Jacobo 2

1Jiòn ndí 'ndsé, koni 'sín nga makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo ra jeya tíjna̱, kì tà chjàn ta chjáajion xi̱ta̱ xàngio̱o ra nda si̱sin‑la. 2Tsa ya̱ ñánda̱ nga maxkóya jiòn kjoa̱ha'sen jngo xi̱ta̱ nchi̱ná ra tjíkjá‑la̱ jto̱ngo ko̱ 'ñó nda kjòn nikje ra kjiya, tsa ti̱'koa̱á kjoa̱ha'sen jngo ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra taxki̱ 'ki ndí nikje ra kjiya, 3tsa jè isa̱ nda si̱sin‑la jiòn jè ra isa̱ nda 'ki nikje‑la̱, nga 'kín‑la: “I̱ ti̱jni i̱jndíi̱, i̱ i̱'nde ñánda̱ nga nda chon”, ko̱ jè ra ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ tsa 'kín‑la: “Ti̱se̱n kixi̱‑la i̱tsí ya̱ i̱jndáa̱, ko̱ ñá tsa 'kín‑la: ta ya̱‑la ti̱jna i̱tsí ya̱ a̱'ta nangi.” 4Tsa 'kia̱ nga ko̱'sín 'sia̱n jiòn, ¿a mí tsa ta i̱nchichjáhíjiòn xi̱ta̱ ra nda i̱nchinìsin‑la? Ko̱ ti̱jión 'cho i̱nchiníkíhijyo‑no kjo̱bítsjen‑no 'kia̱ nga ko̱'sín i̱nchi'nià. 5Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no, nda ti̱ná'ya: Jè Nainá jñà jnchro fahájin jñà ra ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde mé‑ni nga ni̱mé ra si̱ìjchija'ta‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑la̱ nga jñà tjábé‑la̱ nga'tsì kjo̱nda ra tjín ñánda̱ nga jè Nainá tíbatéxoma, koni 'sín nga ijye kitsjà‑la̱ 'én‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjoa̱ matsjacha a̱'ta 'tse̱ Nainá. 6Tanga ra jiòn, ta isa̱á nachrjengio jñà ra ndí xi̱ta̱ i̱ma̱. ¿A mí tsa jñà xi̱ta̱ nchi̱ná ra ko̱'sín beton‑najiòn ko̱ nga kjo̱'ñó fìko̱‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá nga bánè jé‑no? 7¿A mí tsa ti̱'koa̱ jñà‑te ra ko̱'sín chja̱jno‑la̱ jè 'í‑la̱ Cristo ra ya̱ nakjoá‑najiòn? 8Ndaá i̱nchi'nià jiòn, tsa kixi̱ kitií kjoa̱ nga i̱nchinitjasòn jè kjo̱téxoma ra kitsjà jè Cristo jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑ná ma koni 'sín nga tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Ko̱'sín tsjacha 'ti̱ìn xi̱ta̱ xàngi̱i koni 'sín nga tsjacha 'nì ijo‑li.” 9Tanga tsa ta chjaájin‑nájiòn xi̱ta̱ ra nda nìko̱ò, i̱nchifatsji-jé‑no 'kia̱ nga ko̱'sín i̱nchibatonè‑la kjo̱téxoma, ko̱ ti̱jé‑ni kjo̱téxoma ra̱kìi̱ tíbánè jé‑no. 10Nga̱ tsa jngo xi̱ta̱ nda síhitjasòn ijye kjo̱téxoma, tanga tsa ta jngo‑ni 'én ra tíchja̱ ya̱ kjo̱téxoma ko̱tonè‑la̱, takó ska̱nè jé‑la̱, nga̱ 'koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa ni̱jngo kjo̱téxoma tísíhitjasòn‑ni. 11Tsa 'koa̱á 'sín kitsò Nainá: “Kì kjoa̱chijngi 'nià”, tanga ti̱'koa̱á kitsò‑te: “Kì xi̱ta̱ nì'ken.” Tsa mì tsa kjoa̱chijngi 'nié, tanga nì'ken‑né xi̱ta̱, takó kjiné jé‑ná ta nga̱tjì‑la̱ nga tíbatonè‑lá jè kjo̱téxoma 'tse̱ Nainá. 12Machjeén‑ní nga si̱konde̱é ijo‑ná kó'sín nga 'sie̱én ko̱ kó'sín nga ki̱nákje̱é, nga̱ ki̱jchò ni̱chjin nga jè Nainá ki̱ìndajín‑ná. Ko̱ 'koa̱á 'sín ki̱ìndajín‑ná koni 'sín nga tíchja̱ jè kjo̱téxoma‑la̱ ra síkítsa̱jnandi̱í‑ni xi̱ta̱. 13Jñà ra tsìn‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra i'ka, ti̱'koa̱á mì kì jcha̱hi̱ma̱takòn‑te 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱ndajín‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. Tanga jñà ra tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn, jñá si̱ìkijne 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱ndajín‑la̱. 14Jiòn ra ndí 'ndsé xin‑no, ¿mé chjí‑la̱ tsa yá ra ki̱tso̱: “Ndaá makjiín‑na ra a̱'ta 'tse̱ Cristo”, tsa mì mé kjo̱nda tí'sín‑ni koni 'sín nga makjiín‑la̱? ¿A ko̱maá ta jè kjoa̱ makjiín‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in? 15'Koa̱á 'sín jngoya‑la̱, tsa jngo ra 'ndsé chibé ko̱ tsa jngo ndí chjo̱ón ra tichjeé chibé, tsa tsìn‑la̱ nikje ra faya ko̱ tsa tsìn‑la̱ tsajmì ra kjine ya̱ ni'ya‑la̱ nga ni̱chjin nchijòn, 16tsa tjín i'ka jiòn ra 'kín‑la: “Tangí‑la nda‑nda‑no, ya̱ tsjaya nikje‑no ko̱ nda ti̱chioò kó 'ki mejèn‑no”, tanga tsa ni̱mé tsajmì ra machjeén‑la̱ 'ki̱‑la jiòn, ni̱mé chjí‑la̱ ni̱'sín ta ko̱'sín 'kín‑la. 17'Koa̱á ti̱'sín tjín‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑ná, tsa mí mé kjo̱nda ra ma‑ná 'nié, ni̱mé chjí‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑ná. 18Tanga tsa titsa̱jnaá i'ka jiòn ra mejèn‑no 'kín‑ná: “¿A makjiín‑li ra a̱'ta 'tse̱ Cristo?” 'A̱n, maá xín‑la: “Jon, tísihítjasón‑náa̱ jè kjo̱nda‑la̱. Ko̱ ji̱, ¿kó'sín ko̱ma ko̱kón‑náa̱ nga makjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Cristo, tsa mí kì tjinihitjasìn kjo̱nda‑la̱? Tanga ra 'a̱n, tísihítjasón‑náa̱ kjo̱nda‑la̱; 'koa̱á ma‑ni nga ma kokon‑la̱ nga ngi kixi̱ kitií kjoa̱ nga makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Cristo.” 19Ji̱, 'koa̱á 'sín makjiín‑li nga jngoó‑ni Nainá, ko̱ ndaá tjín a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra̱kìi̱; tanga jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, skanda ti̱'koa̱á makjiín‑te‑la̱ ra jñà ko̱ skanda fatsé‑ní nga tsakjón‑la̱. 20Ji̱ xi̱ta̱ ra tsìn‑li kjo̱bítsjen, machjeén‑ní nga nda katasijin‑li, nga̱ ni̱'sín kixé nga ndaá makjiín‑ná, tanga tsa ni̱mé kjoa̱ ra nda tjín ma‑ná 'nié, ni̱mé chjí‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑ná. 21¿Mé‑ni ko̱'sín kitsò‑ni Nainá nga jè xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham, xi̱ta̱ kixi̱í kjomà? ¿A mí tsa ki nga isìhitjasòn 'kia̱ nga kiìko̱ i'ndí‑la̱ ra tsi'kìn Isaac ñánda̱ nga tsakájnasòn chrjó na̱jo̱ nga si̱ì'ken koni jngo kjo̱tjò ra tsjá‑la̱ Nainá tsiki? 22¿A mí 'yi, nga ta jngoó kjoa̱ kjomà‑ni koni 'sín nga kjokjiín‑la̱ ko̱ koni 'sín nga isìhitjasòn jè Abraham? Ko̱ 'kia̱ nga ko̱'sín isìhitjasòn ya̱á kjòjngoko̱‑ni jè kjoa̱ ra ko̱'sín kjokjiín‑la̱. 23'Koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Abraham, ndaá kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá; 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱.” Ko̱ 'koa̱á 'sín kijcha‑la̱ nga 'ñó nda tsakáko̱ Nainá. 24Ya̱á 'ya‑la̱ nga ko̱ó‑te jñà kjoa̱ ra nda 'sín xi̱ta̱ nga xi̱ta̱ kixi̱ bitjongi ya̱ ngixko̱n Nainá, ko̱ mì tsa ta jè‑ni nga ko̱kjiín‑la̱. 25'Koa̱á ti̱'sín tjín a̱'ta 'tse̱ chjo̱ón chijngi ra tsi'kìn Rahab. Jè Nainá chjo̱ón kixi̱í tsachrjengi ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱nda ra ki'sìn, 'kia̱ nga kitsjá'nde ya̱ ni'ya‑la̱ nga isíkjáya‑ni jñà xi̱ta̱ ra ta ijchòkatsíjen'ma ko̱ ra kjomà a̱skan‑nioo̱ tsasìko̱ó‑te nga ma xìn ndi̱yá kijì‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱. 26Tsa ni̱mé kjoa̱nda i̱nchibakeén a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ makjiín‑ná, jè kjoa̱ makjiín‑ná, 'koa̱á ngoya‑la̱ koni jngo mi'ken ra mì ti̱ mé inìma̱ tjín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\