San Juan 21

1'Kia̱ nga ijye kjomà, Jesús tsakón india‑ila̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱ a̱ndi ndáchikon ra 'mì Tiberias. Ki̱í 'sín kjomà jñà kjoa̱ kìi̱. 2Ya̱á ta̱ña títsa̱jnakjo jè Simón Pedro, ko̱ jè Tomás, jè ra ti̱'koa̱ Dídimo tsò‑la̱, ko̱ jè Natanael jè ra Caná i̱'nde‑la̱ ra chja̱‑ni Galilea; ti̱'koa̱ tjítsa̱jna‑te jñà i̱xti‑la̱ Zebedeo ko̱ ngi jò‑isa xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ Jesús. 3Jè Simón Pedro kitsó‑la̱: ―Ti̱ kjòn‑la tífi si'kèe̱n. Jñà xi̱ta̱ ra i'ka kitsó‑ní: ―Ti̱'koa̱á kohíko̱ò‑te‑laji̱n. Kijí‑ní, 'jaha'sen jngo chitso; tanga; jè ni̱tje̱n ra̱kiòo̱, ni̱mé ti̱ isakò‑la̱. 4'Kia̱ nga ijye tí'se i̱sén, Jesús, ya̱á ijchò kasìjna ya̱ a̱ndi nandá, tanga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ mì kì kjòchi̱ya‑la̱ tsa jè Jesús. 5Jè Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ndse, ¿a kjè sakó chiba‑no ti̱? Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ni: ―Ni̱mé tjín. 6Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱kàtje̱n-ngindá na̱'ya‑no ya̱ nga kixi̱‑la̱ chitso ko̱ sa̱kó‑no ti̱. Xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín ki'sìn; isìkàtje̱n-ngindá na̱'ya‑la̱; 'kia̱ nga tsachrjekàjin‑ni, mì kì ti̱ ma itjá'ndo̱‑ila̱, nga̱ 'ñó kjìn ti̱ isincha. 7Jè xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra 'ñó tsjake kjomà, kitsó‑la̱ jè Pedro: ―Jé Na̱'ín‑ná Jesús. 'Kia̱ nga kií'nchré jè Pedro nga jè Jesús, ndi̱to̱ón tsakjaya jè na̱chro̱‑la̱, nga̱ kjijna líká‑ní tsiki; ko̱ a̱kjòn iskìjin ya̱ a̱jin nandá nga kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 8Jñà xi̱ta̱ ra i'ka, kiìko̱ chitso skanda ya̱ a̱ndi nandá, ko̱ tjínga‑la̱ na̱'ya‑la̱ nga̱ ngi kitseé ti̱; tà nga̱tjì‑la̱ mì tsa 'ñó kjin, ta kja̱meé‑la jngo sindo̱ metro tjín‑la̱ skanda ya̱ a̱ndi nandá. 9'Kia̱ nga ijye itjojen ya̱ chitso ya̱ a̱ndi nandá, kijtse‑ní nga tjítse ni'í ñánda̱ nga tíchján jngo ti̱ ko̱ ni̱ño̱ nchra̱jín. 10Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabáko̱ i'ka ti̱ ra 'sa̱ kjòn inachrjejion nandá. 11Jè Simón Pedro tsihijnoó ya̱ chitso nga tsachrje na̱'ya‑la̱; ngi taxki̱ i'ií ti̱ ra i̱jncha; jngo sindo̱ ko̱ icháte‑jàn ma‑ni ti̱; ni̱'sín bato kjìn ma‑ni, jè na̱'ya, mì kì itjajtsó‑jìn. 12Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabá, ti̱chioò. Ni̱jngo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús kitsò ikon nga iskonangi‑la̱ yá‑ni jè; nga̱ ijyeé tjíjin‑la̱ nga jè Na̱'ín‑ná Jesús. 13'Kia̱á 'ja Jesús nga iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ jñà ti̱ ko̱ a̱kjòn kitsjá‑la̱ xi̱ta̱‑la̱. 14Ya̱á ma‑ni jàn 'ka̱ nga tsakón‑la̱ ijo‑la̱ Jesús jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ 'kia̱ nga ijye jaáya‑ila̱. 15'Kia̱ nga ijye tsakjèn nga'tsiòo̱, Jesús kitsó‑la̱ jè Simón Pedro: ―Ji̱ Simón ra ti‑la̱ Jonás, ¿a isa̱á 'ñó tsjacha‑ná koni jñà kìi̱? Kitsó jè Pedro: ―Jon Na̱'ìn, 'ya‑ní nga tsjake̱é‑la. Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱kondi̱i jñà ndí i̱xti forrè‑na̱. 16Ra ma‑ni jò 'ka̱, Jesús, india iskonangi‑la̱, nga kitsò‑la̱: ―Ji̱ Simón ra ti‑la̱ Jonás, ¿a tsjacha‑ná? Jè Simón Pedro kitsó‑ní: ―Jon Na̱'ìn, ijyeé 'ya‑ni nga tsjake̱é‑la. Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱kondi̱i jñà ndí forrè‑na̱. 17Ra ma‑ni jàn 'ka̱ india iskonangi‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Ji̱ Simón ra ti‑la̱ Jonás, ¿a tsjacha‑ná? Jè Pedro kjobaá‑la̱ nga sí jàn 'ka̱ tjín‑ni nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn ijyeé 'ya ijye‑níi̱; ko̱ ndaá 'yi nga tsjake̱‑la. Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱kondi̱i jñà ndí forrè‑na̱. 18Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑la, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ti ra ji̱, itsjaya‑ní nikje‑li ko̱ 'kiìn‑ní ta ñánda̱ nga kjomejèn‑li; tanga 'kia̱ nga ji̱ ra ijye ko̱jchíngi, ta kjén‑teé isi jñà ndsi̱i ko̱ kj'ií xi̱ta̱á si̱ìkáya‑li jñà nikje‑li, ko̱ ya̱á i̱ko̱‑li ya̱ ñánda̱ nga mì tsa ji̱ ko̱mejèn‑li. 19'Kia̱ nga ko̱'sín kitsò jè Jesús, 'koa̱á 'sín isìchi̱ya‑ni kó'sín ko̱ma'tin jè Pedro 'kia̱ nga ki̱yá, mé‑ni nga jeya si̱ìkíjna‑ni jè Nainá 'kia̱ nga ki̱yá. A̱kjòn kitsò‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná. 20Jè Pedro 'kia̱ nga isíkáfa‑ni í'tsi̱n, kijtse‑ní nga ya̱á tínchrabátji̱ngi‑la̱ jè xi̱ta̱ ra 'ñó tsjake Jesús, ra ti̱jè‑ni ra ta̱ña tsikijna'tako̱ ímixa̱ jè Jesús 'kia̱ nga tsakjèn nga iskonangi‑la̱ nga kitsò‑la̱: “¿Yá‑ni ra ya̱ si̱ìnga̱tsja‑li xi̱ta̱ judío?” 21'Kia̱ nga kijtse jè Pedro iskonangií‑la̱ jè Jesús, kitsò‑la̱: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ¿kó'sín ka̱ma'tin ra jè? 22Kiìchja̱á Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsa mejèn‑na nga kíjnakon skanda 'kia̱ 'a̱n ra kjí'i̱ india‑na, mì tsa ji̱ bako̱‑li nga ji̱ jchi̱i. Nchrabátji̱ngi‑ná ra ji̱. 23'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kitsò 'én ya̱ a̱jin‑la̱ 'ndse̱ nga mì‑ró kì ki̱yá jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. Tanga Jesús mì tsa kitsò‑jìn nga mì kì ki̱yá. Ta kitsó‑ní: “Tsa mejèn‑na nga kíjnakon skanda 'kia̱ 'a̱n ra kjí'i̱ india‑na, mì tsa ji̱ bako̱‑li nga ji̱ jchi̱i.” 24Ti̱jé‑ni jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ra tsjá 'én‑la̱ nga 'koa̱ 'sín kjomà jñà kjoa̱ kìi̱; ko̱ jè tsikínda jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱. 'Koa̱á 'sín makjiín‑ná nga 'én kixi̱í ra tíchja̱. 25Taxki̱ kjín kjoa̱ ra kj'ií ki'sìn‑isa Jesús; ni̱'sín‑la si̱nda jngó jngó sko̱ya ta nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn, jñà libro ra sinda, mí‑la kì ki̱chóya‑la̱ nga tíjngo i̱sà'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\