Jacobo 4

1¿Ñánda̱ nchrabá‑ni jè kjo̱jchán ko̱ jè kjoa̱ nga ko̱'sín bixkàn‑kjo jiòn? ¿A mí tsa ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱'cho ra mejèn‑no 'nià, ra 'ñó kjaán‑ko̱ jè inìma̱‑no? 2Mején‑najiòn nga 'se̱‑no ta mé tsajmì‑ni, tanga mì kì sakó‑no, ya̱á nchrabá‑ni nga nì'ken jiòn xi̱ta̱ xàngio̱o nga̱ batoó tjíjin ya̱ inìma̱‑no ra kjoa̱xìtakòn 'mì, mì kì sakó‑no mé ra mejèn‑no; 'koa̱á ma‑ni nga bixkàn‑kjo ko̱ a̱kjòn sakó‑no ra kjo̱jchán 'mì. Mì kì sakó‑no mé ra mejèn‑no, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ mì tsa níjé‑la Nainá. 3Ko̱ tsa 'kia̱ nga níjé‑la jiòn Nainá, mì kì 'bì‑najiòn, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'choó níjé jiòn; ta jé ra mejèn‑najiòn nga ya̱ si̱chjeén a̱'ta 'tse̱ kjoa̱tsja ra sasén‑la̱ ijo‑no. 4Jiòn, xi̱ta̱ ra mì tsa kixi̱ 'nià a̱'ta 'tse̱ Nainá, ¿a mí 'ya jiòn, nga tsa 'kia̱ jè ko̱tsjacheé jñà kjoa̱'cho ra tjín i̱ i̱sà'nde, jé Nainá kondra̱ i̱nchimangí‑lá? Nga̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra jè matsjake kjoa̱'cho ra tjín i̱ i̱sà'nde, kondra̱á fì‑la̱ Nainá. 5¿A bixó‑nájiòn, tsa ta 'koa̱á tsò jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, 'kia̱ nga tsò: “Jè Inìma̱ Tsje ra Nainá kitsjá‑ná, batoó 'ñó machi̱ni̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga batoó nda matsjake‑ná”? 6Tanga jè Nainá isa̱á nda basìko̱‑ná nga tsjá‑ná kjo̱nda‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tsò jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: “Jè Nainá kondra̱á tíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nga ikon, tanga tseé kjo̱nda tsjá‑la̱ jñà ra ndí xi̱ta̱ 'ndé.” 7Ti̱'nde nga jè Nainá katatéxoma‑no, tanga ti̱tája‑la jè xi̱ta̱‑ni̱í, ko̱ kja̱beé ko̱se̱n'táxín‑no. 8Ti̱chraña'ta‑la Nainá mé‑ni nga ti̱'koa̱ jè Nainá si̱ìchraña'ta‑no. Jiòn ra fatsji‑jé, ta kjoa̱tsje ra 'tia̱àn jiòn 'ndi̱‑ni̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, mé‑ni nga jñà ndsa̱à katatsje‑nì. Ko̱ jiòn ra ta jò tjín takòn nga ko̱'ki matsjacha jè Nainá ko̱ ko̱'ki matsjacha jè kjoa̱ 'tse̱ i̱sà'nde, ti̱tsje jè kjo̱bítsjen ra tjíjin ya̱ inìma̱‑no mé‑ni ngi tsje katijna‑ni. 9'Ñó ti̱kájno, chjíndáya ko̱ ajò katama‑la̱ inìma̱‑no tà nga̱tjì‑la̱ nga jé tjín‑no. Jè kjoa̱ bijnòcha‑no, ndáxko̱n katama‑ni; ko̱ jè kjoa̱tsja‑no, kjo̱baá katama‑ni. 10'Ñó nangi ti̱kítsa̱jna ijo‑no ya̱ ngixko̱n Na̱'ín‑ná mé‑ni nga jè 'nga si̱ìkíjna‑no. 11Jiòn ndí 'ndsé, kì xàngio̱o nakjoájno‑la nga jngó jngó‑no ko̱ ra ìjngo ko̱ ra ìjngo. Nga̱ jè ra ko̱'sín chja̱jno‑la̱ 'ndse̱ nga bánè jé‑la̱, chja̱jno‑la̱ jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ko̱ ti̱'koa̱á bánè jé‑la̱. Tsa ji̱ ra ko̱'sín nakjoájno‑la jè kjo̱téxoma, mì tsa tjinihitjasòn‑jìn, ta isa̱á jnchro ji̱ tji'nì ijo‑li koni jngo xi̱ta̱xá ra bíndajín jè kjo̱téxoma. 12Jngoó‑ni jè ra ma‑la̱ tsjá kjo̱téxoma, ti̱jé‑ni xi̱ta̱xá ra ma‑la̱ bíndajín, ko̱ ti̱jé‑ni ra ma‑la̱ si̱ikatojin‑ná kjo̱hi'in ko̱ ti̱'koa̱á ma‑la̱ ki̱ìné‑ná kjo̱hi'in. Tanga, ¿yá‑ni ra ji̱, nga ji̱ fanè jé‑la̱ xi̱ta̱ xàngi̱i? 13Nda ti̱ná'ya jiòn xi̱ta̱ ra ki̱'sín bixó: “'Ndi̱ 'ndi̱ ko̱ ñá tsa nchijòn, ya̱á kjieén ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kiòo̱, jngo nó ya̱ ki̱tsa̱jneé nga ko̱ti̱nayeé tsajmì ko̱ ndaá ki̱jne‑ná to̱n.” 14Ko̱ nda mí 'ya‑najiòn, mé ra ko̱ma'tin jiòn ni̱chjin ra 'sa̱ nchrabá. Jiòn, ta 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jè ifi‑xa̱, ta jngohíjtaá mangaya tíjngo‑ni, ko̱ ta jngohíjtaá feheya‑ni. 15Jè ra machjeén tsa ki̱'sín kixó jiòn: “Tsa jè Na̱'ín‑ná ra ko̱'sín mejèn‑la̱ nga tsjá‑isa‑ná kjo̱binachon, ko̱maá‑la 'sie̱én ta mé xá‑ni.” 16Tanga ra jiòn, batoó nakjoá jiòn ra 'én 'nga ikon, ko̱ taxki̱ nakjoá‑nájiòn a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra nda mí kì 'ya jiòn kó'sín tjín kjòn‑ni. Nga'tsì 'én 'nga ikon ra ko̱'sín nakjoá jiòn, batoó 'cho tjín. 17Jè xi̱ta̱ ra be kó'sín tjín kjoa̱ ra nda tjín, ko̱ mì kì tsa ko̱'sín 'sín‑ni, tíbátsji-jé‑la̱ ijo‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\