San Juan 11

1Jngo xi̱ta̱ ra 'mì Lázaro kjijna kiya‑ní ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ñánda̱ 'mì Betania ya̱ na̱xi̱ndá 'tse̱ María ko̱ ndichja ra 'mì Marta. 2(Jè María ra ndichja ma Lázaro, jè‑ní chjo̱ón ra̱kìi̱ ra tsikíxten‑jnó sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱ ya̱ ndsa̱ko̱ Jesús, ko̱ nga tsja̱sko̱ isìxìjno‑ni.) 3Jñà íchjín ndichja Lázaro isìkasén 'én‑la̱ Jesús nga kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, jè amigo‑li ra 'ñó tsjachi kjijna kiya‑ní. 4Jesús 'kia̱ nga kií'nchré, kitsó‑ní: ―Jè 'chin ra tjín‑la̱ mì tsa kjo̱biya kji'ta‑la̱; ta 'koa̱á 'sín ko̱chjeén nga jcha̱‑la̱ jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá, ko̱ mé‑ni jeya katijna‑te‑ni jè I'ndí‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ 'chin ra̱kìi̱. 5Jesús ni̱'sín 'ñó tsjake jè Marta ko̱ ndichja ko̱ 'ndse̱ Lázaro, 6'kia̱ nga kií'nchré nga kiyaá jè Lázaro, takó jò ni̱chjin tsikijna‑isa ya̱ i̱'nde ñánda̱ tíjna 'kia̱. 7Ra ijye kjomà kitsó‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Tjian india‑ná ya̱ ján nangi Judea. 8Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kitsó‑ní: ―Ji̱ Maestro, kjè tsa kjokjìn ni̱chjin tjín‑ni 'kia̱ nga kja̱meé na̱jo̱ tsikínè‑li jñà xi̱ta̱ judío nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken‑li. ¿A ti̱ya̱á mejèn‑li 'kín indiaá‑ni? 9Jesús kitsò: ―¿A mí tsa tejò hora tjín‑la̱ nga jngo ni̱chjin? Jè ra tsá'ba ni̱chjin mì kì saténgi‑jìn, nga̱ jè ni'í ra tíjna i̱ i̱sà'nde síhisen‑la̱; 10tanga jè ra tsá'ba ni̱tje̱n, saténgi‑ní nga̱ tsìn‑la̱ ni'í ra síhisen‑la̱. 11A̱kjòn kitsò‑isa‑la̱: ―Jè amigo‑ná Lázaro ijyeé kjijnafé‑ní, ko̱ kií xá fì‑na nga 'a̱n sí'ká‑la̱. 12Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, tsa ta kjijnafé‑ní, ko̱ndàa‑ni. 13Tanga jè ra ko̱kitsò‑la̱ Jesús, jè‑ní nga ijyeé 'ken jè Lázaro, ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús, 'koa̱á 'sín kiìya‑la̱ tsa ta tísíkjáya‑ní nga kjijnafè. 14'Kia̱á nda kjón ko̱kitsò‑la̱: ―Jè Lázaro ijyeé 'ken‑ní. 15Matsjaá‑na nga mì tsa ya̱ tíjna̱ 'kia̱ nga ko̱'sín kjamà; ra a̱'ta tsa̱jiòn isa̱á nda tjín‑ni, mé‑ni nga katakjiín‑no. Tanga tíkjieén, tjahítsíjen‑lá. 16'Kia̱á kiìchja̱ jè Tomás jè ra ti̱'koa̱á Dídimo tsò‑la̱ ['én ra tsò‑ni: I̱xti'ño̱]; kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ xákjién ra ta̱ña kotá'yá'ta‑la̱ Jesús: ―Tjian‑teé mé‑ni nga ya̱ katabiyako̱‑te‑ná. 17'Kia̱ nga ijchò Jesús, kií'nchré‑ní nga kjo ijòn ni̱chjin tjín‑ni nga isìhijin jè Lázaro. 18Jè na̱xi̱ndá Betania ya̱á kjijna'ta chraña‑la̱ Jerusalén, tjín‑la̱ tsa jàn jmi metro jè ndi̱yá nga mangié. 19Kjín xi̱ta̱ judío ijchòjkon jè Marta ko̱ María, ra ijchò síje ikon nga 'ken jè 'ndse̱. 20Jè Marta 'kia̱ nga kií'nchré nga ijyeé tínchrabá chraña jè Jesús, kií'ká india‑ní, tanga jè María tsikijna ra jè. 21Jè Marta kitsó‑la̱ Jesús: ―Na̱'ìn, tsa i̱í‑la tijni, mí‑la kì 'ken‑jìn jè 'ndsè. 22Tanga be‑ná, tsa mé ra si̱jé‑la̱ ji̱ Nainá 'ndi̱ 'ndi̱, tsjá‑li. 23Jesús kitsó‑la̱: ―Jè 'ndsì kjoa̱áya‑ila̱. 24Jè Marta kitsò‑la̱: ―Ijyeé be‑náa̱ nga kíjnakoón india‑ni, 'kia̱ nga kjoa̱áya india‑ila̱ nga'tsì mi'ken 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin. 25'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―'A̱án‑ná ra sikjaáya‑ila̱ xi̱ta̱ ko̱ 'a̱n‑ná jè ra tsja‑la̱ kjo̱binachon. Jè ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, ni̱'sín ki̱yá takó kíjnakoón india‑ni. 26Ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjítsa̱jnakon nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mì tsa ngi ki̱yá‑jìn. ¿Ji̱, a makjiín‑li jñà 'én kìi̱? 27Jè Marta kitsó‑ní: ―Makjiín‑na Na̱'ìn nga ji̱‑ní ra Cristo, jè I'ndí‑la̱ Nainá, jè ra xá 'koa̱ 'sín tjínè‑la̱ nga kj'i̱í i̱ i̱sà'nde. 28'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò jñà 'én kìi̱ jè Marta, kijì‑ní nga isíkjí'nchré jè ndichja María, kiìchja̱ 'taxìn‑la̱ kitsò‑la̱: ―I̱í tíjna jè Maestro, ya̱‑ró chja̱‑li. 29Jè María, 'kia̱ nga kií'nchré ndi̱to̱ón tsasítje̱n, kijì ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús. 30Jesús kjè tsa bijchó kjòn ya̱ ñánda̱ nga tíjna na̱xi̱ndá, takó ya̱á tíjna ya̱ ñánda̱ ijchò'ká india jè Marta. 31Jñà xi̱ta̱ judío ra ya̱ tjítsa̱jnako̱ nga i̱nchisíje ikon, 'kia̱ nga kijtse jè María nga tsasítje̱n nga xátí‑la̱ itjo ni'ya, kijìtji̱ngií‑la̱; 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa ya̱á tífì kjindáya ya̱ ñánda̱ nga isìhijin jè Lázaro. 32'Kia̱ nga ijchò jè María ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús, 'kia̱ nga kijtse, tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, tsa i̱í‑la tijni, jè 'ndsè mí‑la kì 'ken‑jìn. 33Jesús 'kia̱ nga kijtse nga iskindayaá jè María ko̱ iskindayaá‑te jñà xi̱ta̱ judío ra tji̱ko̱, baá ki'se‑la̱ ko̱ ajò kjomà‑la̱ ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱. 34'Kia̱á iskonangi‑la̱, kitsò: ―¿Ñánda̱ tsikihìjion? 'Kia̱á kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, nchrabí ko̱ chítsijen‑la̱. 35Jè Jesús iskindaya‑ní. 36Jñà xi̱ta̱ judío 'kia̱á kitsò‑la̱ xákjién: ―Chítsijen‑la, 'ñó kitií‑la tsjake kjomà jè Lázaro. 37Tjín i'ka jñà xi̱ta̱ ra kitsò: ―Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kjomá‑la̱ iskí'xa̱ngi‑ni xko̱n xi̱ta̱ ra mì kì tsijen‑la̱. ¿A mí ma‑te‑la̱ tsa ko̱'sín ki'sìn, tsa mì kì kitsjá'nde nga 'ken jè Lázaro? 38Jesús 'ñó 'on kjomà india‑ila̱ jè inìma̱‑la̱, ikasijna'tà chraña‑la̱ ñánda̱ isìhijin jè Lázaro. Jngo nga̱jo̱ ra ti̱'xángi ko̱ jngo na̱jo̱ ra 'ñó tse tjíchjàjto‑ila̱. 39Jesús kitsó‑ní: ―Chjíixiòn jè na̱jo̱. Jè Marta, ndichja ndí mi'ken kitsó‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn, ijyeé‑la 'ñó jne̱‑jta nga̱ ijyeé fì ijòn ni̱chjin nga kisihijin. 40Kiìchja̱á Jesús kitsò‑la̱: ―¿A mí tsa ijye ko̱ kíxin‑la, tsa ko̱kjiín‑li, jcha̱‑ní jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá? 41Jñà xi̱ta̱ 'kia̱á jahíxìn jè na̱jo̱ ra tjíchjàjto‑ila̱ ñánda̱ kjijna jè ndí mi'ken. Jè Jesús iskotsíjen ján i'ngaá, kitsò: ―Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn nga kàna'yá‑ná. 42Be‑ná nga ji̱, 'koa̱á 'sín na'yá ki'tá‑ná; ta kií ko̱xin‑na nga̱ kjín ma‑ni xi̱ta̱ tjítsa̱jna i̱jndíi̱, mé‑ni nga katakjiín‑la̱ nga ngi 'én kixi̱‑ní nga ji̱í inikasén‑ná. 43'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡Lázaro, títji̱i ndi̱tsiaán! 44Ko̱ jè ra 'ken itjoó‑ni nga̱jo̱; tjìkótjìjno jngo na'ñó nikje nga tíjngo ndsa̱ko̱ ko̱ tsja; ko̱ jngo nikje chraba tjìkótjìjno ya̱ i̱sén‑la̱. Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱: ―Chjíjnda̱jnò‑no jè na'ñó nikje, ko̱ katafì‑ni. 45Jñà xi̱ta̱ judío ra tsakáhijtako̱ jè María, kjìn ma‑ni ra kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús, 'kia̱ nga kijtse jè kjoa̱ ra ki'sìn. 46Tanga tjín i'ka ra ijkon jñà xi̱ta̱ fariseo, nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ jè kjoa̱ ra ki'sìn Jesús. 47Jñà na̱'mì ítjòn ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, 'kia̱á tsikíxkóya xákjén ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío nga tsajo̱óya‑ni; kitsò‑la̱ xákjén: ―¿Mé ra 'sie̱én? Jè xi̱ta̱ ra kìi̱ batoó kjìn kjo̱xkón ra nda tjín tí'sín. 48Tsa ta ki̱'nde‑lá, nga'tsì xi̱ta̱ ya̱á ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, ko̱ a̱kjòn kj'i̱í jñà xi̱ta̱ romano nga si̱ìkitsóñà jè i̱'nde tsje‑ná ko̱ jè na̱xi̱ndá‑ná. 49'Kia̱á kiìchja̱ jngo xi̱ta̱ 'tse̱, jè ra 'mì Caifás, jè ra na̱'mì ítjòn tíjna jè nó 'kia̱, nga kitsò: ―Mì kì mé ra tjíjin‑no ra jiòn, 50ko̱ nda mí 'ya‑najiòn, tsa isa̱á nda jnchro‑ni nga ta jngo xi̱ta̱ katiyatjì‑la̱ jè na̱xi̱ndá, ko̱ mì 'koa̱‑ni tsa jñà xi̱ta̱ katabiya ijye. 51Tanga mì tsa kjo̱bítsjen 'tse̱‑jìn Caifás nga ko̱'sín kitsò. Jè Nainá kisìchi̱ya‑la̱ koni nga na̱'mì ítjòn tíjna jè nó 'kia̱; ta tje̱n 'koa̱á 'sín kitsò nga jè Jesús jè ki̱yátjì ngajo‑ila̱ jè na̱xi̱ndá; 52ko̱ mì tsa ta jè na̱xi̱ndá ki̱yátjì‑la̱, ti̱'koa̱á ki̱íxkóya tsje‑ni nga jngó jtín 'si̱in‑ni jñà i̱xti‑la̱ Nainá ra jndíi̱ ra ján tjíma. 53'Koa̱á 'sín tsajo̱óya‑ni jè ni̱chjin ra̱kiòo̱ nga si̱ì'ken jè Jesús. 54'Koa̱á ma‑ni jè Jesús mì kì ti̱ taxki̱ tsajmejín masen‑ila̱ jñà xi̱ta̱ judío; ya̱á kijì ya̱ jngo i̱'nde ñánda̱ a̱'ta xìn ñánda̱ nangi kixì chon ya̱ chraña'ta‑la̱ jngo na̱xi̱ndá ra 'mì Efraín; ya̱á tsikijnako̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 55Ta chibaá ni̱chjin chija‑isa 'sí paxko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ judío, ko̱ kjìn xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kijì ya̱ Jerusalén 'kia̱ nga ti̱kje bitjo 'sí, nga kiì sítsje ijo‑la̱ koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱. 56Ko̱ i̱nchibátsjií jè Jesús, jndíi̱ ra ján kjonangi‑la̱ xákjén nga tjítsa̱jnaya ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, nga tsò: ―¿Kó'sín níkítsjen jiòn? ¿A mí kj'i̱í 'sí tsa 'koa̱? 57Jñà na̱'mì ítjòn ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, 'koa̱á 'sín ijye kitsjà kjo̱hixi̱, nga tsa yá ra ske̱ ñánda̱ tíjna ká'téna̱jmí‑ní mé‑ni nga ma ki̱nda̱ba̱'ñó‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\