San Juan 17

1Jesús, 'kia̱ nga ijye ko̱'sín kiìchja̱, iskotsíjen ján ngajmi nga kitsò: ―Na̱'ìn, ijyeé ijchó ni̱chjin‑la̱, jeya ti̱kíjni jè I'ndí‑li, mé‑ni nga ti̱'koa̱á jeya si̱ìkíjna‑te‑li ra jè. 2Nga̱ ji̱í ijye ki'tsì‑la̱ kjo̱téxoma jè I'ndí‑li nga jè kíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, mé‑ni nga tsjá‑la̱ kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta nga'tsì xi̱ta̱ ra ji̱ ki'tsì‑la̱. 3Jè kjo̱binachon ra mì fehe'ta jè‑ní nga katabexkon‑li nga ta ji̱ ta̱jngoó‑ní ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga Nainá, ko̱ ti̱'koa̱ katabexkon jè I'ndí‑li Jesucristo ra ji̱ inikasín. 4’'A̱n jeyaá tísíkíjna‑la i̱ i̱sà'nde, nga̱ ijyeé ijyehe'tà‑na xá ra ji̱ inìnga̱tsja‑ná. 5Na̱'ìn, 'koa̱ ti̱'sín jeya ti̱kíjna‑ná 'ndi̱ ya̱ ngixkìn koni 'sín nga jeya tsakáti̱jnako̱‑la 'kia̱ nga ti̱kjè sinda jè i̱sà'nde. 6’Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱sà'nde ki'tsí‑ná ijyeé tsi'kènájmí‑la̱ ra a̱'ta tsa̱ji. Xi̱ta̱ tsa̱ji‑ní ko̱ ji̱í ki'tsí‑ná ko̱ i̱nchisíhitjasòn‑ní koni 'sín tsò jè 'én‑li. 7Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé be 'ndi̱ 'ndi̱ nga nga'tsì ra ji̱ inìnga̱tsja‑ná, ya̱á nchrabá kiti‑ni ya̱ a̱'ta tsa̱ji; 8jñà 'én ra ji̱ ki'tsí‑ná, ijyeé tsi'kènájmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱; ko̱ ndaá 'jaha'sen‑jin‑la̱. Ko̱ ijyeé kijtseé‑te nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga ya̱ inchrabà‑na a̱'ta tsa̱ji; ko̱ makjiín‑la̱ nga ji̱í inikasén‑ná. 9’'A̱n, tíbitsá'ba‑la a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱; mì tsa jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra tíbitsá'batjia, jñá‑ní xi̱ta̱ ra xá ji̱ tsi'kí‑náa̱, nga̱ tsa̱ji‑ní jñà xi̱ta̱ kìi̱. 10Nga'tsì ra xi̱ta̱ tsa̱'a̱n, ti̱'koa̱á tsa̱jií‑ti, ko̱ nga'tsì ra xi̱ta̱ tsa̱ji ti̱'koa̱á tsa̱'a̱án‑te; ko̱ 'a̱án jeya tíbátijnaa̱ a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. 11’'A̱n mì tsa ti̱ i̱ kóti̱jna‑na i̱ i̱sà'nde; tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, i̱í kítsa̱jna i̱ i̱sà'nde; ko̱ 'a̱n, ya̱á tífi káti̱jnako̱ india‑la ya̱ ñánda̱ tijni ra ji̱. Na̱'ìn tsje, nda ti̱kindi̱i nga ko̱ nga'ñó ra tjín‑li, jè nga'ñó ra ji̱ ki'tsí‑ná, mé‑ni nga nda katìtsa̱jtín‑ni koni 'sín nga ji̱ ko̱ 'a̱n, nda titsa̱hijyokjeé. 12'Kia̱ nga tsakáti̱jnako̱ ya̱ i̱sà'nde, ndaá ísikónda̱ nga ísichjée̱n jè nga'ñó ra ji̱ tsi'kí‑naa̱. Ko̱ ni̱jngo ichijà jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta jé‑ní ra ijye ko̱'sín tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma'tin, mé‑ni nga itjasòn‑ni koni 'sín nga tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑li. 13’'Ndi̱ 'ndi̱ ya̱á tífia ya̱ ñánda̱ tijni ra ji̱; ko̱ kií ko̱'sín tíchjà‑na jñà 'én kìi̱ 'kia̱ nga takó tíjna̱‑isa i̱ i̱sà'nde, mé‑ni nga ti̱'koa̱ nda katasijin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ jè kjo̱tsja ra tjín‑na ra 'a̱n. 14'A̱n ijyeé kítsja‑la̱ jñà 'én‑li, tanga jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde síjtìkeé jñà xi̱ta̱‑na̱ ta nga̱tjì‑la̱ mì tsa ti̱ ya̱ chja̱‑ni i̱ i̱sà'nde koni 'sín 'a̱n mì tsa ti̱ ya̱ chjà‑na i̱ i̱sà'nde. 15Mì tsa ko̱'sín tíbitsá'ba‑la nga náchrjekajin ya̱ i̱sà'nde, jè‑ní ra tísíjé‑la nga ti̱kondi̱i a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í. 16Koni 'sín mì tsa i̱ i̱sà'nde chjà‑na, 'koa̱á ti̱'sín mì tsa ti̱ ya̱ chja̱‑ni i̱ i̱sà'nde jñà xi̱ta̱‑na̱. 17Ngi jè tsje ti̱kítsa̱jna‑ni ko̱ 'én kixi̱‑li nga ngi xi̱ta̱ tsa̱ji katama; nga̱ jè 'én‑li ngi 'én kixi̱ kiti‑ní. 18Koni 'sín nga inikasén‑náa̱ 'a̱n ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, jñà xi̱ta̱‑na̱, 'koa̱á ti̱'sín tísikásén‑te ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. 19Ji̱í tísingátsja‑la ijo‑na̱ nga tsje kóti̱jna ya̱ a̱'ta tsa̱ji mé‑ni nga jñà xi̱ta̱‑na̱ ti̱'koa̱á si̱ìnga̱tsja‑li ijo‑la̱ nga tsje kítsa̱jna ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱hixi̱‑li. 20’Mì tsa tà jñà tíbitsá'batjìa̱ jñà xi̱ta̱‑na̱, ti̱'koa̱á tíbitsá'batjí‑tee̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱kjiín‑la̱ 'én‑na̱ 'kia̱ nga 'ke̱èna̱jmíya jñà xi̱ta̱‑na̱, 21mé‑ni nga nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, jngoó katama‑ni, koni 'sín tijnako̱‑ná ra ji̱ Na̱'ìn, ko̱ 'a̱n, ya̱á tíjna̱ko̱‑la, ti̱'koa̱ ya̱ katitsa̱jnako̱‑náa̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mé‑ni nga katakjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde nga ji̱í inikasén‑na. 22Jè kjoa̱jeya ra ji̱ ki'tsí‑ná, 'a̱n, 'koa̱á ti̱'sín kítsja‑la̱ jñà xi̱ta̱‑na̱, mé‑ni nga ta jngo katama‑ni nga'tsiòo̱, koni 'sín jngo ma‑ná ra jién. 23Nga̱ jñà xi̱ta̱‑na̱ ya̱á tíjna̱ko̱ ko̱ ji̱í tijnako̱‑ná ra 'a̱n, mé‑ni nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga jngo katama‑ná; ko̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde katabe nga ji̱í inikasén kiti‑ná, ko̱ katabe‑te nga tsjachaá‑ti jñà xi̱ta̱‑na̱ koni 'sín nga tsjacha‑ná ra 'a̱n. 24’Na̱'ìn, ji̱í tsi'kí‑ná jñà xi̱ta̱‑na̱ ko̱ jè ra mejèn‑na nga ya̱ katitsa̱jna‑te ya̱ ñánda̱ kóti̱jna ra 'a̱n, mé‑ni nga katabe‑ni jè kjoa̱jeya‑na̱, jè kjoa̱jeya ra ji̱ tsi'kí‑ná; nga̱ ji̱ ndaá tsjacha‑náa̱ skanda ti̱'kia̱‑ni nga ti̱kjè sinda jè i̱sà'nde. 25Ji̱ Na̱'ìn ra xi̱ta̱ kixi̱ 'mì‑li, jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde mì kì bexkon‑li, tanga 'a̱n bexkoón‑la; ko̱ ti̱'koa̱á jñà xi̱ta̱‑na̱ ijyeé beé‑te nga ji̱í inikasén‑náa̱ i̱ i̱sà'nde. 26Jñà xi̱ta̱‑na̱ ijyeé tsi'kènájmí‑la̱ ra a̱'ta tsa̱ji, ko̱ takó 'sa̱á 'kenájmí-isa‑la̱, mé‑ni nga jè kjoa̱tsjacha ra tjín‑li a̱'ta tsa̱'a̱n, ya̱á katasijnajin‑la̱, ko̱ mé‑ni nga ya̱ kóti̱jnajin‑na ya̱ inìma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\