San Juan 13

1'Kia̱ nga ti̱kjè bitjo 'sí paxko̱, Jesús ijye be‑ní nga ijyeé ijchò ni̱chjin‑la̱ nga tsjín jè i̱sà'nde ra̱kìi̱, nga ya̱ kíjnako̱ jè Na̱'ìn‑la̱. Ngi 'koa̱á 'sín 'ñó kjotsjake ki'ta jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tjíhijyo i̱ a̱'ta nangi, ko̱ 'koa̱á 'sín kjotsjake skanda ijyehe'tà ni̱chjin. 2'Kia̱ i̱nchibakjèn‑ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ nga kjòjñò, jè Judas Iscariote, ti‑la̱ Simón, ijyeé ko̱'sín tsikíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í nga jè si̱ìnga̱tsja jè Jesús xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 3Beé jè Jesús nga jè Na̱'ìn‑la̱ kisìnga̱tsja tsje nga'tsì kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱, ko̱ a̱'ta 'tse̱é inchrabà‑ni ko̱ ya̱á tífì india‑ni. 4Jesús tsasítje̱n'tá ímixa̱, tsachrje nikje ra kjiya sòn'nga, iskábé jngo nikje ra ma nixìjno‑ni ko̱ tsikíkjá ndáyá. 5A̱kjòn iskábé jngo chisá‑tji ra tsikíya nandá, tsikí'tsia̱ nga tsiníjno ndsa̱ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, a̱kjòn isìxìjno‑ni ko̱ jè nikje ra tjíkjá‑la̱. 6'Kia̱ nga ijchò ñánda̱ tíjna jè Simón Pedro nga ki̱níjno‑la̱ ndsa̱ko̱, jè Simón Pedro kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, ¿a bakén‑na nga ji̱ ki̱níjno‑náa̱ ndsa̱koàa̱? 7Kitsó Jesús: ―Mì kì machi̱ya‑li kjoa̱ ra tí'siaa̱n 'ndi̱, tanga a̱skaán ko̱chi̱ya‑li. 8Kitsó Pedro: ―Xá mì kì tsja'ndé‑na nga ki̱níjno‑ná ndsa̱koàa̱. Jesús kitsó‑la̱: ―Tsa mì kì ki̱níjno‑la ndsa̱kì, mì kì ko̱ma xi̱ta̱ tsa̱'a̱n ka̱mi. 9'Kia̱á kitsò jè Simón Pedro: ―Na̱'ìn, kì tà chjàn ta ndsa̱koàa̱ biníjno‑ná, ti̱'koa̱á ti̱níjno‑te‑ná jè ndsa̱ ko̱ skoàa̱. 10Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―Jè ra ijye isiníjno ya̱ ijo‑la̱, ta ndsa̱ko̱ó machjeén‑la̱ nga si̱níjno‑isa, nga̱ ijyeé tsjeé 'ki nga tíjngo ijo‑la̱. Ko̱ jiòn‑jiòn, ijyeé tsjeé kjòn jiòn, ni̱'sín mì tsa nga'tsì‑no. 11Jesús ijyeé be yá‑ni ra si̱ìnga̱tsja xi̱ta̱ kondra̱‑la̱, kií ko̱kitsò‑ni: “Mì tsa nga'tsì‑najiòn nga tsje kjòn.” 12'Kia̱ nga ijye tsiníjno‑la̱ ndsa̱ko̱ xi̱ta̱‑la̱, Jesús tsakjayaá india‑nì jè na̱chro̱-sòn'nga‑la̱, a̱kjòn tsikijna'ta india‑ní ya̱ ímixa̱, kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱: ―¿A machi̱yaá‑no jè kjoa̱ ra kasikó‑no? 13Jiòn, 'koa̱á 'sín bixó nga 'a̱n‑ná jè Maestro‑no ko̱ jè ra tíjna ítjòn‑no; kixi̱í kjoa̱ ra bixó nga 'a̱n kiti‑ná. 14Tsa 'a̱n ra Maestro‑no ko̱ ra tíjna̱ ítjòn‑no kabiníjno‑no ndsa̱kò, jiòn, 'koa̱á ti̱'sín ti̱níjno‑te ndsa̱ko̱ xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 15Jngoó xkósòn kàbijná‑no, mé‑ni nga ko̱'sín ti̱ko̱‑te xàngio̱o ra jiòn koni 'sín nga kasikó‑no. 16Ngi 'én kixi̱í ra xin‑no, jngo chi̱'nda, mì tsa jè tíjna ítjòn‑la̱ jè ni‑la̱ xá; ko̱ koni jè ra nikasén nga si̱hitjasòn jngo xá, mì tsa jè isa̱ 'ñó be koni jè ra batéxá‑la̱. 17Ko̱ 'ndi̱‑ni̱ nga ijyeé 'ya kjoa̱ kìi̱, ngi ndaá ki̱tsa̱jna‑no tsa ko̱'sín 'sia̱an nga si̱hitjasòn. 18’Mì tsa ta nga'tsì‑no nga ko̱'sín tíxin‑no, nga̱ bexkon‑ná ra 'a̱n yá‑ni jñà xi̱ta̱ ra 'a̱n tsjahíjia̱n. Tanga tjínè‑la̱ nga ki̱tjasòn koni 'sín tíchja̱ jè Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè ra bakjèn‑ko̱‑na, ti̱jé tsáfa'ta‑na.” 19Ti̱'ndi̱í ko̱tíxin‑najiòn, mé‑ni 'kia̱ nga ijye ko̱ka̱ma katakjiín‑no nga 'A̱n‑ná [ra Nainá]. 20Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, jè ra ska̱ábétjò jè xi̱ta̱ ra 'a̱n sikásée̱n, 'a̱án‑ní ra ska̱ábétjò‑na; ko̱ jè ra ska̱ábétjò‑na, jé ska̱ábétjò jè ra isìkasén‑na. 21Jesús, 'kia̱ nga ijye ko̱kitsò jñà 'én kìi̱, 'ñó 'on kjomà‑la̱ inìma̱‑la̱, 'kia̱á kitsò: ―Ngi 'én kixi̱í ra xin‑no, ti̱jión jngo‑najiòn ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 22Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, iskotsíjen‑jnó xákjén nga jngó jngó, nga̱ mì kì be yá‑ni ra ko̱kitsò‑la̱ Jesús. 23Jngo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ra ya̱ tíjna'ta chraña‑la̱ 'kia̱ nga i̱nchibakjèn, jè ra 'ñó tsjake Jesús. 24Jè Simón Pedro isíká'bi̱i‑la̱ tsja jè xi̱ta̱ xákjén ra̱kìi̱ ra ya̱ tíjna'ta chraña‑la̱ Jesús, mé‑ni nga katakjònangì‑la̱ Jesús yá‑ni ra ko̱tsò‑la̱. 25Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ isa̱á 'ñó tsikijna'tá'ñó-isa‑la̱ Jesús nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn, ¿yá‑ni ra ko̱'miàa̱ ji̱? 26Jesús kitsó‑la̱: ―Jngo‑yá ni̱ño̱ nchra̱jín siká'nchia̱, ko̱ jè ra tsja‑la̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra̱kìi̱ jè ní. A̱kjòn isikà'nchi̱ jngoyá ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ jé kitsjà‑la̱ jè Judas Iscariote, ti‑la̱ Simón. 27'Kia̱ nga ijye iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín jè Judas, ndi̱to̱ón 'jaha'sen‑jin jè xi̱ta̱‑ni̱í ya̱ inìma̱‑la̱. 'Kia̱á kitsò Jesús: ―Jè kjoa̱ ra ko̱'si̱ìn, ndi̱to̱n kjòn ko̱'ti̱in. 28Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibakjèn, ni̱jngo kjòchi̱ya‑la̱ mé‑ni ko̱'sín kitsò‑la̱. 29Ta 'koa̱á 'sín isíkítsjen i'ka tsa tsò‑la̱: “Ti̱ndá chibi tsajmì ra ko̱chjeén‑ná 'tse̱ 'sí.” O̱ tsa tsó‑la̱: “'Ti̱ chiba‑la̱ to̱n jñà xi̱ta̱ i̱ma̱.” Nga̱ jé Judas nga̱tsja jè xijtsa to̱n, kií ko̱'sín isíkítsjen‑ni. 30'Kia̱ nga ijye iskine jè ni̱ño̱ nchra̱jín jè Judas, ndi̱to̱ón itjo ni'ya. Nga̱ ta̱ 'koa̱ ijyeé na̱ti jñò. 31'Kia̱ nga ijye itjo jè Judas, Jesús kitsò: ―'Ndi̱‑ni̱ ijyeé tí'ya‑la̱ jè kjoa̱jeya‑na̱ koni I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱, ko̱ ti̱'koa̱á jè Nainá jeyaá tíjna a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱. 32Tsa jè Nainá jeya tíjna a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱, ti̱'koa̱á jè Nainá jeyaá si̱ìkíjna ra jè; ko̱ ndi̱to̱ón jcha̱‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱. 33Jiòn ra ndí i̱xti‑na̱ xin‑no, mì tsa ti̱ tse kóti̱jnako̱‑no. Kjótsji‑nájiòn, tanga koni 'sín kíxin‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío, 'koa̱á ti̱'sín xin‑najiòn 'ndi̱ 'ndi̱: Ya̱ ñánda̱ nga fia ra 'a̱n, mì kì ko̱ma kongió jiòn. 34Jngo kjo̱téxoma xi̱tse̱ títsja‑no nga tsjacha 'tio̱òn xàngio̱o nga jngó jngó‑no. Koni 'sín nga tsjake̱‑najiòn, 'koa̱á ti̱'sín tsjacha 'tia̱àn xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 35Tsa ko̱'sín tsjacha 'sia̱an xàngio̱o nga jngó jngó‑no, 'koa̱á 'sín ske̱‑ní nga'tsì xi̱ta̱ nga jiòn‑jiòn, ngi kixi̱í kjoa̱ nga ya̱ chitá'yá'ta‑ná jiòn. 36Jè Simón Pedro iskonangií‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn, ¿ñánda̱ tji'mì? Jesús kitsó‑la̱: ―Ya̱ ñánda̱ nga tífia 'ndi̱ 'ndi̱, mì kì ko̱ma 'kín‑tji̱ngi‑ná; tanga a̱skaán 'kín‑tji̱ngi‑ná. 37Jè Pedro kitsò: ―Na̱'ìn, ¿mé‑ni nga mì ma kjín-tji̱ngi‑la̱ 'ndi̱ 'ndi̱? Tíjna̱nda‑ná nga ki̱yátjì‑la̱. 38'Kia̱á kitsò Jesús: ―¿A kixi̱í kjoa̱ nga 'a̱n si̱'ken‑tjí‑ná ijo‑li? Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑la, 'kia̱ nga ti̱kjè kjindáya jè káxti̱, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\