San Juan 19

1Jè Pilato kitsjà‑la̱ kjo̱hixi̱ jñà xi̱ta̱ nga isiki'on jè Jesús nga tsajá‑la̱. 2Jñà chíchàn kisì'ya̱ jngo yá na'yá nga tsikí'a sko̱ koni 'sín si'a jngo‑la̱ koròna̱ xi̱ta̱xá ítjòn; a̱kjòn isíkáya jngo nikje ra chji̱'ndi̱ inì 'kioo̱. 3Ijchò kincha'ta chraña‑la̱ kitsò‑la̱: ―¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío! Ko̱ a̱kjòn isìjtsin'á jngo ya̱ i̱sén‑la̱. 4Jè Pilato itjoko̱ india‑ni jè Jesús ya̱ ndi̱tsiaán; ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá: ―Chítsijen‑la, kosen masen‑no i̱jndíi̱, mé‑ni nga katasijin‑no nga ni̱mé jé sakó‑na nga a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 5'Kia̱ nga itjo jè Jesús tjí'a ya̱ sko̱ jè corona ra yá na'yá ko̱ kjiya jè nikje ra 'ñó chji̱'ndi̱ 'kioo̱. Jè Pilato kitsó‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá: ―Síjna i̱jndíi̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 6'Kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ tsikí'tsia̱ nga 'ñó kiìchja̱‑isa nga kitsò: ―¡Krò katasi'ta‑róoi̱! ¡Krò katasi'ta‑róoi̱! Jè Pilato kitsò: ―Jiòn sabà tahíko̱o nga tjà'tà krò; nga 'a̱n, ni̱mé jé sakó‑na nga̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 7'Kia̱á kiìchja̱ jñà xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío nga kitsò: ―Ji̱n, tjín jngo‑naji̱n kjo̱téxoma, ko̱ jè kjo̱téxoma ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín tsò nga tjínè‑la̱ nga ki̱yá, ta nga̱tjì‑la̱ nga I'ndí‑la̱ Nainá tsò‑la̱ ijo‑la̱. 8'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, jè Pilato isa̱á 'ñó itsakjòn‑isa. 9'Kia̱á 'jaha'sen india‑ni ya̱ ni'ya masen nga iskonangi‑la̱ jè Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Ñánda̱‑ni i̱'nde‑li? Tanga jè Jesús mì kì kiìchja̱. 10'Kia̱á kitsò‑la̱ jè Pilato: ―¿Mé‑ni mì kì nakjoá‑na? ¿A mí 'yi nga 'a̱án ra tjín‑na kjo̱téxoma nga ma ko'tá‑la krò, ko̱ ti̱'koa̱á 'a̱án‑te ra ma síkíjnandi̱í‑la? 11'Kia̱á kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Ni̱jngoó‑la kjo̱téxoma 'se̱‑li ra ma ji̱ kíndajín‑ná tsa mí‑la jè Nainá kitsjá‑li kjo̱téxoma; kií jnchro isa̱á tse jé tjín‑la̱ jè ra isìnga̱tsja‑na koni ra ji̱. 12'Kia̱ nga ko̱kitsò Jesús, ya̱á kjo'tsia̱‑ni nga jè Pilato tsakátsji'nde‑la̱ kó'sín nga ma si̱ìkíjnandi̱í‑ni jè Jesús; tanga jñà xi̱ta̱ judío 'ñó kiìchja̱ nga kitsò‑la̱: ―Tsa si̱kíjnandi̱í‑ni jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì‑la tsa ya̱ nda fahijtako̱‑ni jè xi̱ta̱xá ítjòn ra batéxoma‑ná jè ra 'mì César. Nga̱ nga'tsì ra ta jè xi̱ta̱xá ítjòn tsò‑la̱ ijo‑la̱, kondra̱á fì‑la̱ jè xi̱ta̱xá ra tíbatéxoma‑ná. 13Jè Pilato 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, tsachrjeé ya̱ ndi̱tsiaán jè Jesús, a̱kjòn tsikijna ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga bíndajín kjoa̱ ya̱ ñánda̱ 'mì A̱sòn Chrjó Na̱jo̱, jè i̱'nde ra Gabatá 'mì, 'kia̱ nga 'én hebreo. 14Ijchó‑la tsa nchisen jè ni̱chjin 'kia̱ nga ijye títsa̱jnanda xi̱ta̱ nga ki̱tjo 'sí paxko̱ nga ta jngo ni̱chjin chija‑isa; kiìchja̱á jè Pilato nga kitsò: ―¡Síjna i̱jndíi̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn‑no! 15Tanga jñà xi̱ta̱ judío 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡Katabiya‑róoi̱! ¡Ya̱ tjà'tà krò! 'Kia̱á kitsò jè Pilato: ―¿A krò ko'tá jè xi̱ta̱xá ítjòn‑najiòn? Kitsó jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì: ―Mì tsa ti̱ yá xi̱ta̱xá ítjòn tjín‑naji̱n, ta jé‑ní ra 'mì César ra batéxoma‑naji̱n. 16Pilato 'kia̱á isìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ kìi̱ jè Jesús mé‑ni nga katabá'ta krò; ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ kiìko̱ó jè Jesús. 17Jesús itjo, 'yamijìn jè krò‑la̱ nga kijì ya̱ i̱'nde ra 'mì I̱'nde Sko̱ Mi'ken ('kia̱ nga 'én hebreo, Gólgota 'mì i̱'nde ra̱kìi̱). 18'Kia̱ nga ijchò ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á isi'ta krò, ko̱ ngi jò‑isa xi̱ta̱, ta̱ña isi'tako̱ krò; jè Jesús isasiyá masen‑la̱. 19Jè Pilato tsikíndaá jngo 'én ra tsò: “Jesús ra Nazaret i̱'nde‑la̱, Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío”, a̱kjòn tsaká'ta ya̱ sko̱ krò. 20'Ñó kjìn xi̱ta̱ judío kijtse nga iskotá'yá jñà 'én kìi̱, nga̱ ki, ya̱ ñánda̱ nga isi'ta krò jè Jesús, ya̱á chraña'tá‑la̱ na̱xi̱ndá. Jñà 'én kìi̱, jàn ndi̱yá‑la̱ jñà 'én ra tjí'ta: nga 'én hebreo, 'én griego ko̱ 'én latín. 21Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ra 'tse̱ xi̱ta̱ judío kitsó‑la̱ jè Pilato: ―Kì tà chjàn ko̱'sín bindi nga tsò: “Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío”; 'koa̱á 'sín tindi “Jè ra Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío kitsò‑la̱ ijo‑la̱.” 22Jè Pilato kitsó‑ní: ―Koni 'sín ijye kabindáa̱, 'koa̱á 'sín katasijna. 23Jñà chíchàn 'kia̱ nga ijye tsaká'ta krò jè Jesús, iskábé jè nikje‑la̱; ijòn‑ya ki'sìn nga tsateya; a̱kjòn jngó jngó‑ya iskábé‑ni. Ti̱'koa̱á iskábé‑te jè nikje ndajò‑la̱ jè ra mì tsa itjahiña, tà nikje tíjngo‑ní; 24kitsò‑la̱ xákjén jñà chíchàn: ―Mì kì tsa chjíchrja̱yeé; ta si̱skáko̱ jnchreé; ya̱á jcha̱‑la̱ yá 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱. 'Koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín tjí'ta jè Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè nikje‑na̱ isìka'bí‑la̱ xákjién ko̱ kisískáko̱‑ní nikje ndajò‑na̱.” Jñà kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín ki'sìn jñà chíchàn. 25Ya̱á i̱jncha'ta chraña‑la̱ krò jè na̱‑la̱ Jesús, ko̱ ndichja, ko̱ María jè chjo̱ón‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Cleofas ko̱ jè‑te María Magdalena. 26Jesús 'kia̱ nga kijtse jè na̱‑la̱ ko̱ ti̱'koa̱á kijtse‑te jè xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra 'ñó tsjake kjomà, kitsò‑la̱ jè na̱‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, ya̱á tíjna i̱jndáa̱ jè i'ndí‑li. 27A̱kjòn 'kia̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱‑la̱ ra 'ñó tsjake: ―Ya̱á tíjna i̱jndáa̱ jè na̱‑li. Skanda 'kia̱‑ni ni̱chjin, jè xi̱ta̱‑la̱ Jesús iskábétjò ya̱ ni'ya‑la̱ jè na̱‑la̱ Jesús. 28'Kia̱ nga ijye kjomà, Jesús kijtse‑ní nga ijyeé itjasòn ijye‑la̱, kitsó‑ní: ―Xándá‑na. Ko̱ 'koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín tíchja̱ jè Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá. 29Ya̱á tíjna jngo ti̱jí i̱tsé ra tjíya nandá binagre̱. Jñà xi̱ta̱ iskábé tsa̱nga̱, tsjahíjin ya̱ nandá binagre̱ nga isikà'nchi̱, a̱kjòn tsikísko jngo yá nga ikjaí'tà chraña‑la̱ ya̱ tsa'ba Jesús. 30'Kia̱ nga ijye ki'tsi jè nandá binagre̱ Jesús, kitsò: ―Ijyeé itjasòn ijye‑ní. A̱kjòn tsikíjnajten jè sko̱ nga 'ken. 31Ni̱chjin ra̱kìi̱, ta jngo ni̱chjin chija‑isa nga ki̱tjo jè 'sí paxko̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ judío majìn‑la̱ 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya ya̱ si̱'ta krò ijo‑la̱ ndí mi'ken, nga̱ jè 'sí paxko̱ 'ñó xkón. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jñà xi̱ta̱ tsikítsa'ba‑la̱ jè Pilato nga katatsjá kjo̱hixi̱ mé‑ni nga katakján‑ni jñà ninda xkó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kji'ta krò, ko̱ a̱kjòn katatjahíxìn jñà ijo‑la̱. 32Jñà chíchàn kijí‑ní nga tsakján jñà ninda xkó‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kji'ta ítjòn krò ko̱ 'koa̱á ti̱'sín isìko̱‑te jè ra ìjngo ra ya̱ kji'ta krò ya̱ chraña‑la̱ Jesús. 33Tanga 'kia̱ nga ijchò kincha'ta chraña‑la̱ jè Jesús, kijtse‑ní nga ijyeé mi'ken. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga mì kì ti̱ tsakján‑ni jñà ninda xkó‑la̱. 34Tanga jngo chíchàn tsikí'sen jngo ki̱cha̱ ra ijò‑sko 'ki ya̱ ndi̱si̱n‑la̱ Jesús; 'kia̱ nga ko̱'sín isìko̱, jní ko̱ nandá itjo. 35Jè ra tí'béna̱jmí jñà 'én kìi̱, jé kjón‑ní ra kijtse; ko̱ ngi 'én kixi̱í ra tí'béna̱jmí; be‑ní nga 'én kixi̱í ra tí'béna̱jmí mé‑ni nga ti̱'koa̱ katakjiín‑no ra jiòn. 36Nga̱ kií ko̱'sín ko̱kjamà‑ni jñà kjoa̱ kìi̱ mé‑ni nga itjasòn‑ni koni 'sín tjí'ta jè Xa̱jo̱n 'Én‑la̱ Nainá, nga tsò: “Ni̱jngo ninda‑la̱ ko̱kjàn.” 37Ko̱ 'koa̱á ti̱'sín tíchja̱ ya̱ ñánda̱ xìn jè Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jñà xi̱ta̱ sko̱òtsíjeén‑la̱ jè ra itjá'xákjá ya̱ ndi̱si̱n‑la̱.” 38'Kia̱ nga ijye kjomà nga'tsì jñà kjoa̱ kìi̱, jè José ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Arimatea, ra ti̱'koa̱ ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, tanga mì tsa ngi tsakón ijo‑la̱ tsa xi̱ta̱‑la̱ Jesús, tà nga̱tjì‑la̱ nga xi̱ta̱xá 'tse̱ xi̱ta̱ judío tsakjón‑la̱. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, isíjé'ndeé‑la̱ jè Pilato nga ko̱ma i̱ko̱ jè ijo‑la̱ Jesús, ko̱ jè Pilato kitsjá'nde‑la̱, a̱kjòn tsaje̱n‑ngi‑ni ya̱ krò jè ijo‑la̱ Jesús nga kiìko̱. 39Ti̱'koa̱á ijchò‑te jè Nicodemo jè xi̱ta̱ ra ijchòjkon jngo 'ká jè Jesús 'kia̱ nga jñò; maá‑la̱ tsa katé kilo chijo ra nda jne̱ 'ya ra tjíkójin mirra ko̱ áloe. 40José ko̱ Nicodemo kiìko̱ó jè ijo‑la̱ Jesús; isíkájté nikje chroba ra tjín‑la̱ jè chijo ra nda jne̱, koni 'sín ijye ngaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío 'kia̱ nga sihijin jngo mi'ken. 41Ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga isi'ta krò jè Jesús, tíjna jngo i̱'nde ñánda̱ sitje̱ tsajmì, ko̱ ya̱á tíjna jngo chrjó tjínda ra chrjó xi̱tse̱, ya̱ ñánda̱ ni̱ sa jngo mi'ken sijnaya. 42Ya̱á isijnaya jè ijo‑la̱ Jesús nga̱ chraña'tá‑ní, nga̱ ki, ijyeé tíma'tsia̱ jè ni̱chjin níkjáya 'tse̱ xi̱ta̱ judío.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\