San Juan 20

1Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ma'tsia̱‑ni jè xomàna̱, 'kia̱ nga jñò‑isa nga ta̱jñòya, kijì María Magdalena ya̱ nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken ñánda̱ nga isìhijin jè Jesús; 'kia̱ nga ijchò kijtse‑ní nga ijye itjahíxìn jè na̱jo̱ ra tjíchjàjto‑la̱ jè nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. 2'Kia̱á tsahachikon nga kijì ya̱ ñánda̱ tjíhijyo jè Simón Pedro ko̱ xi̱ta̱ ra ìjngo ra ti̱'koa̱ ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, jè xi̱ta̱ ra 'ñó tsjake Jesús nga kitsò‑la̱: ―Ijyeé kàfìko̱ jè ijo‑la̱ Na̱'ín‑ná jñà xi̱ta̱; mì kì 'yeé ñánda̱ kjijna‑la̱. 3Jè Pedro ko̱ xi̱ta̱ ra ìjngo, kiì katsíjen‑la̱ ya̱ nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken ñánda̱ kisijnaya ijo‑la̱ Jesús. 4'Kia̱á 'ñó tsahachikon ngajòo̱, tanga isa̱á 'ñó tsahachikon jè xi̱ta̱ ra ìjngo koni jè Pedro ko̱ jè ijchò ítjòn ya̱ ñánda̱ nga kjijna jè nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. 5'Kia̱á tsasèn-niña nga iskotsíjen‑yá ya̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken ñánda̱ nga isijnaya ijo‑la̱ Jesús, ko̱ kijtseé jñà nikje chraba ra isijtéjin jè ijo‑la̱ Jesús tanga mì tsa 'jaha'sen‑ngi‑jìn ya̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. 6A̱kjòn 'ji tjíngi‑la̱ jè Pedro; ra jè, 'jaha'sen‑ngií ya̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken ko̱ kijtseé‑te jñà nikje chraba nga ya̱ kjihijyo. 7Ti̱'koa̱á kijtseé‑te jè nikje ra isijtéjin sko̱ Jesús nga mì tsa ya̱ kjijna'ta‑la̱ jñà nikje chroba; xín tíjna xkóya. 8'Kia̱á 'jaha'sen jè xi̱ta̱ ra ìjngo jè ra 'ji ítjòn; 'kia̱ nga kijtse jñà kjoa̱ ra kjomà, kjokjiín‑la̱. 9Nga̱ kjè kì nda fìya‑la̱ koni 'sín tíchja̱ jè Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga jè Jesús, 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga kjoa̱áya‑ila̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken. 10Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kijí‑ni ya̱ ni'ya‑la̱. 11Tanga jè María Magdalena ya̱á tíjna ndi̱tsiaán ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ chrjó mi'ken nga tíkjindáya; ko̱ 'kia̱ nga tíkjindáya tsasijna-niña‑ní nga iskotsíjen‑yá ya̱ chrjó mi'ken; 12ko̱ jò ìkja̱li̱ kijtse ra nikje chroba kjiya; jngo tíjna ya̱ a̱ngi sko̱ ko̱ jngo tíjna ya̱ ndsa̱ko̱ ñánda̱ nga isijna jè ijo‑la̱ Jesús. 13Jñà ìkja̱li̱ iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, ¿mé‑ni nga chindáya‑ni? Jè María kitsó‑ní: ―Kií kjindaya̱‑na nga̱ ijyeé kàfìko̱ jñà xi̱ta̱ jè ijo‑la̱ Na̱'ìn‑na̱, ko̱ mì kì be ñánda̱ kjijna‑la̱. 14'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò jè María, isìkjahatjií sko̱, ko̱ ya̱á kijtse jè Jesús; tanga mì kì kjòchi̱ya‑la̱ tsa jè Jesús. 15Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, ¿mé‑ni nga chindáya‑ni? ¿Yá ra fatsji? Jè María, 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa jè ra síkinda̱ jè i̱'nde ra̱kìi̱, kitsó‑la̱: ―Ji̱ nàmi̱, tsa ji̱í kiìki̱i ijo‑la̱ Na̱'ìn‑na̱, ko̱'tín‑ná ñánda̱ kjijna‑li mé‑ni nga ma íkatsíjen‑ila̱. 16'Kia̱á kitsò‑la̱ jè Jesús: ―¡María! Isíkáfa jè María kitsò: ―¡Raboni! (Ra 'én hebreo, Maestro tsò‑ni jè 'én ra̱kìi̱.) 17Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn 'a̱n chaájno‑ná nga̱ kjè tsa ya̱ fia ya̱ ñánda̱ nga tíjna jè Na̱'ìn‑na̱. Tanga tijchín jñà 'ndsè ko̱ ko̱'tìn‑la̱ nga ya̱á tífì káti̱jnako̱ india‑na jè ra Na̱'ìn‑na̱ ma ra ti̱'koa̱ Na̱'ìn‑no ma, jè ra Nainá‑na̱ ma ko̱ ra ti̱'koa̱ Nainá‑no ma. 18'Kia̱á kijì María Magdalena nga kiì síkjí'nchré jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús nga ijyeé kijtse jè Na̱'ín‑ná ko̱ tsi'kéna̱jmí‑la̱ koni 'sín nga kitsò‑la̱. 19'Kia̱ nga ijye kjòjñò, ti̱jè‑ni ni̱chjin 'kia̱ nga ma'tsia̱ xomàna̱, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús tjíchjàjtoó‑la̱ jè xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya ya̱ ñánda̱ nga kjóxkóya, nga̱ jñá xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío tsakjón‑la̱; 'kia̱á ijchò jè Jesús nga tsasijnajin masen‑la̱ nga isíkjáya‑la̱, kitsò‑la̱: ―¡Ta 'koa̱á nda kjòn‑ni! ¡Kata'se‑no kjoa̱'nchán! 20'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò‑la̱, a̱kjòn tsakón‑la̱ tsja ko̱ jè ndi̱si̱n‑la̱. Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, taxki̱ tsjaá ki'se‑la̱ nga kijtse jè Jesús. 21Jesús india ko̱kitsò-isa‑la̱: ―¡Kata'se‑no kjoa̱'nchán! Koni 'sín nga isìkasén‑na jè Na̱'ìn‑na̱, 'koa̱á ti̱'sín sikásén‑no. 22A̱kjòn iskijnómajin‑la̱ kitsò‑la̱: ―Chjíbé jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 23Jñà xi̱ta̱ ra si̱jcha'tà‑la jé‑la̱, jè Nainá ti̱'koa̱á si̱hijcha'tá‑te‑la̱ jé‑la̱, tanga jñà xi̱ta̱ ra mì kì si̱jcha'tà‑la ra jiòn jè jé‑la̱, Nainá ti̱'koa̱á mì kì si̱hijcha'ta‑la̱ jé‑la̱. 24Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra tejò ma‑ni, jè ra 'mì Tomás, jè ra ti̱'koa̱á Dídimo tsò‑la̱ ['én ra tsò‑ni: I̱xti'ño̱], tsìn‑jìn ra jè 'kia̱ nga ijchò jè Jesús. 25Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra i'ka tsi'kéna̱jmí‑la̱ jè Tomás nga ijyeé kijtse jè Jesús; kitsò‑la̱: ―Ijyeé ka'ya‑náji̱n jè Na̱'ín‑ná. Tanga jè Tomás kitsó‑ní: ―Tsa mì kì skee̱ jñà tsja ya̱ ñánda̱ nga iskí'xa̱ jñà xo nga ma kjohí'see̱n na̱jmá‑ndsa̱ ko̱ ya̱ ndi̱si̱n‑la̱ ñánda̱ nga itjá'xa̱kjá, mì kì ko̱kjiín‑na. 26Nga ijye kjomà jin ni̱chjin, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús india kjóxkóya‑ni ko̱ ya̱á tíjna jè Tomás 'kia̱. Ni̱'sín tjíchjàjto‑la̱ jè xo̱tjo̱ba̱ ni'ya, ya̱á ijchò Jesús nga tsasijnajin masen‑la̱; kitsò‑la̱: ―¡Kata'se‑no kjoa̱'nchán! 27A̱kjòn kitsò‑la̱ jè Tomás: ―Jchi̱ni'sin na̱jmá‑ndsi̱i i̱jndíi̱ ko̱ chítsijen‑la̱ jñà ndsa̱; nchrabáki̱i ndsi̱i ko̱ jchi̱ni'sin ya̱ ndi̱si̱n‑na̱. Kì tà chjàn ko̱'sín mì kì makjiín‑li, katakjiín‑li. 28'Kia̱á kiìchja̱ jè Tomás nga kitsò‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn, ji̱‑ní ra tijna ítjòn‑náa̱ ko̱ ji̱‑ní Nainá‑na̱. 29Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ Tomás, kií makjiín‑li nga ka'ya‑ná. ¡Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ni̱'sín mì kì bexkon‑na! 30Taxki̱ kjín kjoa̱xkón ra nda tjín ki'sìn‑isa Jesús ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra mì kì tjí'ta ya̱ xa̱jo̱n ra̱kìi̱. 31Tanga jñà 'én kìi̱, kií xá isinda‑ni mé‑ni nga ko̱kjiín‑najiòn nga jè Jesús ra Cristo, [jè ra xá inikasén‑ni] ra I'ndí‑la̱ Nainá ko̱ mé‑ni nga 'kia̱ nga ko̱kjiín‑najiòn 'se̱é‑no jè kjo̱binachon ra a̱'ta 'tse̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\