San Juan 16

1’Kií ko̱'sín tíxin‑no mé‑ni nga 'a̱n tja'tà ikon ki'tá‑ná. 2Ko̱chrjekàjin‑nájiòn ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; skanda ki̱jchó ni̱chjin 'kia̱ nga yá ra si̱ì'ken‑najiòn, 'koa̱á 'sín ki̱tso̱ nga xá 'tse̱ Nainá ra tí'sín. 3Ko̱ kií ko̱'sín 'si̱in‑ni nga mì kì bexkon jè Na̱'ìn‑na̱, ko̱ mì kì bexkon‑te‑na ra 'a̱n. 4'Koa̱á 'sín tíxin‑no, mé‑ni 'kia̱ nga ijye ko̱'sín ko̱kama'tion, katabítsjen‑no koni 'sín tíxin‑no 'ndi̱. Mì tsa ti̱'kia̱ ko̱ kíxin‑no jñà kjoa̱ kìi̱ nga ti̱'sa̱‑ni; nga̱ kií, ya̱á tíjna̱ko̱-isa‑no 'kia̱. 5’'Ndi̱ 'ndi̱ ya̱á tífì káti̱jnako̱ india‑na ya̱ ñánda̱ tíjna jè ra isìkasén‑na, ko̱ ni̱jngo ra chjinangi‑nájiòn ñánda̱ tífia; 6ta isa̱á ta kjo̱baá tjíjin jè inìma̱‑no, ta nga̱tjì‑la̱ jñà kjoa̱ ra ko̱kàxin‑no. 7Tanga 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no: Isa̱á skén ndi̱yá‑no nga kjiáa̱n. Nga̱ tsa mì kì kjiáa̱n, mì kì kj'i̱í ra ko̱si̱ko̱‑najiòn; tanga tsa kjiáa̱n, 'a̱án sikásén‑no. 8'Kia̱ nga kj'i̱í ra jè, jé si̱ichi̱ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde jñà jé ra tjín‑la̱ ko̱ si̱ichi̱ya‑la̱ kjoa̱ ra kixi̱ tjín, ko̱ kó'sín nga si̱ndajín. 9Jé si̱ichi̱ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde jñà jé ra tjín‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì makjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 10Ti̱'koa̱á si̱ichi̱yaá‑la̱ nga 'a̱n‑ná ra xi̱ta̱ kixi̱, nga̱ ki, ya̱á tífia ñánda̱ nga tíjna jè Na̱'ìn‑na̱, ko̱ mì kì ti̱ jcha̱‑nájiòn; 11Ti̱'koa̱á si̱ichi̱ya‑la̱ kó'sín nga si̱ndajín nga jè ra tíbatéxoma‑la̱ jè i̱sà'nde ra̱kìi̱, ijyeé tjínda‑ní kó'ki kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱. 12’Taxki̱ tjín‑isa‑na mé 'én ra ko̱xín‑najiòn, tanga 'ndi̱ 'ndi̱ mì kì ko̱chi̱ya‑no ni̱'sín ko̱xín‑no. 13Tanga 'kia̱ nga kj'i̱í jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ngi ra kjo̱hixi̱, jè ko̱ki̱tso̱‑najiòn kó'sín nga 'sia̱an jiòn nga ko̱hítji̱ngi‑la jè kjoa̱kixi̱; nga̱ mì tsa tà kjo̱bítsjen 'tse̱ si̱ìchjeén kó'sín nga ki̱chja̱, ta jé kjón ko̱ki̱tso̱ kótsò 'én ra kji̱'nchré, ko̱ jè 'ke̱èna̱jmí‑no mé kjoa̱ ra ko̱ma a̱skan‑nioo̱. 14'A̱án jeya si̱ìkíjna‑na 'kia̱ nga ska̱ábé kjo̱bítsjen‑na̱ nga ko̱kòn‑ya‑najiòn. 15Nga'tsì mé ra tjín‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱, ti̱'koa̱á tsa̱'a̱án‑te; kií ko̱xin‑najiòn nga tsa̱'a̱n‑ná kjo̱bítsjen ra ska̱ábé jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ko̱kòn‑ya‑najiòn. 16’Ta chibaá ni̱chjin chija‑isa 'kia̱ mì ti̱ kì jcha̱a‑najiòn, tanga mì tsa kjìn ni̱chjin ko̱to nga ma jcha̱a india‑nájiòn, nga̱ ya̱á tífia ñánda̱ tíjna jè Na̱'ìn‑na̱. 17Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ 'kia̱á iskonangi‑la̱ xákjién nga jngó jngó; kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò‑ni 'én ra ko̱tsò‑la̱ nga tsó‑ná: nga ta chibaá ni̱chjin chija‑isa nga mì ti̱ kì jcha̱‑ná, ko̱ nga mì tsa kjìn ni̱chjin ko̱to nga ma jcha̱á indiaá‑ná, ko̱ nga ya̱á tífì ya̱ ñánda̱ tíjna jè Na̱'ìn‑la̱? 18¿Kó tsò‑ni ra ko̱tsò‑la̱ nga ta chibaá ni̱chjin chija‑isa? Mì kì machi̱ya‑ná mé ra ko̱tsò‑la̱. 19Jesús ti̱'kia̱á kijtse nga mejèn‑la̱ nga sko̱nangi‑la̱, 'kia̱á kitsò‑la̱: ―¿A jé chjinangi‑la̱ xàngio̱o jè 'én ra ko̱kàxin‑no: Ta chibaá chija‑isa, 'kia̱ nga mì ti̱ kì jcha̱‑nájiòn, ko̱ nga mì tsa kjìn ni̱chjin ko̱to nga india jcha̱xkon‑nájiòn? 20Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no, ko̱baá‑no ko̱ chjíndáya‑nó, ko̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱tsjaá‑la̱ ra jñà. Tanga jè kjo̱ba‑najiòn, kjo̱tsja ko̱ma‑ni a̱skan‑nioo̱. 21Jngo chjo̱ón, 'kia̱ nga ijye bijchó jè ni̱chjin‑la̱ nga kje̱he'tin‑la̱, tseé kjo̱hi'in síkjiín 'kia̱ nga tsin jè i'ndí‑la̱; tanga 'kia̱ nga ijye fehe'tin‑la̱, chaàjiín‑la̱ mé kjo̱hi'in ra batojin nga batoó tsja 'se̱‑ila̱ nga jngo xi̱ta̱ katsin i̱ i̱sà'nde. 22'Koa̱á ti̱'sín tjín‑ni ra a̱'ta tsa̱jiòn, 'ndi̱ 'ndi̱ baá tjín‑la̱ inìma̱‑no; tanga 'a̱n skeé india‑no; 'kia̱ nga ko̱'sín ko̱ma, tseé kjo̱tsja si̱jin ya̱ inìma̱‑no; jè kjo̱tsja ra̱kìi̱, ni̱yá ra ma kjo̱híxìn‑no. 23’'Kia̱ nga ki̱jchò jè ni̱chjin ra̱kìi̱ mì ti̱ kì mé ra chji̱nangi‑nájiòn. Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no, tsa mé ra si̱jé‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, 'ki̱i‑no. 24Kjè tsa mé níjé jiòn skanda 'ndi̱ 'ndi̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n; tanga 'koa̱á xín‑no, ti̱jé, ko̱ 'ki̱í‑no, mé‑ni nga mì ti̱ kì mé ra si̱ìjchija‑la̱ jè kjo̱tsja ra tíjnajin ya̱ inìma̱‑no. 25’Jñà 'én ra tíbakó‑no 'ndi̱‑ni̱ ta kjoa̱ mangásòn‑ní ra tísìchjée̱n; tanga ijyeé nchrabá ni̱chjin 'kia̱ nga nda kjón 'kenájmí‑nájiòn a̱'ta 'tse̱ Na̱'ìn‑na̱, nga mì tsa ti̱ kjoa̱ mangásòn sichjén‑na 'kia̱ nga kokó‑no. 26Ko̱ jè ni̱chjin ra 'sa̱ nchrabá, a̱'ta tsa̱'a̱n‑ní nga si̱jé‑la jiòn Na̱'ìn‑na̱ mé ra mejèn‑no; ko̱ mì tsa ti̱ 'a̱n kitsá'ba‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ nga síjétjì‑no, 27nga̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ti̱'koa̱á tsjakeé‑no. Kií tsjake 'sín‑najiòn, nga̱ ti̱'koa̱á tsjacha‑nájiòn ra 'a̱n, ko̱ nga̱ ti̱'koa̱á makjiín‑no nga a̱'ta 'tse̱ Nainá inchrabà‑na ra 'a̱n. 28'Kia̱ nga 'jía̱ ya̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱, ya̱á inchrabà‑na ya̱ ñánda̱ nga tíjna masen jè Nainá; ko̱ 'ndi̱‑ni̱, tsjin‑náa̱ jè i̱sà'nde ra̱kìi̱, nga tífì india‑na ya̱ ñánda̱ tíjna jè Na̱'ìn‑na̱. 29'Kia̱á kitsò jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Tjinakjoá kixi̱‑ní 'ndi̱, mì tsa ti̱ kjoa̱ ra mangásòn‑ni tjinichjeén‑ni. 30'Ndi̱ 'ndi̱ ijyeé 'ya‑náji̱n nga machi̱ya ijyeé‑li tà mé kjoa̱‑isa‑ni; ko̱ mì kì machjeén‑li tsa yá ra sko̱nangi‑li. Kií makjiín‑naji̱n nga a̱'ta 'tse̱ Nainá inchrabà‑ni ra ji̱. 31'Kia̱á kitsò Jesús: ―¿A kja̱ ijyeé makjiín‑no 'ndi̱‑ni̱? 32Ijyeé ijchó chi̱ba̱‑la̱ ko̱ 'ndi̱ kjón‑ni nga jiòn‑jiòn jndíi̱ ra ján kongió nga jngó jngó‑no, ko̱ ta 'a̱n ta̱jngoó si̱kíjna‑ná. Tanga mì tsa ta 'a̱n ta̱jngo tíjna̱, tíjnako̱ó‑na jè Na̱'ìn‑na̱. 33Kií ko̱xin‑no jñà 'én kìi̱ mé‑ni nga katasakó‑no kjoa̱'nchán ra a̱'ta tsa̱'a̱n. Ya̱ i̱sà'nde, 'se̱é‑nájiòn kjo̱hi'in; tanga 'ñó tjà'tà‑la takòn; 'a̱n, ijyeé ísikíjneé‑la̱ jñà kjoa̱ ra tjín i̱sà'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\