San Juan 10

1’Ngi 'én kixi̱í ra xian‑no, jè xi̱ta̱ ra mì ya̱ 'faha'sen‑ni ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ínchí'bá‑la̱ forrè, jè ra ta xìn 'faha'sen‑kjá‑ni, xi̱ta̱ chijé‑ní; jè ra fìko̱ chijé cho̱. 2Tanga jè ra ya̱ 'faha'sen‑ni ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ínchí'bá, jè‑ní ra chji̱ngo̱ ra síkinda̱ jñà forrè. 3Jè ra síkinda̱ xo̱tjo̱ba̱ ínchí'bá‑la̱ forrè kjí'xa̱á‑la̱, ko̱ jè chji̱ngo̱ cho̱ chja̱ 'í‑la̱ nga jngo jngo forrè‑la̱, ko̱ jñà forrè 'nchréjtaá‑la̱ jè ni‑la̱; a̱kjòn bachrje ínchí'bá‑la̱. 4'Kia̱ nga ijye bachrje ijye forrè‑la̱, jè fì ítjòn‑la̱, ko̱ jñà forrè fìtji̱ngi‑la̱ nga̱ 'nchréjta‑la̱ nga jè ni‑la̱. 5Tanga jngo xi̱ta̱ ra mì kì bexkon mì kì ki̱ji̱tji̱ngi‑la̱, ta kjoa̱achingaá‑la nga mì kì 'nchré jta‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra kj'ií. 6Jesús, 'koa̱ 'sín tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn, tanga mì kì kjòchi̱ya‑la̱ kó'sín tsò‑ni. 7Jesús india ko̱ kitsò‑ila̱: ―Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no. 'A̱án‑ná xo̱tjo̱ba̱ ínchí'bá ñánda̱ nga 'faha'sen‑ni forrè. 8Nga'tsì jñà ra 'ji ítjòn‑na, xi̱ta̱ chijé‑ní, jñà ra fìko̱ chijé cho̱; ko̱ jñà forrè mì kì kií'nchréhijon‑la̱. 9'A̱n‑ná jè xo̱tjo̱ba̱; jè ra a̱'ta tsa̱'a̱n kjoa̱ha'sen‑ni ko̱tojiín ta mé kjo̱hi'in‑nioo̱. 'Koa̱á 'sín ko̱ma koni jngo forrè ra ko̱'ki 'faha'sen ko̱ ko̱'ki bitjo ínchí'bá‑la̱ ko̱ sakó‑la̱ xka̱ ijñá ra bakjèn. 10’Jè ra chijé, ta kií xá 'fiì‑ni nga síchijé, nga 'fiì sí'ken ko̱ nga 'fiì síkitsóñà; tanga 'a̱n, kií xá 'jíi̱‑na nga kata'se‑najiòn kjo̱binachon ra mì fehe'ta; mé‑ni nga nda si̱tsjako̱‑no jè kjo̱binachon ra 'a̱n tsja‑no. 11'A̱n‑ná jè chji̱ngo̱ ra nda kjòn ko'ndá forrè. Jè chji̱ngo̱ ra nda kjòn ko'ndá forrè, chi̱ba̱‑lá sí'ken‑tjì‑la̱ ijo‑la̱ jñà forrè‑la̱. 12Jè xi̱ta̱ ra ta tímachjí‑la̱ nga ko'ndá forrè, 'kia̱ nga be nga nchrabá jè tsi̱jén tà isa̱á tsjin jnchro jñà forrè ko̱ a̱kjòn fahachinga, nga̱ ki, mì tsa ngi chji̱ngo̱ cho̱‑jìn ko̱ mì tsa 'tse̱‑jìn jñà forrè. Ko̱ jè tsi̱jén, a̱kjòn tsabá'ñó jñà ndí forrè, jndíi̱ ra ján síkjahachinga. 13’Jè xi̱ta̱ chi̱'nda ra̱kìi̱, kií fahachinga‑ni nga ta jè chjí‑la̱ kájno‑la̱, mì tsa jñà 'sín kinda̱ jñà forrè. 1415’Koni 'sín jè Nainá ra Na̱'ìn‑na̱ bexkon‑na ti̱'koa̱á bexkon‑te ra jè, ko̱ 'koa̱á ti̱'sín bexkon‑te forrè‑na̱ ko̱ bexkon‑te‑na ra jñà. 'A̱án‑ná chji̱ngo̱ ra nda síkinda̱ ko̱ tíjna̱nda‑na nga si̱'kén‑tjì‑la̱ ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ forrè‑na̱. 16Tjín‑isa‑na forrè ra mì tsa i̱ ínchí'bá‑la̱; ti̱'koa̱á machjeén‑ní nga kji̱nchrabàko̱‑tse. Jñà, kji̱'nchréhijon‑na, jngoó ínchí'bá ko̱ma‑ni ko̱ jngoó chji̱ngo̱ 'se̱‑la̱ ra si̱ìkinda̱. 17’Jè Na̱'ìn‑na̱ tsjakeé‑na ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ tsja‑ná ijo‑na̱ nga ki̱yáa̱, ko̱ maá india kóti̱jnakon‑na a̱skan 'kia̱ nga kjoa̱áya‑na. 18Mì tsa yá ra kjo̱'ñó tí'sín‑na nga títsja ijo‑na̱, nga̱ ta kjo̱nda tsa̱'a̱n‑ná nga títsja. Tjí'nde‑na nga ma tsja jè ijo‑na̱, ti̱'koa̱ tjí'nde‑na nga ma kjoa̱áya india‑na. 'Koa̱á 'sín tjín jè kjo̱téxoma ra kitsjà‑na jè Na̱'ìn‑na̱. 19Jñà xi̱ta̱ judío, 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, india ti̱jñà tsakátikjo‑ni. 20Kjìn ma‑ni ra kitsò: ―¿Mé‑ni ko̱'ki xi̱ta̱ ra na'yá‑la? Inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ ko̱ ská‑la̱. 21Tanga jñà xi̱ta̱ ra i'ka kitsó‑ní: ―Ni̱jngo xi̱ta̱ ma‑la̱ ko̱'sín ki̱chja̱ tsa inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin inìma̱‑la̱. ¿A maá‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í ski̱í'xa̱ngi‑ni xko̱n xi̱ta̱ ra xka̱? 22'Kia̱ nga ni̱chjin‑la̱ 'nchán, jngo 'sí bitjo ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén nga jngo nó síkjehe‑isa 'kia̱ nga isindayá‑ni i̱ngo̱. 23Jesús ya̱á tíjna ya̱ i̱ngo̱ ítjòn, ko̱ ya̱á tsá'bangi ya̱ a̱ngi tjo̱ba̱ ra 'mì Salomón. 24Jñà xi̱ta̱ judío tsincha jngo tjindi‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿Skanda kjiá jcha̱ kjòn‑ji̱n yá kjòn‑ni ra ji̱? Ko̱'tìn kjòn‑náji̱n, ¿a ji̱‑ní ra Cristo [ra xá Nainá isìkasén‑ni]? 25Jesús kitsó‑la̱: ―Ijyeé ko̱'sín kíxian‑no, tanga mì kì makjiín‑no. Jñá‑ní kjoa̱ ra 'siaa̱n koni 'sín nga tsatéxoma‑na jè Na̱'ìn‑na̱, jñá‑ní ra nda síkixi̱ya kjoa̱; 26tanga ra jiòn mì kì makjiín‑no, ta nga̱tjì‑la̱ mì tsa ndí forrè‑na̱ ma jiòn. 27Jñà ra ndí forrè tsa̱'a̱n, 'nchréjta‑na, ko̱ 'a̱n bexkon‑ná ko̱ ya̱á fìtji̱ngi‑na. 28'A̱án tsja‑la̱ kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta ni̱ ta kjiá‑nioo̱; ko̱ ni̱kjiá jchi̱ja ni̱ ta mé ni̱chjin‑nioo̱; ko̱ ti̱'koa̱á ni̱yá ra ma kjoa̱á'an‑na. 29Jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìnga̱tsja‑na, jè tíjna ítjòn‑la̱ ta yá‑isa‑nioo̱, ko̱ ni̱yá ra ma kjoa̱á'an‑ya a̱ya tsja Na̱'ìn‑na̱. 30Jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ ra 'a̱n jngoó ma‑naji̱n. 31Jñà xi̱ta̱ judío iskábé na̱jo̱ nga mejèn‑la̱ ko̱sèn‑la̱ Jesús. 32Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―Taxki̱ kjokjìn tjín‑ni kjoa̱ ra nda tjín ra tí'siaa̱n ya̱ ngixkòn jiòn ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ìn‑na̱ nchrabá‑ni. ¿Ñáa̱‑ni kjoa̱ ra nga̱tjì‑la̱ nga ko̱'sín na̱jo̱ mejèn binè‑nájiòn? 33Kiìchja̱á jñà xi̱ta̱ judío, kitsò: ―Mì tsa ki na̱jo̱ kínè‑laji̱n nga nda tjín kjoa̱ ra 'nì. Ta ki‑ní nga jñà 'én ra nakjí, jè Nainá tjinakjoájno‑la̱. Ji̱, kì taxki̱ xi̱ta̱‑ní, ko̱ mé‑ni Nainá tji'mi‑la̱ ijo‑li. 34Jesús kitsó‑la̱: ―Jè xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra chitá'yá jiòn, 'koa̱á 'sín tíchja̱ ñánda̱ nga tsò Nainá: “'A̱n, 'koa̱á 'sín xiaa̱n, nainá‑nájiòn.” 35Koni 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, mì kì ko̱ma ki̱náchrjengieé; nga̱ ki, ya̱á tíchja̱ nga jè Na̱'ín‑ná, nainá kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra itjábé‑la̱ 'én‑la̱. 36Tsa 'koa̱á 'sín tsi'kìn‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, ¿mé‑ni bixó‑najiòn nga Nainá tíchjàjno‑la̱ 'kia̱ nga xiaa̱n nga I'ndí‑la̱ Nainá‑ná ra 'a̱n, nga 'a̱án kitsjà xá‑na̱ jè Na̱'ìn‑na̱ nga isìkasén‑na i̱ i̱sà'nde? 37Kì tà chjàn makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n, tsa mì kì ko̱'sín tí'siaa̱n koni 'sín 'sín jè Na̱'ìn‑na̱. 38Tanga tsa 'koa̱á 'sín tí'siaa̱n, katakjiín‑no a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'siaa̱n, ni̱'sín mì kì makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mé‑ni nga katamachi̱ya‑no ko̱ ti̱'koa̱á katakjiín‑no nga jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ ra 'a̱n ta jngoó ma‑naji̱n. 39Jñà xi̱ta̱ judío mején‑la̱ nga itsabá'ñó india‑ni Jesús, tanga i̱'koa̱á ra itjangátsja, a̱kjòn kijì Jesús. 40Ya̱á kijì india‑ni ya̱ ra ijngoa ndáje̱ Jordán, ya̱ ñánda̱ tsatíndá ítjòn xi̱ta̱ jè Juan, ko̱ ya̱á tsikijna. 41'Ñó kjìn xi̱ta̱ ijchòtji̱ngi‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ní: ―Kixi̱í kjoa̱, jè Juan, ni̱jngo kjo̱xkón ra nda tjióo̱n ki'sìn, tanga nga'tsì 'én ra ko̱'sín kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra kìi̱, 'én kixi̱‑ní koni 'sín kitsò. 42Ko̱ taxki̱ kjín xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\