San Juan 4

1Jñà xi̱ta̱ fariseo kií'nchré‑ní nga isa̱á‑ró kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra batíndá Jesús, mì 'koa̱‑ni koni jè Juan. 2(Ni̱'sín mì tsa jè kjòn‑ni Jesús jè ra batíndá xi̱ta̱; jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra batíndá xi̱ta̱.) 3Jè Jesús, 'kia̱ nga kisijin‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ fariseo, ijyeé kií'nchré 'én kìi̱, itjokàjin nangi Judea, a̱kjòn kijì india‑ni ján nangi Galilea. 4'Kia̱ nga kijì, tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱tojin ya̱ nangi Samaria. 5Ijchò jngo na̱xi̱ndá ra 'mì Sicar ra ya̱ chja̱‑ni Samaria, ya̱ chraña'ta‑la̱ nangi ra kitsjà kjo̱tjò‑la̱ Jacob i'ndí‑la̱ ra tsi'kìn José nga 'sa̱ kjotseé. 6Ijyeé‑la ijchò tsa masen ni̱chjin nga tsá'baya ndi̱yá jè Jesús, ko̱ ijyeé itsi'on‑la̱. Ko̱ ya̱á tsikijnakjáya ya̱ ñánda̱ tíjna jngo nga̱jo̱ nandá ra 'tse̱ Jacob kjomà. 78Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱á kijì ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ján nga ikatse tsajmì ra ski̱ne̱. 'Kia̱á chi̱ba̱‑la̱ 'ji jngo chjo̱ón ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Samaria, nga 'ji káchrje nandá. 'Kia̱á kitsó‑la̱ Jesús: ―I̱tsé nandá 'ki̱‑ná ra sk'ia̱a. 9Jñà xi̱ta̱ judío mì kì nda fìko̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ Samaria i̱'nde‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga jè chjo̱ón kitsó‑la̱: ―¿Kó'sín ma‑ni nga nandá níjé‑ná? Ngaji̱ xi̱ta̱ judío‑ní, ko̱ 'a̱n chjo̱ón Samaria‑ná. 10Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsa 'yaá‑li jè kjo̱tjò ra tsjá Nainá, ko̱ tsa 'yaxkoón‑li yá‑ni ra tísíjé‑li nandá, tsa ji̱í‑la ra si̱jé‑la nandá, ra jè, jé tsjá‑li nandá ra síkíjnakon‑ná. 11Jè chjo̱ón kitsó‑ní: ―Ji̱ Na̱'ìn, ni̱mé ra ki'chìi̱ ra ma ki̱náchrje‑ni nandá, ko̱ jè nga̱jo̱ 'ñó na̱nga̱. ¿Ñánda̱ kíjch'ii̱ jè nandá ra ma síkíjnakon‑ná nga 'ki̱‑ná? 12¿A isa̱á tijna ítjòn‑la̱ ji̱, jè xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n Jacob, jè ra kitsjà‑naji̱n nga̱jo̱ nandá ra̱kìi̱? I̱í 'ji káchrje nandá ra ki'tsi ra jè, ko̱ i̱xti‑la̱ ko̱ jñà cho̱ ra tsikítje̱. 13Jesús kiìchja̱á kitsó‑la̱: ―Nga'tsì ra 'bi nandá ra̱kìi̱, maxándá india‑ila̱; 14tanga jè xi̱ta̱ ra sk'í nandá ra 'a̱n tsja‑la̱, ni̱ì‑ti̱‑kjiá ko̱xándá india‑ila̱, nga jè nandá ra 'a̱n tsja‑la̱, 'koa̱á 'sín ko̱ma ya̱ a̱ya inìma̱‑la̱ koni ñánda̱ nga títjo nandá, ko̱ jè nandá ra̱kìi̱, si̱ìkíjnakon‑ní skanda ta kjiá‑nioo̱. 15Jè chjo̱ón kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, 'ti̱‑ná nandá ra ko̱'mì‑la ji̱, mé‑ni mì kì ti̱ ko̱xándá‑na ko̱ mì ti̱ i̱ kjí'i̱ kàchrjé‑na nandá. 16Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱nákjoa̱‑la̱ 'xi̱n‑li, a̱kjòn ta̱áfa india‑ni i̱jndíi̱. 17Kitsó jè chjo̱ón: ―Tsìn‑na 'xi̱n. Jesús kitsó‑la̱: ―Kjo̱hixi̱‑ní koni 'sín sii̱, nga tsìn‑li 'xi̱n; 18nga̱ kjo 'òn 'xi̱n 'se‑li, ko̱ jè xi̱ta̱ ra tijnaki̱i 'ndi̱ 'ndi̱, mì tsa ngi 'xi̱n‑li ma. Kixi̱í kjoa̱ koni 'sín tjisi. 19Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱, kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, 'koa̱á 'sín tímachi̱ya‑na nga ji̱í‑li xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 20Jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n, ra Samaria tsa̱ji̱n‑ji̱n, i̱í kijtsexkón Nainá, jè nindo ra̱kìi̱; tanga jiòn ra xi̱ta̱ judío 'mì‑no, bixó‑nó jiòn nga ta ya̱á Jerusalén ko̱ma jcha̱xkón Nainá. 21Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, katakjiín‑li koni 'sín xin‑la, ijyeé nchrabá ni̱chjin 'kia̱ nga mì ti̱ i̱‑ni nindo ra̱kìi̱, ko̱ mì ti̱ ján‑ni Jerusalén nga ma jcha̱xkón Nainá. 22Jiòn, ra xi̱ta̱ Samaria 'mì‑no, mì kì 'ya jiòn yá‑ni ra 'yaxkón; tanga ji̱n ra xi̱ta̱ judío 'mì‑naji̱n, 'ya‑náji̱n yá‑ni ra 'yaxkón‑ji̱n, nga̱ ya̱á ki̱tjokajin jngo‑ni 'tse̱ xi̱ta̱ judío ra ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in xi̱ta̱. 23Tanga ijyeé tíma chraña ni̱chjin, ko̱ 'ndi̱í‑ni nga ngi kjo̱hixi̱ ko̱ nga ngi ko̱ó inìma̱‑la̱ nga ske̱xkón Na̱'ín‑ná nga'tsì jñà ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga bexkón Nainá. Nga̱ jè Na̱'ín‑ná, 'koa̱á 'sín mejèn‑la̱ nga ko̱'sín kata'sín jñà ra jè bexkón. 24Nainá, Inìma̱ Tsje‑ní. 'Koa̱á ma‑ni nga jñà xi̱ta̱ ra bexkón, machjeén‑ní nga ngi ko̱ó kjo̱hixi̱‑la̱ ko̱ ngi ko̱ó inìma̱‑la̱ nga katabexkón. 25Jè chjo̱ón ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Be‑ná nga kj'i̱í jè Mesías (jè ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá, ra Cristo tsò‑ni); ko̱ 'kia̱ nga kj'i̱í ra jè, jè 'ke̱èna̱jmíya ijye‑ná nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 26Jesús kitsó‑la̱: ―'A̱n‑ná ra tíbakó‑la. 27Ti̱jé‑ni hora ra̱kìi̱, 'ji‑ni xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús. Ta 'koa̱á kjomà‑la̱ nga jè Jesús, jngo chjo̱ón tíbáko̱. Tanga ni̱jngo ra kitsò ikon nga iskonangi‑la̱ mé ra mejèn‑la̱ ko̱ mé 'én ra i̱nchijo̱óna̱jmí. 28Jè chjo̱ón kitsjiín jè nisa nandá‑la̱; a̱kjòn kijí ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ján, nga kiì 'kéna̱jmí‑la̱ xi̱ta̱, kitsò‑la̱: 29―Nchrabá chítsijen‑la jngo xi̱ta̱ ra ko̱'sín kàtsò ijye‑na koni 'sín tjín kjoa̱ ra ijye kí'siaa̱n. Tsa jé jèe̱, ra Cristo [jè ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 30Jñà xi̱ta̱ 'kia̱á itjojin na̱xi̱ndá nga kiìkatsíjen‑la̱ ñánda̱ nga tíjna Jesús. 31'Koa̱à‑la chi̱ba̱‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús i̱nchibítsa'ba‑la̱ nga i̱nchitsò‑la̱: ―Maestro, ti̱chi jngi. 32Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―'A̱n, tjín‑na tsajmì ra bákje̱n ra mì kì 'yaxkon jiòn. 33Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kitsó‑la̱ xákjén: ―¿A tjín ra kà'fiìkó‑la̱ tsajmì ra kabakjèn tsa 'koa̱? 34Jesús kitsó‑la̱: ―Jñà tsajmì ra bákje̱n ra 'a̱n, jè‑ní nga sìhitjásòo̱n koni 'sín mejèn‑la̱ jè ra isìkasén‑na ko̱ nga ti̱'koa̱ sikjéhe'ta xá‑la̱. 35Jiòn, 'koa̱á 'sín bixó nga ngi ijòn sá chija‑isa nga ko̱xkó tsajmì ra ijye ko̱jchá; tanga 'a̱n xin‑náa̱: Chítsijen‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tjítje̱ tsajmì, ijyeé kjójchá‑ní, ijyeé ma si̱ncháxkó. 36Jè xi̱ta̱ ra bíxkó tsajmì ra ijye kjójchá, machjí‑la̱; ko̱ jñà tsajmì ra mincháxkó, 'tse̱ kjo̱binachon‑ní, mé‑ni ngásòn 'se̱‑la̱ kjo̱tsja jè ra bítje̱ tsajmì ko̱ jè ra bíxkó. 37'Én kixi̱í jè 'én ra tsò: “Kj'ií‑ní ra bítje̱ tsajmì ko̱ kj'ií‑ní ra bíxkó.” 38'A̱án isìkasén‑no nga kíxkó tsajmì ya̱ ñánda̱ nga mì tsa jiòn iníxá; kj'ií‑ní ra isíxá, tanga jiòn i̱nchibako̱‑no nga i̱nchibíxkó tsajmì tjé‑la̱. 39Taxki̱ kjín xi̱ta̱ Samaria ra ya̱ tjíhijyo ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kiòo̱ kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús 'kia̱ nga kií'nchré 'én ra kitsjà chjo̱ón nga kitsò: “'Koa̱á kàtsò ijye‑na nga'tsì kjoa̱ ra kí'siaa̱n.” 40'Kia̱ nga ijchò jñà xi̱ta̱ Samaria ñánda̱ nga tíjna Jesús, tsikítsa'baá‑la̱ nga ya̱ katijnako̱. Ko̱ jò ni̱chjin ya̱ tsikijnako̱. 41Ko̱ kjín xi̱ta̱ kjokjiín‑isa‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús 'kia̱ nga kií'nchré 'én ra jè sabà tsi'kéna̱jmí. 42Jñà xi̱ta̱ kitsó‑la̱ jè chjo̱ón: ―'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ mì tsa ta ki makjiín‑naji̱n koni tsò 'én ra ji̱ tsi'kèna̱jmí‑náji̱n; ji̱n sabá i̱nchina'yá‑la̱ji̱n, ko̱ 'ya‑náji̱n nga kixi̱í kjoa̱ nga jé ra ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, jè Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 43Ra kjomà jò ni̱chjin, itjojin‑ní ya̱ Samaria nga kijì ján nangi Galilea. 44Koni 'sín kitsò saba Jesús: Ni̱jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, 'yaxkón ya̱ nangi‑la̱. 45'Kia̱ nga ijchò ya̱ Galilea, jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱, nda iskábétjò, nga̱ ijyeé kijtse kjoa̱ ra ki'sìn ya̱ Jerusalén 'kia̱ nga itjo 'sí paxko̱; nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, kií‑te 'sí. 46Jesús ijchó india‑ni ján Caná, nangi ra chja̱‑ni Galilea, ya̱ ñánda̱ isìkaatjìya‑la̱ nandá nga nandá xán 'tse̱ uva ki'sìn. Ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum tíjna jngo xi̱ta̱ ra xá tjín‑te‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Galilea, ko̱ 'ñó kiya jè ndí ti‑la̱. 47Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ 'kia̱ nga kií'nchré nga jè Jesús ya̱á inchrabà‑ni Judea nga 'ji ya̱ Galilea, kiìjkoón Jesús nga kiì kítsa'ba‑la̱ nga katafì ya̱ ni'ya‑la̱, nga katasínda‑ni jè ndí ti‑la̱ ra ijye tíbiya. 48Jesús kitsó‑la̱: ―Jiòn, tsa mì kì jcha̱a kjo̱xkón ko̱ kjoa̱ ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá, mì kì ko̱kjiín‑no. 49Jè xi̱ta̱ ra kiya i'ndí‑la̱ kitsò‑la̱ Jesús: ―Ji̱ na̱'ìn, 'ti̱ìn kjo̱nda ndi̱to̱n tjahijtako̱‑ná 'kia̱ nga ti̱kjè biya jè ndí i'ndí‑na̱. 50'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―'Tin‑ni ni'ya‑li; jè i'ndí‑li ijyeé ndaá tíjna‑ni. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kjokjiín‑la̱ jè 'én ra ko̱kitsò‑la̱ Jesús; kijí‑ni ni'ya‑la̱. 51'Kia̱ nga ijye ijchò chraña‑ni ni'ya‑la̱, jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ itjotji̱ngi‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Jè i'ndí‑li, ijyeé nda tíjna‑ni, tíjnakon‑ní. 52Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱á iskonangi kó chon kjòn‑ni nga kjonda‑ni jè ndí ti‑la̱. 'Kia̱á tsi'kìn‑la̱: ―Ngojña̱ tsa la una itjahíxìn‑la̱ 'chin 'ndi̱. 53Jè na̱'ìn‑la̱ ndí ti ra kiya, ítsjen‑la̱ nga ti̱jè‑ni hora 'kia̱ nga kitsò‑la̱ Jesús: “Jè i'ndí‑li, ijyeé nda tíjna‑ni.” Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱, 'koa̱á 'sín jè Jesús tsaká'ta ikon. 54Jé kjo̱xkón ra̱kìi̱ ra ma‑nì jò ra ki'sìn Jesús, 'kia̱ nga inchrabà‑ni nangi Judea nga 'ji ya̱ nangi Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\