San Juan 5

1'Kia̱ nga ijye kjomà a̱skan‑nioo̱, jngo 'sí‑la̱ xi̱ta̱ judío tíbitjo, ko̱ jè Jesús kijí 'sí ya̱ ján Jerusalén. 2Ya̱ Jerusalén tíjna jngo chrjó nandá ra 'mì Betesda; 'òn ma‑ni ngitjo̱ba̱‑la̱; ya̱á tíjna'ta chraña‑la̱ xo̱tjo̱ba̱ ñánda̱ bitjo ko̱ 'faha'sen‑ni forrè. 3'Ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra kiya kjihijyongí ya̱ ngitjo̱ba̱‑la̱, ra xi̱ta̱ xka̱, ko̱ xi̱ta̱ tsá'yá ko̱ xi̱ta̱ ra mì kì ma síjtiya ijo‑la̱, nga i̱nchikoñá‑la̱ 'kia̱ nga máfangi nandá ra tjíya ya̱ chrjó nandá. 4Nga̱ jngo‑ró ìkja̱li̱ ra ta kjiá ta kjiá bitjojen nga síkáfangi nandá, ko̱ jè xi̱ta̱ ra 'faha'sen‑jin ítjòn ya̱ nandá 'kia̱ nga máfangi, manda‑ró‑ni ni̱'sín ta mé 'chin ra tjín‑la̱. 5Ko̱ ya̱á kjijna jngo xi̱ta̱ ra ijye kjo kan chrjo'òn jàn nó tjín‑la̱ nga kiya. 6Jesús, 'kia̱ nga kijtse nga ya̱ kjijna, ko̱ nga kií'nchré nga ijye 'ñó kjotseé kiya, kitsó‑la̱: ―¿A mején‑li nga ko̱nda‑ni? 7Jè xi̱ta̱ ra kiya kitsó‑ní: ―Ji̱ Na̱'ìn, mì tsa yá tjín‑na ra basìko̱‑na nga ma 'fáha̱'se̱n‑jiaa̱n ya̱ chrjó nandá 'kia̱ nga máfangi. 'Kia̱ nga mejèn‑na nga 'fáha̱'se̱n‑jiaa̱n, kj'ií síkijne‑na nga 'faha'sen‑jin ítjòn. 8Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, chjíbí na̱chan‑yá‑li, ko̱ ti̱tjájme‑ni. 9Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ndi̱to̱ón kjonda‑ni, ko̱ iskábé‑ni na̱chan‑yá‑la̱ ko̱ maá tsajme‑ni. Jè ni̱chjin 'kia̱, ni̱chjin níkjáya‑ní. 10Jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kjonda‑ni: ―'Ndi̱ 'ndi̱, ni̱chjin níkjáya‑ní, mì kì tjí'nde‑li nga kíko̱‑ni jè ra kitsjajnanì. 11Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Jè xi̱ta̱ ra kásínda‑na, jè sabá ko̱kàtsò‑na: “Tíxkó‑ni ra titsjajnasìn ko̱ ti̱tjájme‑ni.” 12Jñà xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱á iskonangi‑la̱: ―¿Yá xi̱ta̱‑ni ra ko̱'sín kàtsò‑li: “Tíxkó‑ni ra titsjajnanì ko̱ ti̱tjájme‑ni”? 13Tanga jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni mì kì be yá xi̱ta̱‑ni ra isinda‑ni, nga̱ jè Jesús itjokàjiín‑la̱ ya̱ ñánda̱ tjíhijyo jñà xi̱ta̱ kìi̱. 14A̱skan‑nioo̱, ya̱á iskajin india‑ni Jesús, ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn, kitsò‑la̱: ―Ijyeé kamanda‑ni, tanga kì ti̱ tsja fatsji-jé‑ni, mé‑ni nga mì isa̱ 'ñó 'cho tjín kjoa̱ ra ko̱ma'tin‑ni. 15Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kiì 'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío nga jè Jesús ra isinda‑ni. 16Ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ ra 'sín 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, kií kjoa̱‑ni nga jñà xi̱ta̱ judío isìjtike Jesús nga tsikimatji̱ngi‑la̱ nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. 17Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―Jè Na̱'ìn‑na̱ 'koa̱á 'sín tjín xá ra tí'sín ki'ta, 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tí'siaa̱n. 18'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jñà xi̱ta̱ judío isa̱á 'ñó mejèn‑la̱ nga si̱ì'ken Jesús, mì tsa tà ki‑ni nga mì bexkón jè ni̱chjin níkjáya, kií‑ní nga̱ ti̱'koa̱á tsò‑te nga jè sabá‑ró Na̱'ìn‑la̱ jè Nainá, ko̱ Nainá 'sín‑te ijo‑la̱. 19Jesús 'kia̱á kiìchja̱ nga kitsò‑la̱: ―Ngi 'én kixi̱í ra xin‑no, jè ti, ni̱ ta mé ra ma 'sín ra ta kinda̱ 'tse̱, tà jé‑ní ra tsijen‑la̱ koni 'sín 'sín na̱'ìn‑la̱; nga'tsì ra 'sín jè ra na̱'ìn 'miòo̱, 'koa̱á ti̱'sín 'sín kjòn jè ti. 20'Koa̱á ti̱'sín jè Na̱'ìn‑na̱, 'ñó tsjake‑na ra I'ndí‑la̱ ma, ko̱ bakón ijye‑na nga'tsì kjoa̱ ra 'sín ra jè; ko̱ isa̱á tse kjo̱xkón ko̱kòn ñánda̱ nga tà 'koa̱á ko̱ma‑no ra jiòn 'kia̱ nga jcha̱a. 21Koni 'sín 'sín jè Na̱'ìn‑na̱ nga síkjaáya‑ila̱ jñà ra 'ken, nga síkítsa̱jnakon‑ni inìma̱‑la̱, 'koa̱á ti̱'sín 'sin‑te ra I'ndí‑la̱ 'mì‑na nga 'a̱án tsja‑te‑la̱ kjo̱binachon jè ra 'a̱n mejèn‑na nga tsja‑la̱. 22Jè Na̱'ìn‑na̱ mì kì ti̱ yá ra bíndajín‑la̱; 'a̱n ra I'ndí‑la̱ ma, 'a̱án isìnga̱tsja ijye‑na kjo̱hixi̱‑la̱ mé‑ni nga 'a̱n kindájín‑na, 23ko̱ mé‑ni 'koa̱ ti̱'sín kata'yaxkón‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ ma koni 'sín nga 'yaxkón jè Na̱'ìn‑na̱. Jè ra mì kì bexkón‑na nga I'ndí‑la̱ Nainá ma, ti̱'koa̱á mì kì bexkón jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na. 24’Ngi kixi̱í kjoa̱ ra ko̱xin‑no: Jè ra 'nchré‑na koni 'sín nga xiaa̱n, ko̱ makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ ra isìkasén‑na, tjín‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta; ko̱ mì tsa ti̱ kjo̱hi'in ska̱nè‑la̱, nga̱ mì ti̱ ya̱ tíjna‑ni ñánda̱ tjín ra kjo̱biya, ijyeé ya̱ tíjna ñánda̱ tjín ra kjo̱binachon. 25Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no: Nchrabá ni̱chjin, ko̱ 'ndi̱í‑ni, 'kia̱ nga jñà mi'ken kji̱'nchré 'én‑na̱ ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑na; ko̱ jñà ra kji̱'nchré, kítsa̱jnakon‑ní. 26Jè Na̱'ìn‑na̱, ti̱jé‑ni ra kjo̱binachon; ko̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ ma, 'koa̱á ti̱'sín kitsjà‑te‑na nga ti̱'a̱án‑te‑na ra kjo̱binachon; 27ko̱ 'a̱án kitsjà‑naa̱ kjo̱téxoma‑la̱ nga 'a̱n kindájín‑la̱ xi̱ta̱, nga̱ 'a̱n‑ná ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 28Kì tà chjàn maxkón‑no kjoa̱ kìi̱, nga̱ ki̱jchò ni̱chjin nga kji̱'nchré 'én‑na̱ nga'tsì mi'ken ra kjihijyoyá ya̱ 'nchó mi'ken. 29Ko̱ jñà ra nda ki'sìn ki̱tjo i'nde‑ní nga 'ki̱‑la̱ kjo̱binachon; tanga jñà ra 'cho ki'siòo̱n ki̱tjo i'ndeé‑te‑ni nga tjábé‑la̱ kjo̱hi'in. 30’Mì kì mé ra ma 'siaa̱n ra ta kinda̱ tsa̱'a̱n. 'Koa̱á 'sín bindájiáa̱n koni 'sín tsò‑na jè Na̱'ìn‑na̱. Jè kjoa̱ ra 'a̱n bindájiáa̱n, kixi̱í tjín, nga̱ mì tsa ko̱'sín 'siaa̱n koni 'sín mejèn‑na; jé tísíhitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na. 31Tsa ti̱'a̱án tsja‑na 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga nda sìkíjnaa̱ ijo‑na̱, jè 'én ra chjàa̱, mì kì ko̱kjiín‑no tsa 'én kixi̱. 32Tanga tíjna ìjngo‑isa ra tsjá 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ko̱ beé‑ná nga jè 'én ra tsjá, ngi 'én kixi̱‑ní. 33Jión inikasén xi̱ta̱ ra ikjonangi‑la̱ Juan, ko̱ jè Juan kitsjá 'én‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱kixi̱. 34Tanga mì tsa kjo̱'ñó tjínè‑la̱ nga kj'ií xi̱ta̱ tsjá 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n. Ta kií ko̱xin‑najiòn 'én kìi̱ mé‑ni nga kítjo̱kajion kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ jé‑no. 35Jè 'én ra kiìchja̱ Juan, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni tsa jngo ni'í ra títì ko̱ ra tísíhisen; jiòn, ta chibaá ni̱chjin initsjako̱o jè 'én ra kiìchja̱ nga isìhisen‑no. 36Jè xá ra 'siaa̱n isa̱á 'ñó chjí‑la̱ koni jñà 'én ra kitsjà Juan. Nga̱ jè xá ra isìnga̱tsja‑na jè Na̱'ìn‑na̱ nga sìhitjásòo̱n, ti̱jé xá ra̱kìi̱ tsjá‑ni kjo̱hixi̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga kixi̱í kjoa̱ nga jè Nainá isìkasén‑na. 37Ti̱'koa̱á jé Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na, tsjá‑te 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ni̱'sín jiòn, kjè kì na'yá‑la̱ jè jta̱‑la̱, ti̱'koa̱ kjè kì 'yaxkon jiòn kó'ki; 38ko̱ ni̱ mì tsa ya̱ tíjnajin 'én‑la̱ ya̱ inìma̱‑no, nga̱ mì kì makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ ra isìkasén. 39Jiòn, ndaá chitá'yá jè Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga̱ 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn nga ya̱á sa̱kò‑no kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta. Jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, ya̱á tsjá 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n, 40ko̱ mì kì nchrabátji̱ngi‑ná jiòn nga ko̱ma 'se̱‑no kjo̱binachon ra̱kìi̱. 41’Mì tsa jè ra mejèn‑na nga jñà xi̱ta̱ 'nga si̱ìkíjna‑na; 42nga̱ bexkoón‑no nga mì tsa ngi kixi̱ kjoa̱ nga tsjacha Nainá. 43A̱'ta 'tse̱é Na̱'ìn‑na̱ inchrabà‑na, ko̱ mì kì ma‑najiòn nga chjíbétjò‑ná; tanga tsa yá ra ta jè ki̱ì'tin‑la̱ ijo‑la̱ nga kj'i̱í, ta isa̱á jè chjíbétjò jiòn. 44¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga ko̱kjiín‑najiòn? Nga̱ tà jé fatsjio nga nda kítjo̱ngio ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱, ko̱ mì tsa jè fatsjio nga nda ki̱tsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá ra ta jè ta̱ jngo ma‑nioo̱. 45Kì tà chjàn ko̱'sín níkítsjen nga 'a̱án kongí‑no ya̱ ngixko̱n Nainá; ti̱jé‑ni Moisés ra fa'ta ikon jiòn ra koa̱àngi‑no. 46Nga̱, tsa kixi̱í‑la kjoa̱ nga makjiín‑najiòn jè 'én ra tsikínda Moisés, ti̱'koa̱á ko̱kjiín‑te‑najiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n; nga̱ jè Moisés 'kia̱ nga tsikínda xa̱jo̱n, a̱'ta tsa̱'a̱án kiìchja̱ koni 'sín nga tsikínda xa̱jo̱n. 47Tanga tsa mì kì makjiín‑no koni 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tsikínda Moisés, ¿kó'sín ko̱kjiín‑najiòn 'én ra 'a̱n ko̱xín‑no?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\