San Juan 18

1'Kia̱ nga ijye ko̱'sín kitsò Jesús, kijì‑ní, tji̱ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga kijì ya̱ ra ijngoa‑la̱ xa̱ngá ra 'mì Cedrón. Ya̱á tíjna jngo i̱'nde ñánda̱ kjìn sko̱ya yá tjítje̱; ko̱ ya̱á 'jaha'sen‑jin Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 2Ko̱ jè Judas, xi̱ta̱ ra si̱ìnga̱tsja Jesús jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱, ndaá bexkon jè i̱'nde ra̱kìi̱, nga̱ ki, kjín 'ka̱ ya̱ kjóxkóya Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 3'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè Judas ijchò ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱; jngo jtín ma chíchàn tji̱ko̱, ti̱'koa̱ tji̱ko̱ i'ka jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ jè i̱ngo̱ ítjòn, jñà ra isìkasén jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo. 'Ya ki̱cha̱ kjo̱jchán ko̱ 'ya ni'í isen ko̱ ni'í ínicha. 4Tanga jè Jesús, nga̱ ijyeé be mé kjoa̱ ra ko̱ka̱ma'tin, jè tsasichjà ítjòn‑la̱ nga iskonangi‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá xi̱ta̱ ra fatsji jiòn? 5Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kiìchja̱ kitsò: ―Jè fatsji‑ji̱n jè Jesús ra ya̱ Nazaret i̱'nde‑la̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―'A̱n‑náa̱. Ya̱á síjnajin‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ jè Judas, jè ra kitsjà‑la̱ í'tsi̱n Jesús nga kisìnga̱tsja xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 6'Kia̱ nga kitsò Jesús: “'A̱n‑náa̱”, xi̱ta̱ kìi̱ ngi kijì‑ni í'tsi̱n, iskatsajo'tá ya̱ nangi. 7Jesús india iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá ra fatsji jiòn? 'Kia̱á kitsò xi̱ta̱ kìi̱: ―Jè fatsji‑ji̱n jè Jesús ra ya̱ Nazaret i̱'nde‑la̱. 8Jesús india kitsò‑ila̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱: ―Ijyeé ko̱kàxin‑najiòn nga 'a̱n‑náa̱. Tsa 'a̱n‑ná ra fatsji‑nájiòn, ti̱'nde‑la jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga katafì‑ni. 9Kií ko̱'sín kjomà‑ni mé‑ni nga itjasòn‑ni jè 'én ra kiìchja̱ Jesús nga ti̱'sa̱ ítjòn, 'kia̱ nga kitsò: “Na̱'ìn, jñà xi̱ta̱ ra ji̱ ki'tsí‑ná, ni̱jngo ichijà.” 10Jè Simón Pedro 'yaá jngo ki̱cha̱ ndajò; tsachrje ki̱cha̱‑la̱ nga tsajá‑la̱ jè xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ na̱'mì ítjòn, jè ra 'mì Malco; tsate'tà chíká nga kixi̱‑la̱. 11Jè Jesús kitsò‑la̱ jè Pedro: ―Tjajnatjo‑ni ki̱cha̱‑li. Tsa jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱'sín mejèn‑la̱ nga ko̱tjín kjo̱hi'in ra ko̱to‑jiaa̱n, ¿a mí tsa tjínè‑la̱ nga sìhitjásòo̱n? 12Jñà chíchàn ko̱ jè xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ jè i̱ngo̱ ítjòn itsabá'ñó jè Jesús ko̱ a̱kjòn inchà na'ñó. 13Ya̱á iko̱ ítjòn ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Anás, ta nga̱tjì‑la̱ níxáyaá ma jè Caifás. Jè xi̱ta̱ ra 'mì Caifás, na̱'mì ítjòn tíjna jè nó 'kia̱ nga ko̱'sín kjomà kjoa̱ kìi̱. 14Jè‑ní Caifás ra ijye a̱sa ko̱ kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío nga isa̱á nda‑ni nga ta jngo xi̱ta̱ katiyatjì ngajo‑la̱ jè na̱xi̱ndá. 15Jè Simón Pedro kijìtji̱ngií‑la̱ Jesús ko̱ ìjngo‑isa xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ ya̱ kotá'yá'ta‑la̱. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ndaá bexkon jè na̱'mì ítjòn ko̱ 'jaha'sen‑ko̱ó Jesús ya̱ ndi̱tsin ni'ya‑la̱ na̱'mì ítjòn. 16Tanga jè Pedro ya̱á tsikijna'ta ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya ya̱ ndi̱tsiaán. Jè xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra nda bexkon jè na̱'mì ítjòn, itjo‑ní nga tsakáko̱ jè chjo̱ón ra síkinda̱ jè xo̱tjo̱ba̱ ni'ya a̱kjòn isìkjaha'sen jè Pedro. 17Jè chjo̱ón ra síkinda̱ ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya iskonangií‑la̱ jè Pedro, kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, ¿a mí tsa ti̱'koa̱ ya̱ chitá'yá'ta‑la̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? Jè Pedro kitsó‑ní: ―Majìn, mì tsa ya̱ fìtji̱ngi‑la̱ ra 'a̱n. 18Jñà xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ ya̱ i̱ngo̱, ni'í tsikítse; tjítsa̱'ngi‑ní nga̱ ni̱chjin 'nchán 'kia̱. Ti̱'koa̱á jè Pedro ya̱á tíjna'ngi‑te. 19Jè na̱'mì ítjòn tsikí'tsia̱ nga iskonangi‑la̱ Jesús a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'én ra bakón‑ya. 20'Kia̱á kiìchja̱ Jesús kitsò‑la̱: ―'A̱n, tsáse̱n masen‑ná nga kíchjàa̱ ya̱ a̱jin‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde; kji'tá ni̱chjin tsakon‑yá ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn ko̱ ya̱ ñánda̱ nga maxkóya jñà xi̱ta̱ Judío, ko̱ ni̱jngo 'én ra kíchjà'ma. 21¿Mé‑ni 'a̱n chjinangi‑ná? Jñà chji̱nangi‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kií'nchré; jñà ko̱katatsò kótsò 'én ra 'a̱n tsakon‑yá‑la̱; jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé ndaá tjíjin‑la̱. 22'Kia̱ nga ko̱kitsò jñà 'én kìi̱ Jesús, jngo xi̱ta̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ 'ja nga isìjtsin'á jè Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín tsò 'én ra nakjoá‑ila̱ jè na̱'mì ítjòn? 23'Kia̱á kitsò Jesús: ―Tsa 'choó tsò 'én ra kàchjà, ko̱'tín‑ná mé‑ni nga 'cho tsò‑ni; ko̱ tsa ndaá tsò, ¿mé‑ni nga tji'bé‑ná? 24Jè Anás 'kia̱á isìkasén jè Jesús tjí'ta‑la̱ na'ñó, ya̱ ñánda̱ tíjna jè Caifás jè ra na̱'mì ítjòn tíjna. 25Jè Pedro takó ya̱á síjna nga síjna'ngi ya̱ ñánda̱ nga tjítse jè ni'í. Jñà xi̱ta̱ iskonangií‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿A mí tsa ti̱'koa̱ ya̱ chitá'yá'ta‑la̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? Jè Pedro tsikí'ma‑ní kitsò: ―Majìn‑jìn, mì tsa 'a̱n jiàa̱n. 26'Kia̱á jngo xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ na̱'mì ítjòn ra xákjién ma jè xi̱ta̱ ra tsate'tà chíká‑la̱ jè Pedro, iskonangií‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿A mí tsa ji̱ ra kàbè‑la nga tje̱n‑ki̱ jè Jesús ya̱ a̱ngi yá ján? 27Jè Pedro india tsakja'ma‑ni, ko̱ ti̱'kia̱á‑ni nga iskindaya jè káxtí. 28Jñà xi̱ta̱ kiìko̱ kjòn‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ Caifás jè Jesús skanda ijchòko̱ ya̱ ñánda̱ tíjna ni'ya masen‑la̱ 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Roma. Ijyeé tí'se i̱sén ko̱ jñà xi̱ta̱ judío mì kì 'jaha'sen ya̱ ni'ya masen, nga̱ kijtsexkón ijo‑la̱ mé‑ni nga ma ko̱kje̱n‑ni a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱. 29'Koa̱á 'sín kjomà‑ni jè Pilato ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna, itjo nga kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱: ―¿Mé kjoa̱ ra fangi‑no jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? 30Jñà xi̱ta̱ judío kiìchja̱‑ní kitsò: ―Mí‑la ta chjàn ji̱ i̱nchinìnga̱tsja‑laji̱n, tsa mì mé jé tjín‑la̱. 31Jè Pilato kitsó‑la̱: ―Tahíko̱o, ko̱ jiòn tindajín‑la koni 'sín tíjna kjo̱téxoma tsa̱jiòn. Tanga jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑ní: ―Ngàji̱n‑ji̱n, mì kì tjí'nde‑naji̱n nga taxki̱ si̱'ken‑ji̱n jngo xi̱ta̱. 32'Koa̱á 'sín ma‑ni nga itjasòn jñà 'én ra ijye kiìchja̱ Jesús 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmí kó'sín ko̱ma'tin 'kia̱ nga ki̱yá. 33Jè Pilato india 'jaha'sen‑ni ya̱ ni'ya masen, kiìchja̱‑la̱ Jesús kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑níi̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío? 34Jesús kitsó‑la̱: ―¿A ta kjo̱bítsjen tsa̱ji‑ní nga ko̱'sín nga tjisi, o̱ ra kj'ií xi̱ta̱ tsi'kéna̱jmí‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n? 35Jè Pilato kiìchja̱ kitsò: ―Mì tsa xi̱ta̱ judío‑jiàa̱n ra 'a̱n. Ti̱jñá‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑li ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ra kà'fiìkó‑li nga 'a̱n kásínga̱tsja‑na ra ji̱. ¿Mé kjoa̱ ra ki'nì? 36Kiìchja̱á Jesús kitsò: ―Mì tsa i̱ i̱sà'nde tjínè‑la̱ nga kotexóma. Tsa 'koa̱à‑la 'sín tjín, 'se̱áa‑na xi̱ta̱ ra ska̱jàn‑tjì‑na mé‑ni nga mì ya̱ ko̱nga̱tsja‑na jñà xi̱ta̱ judío. Tanga mì tsa i̱ tjínè‑la̱ nga kotexóma. 37Jè Pilato india iskonangií‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿A kja̱ xi̱ta̱xá ítjòn‑níi̱ ra ji̱? 'Kia̱á kitsò Jesús: ―Ji̱í ra ko̱si nga xi̱ta̱xá ítjòn‑ná. 'A̱n kií xá kitsin‑naa̱ ko̱ kií xá 'jíi̱‑na i̱ i̱sà'nde nga ko̱'sín 'kena̱jmíya kó'sín nga tjín ra ngi kjo̱hixi̱. Ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱hixi̱ fì'ta‑la̱, 'nchré‑ní nga'tsì jñà 'én ra 'a̱n chjàa̱. 38Jè Pilato kitsó‑ní: ―¿Mé ra 'mì kjo̱hixi̱? 'Kia̱ nga ijye ko̱'sín iskonangi jè Pilato, 'kia̱á itjo nga tsakáko̱ jñà xi̱ta̱ judío nga kitsò‑la̱: ―Ni̱mé jé ra sakó‑na nga a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 39Tanga 'koa̱á 'sín 'ya jiòn 'kia̱ nga bitjo 'sí paxko̱ nga níkíjnandi̱í jngo‑no xi̱ta̱ ra tísíkjiín kjo̱hi'in nga tíjnaya nda̱yá. ¿'Ndi̱ 'ndi̱ a mején‑nájiòn nga jè síkíjnandi̱í‑na jè Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío? 40Nga'tsì jñà xi̱ta̱ 'ñó kiìchja̱ india‑ni nga kitsò: ―Majìn‑naji̱n nga jé Jesús katijnandi̱í‑ni, jé mejèn‑naji̱n nga jè Barrabás katijnandi̱í‑ni. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra 'mì Barrabás xi̱ta̱ chijé‑ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\