San Juan 12

1'Kia̱ nga ta jon ni̱chjin chija‑isa nga ki̱tjo 'sí paxko̱, ya̱á kijì Jesús ya̱ na̱xi̱ndá Betania, ya̱ ñánda̱ i̱'nde‑la̱ Lázaro jè ra jè Jesús isikjaáya‑ila̱. 2Ya̱á isinda‑la̱ tsajmì ra tsakjèn 'kia̱ nga kjòjñò; jè Marta tsikíya‑la̱ tsajmì kìi̱, ko̱ jè Lázaro ya̱á tíjnajin‑te‑la̱ nga tíjna'ta ímixa̱ nga tíbakjèn ko̱ Jesús. 3'Kia̱á jè María 'jiìkó jngo namìta̱ ra tjíya sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱ ra bato 'ñó chjí‑la̱ nga tsikíxten‑jnó ya̱ ndsa̱ko̱ Jesús ko̱ ti̱jè tsja̱sko̱ isìxìjno‑ni. Ko̱ 'ñó nda tsijne̱ ya̱ a̱ya ni'ya. 4Jngo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ra 'mì Judas Iscariote, ti‑la̱ Simón, jè ra si̱ìnga̱tsja xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ Jesús, kitsó‑ní: 5―¿Mé‑ni mì tsa jàn sindo̱ ni̱chjin chjí‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda kasatína‑ni jè sihìti̱ ixi ra kìi̱, ko̱ jè to̱n‑la̱ tsa ya̱ ka'bì‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱ma̱? 6Tanga jè Judas, mì tsa ki ko̱kitsò‑ni nga jñà makájno‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱, ta kií ko̱kitsò‑ni nga síchijé‑ní. Nga̱ jè tsá'ya jè xijtsa to̱n, ko̱ jè to̱n ra ya̱ siya jè xijtsa, jè sa'koa̱ kjábé chijé. 7Jesús kitsó‑la̱: ―Kì ko̱'sín 'mì‑la; kií xá tsikíjnatjò‑ni nga ko̱'sín si̱ìchjeén 'kia̱ nga 'a̱n ra si̱ijiaa̱n. 8Jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱, ya̱á títsa̱jnako̱ ki'ta‑najiòn, tanga 'a̱n, mì tsa ta kji'tà ni̱chjin i̱ kóti̱jnako̱‑no. 9Taxki̱ kjìn xi̱ta̱ judío kijì ján Betania 'kia̱ nga kií'nchré nga ya̱á tíjna Jesús; tanga mì tsa ta ki xá kijì‑ni nga mejèn‑la̱ ske̱ Jesús, kií xá kijì‑te‑ni nga mejèn‑la̱ ske̱ jè Lázaro, jè ra jè Jesús kisikjaáya‑ila̱. 10Jñà ra tjíhijyo na̱'mì ítjòn, 'kia̱á tsajo̱óya‑ni nga ti̱'koa̱á si̱ì'ken‑te jè Lázaro, 11nga̱ tà jé‑ni nga̱tjì‑la̱ nga kjìn xi̱ta̱ judío itjo'taxìn nga kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús. 12Ra ma nchijòn, 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna ya̱ ján Jerusalén ra ijchò 'sí paxko̱; 'kia̱ nga kií'nchré nga ya̱á ki̱jchò Jesús, 13'kia̱á tsate xka̱‑la̱ íxka̱jén nga kiì koñá‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱. Ko̱ 'ñó chja̱ ko̱ sa̱a‑ni nga tsò: ―¡Jeya katijna Nainá! ¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra nchrabá ngajo‑la̱ Nainá, jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá Israel! 14Jesús isakò jngo‑la̱ ndí búrró i'ndí ra tsikijnakjá‑la̱, koni 'sín ijye tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: 15Ji̱ na̱xi̱ndá Sión kì tà chjàn skon‑jìn, chítsijen‑la̱ jè Xi̱ta̱xá ítjòn‑li nga tínchrabá, tíjnakjá jngo‑la̱ ndí búrró i'ndí. 16Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ mì kì kjòchi̱ya‑la̱ jñà kjoa̱ kìi̱ 'kia̱ nga ti̱'sa̱‑ni; tanga a̱skan‑nioo̱ 'kia̱ nga ijye 'ken Jesús ko̱ jaáya‑ila̱, 'kia̱á ítsjen‑la̱ nga ya̱á tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga'tsì kjoa̱ kìi̱, ko̱ nga a̱'ta 'tse̱‑ní nga ko̱'sín kitsò. 17Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jnako̱ Jesús 'kia̱ nga kiìchja̱‑la̱ jè Lázaro nga kjijna mi'ken ya̱ a̱ya nga̱jo̱, ko̱ nga isikjaáya‑ila̱, tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kj'ií jè kjo̱xkón ra kijtse. 18Kií kijì‑ni jñà xi̱ta̱ nga kií'ká india‑ni Jesús nga̱ ijyeé kií'nchré jè kjo̱xkón ra ki'sìn. 19Jñà xi̱ta̱ fariseo kitsò‑la̱ xákjén nga jngó jngó: ―Chítsijeén‑la‑ni̱, ni̱mé ra ma 'sie̱én ra jién. Nga'tsì xi̱ta̱ saba ya̱á fìtji̱ngi ijye‑la̱. 20Jñà xi̱ta̱ ra kijì 'sí ján Jerusalén nga ya̱ kijtsexkón Nainá 'kia̱ nga tíbitjo 'sí, ya̱á títsa̱jin i'ka‑la̱ xi̱ta̱ griego. 21Jñà xi̱ta̱ kìi̱ isìchraña'tá‑la̱ jè Felipe ra ya̱ Betsaida i̱'nde‑la̱, jngo na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Galilea; tsikítsa'ba‑la̱, kitsò‑la̱: ―Nàmi̱, jé mejèn‑naji̱n nga jcha̱xkon‑ji̱n jè Jesús. 22Jè Felipe kiì 'kéna̱jmí‑la̱ jè Andrés, a̱kjòn kijì ngajòo̱ nga kiì 'kéna̱jmí‑la̱ jè Jesús. 23'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Ijyeé ijchó ni̱chjin nga jè I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ ki̱ji̱ india‑ni ján ngajmi mé‑ni nga jeya kíjna‑ni. 24Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no, tsa jngo ni̱jmé ska̱tje̱n‑jin nangi ko̱ mì kì tjóki̱yá, ta jngoó ko̱ma ki'ta; tanga tsa tjóki̱yá 'kia̱ nga ska̱tje̱n‑jin ya̱ nangi, 'ñó kjìn‑ya ko̱ma. 25Jè xi̱ta̱ ra tà jè tsjake nga nda kíjna kjo̱binachon‑la̱ i̱ a̱'ta nangi, si̱ìjchija‑ní; tanga jè xi̱ta̱ ra mì tsa jè 'ñó bá'ta ikon kjo̱binachon ra tjín‑la̱ i̱ a̱'ta nangi, sakó‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta tà mé ni̱chjin‑nioo̱. 26Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga 'a̱n si̱íxá'ta‑na, katanchrabátji̱ngi‑na; ya̱ ñánda̱ nga kóti̱jna ra 'a̱n, ti̱'koa̱á ya̱á kíjna‑te jè ra si̱íxá'ta‑na. Tsa yá ra 'a̱n si̱íxá'ta‑na, jè Na̱'ìn‑na̱ ndaá ske̱xkón. 27’¡'Ndi̱ 'ndi̱ taxki̱ baá tíma‑la̱ jè inìma̱‑na̱! ¿Tanga kó xiáa̱n? ¿A xín‑ná: “Na̱'ìn chjíixìn‑ná jè kjo̱hi'in ra kìi̱”? Majìn‑jìn, ¡kií jnchro xá 'jíi̱‑na! 28Na̱'ìn, jeya ti̱jni. 'Kia̱á ina'yá jngo‑la̱ 'én ra ngajmi inchrabà‑ni ra kitsò: ―Ijyeé kjo kjìn 'ka̱ jeya báti̱jna, 'ndi̱ 'ndi̱ takó jeyaá kóti̱jna india‑na. 29Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna nga kií'nchré‑la̱, tjín ra kitsò: ―'Cho̱ón‑la ra ko̱kjamà. Ko̱ tjín i'ka ra kitsò: ―Majìn, ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ra kàchja̱‑la̱. 30Jesús kitsó‑la̱: ―Jè 'én ra kàna'yá jiòn, mì tsa ki kjòn‑ni nga 'a̱n kànakjoá‑na; a̱'ta tsa̱jión‑nó nga ko̱'sín kàna'yá‑la̱. 31Jé hora ra̱kìi̱ nga si̱ndajín jè kjoa̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde; jè ra tíbatéxoma‑la̱ jè i̱sà'nde i̱ a̱'ta nangi, ki̱náchrjekàjin‑ní. 32Tanga 'kia̱ ra 'a̱n tjáhitje̱n i̱ a̱'ta nangi, 'koa̱á 'sín 'siaa̱n nga nga'tsì xi̱ta̱ ya̱ katanchrabátji̱ngi‑na. 33'Kia̱ nga ko̱ kitsò, jè tje̱n isìchi̱ya kó'sín ka̱ma'tin 'kia̱ nga ki̱yá. 34'Kia̱á kitsò jñà xi̱ta̱: ―Ji̱n 'ya‑náji̱n nga jè kjo̱téxoma ra tsikínda Moisés, 'koa̱á 'sín tíchja̱, nga tsò: Jè Cristo kíjnakon‑ní ta kjiá‑nioo̱. ¿Mé‑ni ko̱'sín si‑ni ra ji̱ nga jè I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ machjeén‑ní nga tjáhitje̱n? ¿Yá‑ni I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ ra ko̱'mì‑la̱ ji̱? 35'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Takó kíjnako̱ó chiba ni̱chjin-isa‑no jè ni'í ra síhisen. Nda ti̱ma 'kia̱ nga tíjnajin-isa‑no jè ni'í ra̱kìi̱, mé‑ni mì ko̱jñò‑no; nga̱ jè ra ya̱ tsá'ba ñánda̱ jñò chon, mì kì tsijen‑la̱ kó'sín nga tífì. 36'Kia̱ nga takó ya̱ tíjnajin‑no jè ni'í ra̱kìi̱, katakjiín‑no a̱'ta 'tse̱, mé‑ni nga isen ki̱tsa̱jna ki'ta‑no. 'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò‑la̱ jñà 'én kìi̱, kijí‑ní, tsikijna'maá‑la̱ jñà xi̱ta̱. 37Ni̱'sín takó kjìn kjo̱xkón ra nda tjióo̱n ki'sìn Jesús, jñà xi̱ta̱ mì kì kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱; 38nga̱ tjíné‑la̱ nga ki̱tjasòn koni 'sín ijye kitsò Isaías jè xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya ngajo‑la̱ Nainá, nga kitsò: Ji̱ Na̱'ìn, ¿yá ra i̱nchimakjiín‑la̱ jè 'én ra i̱nchi'bèna̱jmíyeé? ¿A mí tsa tjibakon tsijin jè nga'ñó ra tjín‑li? Ko̱ ni̱yá ra i̱nchimachi̱ya‑la̱. 39Kií mì kì makjiín‑te‑la̱, nga̱ jè Isaías, 'koa̱á ti̱'sín kitsò ya̱ xa̱jo̱n‑la̱, ñánda̱ tsò: 40Jè Nainá tsikíchjàjin kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ isítájajín ya̱ inìma̱‑la̱; mé‑ni mì kì ma katahisen‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱, ko̱ mì kì katachi̱ya‑la̱ inìma̱‑la̱, nga mì kì ya̱ katanchrabá'ta‑na nga sindá‑na. 41Kií ko̱kitsò‑ni jè Isaías nga̱ kijtse‑ní jè kjoa̱jeya‑la̱ Jesús, ko̱ a̱'ta 'tse̱‑ní nga ko̱'sín tsikínda xa̱jo̱n. 42Ni̱'sín ko̱'sín tsò jñà 'én kìi̱, takó kjìn jchán xi̱ta̱ judío kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, skanda kjokjiín i'ka‑la̱ jñà ra tjíhijyo ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá; tanga mì tsa tsi'kéna̱jmí tsijen, nga̱ jñá kitsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ fariseo nga tsa ya̱ ko̱chrjejin ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 43Isa̱á 'ñó kjotsjake nga nda kítsa̱hijyo ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ mì 'koa̱‑ni nga nda kítsa̱hijyo ya̱ ngixko̱n Nainá. 44Jesús 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―Jè ra makjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mì tsa ta a̱'ta tsa̱'a̱n makjiín‑la̱, ya̱á makjiín‑te‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na. 45Ko̱ jè ra bexkon‑na, bexkon‑te jè ra isìkasén‑na. 46'A̱n ra koni jngo ni'í, ra 'jií síhisen‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ kií xá 'jíi̱‑na mé‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n mì ti̱ ya̱ kítsa̱jna‑ni ñánda̱ jñò chon. 47Jè ra 'nchré jè 'én‑na̱ ko̱ mì kì síhitjasòn, mì tsa 'a̱n jiàa̱n ra kinè‑la̱ kjo̱hi'in; nga̱ mì tsa ki xá 'jíi̱‑na nga kjo̱hi'in kinè‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde, kií xá 'jíi̱‑na nga kochrjékàjian kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱. 48Jè ra bachrjengi‑na ko̱ mì síhitjasòn jè 'én‑na̱, ijyeé tjín ra ki̱ìnè‑la̱ kjo̱hi'in: jñá 'én ra ijye kíchjàa̱ tsjá‑la̱ kjo̱hi'in 'kia̱ nga ijye kje̱he'tà ni̱chjin. 49Nga̱ mì tsa ta 'a̱n bi'tín‑la̱ ijo‑na̱ kó'sín nga chjàa̱; jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na kitsjá‑na kjo̱hixi̱ kó'sín nga kichjà ko̱ kó'sín nga kokon‑yá. 50Be‑ná nga jè kjo̱téxoma‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ jè ra tjín‑la̱ kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta ni̱ ta kjiá‑nioo̱. 'Koa̱á ma‑ni, koni 'sín nga chjàa̱, 'koa̱á 'sín tjín koni 'sín nga batéxoma‑na ra jè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\