San Juan 1

1'Kia̱ nga ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱, jè 'Én, ta̱'koa̱ tíjna‑ní, ko̱ ya̱á tíjnako̱ Nainá. Jè ra 'Én, jè‑ní ra Nainá. 2Ko̱ ya̱á tíjnako̱ Nainá skanda ti̱'sa̱‑ni tjà'tsin‑la̱ kjoa̱. 3Ko̱ jè isìchjeén Nainá nga tsikínda nga'tsì tsajmì ra tjín; ni̱mé tsajmì ra tjín ra mì a̱'ta 'tse̱ isinda‑ni. 4A̱'ta 'tse̱é‑ní nga tjín Kjo̱binachon. Jè Kjo̱binachon, jè‑ní jè Ni'í ra síhisen‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 5Jè Ni'í ra̱kìi̱, ya̱á síhisen ñánda̱ nga jñò chon, ko̱ jè kjoa̱jñò mì kì ma síkijne‑la̱ nga síkji'tso. 6Tsikijnaá jngo xi̱ta̱ ra Juan tsi'kìn ra Nainá isìkasén. 7Jè 'ji tsjá 'én a̱'ta 'tse̱ Ni'í ra síhisen, mé‑nì nga'tsì xi̱ta̱ ko̱kjiín‑la̱ koni 'sín 'ke̱èna̱jmíya ra jè. 8Jè Juan, mì tsa jè‑jìn Ni'í ra síhisen, ta 'én ra 'ji tsjá ra jè, a̱'ta 'tse̱ Ni'í ra síhisen‑la̱ xi̱ta̱. 9Jè ra ngi Ni'í ra ma‑la̱ síhisen‑la̱ xi̱ta̱, i̱í 'ji i̱sà'nde ra̱kìi̱. 10I̱í tsikijna i̱sà'nde, tanga jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde mì kì kijtsexkon ni̱'sín takó jè tsikínda i̱sà'nde. 11Ya̱á 'ji ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ tanga jñà xi̱ta̱‑la̱ mì kì iskábétjò. 12Tanga nga'tsì xi̱ta̱ ra iskábétjò ko̱ ti̱'koa̱ kjokjiín‑la̱ jñà 'én ra kiìchja̱, kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga i'ndí‑la̱ Nainá kjomà, 13tanga mì tsa ki‑ni nga jní kitsin‑jín, ko̱ mì tsa ki‑ni nga a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kitsin‑ni, kií‑ní nga a̱'ta 'tse̱ Nainá kitsin‑ni. 14Ko̱ jè ra 'Én, xi̱ta̱á kjomà; ko̱ i̱í tsikijnajin‑naji̱n. Kijcha‑náji̱n jè kjoa̱jeya‑la̱, jè kjoa̱jeya ra kitsjà‑la̱ Nainá koni ra ta jè ta̱jngo‑ni I'ndí‑la̱, ko̱ 'ñó ki'se‑la̱ ra kjo̱nda ko̱ kjo̱hixi̱. 15Juan kitsjá 'én ra a̱'ta 'tse̱ nga kitsò: ―A̱'ta 'tse̱é xi̱ta̱ ra̱kìi̱ 'kia̱ nga ko̱'sín kíxin‑no: “Jè ra 'sa̱ nchrabátji̱ngi‑na, jè‑ní ra tíjna ítjòn‑na, nga̱ isa̱á kjotseé tíjna‑ni koni 'a̱n.” 16Nga̱ 'ñó tse kjo̱nda tjín‑la̱ ra jè; a̱sa 'ñó a̱sa 'ñó títjábé-isa‑ná kjo̱nda‑la̱. 17Jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, jè Moisés ki'tsì‑la̱, tanga jè ra kjo̱nda ko̱ kjo̱hixi̱, jè Jesucristo 'jiìkó. 18Ni̱ kjè sa yá ra bexkon kó 'ki kjòn‑ni ra jè Nainá; tanga jè I'ndí‑la̱ ra ta jè ta̱jngo ma‑ni ra Nainá‑te ra ya̱ tíjna'ta‑la̱, jè‑ní ra bakón‑ná kó 'ki Nainá. 19Jñá 'én kìi̱ ra kitsjà Juan, 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ judío isìkasén na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ Levita nga inchrabà‑ni ya̱ Jerusalén nga iskonangi‑la̱ Juan, kitsò‑la̱: ―¿Yá xi̱ta̱‑ni ra ji̱? 20Juan tsi'kéna̱jmí kixi̱‑ní, mì tsa tsakja'ma‑jìn, kitsó‑la̱: ―Mì tsa 'a̱n jiàa̱n Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá]. 21Xi̱ta̱ kìi̱, india iskonangi‑ni, kitsò: ―¿Yá‑ni ra ji̱? ¿A ji̱‑ní Elías? ―Mì tsa 'a̱n jiàa̱n ―kitsò Juan. ―¿O̱ ra ji̱‑ní jè xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱ ra xá tjínè‑la̱ nga kj'i̱í? ―Majìn ―kitsó‑ní. 22Iskonangií india‑ila̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá kjòn‑ni ra ji̱? Ko̱'tín‑náji̱n, mé‑nì nga ko̱ma ko̱híko̱‑la̱ji̱n 'én jñà ra isìkasén‑naji̱n. ¿Mé 'én 'bì a̱'ta tsa̱ji? 23'Kia̱á kitsò‑la̱ Juan: ―'A̱n‑ná xi̱ta̱ ra 'ñó chja̱ya ya̱ i̱'nde kixì ñánda̱ xìn'ta: “Ndaá tjajna kixio̱ò ndi̱yá‑la̱ Na̱'ín‑ná”, koni 'sín kitsò Isaías xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 24Jñà xi̱ta̱ ra isìkasén xi̱ta̱ fariseo, 25iskonangií india‑ila̱ kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni nga xi̱ta̱ batíndá‑ni, tsa mì tsa ji̱‑ni ra Cristo, ko̱ tsa mì tsa ji̱ ra Elías ko̱ ti̱'koa̱á tsa mì tsa ji̱‑ti jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga chja̱ya ngájo‑la̱? 26Kiìchja̱á Juan nga kitsò‑la̱: ―'A̱n, ta nandá batíndá‑na, tanga tíjnajin masen jngo‑najiòn ra mì kì 'yaxkon. 27Jè‑ní ra 'sa̱ nchrabátji̱ngi‑na, jè ra isa̱ tíjna ítjòn‑ni koni 'a̱n. Skanda mì kì bakèn‑na nga 'a̱n skíjnda̱'ñó‑la̱ jè xo̱xín xa̱jté‑la̱. 28Nga'tsì kjoa̱ kìi̱, ya̱á na̱xi̱ndá Betania nga ko̱'sín kjomà, ya̱ ra ijngoa ndáje̱ ra 'mì Jordán, ñánda̱ nga tsatíndá xi̱ta̱ jè Juan. 29'Kia̱ nga ma nchijòn, Juan kijtseé Jesús nga tínchrabá ñánda̱ nga síjna ra jè, ko̱ a̱kjòn kitsò: ―¡Chítsijen‑la, jè ra̱kìi̱ ra síkasén Nainá koni tsa jngo Forrè I'ndí ra faháxìn jé‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde! 30A̱'ta 'tse̱é xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra kíchjàa̱ 'kia̱ nga ko̱kíxin‑no: “Nchrabá jngo xi̱ta̱, jè ra tíjna ítjòn‑na, ra isa̱ kjotseé tíjna‑ni koni 'a̱n.” 31Ra 'a̱n, nda mí bexkon tsiki; kií ta nandá batíndá‑na mé‑ni nga katabexkon‑ni jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel. 32Juan, 'koa̱á ti̱'sín kitsjà 'én nga kitsò: ―Kíjtse‑náa̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga itjojen‑ni ngajmi nga ko̱'sín 'ki koni jngo tjo̱ni̱ña̱, nga kiskàtje̱nsòn‑la̱ Jesús. 33'A̱n mì kì bexkon; tanga jè Nainá ra isìkasén‑na nga ko̱ nandá tsatíndá‑na xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín kitsò‑na: “Jè ra jchi̱i nga ki̱tjojen‑nè jè Inìma̱ Tsje‑na̱ nga ya̱ ska̱tje̱n‑sòn‑la̱, jè‑ní ra ko̱ Inìma̱ Tsje‑na̱ ko̱tíndá‑ni xi̱ta̱.” 34'A̱n, ijyeé ko̱'sín kíjtsee̱, ko̱ tsja‑ná 'én‑na̱ nga jè‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá. 35Ra kjomà nchijòn, ti̱ya̱á tíjna india‑ni Juan; tji̱ko̱ jò xi̱ta̱ ra ya̱ koté'yá'ta‑la̱. 36'Kia̱ nga kijtse nga ya̱ tsá'ba Jesús, kitsò Juan: ―¡Chítsijen‑la, jè ra̱kìi̱ forrè‑la̱ Nainá [ra ki̱yátjì‑la̱ xi̱ta̱]! 37Ngajò xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱ nga kií'nchré koni 'sín kitsò Juan, kijìtji̱ngií‑la̱ Jesús. 38'Kia̱ nga isíkáfa Jesús, kijtse‑ní nga ya̱ i̱nchifìtji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra fatsjio? 'Kia̱á kitsò ngajò xi̱ta̱ kìi̱: ―Maestro, ¿ñánda̱ tijni? 39Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabá, chítsijen‑la. Kiìko̱‑ní, ko̱ kijtseé ñánda̱ bijna Jesús, ya̱á tsikìtsa̱hijyoko̱ ni̱chjin jè, ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé kjòhixòn, ijchó‑la tsa las cuatro. 40Jñà ngajò xi̱ta̱ kìi̱, ra kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ Juan koni 'sín kitsò, jngo ra 'mì Andrés ra 'ndse̱ ma Simón Pedro. 41Andrés, jè iskajin ítjòn 'ndse̱ ra 'mì Simón, kitsò‑la̱: ―Ijyeé ka'yaxkon‑ji̱n jè Mesías ra Cristo tsò‑ni, [jè ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 42Andrés kiìko̱ó jè Simón ñánda̱ tíjna Jesús; 'kia̱ nga kijtse Jesús, kitsó‑la̱: ―Ji̱‑níi̱ Simón, ti‑la̱ Jonás, tanga 'ndi̱ 'ndi̱, Cefas 'kín‑li. (Cefas, Pedro tsó‑ni.) 43Ra ma nchijòn, Jesús, 'koa̱á 'sín kjomejèn‑la̱ nga ya̱ ki̱ji̱ ján nangi Galilea. Ko̱ ya̱á iskajin jè Felipe, kitsò‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná. 44Jè Felipe ya̱á i̱'nde‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Betsaida, ya̱ ñánda̱ i̱'nde‑la̱ Andrés ko̱ Pedro. 45Felipe kiì kátsjií jè ra 'mì Natanael, kitsò‑la̱: ―Ijyeé ka'yaxkon‑ji̱n jè ra síkaxki̱ xa̱jo̱n kjo̱téxoma ra tsikínda Moisés ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jè Jesús ra ya̱ i̱'nde‑la̱ na̱xi̱ndá Nazaret jè ra i'ndí‑la̱ José. 46Natanael kitsò‑la̱ jè Felipe: ―¿A maá ya̱ ki̱tjokajin‑ni ya̱ na̱xi̱ndá Nazaret jngo ra nda 'si̱in? Kitsó jè Felipe: ―Nchrabí, ko̱ chítsijen saba‑la̱. 47Jesús 'kia̱ nga kijtse jè Natanael nga ya̱ tínchrabá'ta‑la̱, kitsó ra a̱'ta 'tse̱: ―Jè ra̱kìi̱ ra ngi kixi̱ síjchá ijo‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ Israel, ko̱ mì tsa kjoa̱ndiso tjín ra a̱'ta 'tse̱. 48Natanael kitsó‑la̱ Jesús: ―¿Kó'sín ma‑ni nga 'yaxkon‑ná? Jesús kitsó‑la̱: ―Kàbeé‑la 'kia̱ nga ti̱kjè chja̱‑li jè Felipe, 'kia̱ nga tijnangi ya̱ yá‑la̱ to igo̱. 49Natanael kitsó‑ní: ―Maestro, ji̱‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá, ko̱ ji̱‑ní xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá Israel. 50Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿A ta kií kàmakjiín‑li nga ko̱kàxin‑la nga kàbeé‑la nga ya̱ tijnangi ya̱ yá‑la̱ to igo̱? 'Koa̱á xín‑la nga isa̱á tse kjoa̱xkón jcha̱ isi. 51Kitsò‑isa‑la̱ Jesús: ―Ngi kjo̱hixi̱‑ní ra xin‑no, jcha̱‑nájiòn nga tjá'xa̱ jè ngajmi ko̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ko̱'ki ki̱ji̱mijìn ko̱ ko̱'ki kji̱nchrabàjen‑nè‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\