Jacobo 1

1'A̱n ra Santiago 'mì‑na, ra chi̱'nda‑la̱ Nainá ma ko̱ ti̱'koa̱á chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, tísixó'tà‑no jiòn ra ya̱ inchrabà'ta‑no tje̱‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel ra tejò kjomà, jiòn ra jndíi̱ ra ján titsa̱jna ta ñánda̱ i̱'nde‑ni ta nga tíjngo i̱sà'nde. 2Jiòn ra 'ndsé chibé a̱'ta 'tse̱ Cristo, 'kia̱ nga ni̱'sín ta mé kjoa̱ ra ko̱tojiòn, ta isa̱á jnchro jngo kjá tsjaá 'tè‑la takòn. 3Ijyeé 'ya jiòn 'kia̱ nga ko̱'sín tjá'ta a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑najiòn, ya̱á sa̱kò-isa‑najiòn nga'ñó kó'sín ma ki̱chíkjoa̱jin‑no a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ko̱ka̱ma'tin‑isa jiòn a̱skan‑nioo̱. 4Ko̱ jè nga'ñó ra sa̱kò‑no nga nda chíkjoa̱jin‑no, ndaá katasíxájin ya̱ inìma̱‑no mé‑ni nda katajchá‑ni kjo̱bítsjen‑la̱ inìma̱‑no, ko̱ ngi tíjna tíjngo‑ni nga ni̱mé ra jchi̱ja'ta‑la̱. 5Tsa tjín i'ka jiòn ra tsìn‑no kjo̱bítsjen, ti̱jé'tà‑la Nainá; tsjá‑no ra jè. Nga̱ jé Nainá, ngi ko̱ó inìma̱‑la̱ nga tsjá, ko̱ mì tsa ta ko̱ kjo̱jti‑la̱ tsjá 'kia̱ nga yá ra síjé'ta‑la̱. 6Tanga ngi nda kjón‑ní katakjiín‑no 'kia̱ nga si̱jé; kì tà chjàn tà jò 'bè‑la takòn; nga̱ jè xi̱ta̱ ra jò 'bé‑la̱ ikon, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jè ndáchikon 'kia̱ nga jè tjo̱, ra fì ra nchrabá síko̱. 7Jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín tà jò tjín ikon, kì tà chjàn ko̱'sín síkítsjen nga tjín ra tjábé‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 8Nga̱ jè xi̱ta̱ ra mì kì tjíjngo ikon, kj'ií 'sín tísíkítsjen 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ nchijòn ijyeé kj'ií tsò‑ni kjo̱bítsjen‑la̱; ko̱ mì kì ma‑la̱ nga kjábé jè ndi̱yá ra kixi̱ tjín. 9Tsa tjín i'ka 'ndsé ra 'ñó i'in títsa̱jna, tsjaá kata'bé‑la̱ ikon, nga̱ ya̱ ngixko̱n Nainá 'ngaá títsa̱jna. 10Tanga jñà ra xi̱ta̱ nchi̱ná, tsjaá kata'se‑la̱ nga nangi kítsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá. Nga̱ jñà ra xi̱ta̱ nchi̱ná, 'koa̱á 'sín ko̱ka̱ma'tin koni 'sín ma jè naxó‑la̱ xka̱ ijñá ra mì tsa tse fichjin‑la̱. 11'Kia̱ nga bitjo tsá'bí ko̱ 'ñó tsje ma ndabá‑la̱, jè xka̱ ijñá, xì‑ní, ko̱ jè naxó‑la̱ kàtje̱n‑ngi‑ní, ko̱ chija ijye‑ní koni 'sín nga nda 'ki i̱sén‑la̱. Jè ra xi̱ta̱ nchi̱ná, 'koa̱á 'sín ta ya̱ ki̱yájin a̱'ta 'tse̱ xá ra 'sín, ñánda̱ nga tse síkijnesòn to̱n‑la̱. 12Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra chíkjoa̱‑la̱ 'kia̱ nga tjá'ta. 'Kia̱ nga ijye chíkjoa̱jin‑la̱ kjoa̱ ra sko̱ó'ta; tjábé‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba Nainá a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra tsjake. Tjábé‑la̱ kjo̱binachon koni tsa jngo corona si̱'a sko̱ [koni 'sín nga tjábé jngo‑la̱ trofeo jñà xi̱ta̱ ra síská 'kia̱ nga síkijne]. 13Tsa 'kia̱ nga tjá'ta jiòn ko̱ kjoa̱hajin‑no nga mejèn‑no 'sia̱an kjoa̱ ra 'cho tjín, kì tà chjàn bixó: “Jé‑la Nainá ra ko̱'sín tíkjó'tá‑ná.” Nga̱ jè Nainá mì tsa ko̱'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱ nga 'cho 'si̱in, ko̱ mì tsa ko̱'sín mejèn‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ katabátsji‑jé. 14Tanga tsa 'kia̱ jngo xi̱ta̱ tjá'ta nga ko̱'sín 'sín kjoa̱ ra 'cho tjín, ti̱jñá‑ni kjoa̱'cho ra tsjake ra síkjaájin‑la̱ ko̱ sískáya‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱. 15'Kia̱ nga ijye matse jè kjoa̱'cho ra jè matsjake, ya̱á nchrabá‑ni nga batsíjen ra kjoa̱ 'tse̱ jé, ko̱ 'kia̱ nga ijye matse jè ra kjoa̱ 'tse̱ jé, a̱kjòn ya̱á nchrabá jè ra kjo̱biya. 16Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no, kì ijo‑no chìndo̱cha̱‑la. 17Nga'tsì kjoa̱ ra nda tjín ko̱ ra kixi̱ tjín ra tjábé‑ná, ya̱á i'ngaá nchrabá‑ni ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, jè ra tsikínda nga'tsì tsajmì ra síhisen‑ná, jè Nainá ra ni̱kjiá fahatjìya‑la̱ kjo̱nda ra tsjá koni 'sín nga fahatjìya‑la̱ jè 'ngién. 18Jè Nainá, 'koa̱á 'sín kjomejèn‑la̱ nga a̱'ta 'tse̱ 'én kixi̱‑la̱ kitsin xi̱tse̱ india‑né, mé‑ni ta nga'tsì ra jè tsikínda, jién ko̱meé koni jñà tsajmì tje̱ ra majchá ítjòn ra jè manga̱tsja. 19Jiòn ndí 'ndsé ra tsjake̱‑no, nda katasijin‑no kjoa̱ kìi̱, machjeén‑ní nga ta ti̱tsa̱jnanda ki'ta‑no nga nda ti̱ná'ya ko̱ nga sisin kjón‑ní ti̱nákjoa̱a 'kia̱ nga mé 'én ra ki̱nákjoa̱a, kì ta majti ndi̱to̱n‑no. 20Jngo xi̱ta̱ jtitakòn, mì tsa kixi̱ tjín kjoa̱ ra 'sín ya̱ ngixko̱n Nainá. 21'Koa̱á ma‑ni, chjáaxìn‑la ijo‑no nga'tsì kjoa̱ ra tjé tjín ko̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra 'ñó tjín i̱ i̱sà'nde. Ngi ko̱ó kjo̱hi̱ma̱takòn‑no chjíbétjò jè 'én ra ijye ya̱ isitje̱jin ya̱ inìma̱‑no, jè ra tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ ko̱chrjekàjin‑no kjo̱hi'in. 22Mì tsa ta ya̱ kje̱he'tà nga ti̱ná'ya jè 'én nda‑la̱ Nainá; machjeén‑ní nga ki̱tjasòn, ko̱ tsa mì ko̱'sín 'sia̱an, ti̱jión i̱nchichìndo̱cha̱‑la ijo‑no. 23Jè ra ta 'nchré 'én nda‑la̱ Nainá, ko̱ mì kì tsa tísíhitjasòn‑ni, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra kotsíjen‑yá chi̱tsín. 24Nda kjón‑ní nga kotsíjen'á i̱sén‑la̱, tanga 'kia̱ nga ijye síkáfa‑ni í'tsi̱n, ta ndi̱to̱ón 'chaàjin‑la̱ kó'ki kjòn‑ni i̱sén‑la̱. 25Jè ra ngi ya̱ tjí'ta xko̱n kó'sín nga tíchja̱ jè kjo̱téxoma ra ni̱mé chija'ta‑la̱, kjo̱téxoma ra síkíjnandi̱í‑ná, ko̱ ngi ya̱ tíjnajin ki'ta kjo̱bítsjen‑la̱, mì kì tísíjchaàjin kó'sín nga tíchja̱ jè kjo̱téxoma ra̱kìi̱, ta isa̱á jnchro tísíhitjasòn, jè‑ní ra 'ñó 'se̱‑la̱ kjo̱tsja 'kia̱ nga ko̱'sín 'si̱in. 26Tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra tsò nga 'ñó nda bexkón Nainá, tanga tsa mí kì ma‑la̱ síkinda̱ jè ndi̱je̱n‑la̱, ti̱jé tíbíndo̱cha̱‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ ni̱mé chjí‑la̱ ni̱'sín ki̱tso̱ nga ndaá bexkón Nainá. 27'Kia̱ nga ngi kixi̱ kjoa̱ nga nda 'yaxkén Nainá ra Na̱'ín‑ná koni 'sín nga jè mejèn‑la̱, 'kia̱á‑ní 'kia̱ nga bisìke̱é jñà ndí i̱xti jch'a̱n ko̱ jñà íchjín jch'a̱n ra 'ken 'xi̱n‑la̱ 'kia̱ nga i̱nchibato kjo̱hi'in ko̱ 'kia̱ mì tsa ya̱ tjiníjchájieén ijo‑ná jñà kjoa̱'cho ra tjín i̱ i̱sà'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\