San Juan 15

1’'A̱n‑náa̱ ra ngi na'ñó je‑la̱ to uva, ko̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra síxáko̱. 2Nga'tsì na'ñó chrja‑la̱ ra ya̱ nchrabá'ta‑ni a̱'ta tsa̱'a̱n ra mì kì bajà‑la̱ to, bate'tá‑ní; tanga jè ra bajà‑la̱ to batejno‑ní nga sítsje, mé‑ni nga isa̱ nda ko̱ja̱‑la̱ to. 3Ijyeé tsje titsa̱jna‑no ra jiòn, nga̱ jñá 'én ra ijye ko̱kíxin‑no, jè kjotsje‑najiòn. 4Machjeén‑ní nga ya̱ ti̱tsa̱jnako̱ ki'tá‑ná, ko̱ 'a̱n ya̱á kóti̱jnako̱ ki'tà‑no. Jngo chrja‑la̱ na'ñó‑la̱ to uva, tsa mì ya̱ itsaba'tá'ñó jè na'ñó je‑la̱ mì kì ko̱ja̱‑la̱ to; 'koa̱á ti̱'sín tjín a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, tsa mì ya̱ ki̱tsa̱jnako̱ ki'tá‑ná, ni̱mé ra ma 'sio̱on nga ta jiòn. 5’'A̱n‑ná jè na'ñó je‑la̱ to uva ko̱ jión‑nájiòn jñà na'ñó chrja‑la̱. Jñà ra ya̱ tjíhijyoko̱ ki'ta‑na ko̱ 'a̱n ya̱ tíjna̱ko̱ ki'ta, kjín jchán to ko̱ja̱‑la̱; tanga tsa kjiín titsa̱jna'taxìn‑nájiòn, ni̱mé ra ma 'sia̱an. 6Jñà ra mì ya̱ tjíhijyoko̱ ki'ta‑na, 'koa̱á 'sín tjáhixìn koni jngo chrja‑la̱ yá ra mì kì bajà‑la̱ to. 'Kia̱ nga ijye xì, maxkó‑ní nga tì ya̱ a̱jin ni'í. 7’Tsa ya̱ ki̱tsa̱jnako̱ ki'tà‑nájiòn ko̱ tsa kixi̱ ki̱tsa̱jna koni 'sín tsò 'én ra tsakon‑yá‑no, ti̱jé ta mé ra mejèn‑no, 'koa̱á 'sín ki̱tjasòn‑no koni 'sín nga kixó. 8'Koa̱á 'sín ma‑ni nga jeya kíjna jè Na̱'ìn‑na̱, 'kia̱ nga kjìn to ko̱ja̱‑no, ko̱ 'koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga jcha̱‑la̱ nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga ya̱ chitá'yá'ta‑nájiòn. 9Koni 'sín nga tsjake‑na jè Na̱'ìn‑na̱, 'koa̱á ti̱'sín tsjake̱‑najiòn; ko̱'sín ya̱ ti̱tsa̱jnajion ki'ta jè kjo̱tsjacha‑na̱. 10Tsa si̱itjasòn koni 'sín tjín jñà kjo̱téxoma‑na̱, ya̱á kitsa̱jnajiòn ki'ta jè kjoa̱tsjacha‑na̱, koni 'a̱n sìhitjásòn‑ná jñà kjo̱téxoma‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ ya̱á tíjna̱jin ki'tà jè kjoa̱tsjacha‑la̱. 11’Kií ko̱'sín tíxian‑no mé‑ni nga jè kjo̱tsja‑na̱ ya̱ katasijin inìma̱‑no, ko̱ mé‑nì mì ti̱ mé ra si̱ìjchija‑la̱ jè kjo̱tsja‑no. 12Jè kjo̱téxoma ra tsja‑no, jè‑ní nga tsjachaá 'tio̱òn xàngio̱o nga jngó jngó‑no, koni 'sín 'a̱n tsjake̱‑no. 13Tsìn jngo kjo̱tsjacha ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱ koni jngo kjo̱tsjacha‑la̱ xi̱ta̱ nga tsjá ijo‑la̱ nga ki̱yátjì ngajo‑la̱ xi̱ta̱ xákjién ra nda báko̱. 14Tsa si̱itjasòn jiòn koni 'sín bi'tín‑no, jión‑nájiòn xi̱ta̱ ra 'ñó nda jchi̱bé. 15Mì kì ti̱ chi̱'nda‑na̱ xín‑no, nga̱ jngo xi̱ta̱ chi̱'nda mì kì be‑jìn mé ra 'sín jè ni‑la̱. Kií ko̱'sín 'ñó nda chibà‑ná nga̱ ijyeé tsi'kènájmí ijyeé‑no nga'tsì 'én ra kitsjà‑na jè Na̱'ìn‑na̱. 16Mì tsa jiòn ichjaájin‑nájiòn, 'a̱án‑ná ra ítsjahíjin‑najiòn; ko̱ 'a̱án kítsja xá‑no nga tangió nga nda si̱xá, ko̱ jè xá ra 'sia̱an katijna ki'tá‑ní ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga tsjá ijye‑no jè Na̱'ìn‑na̱ ta mé ra si̱jé‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ 'í‑na̱. 17Jè kjoa̱ ra 'ñó tíbi'tín‑no: Jè‑ní nga tsjacha 'tio̱òn xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 18’Tsa jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde si̱ìjtike‑najiòn, 'koa̱á 'sín katasijin‑no nga isa̱á ta kjotseé jtike‑na ra 'a̱n. 19Tsa takó jñà tsjacha jiòn jñà kjoa̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ko̱tsjakeé‑no koni 'sín tsjake ra ti̱jñà‑ni xi̱ta̱ xákjién. Tanga 'a̱án tsjahíjin‑najiòn nga tsachrjekàjin‑no kjoa̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde; kií majtike‑najiòn jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde nga̱ mì tsa ti̱ ko̱'sín nihitjasòn‑najiòn koni 'sín 'sín ra jñà. 20Kì tà chjàn niìjchaàjion koni 'sín kíxin‑no: “Nga jngo chi̱'nda mì tsa jè tíjna ítjòn‑la̱ jè ni‑la̱.” Tsa jtike‑na jñà xi̱ta̱ ko̱ ti̱'koa̱á mahatji̱ngi‑na, 'koa̱á ti̱'sín ko̱ma'tin‑te ra jiòn; ko̱ tsa i̱nchisíhitjasòn jñà 'én‑na̱, ti̱'koa̱á si̱hitjasòn‑te jñà 'én ra ki̱nákjoa̱a jiòn. 21Ta 'a̱án nga̱tjì‑na nga ko̱tjín kjoa̱ ko̱ma'tin jiòn, kií‑ní nga mì kì bexkon jè ra isìkasén‑na. 22’Tsa mí‑la 'a̱n 'jía̱ ko̱ tsa mí‑la tsakakóna̱jmía̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mí‑la tsa mé jé tjín‑la̱. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, mì ti̱ kì ma‑ni kó'sín nga tsje ko̱chrjengi ijo‑la̱; 23nga̱ jñà xi̱ta̱ ra jtike‑na ti̱'koa̱á jtikeé‑te jè Na̱'ìn‑na̱. 24Ni̱mé‑la jé tjín‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ tsa mí‑la kijtse jñà kjoa̱ ra kí'siaa̱n, nga̱ jñà kjoa̱ ra kí'siaa̱n ni̱ kjè sa jngo xi̱ta̱ ko̱'sín 'sín; tanga kijtseé jñà kjoa̱ kìi̱ ko̱ ta isa̱á isìjtike‑na ko̱ isijtikeé‑te jè Na̱'ìn‑na̱. 25Tanga tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma mé‑ni nga ki̱tjasòn‑ni koni 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra kotá'yá xi̱ta̱ kìi̱, nga tsò: “Isijtikeé‑na ni̱'sín ni̱mé ra isikóo̱.” 26’Tanga 'kia̱ nga kj'i̱í jè ra ko̱si̱ko̱‑najiòn, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tjín‑la̱ kjo̱hixi̱ ra 'a̱n sikásée̱n ra ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ Na̱'ìn‑na̱, jè‑ní ra tsjá 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 27Ti̱'koa̱á 'ki̱i‑te jiòn 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n, nga ya̱á titsa̱hijyoko̱‑nájiòn skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ tsiki'tsiáa̱ jè xá‑na̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\