San Juan 3

1Tsikijnaá jngo xi̱ta̱ fariseo ra tsi'kìn Nicodemo ra ti̱'koa̱ xi̱ta̱ ítjòn tsikijna‑la̱ xi̱ta̱ judío. 2Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jñò kijì nga kiì katsíjen‑la̱ Jesús nga kitsò‑la̱: ―Maestro, 'ya‑náji̱n nga jè Nainá isìkasén‑li nga ma ko̱kón‑ya‑náji̱n, nga̱ jngo xi̱ta̱ ra mì tsa Nainá tíjnako̱, mì kì ko̱ma‑la̱ ko̱'sín 'si̱in koni 'sín tjín jñà kjo̱xkón ra 'nì. 3'Kia̱á kitsò Jesús: ―Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑la, jè xi̱ta̱ ra mì kì jtsín xi̱tse̱ india‑ni mì kì ko̱ma ske̱ kó'sín batéxoma Nainá. 4Jè Nicodemo 'kia̱á iskonangi‑la̱, kitsò: ―¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga jtsín xi̱tse̱ india‑ni jngo xi̱ta̱ ra ijye jchínga? ¿A maá kjoa̱ha'sen india‑ni i̱ndsi̱'ba̱ na̱‑la̱, ko̱ a̱kjòn jtsín india‑ni? 5Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á xin kixi̱‑la, jè ra mì a̱'ta 'tse̱ nandá ko̱ a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá jtsín‑ni, mì kì ko̱ma kjoa̱ha'sen‑jin ñánda̱ nga jè Nainá tíbatéxoma. 6Jè ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ tsin‑ni, sakó‑la̱ kjo̱binachon a̱'ta 'tse̱ ijo‑la̱; ko̱ jè ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsin‑ni, sakó‑la̱ kjo̱binachon a̱'ta 'tse̱ inìma̱‑la̱. 7Kì tà chjàn maxkón‑li koni 'sín kàxin‑la: “Nga machjeén‑ní nga jtsín xi̱tse̱ india‑ni jñà xi̱ta̱.” 8Jè tjo̱ 'ba‑ní ni̱ ta ñánda̱ mejèn‑la̱, na'yá‑la̱ nga fane, tanga mì kì 'yeé ñánda̱ nchrabá‑nì ko̱ ñánda̱ fì. 'Koa̱á 'sín kjòn nga'tsì ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsin‑ni. 9'Kia̱á kitsò Nicodemo: ―¿Kó'sín ko̱ma‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma kjoa̱ kìi̱? 10Jesús kitsó‑ní: ―Ngaji̱, maestro tijna‑la̱ na̱xi̱ndá Israel, ¿mé‑ni mì 'ya‑ni kjoa̱ kìi̱? 11Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑la: Jé nakjoá‑ji̱n kjoa̱ ra na'yá‑ji̱n, ko̱ jé 'bèna̱jmí‑ji̱n kjoa̱ ra kijcha‑ji̱n, tanga mì kì makjiín‑no 'én ra 'bèna̱jmí‑ji̱n. 12Tsa mì kì makjiín‑no 'kia̱ nga 'benájmí‑no kjoa̱ ra 'tse̱ i̱sà'nde, ¿a tà jé ko̱kjiín‑najiòn tsa 'kenájmí‑no kjoa̱ ra chon ya̱ ján ngajmi? 13’Ni̱ kjè tsa yá ra fìmijìn ján ngajmi, ta̱ jngo jè I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱, nga̱ jé ra ya̱ 'ji‑ni ya̱ ján ngajmi. 14Koni 'sín ki'sìn Moisés ya̱ i̱'nde kixì ñánda̱ nga tsikima nga iskiítje̱n jngo ye̱ ki̱cha̱ nga tsikítja̱'bá'ta yá, jè I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín tjínè‑la̱ nga tjáhitje̱n, 15mé‑ni nga'tsì ra ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, mì tsa jchi̱ja‑jìn, ta isa̱á 'se̱‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱. 16’Nga̱ jè Nainá batoó 'ñó kjotsjake xi̱ta̱ i̱sà'nde, nga kitsjá jè I'ndí‑la̱ ra ta jè ta̱jngo‑ni, mé‑ni nga nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, mì kì jchi̱ja, ta isa̱á 'se̱‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱. 17Nainá mì tsa kì xá isìkasén‑ni I'ndí‑la̱ nga kjo̱hi'in ki̱ìnè‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, kií xá isìkasén‑ni nga a̱'ta 'tse̱ ko̱ma ki̱tjokajin‑ni kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. 18’Jè ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús, mì tsa kjo̱hi'in tjínè‑la̱ nga si̱ìkjiín; tanga jè ra mì kì makjiín‑la̱, ijyeé kjo̱hi'in tjínè‑la̱ nga si̱ìkjiín ta nga̱tjì‑la̱ mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱ Nainá ra ta jè ta jngo‑ni. 19Jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱, ijyeé kjo̱hi'in tjínè‑la̱ nga si̱ìkjiín ta nga̱tjì‑la̱ 'kia̱ nga 'ji i̱ i̱sà'nde jè ra síhisen‑ná mì kì kjotsjake, ta isa̱á jñà 'ñó kjotsjake jè ra kjoa̱jñò, ta nga̱tjì‑la̱ nga 'choó tjín jñà kjoa̱ ra 'sín. 20Nga'tsì xi̱ta̱ ra 'cho tjín kjoa̱ ra 'sín, jtikeé ra kjoa̱ isen, ko̱ majìn‑la̱ nga ya̱ nchrabá ñánda̱ nga isen chon ta nga̱tjì‑la̱ majìn‑la̱ nga jcha̱‑la̱ jñà kjoa̱'cho ra 'sín. 21Tanga jñà ra kjoa̱kixi̱ i̱nchi'sín, nchrabá'ta‑la̱ ñánda̱ isen chon, mé‑ni nga jcha̱‑la̱ nga 'koa̱á 'sín i̱nchi'sín koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá. 22Nga ijye kjomà, Jesús kijí ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱ ján nangi Judea; ya̱á tsikitsa̱jnako̱ chiba ni̱chjin nga tsatíndá xi̱ta̱. 23Juan ti̱'koa̱á tíbatíndá‑te xi̱ta̱ ya̱ na̱xi̱ndá Enón, ya̱ chraña'ta‑la̱ na̱xi̱ndá Salim, ta nga̱tjì‑la̱ ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, 'ñó tjín nandá; ko̱ jñà xi̱ta̱, ijchò‑ní nga isatíndá. 24'Kia̱ nga ko̱kjamà kjoa̱ kìi̱, 'kia̱‑ní 'kia̱ nga ti̱kjè nda̱yá fì jè Juan. 25Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan ko̱ jngo xi̱ta̱ judío tsakátiya‑ni kó'sín nga tíchja̱ kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ judío ra xkón tjín koni 'sín nga sítsje ijo‑la̱. 26Kijí xi̱ta̱ ñánda̱ tíjna Juan, kitsò‑la̱: ―Ji̱ maestro, jè xi̱ta̱ ra ya̱ ijchòki̱i ya̱ ra ijngoa ndáje̱ Jordán ra ki'tsìi̱ 'én ra a̱'ta 'tse̱, 'ndi̱ 'ndi̱, ti̱'koa̱á tíbatíndá‑te; ko̱ sabà ya̱á i̱nchifìtji̱ngi‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 27Juan kitsó‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱, ni̱mé ra ma 'se̱‑la̱, tsa mì jè sabà Nainá tsjá‑la̱. 28Jiòn sabá ina'yá‑ná jiòn 'kia̱ nga ko̱'sín kíxin‑no, nga mì tsa 'a̱n jiàa̱n ra Cristo; tà tje̱n inikasén ítjòn‑na ra 'a̱n ra a̱'ta 'tse̱ jè. 29Ya̱ ñánda̱ bixan xi̱ta̱, jè itsabá'ñó chjo̱ón jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra bixan; ko̱ jè xi̱ta̱ ra nda báko̱ ra ya̱ síjna'ta chraña‑la̱, ta 'nchré‑ní, ko̱ 'ñó matsja‑la̱ 'kia̱ nga chja̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra bixan. 'Koa̱á ti̱'sín 'ñó matsja‑la̱ inìma̱‑na̱ nga 'nchrèe̱ kjoa̱ ra tí'sín ra jè. 30Machjeén‑ní nga isa̱ 'ñó 'nga katijna ra jè, ko̱ 'a̱n isa̱ nangi kóti̱jnaa̱. 31’Jè ra ngajmi nchrabá‑ni, jè tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. Ko̱ jè ra i̱ a̱'ta nangi 'tse̱, xi̱ta̱ i̱sà'nde‑ní, ko̱ jñà chja̱ kjoa̱ ra ma i̱ a̱'ta nangi. Tanga jè ra ngajmi nchrabá‑nì, jé batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, 32ko̱ 'koa̱á 'sín tsjá 'én‑la̱ mé ra kijtse ko̱ mé ra kií'nchré; tanga ni̱yá ra makjiín‑la̱ koni 'sín tsò. 33Tanga jè xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ 'én ra chja̱ jè ra ngajmi nchrabá‑ni, jé síkixi̱yanda india‑ni 'én nga jè Nainá, ngi 'én kixi̱í ra chja̱; 34nga̱ jè ra ngi Nainá isìkasén, 'én‑la̱ Nainá chja̱; nga̱ jè Nainá tsjá‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ ko̱ mì kì chi̱ba̱ tjín‑la̱ kó'ki kjo̱nda tji̱ko̱. 35Jè Nainá tsjakeé jè I'ndí‑la̱, ko̱ jè isìnga̱tsja ijye ta mé kjoa̱‑nioo̱. 36Jè ra makjiín‑la̱ koni tsò 'én ra chja̱ I'ndí‑la̱ Nainá, tjín‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta; tanga jè ra mì kì makjiín‑la̱, mì kì 'se̱‑la̱ kjo̱binachon ra̱kìi̱; jé ska̱nè‑la̱ kjo̱hi'in ra jè Nainá tsjá skanda tà mé ni̱chjin‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\