ nga takó jè tímachjeén jè Ni'ya Tsje ra Nikje ra isinda ítjòn, kjè kì tjáxa̱'nde nga ko̱ma ki̱tjáha̱'se̱én jè I̱'nde ra isa̱ 'Ñó Tsje. 9Jñà kjoa̱ ra kjomà kjotseé ta tsakón chi̱yaá jè kjoa̱ ra tíma ni̱chjin 'ndi̱; nga̱ jñà kjo̱tjò ko̱ jní‑la̱ 'cho ra ixaájten ya̱ i̱'nde jè, tsìn‑la̱ nga'ñó nga ngi india kjón si̱ìtsje kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱, jñà ra ko̱'sín bexkón Nainá. 10Kjoa̱ kìi̱, ta kjo̱téxoma ra a̱'ta 'tse̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱‑ní, 'tse̱é tsajmì ra ma chine ko̱ ra ma 'yò, ko̱ kó'sín nga sítsje ijo‑la̱ xi̱ta̱; ta 'koa̱á 'sín tje̱n ko̱chjeén skanda 'kia̱ nga jè Nainá si̱ìkaatjìya‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 11Tanga 'kia̱ nga ijye 'ji jè Cristo ra na̱'mì ítjòn tíjna a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá ra ijye tíma, ya̱á 'jaha'sen Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ra isa̱ 'ñó nda chon ko̱ ra isa̱ kixi̱ tjín nga̱ mì tsa tsja xi̱ta̱ isinda‑ni, jè ra tsò‑ni kjoa̱ nga mì tsa i̱ kisinda a̱'ta nangi. 12Jè Cristo ngi indiaá 'jaha'sen skanda ta kjiá‑nioo̱ ya̱ I̱'nde Tsje; ko̱ mì tsa ti̱ jní‑la̱ tíndsó ko̱ jní‑la̱ nchra̱ja̱ isìchjeén‑ni nga ma 'jaha'sen; ngi 'tse̱ kjón‑ní jní ra isìchjeén nga ma 'jaha'sen; 'koa̱á 'sín ki'sìn nga tsikíchjítjì jé‑ná mé‑ni nga ma si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑ná ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 13Tsa jñá‑la jní‑la̱ nchra̱ja̱ ko̱ jní‑la̱ tíndsó ko̱ chijo‑la̱ nchra̱ja̱ chjo̱ón i'ndí ra kitì, matsje-sòn'nga‑ni ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra maxa̱'ya̱ 'kia̱ nga xaájten‑jnó, 14isa̱á ta tse nga'ñó tjín‑la̱ jè jní‑la̱ Cristo. Nga̱ ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ Inìma̱ Tsje ra tíjnakon nda tà mé ni̱chjin‑nioo̱, nga kisìnga̱tsja ijo‑la̱ Nainá koni jngo kjo̱tjò ra nì ta̱ mé jé tjín‑la̱. Jé jní‑la̱ Cristo si̱ìtsje‑ni kjo̱bítsjen‑no nga kjoa̱áxìn‑no jè kjoa̱'cho ra kjo̱biya kji'ta‑la̱ mé‑ni nga ya̱ si̱xá'ta‑la Nainá ra tíjnakon. 15'Koa̱á ma‑ni, nga jé Cristo ra basèn‑jin masen 'kia̱ nga sindajín jngo kjoa̱ xi̱tse̱; 'kia̱ nga 'ken, jè tsikíchjítjì jé‑la̱ xi̱ta̱ ra tsakátsji 'kia̱ nga ti̱'sa̱ jè tíbatéxoma kjoa̱ ra isindajín ítjòn, mé‑ní nga jñà ra xá inakjoá‑la̱, tjábé‑la̱ koni 'sín nga kitsjà‑la̱ tsa'ba Nainá jè kjo̱tjò ra mì kì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱. 16'Kia̱ nga jngo xi̱ta̱ síka'bí tsajmì ra tjín‑la̱, bínda jngo xa̱jo̱n ra bájna masen [ra 'mì testamento]. Tanga skanda 'kia̱á ma machjeén xa̱jo̱n ra̱kìi̱ 'kia̱ nga ijye biya jè xi̱ta̱ ra tsikínda. 17Tanga jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, mì kì mé chjí‑la̱ 'kia̱ nga takó tíjnakon‑isa jè xi̱ta̱ ra tsikínda, skanda 'kia̱á chjí‑la̱, 'kia̱ nga ijye ki̱yá. 18Jè kjoa̱ ra kisindajín ítjòn, 'koa̱á ti̱'sín ko̱ kjoa̱biyaá kisindajín‑te‑ni nga jní‑la̱ cho̱ kjochjeén. 19Moisés, 'kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmíya nga'tsì kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, iskábé jní‑la̱ tíndsó ko̱ jní‑la̱ nchra̱ja̱ i'ndí ko̱ isíkójin nandá, ko̱ iskábé tsja̱‑la̱ forrè ra inì kjòn ko̱ jngo chrja‑la̱ yá ra 'mì hisopo; a̱kjòn tsjahíjin ya̱ jní, ko̱ a̱kjòn tsikíxten‑jnó jè xa̱jo̱n ra tjí'ta kjo̱téxoma‑la̱ Nainá; ra ijye kjomà, tsikíxten‑jnó‑te nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 20Jè Moisés kitsò: “Jè jní ra̱kìi̱ ra síkixi̱ya kjoa̱ ra tsikíndajín‑ko̱‑no Nainá, jè kjo̱hixi̱ ra kitsjà‑no nga si̱itjasòn.” 21Moisés ti̱'koa̱á tsikíxten‑jnó‑te jní ya̱ Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ra nikje ko̱ nga'tsì tsajmì ra machjeén 'kia̱ nga 'yaxkón. 22Koni 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, kja̱meé nga'tsì tsajmì, saba jní matsje ijye‑ni; tsa mì kì xa̱ájten jní, tsìn ra 'mì kjoa̱nìhijcha'ta ra a̱'ta 'tse̱ jé. 23'Koa̱á ma‑ni nga tjínè‑la̱ nga jní‑la̱ cho̱ kjotsje‑ni jñà tsajmì kìi̱ ra xkósòn‑la̱ tsajmì ra tjín ya̱ ján ngajmi; tanga jñá kjón‑ní tsajmì ra tjín ya̱ ján ngajmi, jé machjeén‑la̱ nga xa̱ájten jní ra isa̱ 'ñó nda tjín nga ma ko̱tsje‑ni. 24Tanga jè Cristo mì tsa ya̱ 'jaha'sen ya̱ Ni'ya Nikje Tsje ra ta tsja xi̱ta̱ isinda‑ni ra ta xkósòn‑la̱ Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ra kjijna ján ngajmi. Tanga ngi ya̱ kjón 'jaha'sen ya̱ ján ngajmi nga ijchò ya̱ ngixko̱n Nainá nga tíchja̱tjì‑ná. 25Mì kì tsa ko̱'sín kjìn 'ka̱ 'jaha'sen ya̱ ján ngajmi nga kjìn 'ka̱ kitsjà kjo̱tjò ijo‑la̱, koni 'sín 'sín jngo na̱'mì ítjòn nga xki̱ nó 'faha'sen ya̱ I̱'nde ra Bato 'Ñó Tsje nga 'faha'sen‑ko̱ jní ra mì tsa 'tse̱. 26Tsa 'koa̱à‑la 'sín tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma tsiki, jè Cristo, kjín‑la 'ka̱ tsatojin kjo̱hi'in skanda 'kia̱‑ni isinda i̱sà'nde. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, nga ijye tífehe'ta ni̱chjin, ta india kjón‑ní ko̱'sín kitsjà ijo‑la̱ skanda ta kjiá‑nioo̱ nga ko̱'sín jè saba jní‑la̱ tsikíxten mé‑ni nga tsjahíxìn‑ni kjoa̱ 'tse̱ jé. 27'Koa̱á 'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱ nga ta india kjón‑ní biya, ko̱ a̱skaán kj'i̱í jè ni̱chjin 'kia̱ nga si̱ndajín‑la̱. 28'Koa̱á ti̱'sín tjín a̱'ta 'tse̱ Cristo; ta indiaá kitsjà kjo̱tjò ijo‑la̱ nga 'ken mé‑ni nga kjìn xi̱ta̱ itjahíxìn‑la̱ jé‑la̱ ra jè ki'tsamíjìn; tanga ra ki̱jchò‑ni jò 'ka̱, mì tsa ti̱ jé 'koa̱míjìn‑ni; kií xá kj'i̱í‑ni nga ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in jñà ra i̱nchikoñá‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\