San Juan 6

1'Kia̱ nga ijye kjomà kjoa̱ kìi̱, Jesús ya̱á kijì ya̱ ra ijngoa ndáchikon 'tse̱ Galilea, ti̱jè‑ni ndáchikon ra 'mì Tiberias. 2'Kia̱ nga kijtse xi̱ta̱ kjo̱xkón ra 'sín Jesús nga ma‑la̱ sínda‑ni xi̱ta̱ ra kiya, 'ñó kjìn xi̱ta̱ kijìtji̱ngi-isa‑la̱. 3'Kia̱á tsihijin jngo i̱'nde ñánda̱ a̱sòn'nga chon; ya̱á tsikijna ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 4Ko̱ ijyeé tímachraña 'sí paxko̱ jè 'sí‑la̱ xi̱ta̱ judío. 5'Kia̱ nga iskotsíjen Jesús, ko̱ nga kijtse nga 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra tji̱ngi‑la̱, kitsò‑la̱ jè Felipe: ―¿Ñánda̱ ki̱ndá‑lá tsajmì ra ko̱kje̱n jñà xi̱ta̱ kìi̱? 6Tanga ta 'koa̱á kitsò‑la̱, ta jè ra mejèn‑la̱ nga ske̱ kó ki̱tso̱ jè Felipe. Nga̱ jè Jesús, ijyeé be‑ní mé ra 'si̱in. 7Jè Felipe kitsó‑ní: ―Ni̱'sín‑la jñà chjí‑la̱ xi̱ta̱ ra jò sindo̱ ni̱chjin tjín‑ni ki̱ndá‑ilá ni̱ño̱ nchra̱jín jñà xi̱ta̱ kìi̱, nda mí‑la ki̱chóya‑la̱ nga i̱tsé i̱tsé ski̱ne̱ nga'tsiòo̱. 8'Kia̱á kiìchja̱ jè Andrés, ra ti̱'koa̱á ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, ra 'ndse̱ ma Simón Pedro, kitsò: 9―Jngo ti tíjna i̱jndíi̱ ra 'ya 'òn ni̱ño̱ nchra̱jín 'tse̱ cebada ko̱ jò ti̱; tanga ñánda̱ ki̱chóya‑la̱ ra ko̱tjióo̱n. 10Jesús kitsó‑la̱: ―Ko̱'tìn‑la nga'tsì xi̱ta̱ nga katitsa̱jna. Ko̱ taxki̱ 'ñó tjín xka̱ ijñá ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ko̱ ya̱á tsikitsa̱jnajin. Nga̱ maá‑la tsa 'òn jmi ra ta xi̱ta̱ 'xi̱n. 11Jesús iskábé jñà ni̱ño̱ nchra̱jín kìi̱, 'kia̱ nga ijye kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, a̱kjòn kitsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, mé‑ni nga isìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna. Jñà ti̱ ra jò ma‑nioo̱, 'koa̱á ti̱'sín isìko̱, kitsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ta kó 'ki mejèn‑la̱. 12'Kia̱ nga ijye kjoski nga'tsì xi̱ta̱, Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Tíxkó‑no nga'tsì ra kajnengi‑ni, mé‑ni nga ni̱mé ra kji̱tsón‑ni. 13Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga tsikíxkó‑ni jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsijnengi‑nioo̱, ngi tejò ndi̱si̱yá kjomà‑isa. 14Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kijtse kjo̱xkón ra 'ñó nda tjín ra ko̱ki'sìn Jesús kitsó‑la̱ xákjén: ―Kixi̱ kitií‑la̱ kjoa̱, jé‑la xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ra xá tjínè‑la̱ nga kj'i̱í i̱ i̱sà'nde. 15Tanga Jesús kjòchi̱yaá‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ kìi̱ mejèn‑la̱ nga kjo̱'ñó i̱ko̱ nga xi̱ta̱xá ítjòn si̱ìkíjna, 'kia̱á tsihijin india‑ni ján nindo ján, nga ya̱ tsikijna ta̱jngo. 16'Kia̱ nga ijye tímajñò, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ijchòjeén india‑ni ya̱ ñánda̱ kjijna jè ndáchikon, 17ya̱á 'jaha'sen jngo chitso ko̱ tsatojin jè ndáchikon nga kijì ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum. Ijyeé 'ñó kjòjñò, ko̱ jè Jesús kjè kì tsijen bijchótji̱ngi‑la̱. 18Ya̱ a̱sòn ndáchikon 'ji jngo tjo̱xkón ra 'ñó 'tsa, ko̱ jè nandá tsikí'tsia̱ nga tsáfangi. 19Ijyeé‑la tsa kjo 'òn ko̱ tsa kjo jon jmi metro fì nga tjímasòn ya̱ a̱sòn ndáchikon, 'kia̱ nga kijtse nga jè Jesús tsá'basòn ya̱ nandá ko̱ tínchrabá'ta‑la̱ ya̱ chitso, jñà xi̱ta̱‑la̱ ta itsakjón‑ní. 20'Kia̱á kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―'A̱án‑náa̱, kì tà chjàn skon jiòn. 21Jñà xi̱ta̱‑la̱ 'ñó tsja ki'se‑la̱, isìkjaha'sen ya̱ chitso; ko̱ ndi̱to̱ón ijchò ya̱ i̱'nde ñánda̱ i̱nchifì. 22Nga ma nchijòn, jñà xi̱ta̱ ra tsikitsa̱jna ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján kijtse‑ní nga ta jè‑ni chitso ra kjijna ra iko̱ xi̱ta̱, ko̱ nga jè Jesús mì kì tsijen 'jaha'sen, ta jñá xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kijcha‑la̱ nga 'jaha'sen. 23Tanga ijchó i'ka chitso ra kj'i̱í ra ya̱ inchrabà‑ni na̱xi̱ndá Tiberias ra tsincha'ta chraña‑la̱ ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tsakjèn ni̱ño̱ nchra̱jín xi̱ta̱ ra 'òn jmi ma‑nioo̱, 'kia̱ nga ijye kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá Jesús nga kitsò‑la̱: “Nainá ra katíchjí‑li.” 24Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kijtse nga mì yá tjín Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, 'kia̱á 'jaha'sen jngo chitso kijì nga kiì kátsji Jesús, ya̱ ján na̱xi̱ndá Capernaum. 25Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ijye ijchò ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján, ya̱á isakò‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Maestro, ¿kó chon kà'fìi̱ i̱jndíi̱? 26Kiìchja̱ Jesús, kitsó‑la̱: ―Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, mì tsa ki fatsji‑nájiòn nga kjòchi̱ya‑no jè kjo̱xkón ra kí'siaa̱n; ta kií fatsji‑nájiòn nga ísikjén‑no skanda kó'sín tje̱n nga kjoskioò. 27Kì tà chjàn jè 'ñó níkájno tsajmì ra ma chine ra ta ndi̱to̱n fehe'ta, jè isa̱ 'ñó ti̱kájno jè tsajmì ra tíjna ki'ta nga̱ jè‑ní ra tsjá‑no kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta. 'A̱án tsja‑no tsajmì kìi̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱. Nga̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra Nainá, 'koa̱á 'sín kitsjá kjo̱hixi̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 28Xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱á iskonangi kitsò: ―¿Mé ra 'sia̱n‑ji̱n nga ma si̱xá‑la̱ji̱n Nainá koni 'sín nga mejèn‑la̱? 29Kiìchja̱ Jesús, kitsó‑la̱: ―Jè xá ra mejèn‑la̱ Nainá nga 'sia̱an jiòn, jè‑ní nga katamakjiín‑no a̱'ta 'tse̱ ra jè isìkasén. 30Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kitsò‑la̱ Jesús: ―¿Mé kjoa̱xkón ra bakon‑náji̱n, mé‑ni 'kia̱ nga jcha̱‑ji̱n, ko̱ma ko̱kjiín‑naji̱n? ¿Mé ra ma‑li 'nì? 31Jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n, jñá iskine ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'mì maná ya̱ i̱'nde kixì ñánda̱ ni̱mé tjín, koni 'sín tsò xa̱jo̱n tsje ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, nga tsò: “Ngajmi inchrabà‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín ra kitsjà‑la̱ nga isìkjèn.” 32Kiìchja̱ Jesús, kitsó‑la̱: ―Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, mì tsa jè Moisés ra kitsjà ni̱ño̱ nchra̱jín ra ngajmi inchrabà‑ni; jè Na̱'ìn‑na̱ ra ma‑la̱ tsjá‑no ra ngi jè sabà ni̱ño̱ nchra̱jín ra ngajmi nchrabá‑nì. 33Nga̱ jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsjá Nainá, jè‑ní ra ijye itjojen‑ni ngajmi nga tsjá‑la̱ kjo̱binachon xi̱ta̱ ra tjín i̱sà'nde. 34Xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ni: ―Na̱'ìn, 'ti̱ ki'ta‑náji̱n jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra ko̱'mì‑la̱ ji̱. 35Jesús kitsó‑la̱: ―'A̱n‑ná jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra ma si̱ìkíjnakon‑no; jè ra 'a̱n kji̱nchrabà'tà‑na, skií 'se̱ ki'ta ya̱ inìma̱‑la̱, ko̱ jè ra ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ni̱ì‑ti̱‑kjiá ko̱xándá‑ila̱ ta kjiá‑nioo̱. 36Ijyeé ko̱kíxian‑no, ni̱'sín ijye kijcha‑nájiòn takó mì kì makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 37Nga'tsì xi̱ta̱ ra Na̱'ìn‑na̱ tsjá‑na, ya̱á nchrabá'ta‑na; ko̱ jñà ra 'a̱n nchrabá'ta‑na mì tsa bachrjengi jiàa̱n. 38Nga̱ mì tsa ki xá inchrabàjen‑na ján ngajmi nga 'a̱n ko̱'sín 'siaa̱n koni 'sín mejèn‑na; kií xá 'jíi̱‑na nga ko̱'sín sìhitjásòo̱n koni 'sín mejèn‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na. 39Jè ra mejèn‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na, jè‑ní nga nga'tsì xi̱ta̱ ra jè isìnga̱tsja‑na, ni̱jngo katachija, ta isa̱á 'a̱n sikjaáya‑ila̱ 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin. 40Nga̱ jè ra mejèn‑la̱ jè ra isìkasén‑na, nga nga'tsì xi̱ta̱ ra ske̱xkon‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑na ko̱ ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, kata'seé‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ ta kjiá‑nioo̱; ko̱ 'a̱án sikjaáya‑ila̱ 'kia̱ nga ijye kje̱he'tà ni̱chjin. 41Jñà xi̱ta̱ judío tsikí'tsia̱ nga kiìchja̱jno‑la̱ Jesús, ta ki‑ró nga kitsò: “'A̱án‑ná ni̱ño̱ nchra̱jín ra ngajmi inchrabà‑ni.” 42Ko̱ kitsó‑la̱ xákjén: ―¿A mí tsa jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra 'mì Jesús, jè ra ti‑la̱ José? Jién, ndaá 'yaxkeén jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ na̱‑la̱. ¿Kó'sín ma‑ni nga tsò nga ngajmi inchrabà‑ni? 43Jesús 'kia̱á kitsò‑la̱: ―Kì ko̱'sín nakjoájno‑ná. 44Ni̱yá xi̱ta̱ ra ma kji̱nchrabà'tà‑na, tsa mì jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na si̱ìkasén'ta‑na, mé‑ni nga 'a̱n sikjaáya‑ila̱ 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin. 45'Koa̱á 'sín tsò xa̱jo̱n ra tsikínda xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga tsò: “Nainá sabá ko̱kòn‑ya‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱.” 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga nga'tsì ra 'nchré‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ ko̱ machi̱ya‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, 'a̱án nchrabá'ta‑na. 46’Mì tsa ki‑ni nga tjín i'ka xi̱ta̱ ra ijye kijtse Nainá ra Na̱'ìn‑na̱ ma; ta̱ jngoó jè ra a̱'ta 'tse̱ Nainá inchrabà‑ni ra ijye kijtse. 47Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no: jè ra ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, 'se̱é‑la̱ kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta ni̱ ta kjiá‑nioo̱. 48'A̱án‑ná ni̱ño̱ nchra̱jín ra síkíjnakon‑no. 49Jñà xi̱ta̱ jchínga‑najiòn, ni̱'sín jñà tsakjèn ni̱ño̱ nchra̱jín ra maná 'mì ya̱ i̱'nde kixì ñánda̱ nga ni̱mé tjín, takó 'ken‑ní. 50Jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra ko̱xin‑no, jè‑ní ra ngajmi inchrabà‑ni, mé‑ni jè ra ski̱ne̱ mì kì ki̱yá. 51'A̱án‑ná jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra tíjnakon ra ya̱ itjojen‑ni ján ngajmi; tsa yá ra ski̱ne̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra̱kìi̱, kíjnakon ki'ta‑ní ni̱ ta kjiá‑nioo̱. Jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'a̱n tsja, jè ijo‑na̱ ra ko̱xin‑la̱. Tsja‑ná ijo‑na̱ nga ki̱yátjì‑la̱ 'a̱n jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde mé‑ni nga kítsa̱jnakon‑ni. 52Jñà xi̱ta̱ judío tsikí'tsia̱ nga tsakátiya‑ni, kitsò‑la̱ xákjén: ―¿Kó'sín si̱ìko̱‑la̱ ra̱kìi̱ nga ma tsjá‑ná ijo‑la̱ nga ma chji̱ne̱é? 53Jesús kitsó‑la̱: ―Ngi 'én kixi̱í ra xin‑no, tsa mì kì chji̱ne̱e ijo‑na̱ ko̱ mì kì 'sio̱ò jní‑na̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, mì kì 'se̱‑no kjo̱binachon. 54Jè ra kjine ijo‑na̱ ko̱ ra 'bi jní‑na̱ tjín‑la̱ kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta; ko̱ 'a̱án sikjaáya‑ila̱ 'kia̱ nga ijye kje̱he'tà ni̱chjin. 55Nga̱ jè ijo‑na̱ ngi jè‑ní tsajmì ra ma chine ra ngi nda síski‑ná, ko̱ jè jní‑na̱ ngi jè sabá‑ní nandá ra ma 'yò. 56Jè ra ski̱ne̱ ijo‑na̱ ko̱ sk'í jní‑na̱, ya̱á kíjnako̱ ki'ta‑na, ko̱ 'a̱n, ya̱á tíjna̱ko̱ ki'ta‑te. 57Jè Na̱'ìn‑na̱, ra isìkasén‑na tíjnakon‑ní, ko̱ a̱'ta 'tse̱‑ní nga tíjna̱kon; 'koa̱á 'sín tjín‑te jè ra ski̱ne̱‑na, a̱'ta tsa̱'a̱án kíjnakon‑ni. 58Jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra ko̱xin‑la̱ jè ra inchrabàjen‑ni ngajmi. Jè ni̱ño̱ nchra̱jín ra̱kìi̱, mì tsa 'koa̱á‑ni koni jè maná ra iskine xi̱ta̱ jchínga‑najiòn, ko̱ takó 'ken‑ní; nga̱ jè ra ski̱ne̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra ko̱xin‑la̱, 'se̱é‑la̱ kjo̱binachon ni̱ ta kjiá‑nioo̱. 59Jñá kjoa̱ kìi̱ ra tsakón‑ya ya̱ Capernaum ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 60'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱ koni 'sín nga tsakón‑ya Jesús, 'ñó kjìn xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kitsò: ―Jñà 'én kìi̱ ra ko̱tsò‑la̱, 'ñó i'in tjín, ¿yá ra ma ko̱kjiín‑la̱? 61Jesús, 'kia̱ nga kjòchi̱ya‑la̱ nga 'cho i̱nchichja̱jno‑la̱ 'én ra tsakón‑ya, iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Jñà 'én kìi̱ a 'choó sasén‑no? 62¿Kó'sín ki̱ya‑najiòn, tsa jcha̱‑ná jiòn 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ nga kjímijìn india‑na ñánda̱ nga tíjna̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn? 63Jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra síkíjnakon‑ná; jè ra ta ijo‑ná, ni̱mé chjí‑la̱. Jè 'én ra bakon‑yá‑najiòn, [mì tsa kjoa̱ 'tse̱ i̱sà'nde‑jìn], kjoa̱ 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá‑ní jè ra ma si̱ìkíjnakon‑ni inìma̱‑no. 64Tanga tjítsa̱jnajiín-isa‑najiòn ra kjè kì makjiín‑la̱. Nga̱ jè Jesús, ta̱'koa̱ ijyeé tjíjiín‑la̱ nga ti̱'sa̱‑ni yá‑ni ra mì kì ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, ko̱ yá‑ni ra si̱ìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 65Ko̱ kitsò‑isa: ―Kií ko̱'sín tíxin‑no, ni̱yá ra ma kji̱nchrabà'tà‑na tsa mì jè sabà Na̱'ìn‑na̱ tsjá'nde‑la̱. 66Skanda 'kia̱‑ni nga ko̱kitsò Jesús, kjín jchán xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ mì kì ti̱ ya̱ tsikimako̱‑ni, kiì‑ni í'tsi̱n. 67Jesús 'kia̱á iskonangi‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ ra tejò ma‑nioo̱, kitsò‑la̱: ―¿Jiòn a ti̱'koa̱á mejèn‑te‑no kongí‑no í'ndsion? 68Kitsó jè Simón Pedro: ―Na̱'ìn, ¿yá ra ma kongítji̱ngi-isa‑la̱ji̱n? Ji̱í‑ní ra tjín‑li 'én ra tsjá‑ná kjo̱binachon. 69Ji̱n ijyeé ko̱'sín makjiín‑naji̱n, ko̱ 'ya‑náji̱n nga ji̱í‑ní ra Cristo jè I'ndí Tsje‑la̱ Nainá ra tíjnakon. 70Jesús kitsó‑la̱: ―Tejò ma‑najiòn ra ítsjahíjin‑no, tanga jngo tíjnajin‑najiòn ra xi̱ta̱‑ni̱í tíbíxá‑la̱. 71Jesús, jè 'én ra ko̱kitsò‑la̱, jè kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Judas, i'ndí‑la̱ Simón Iscariote, nga̱ ni̱'sín ya̱ tíjnajin‑la̱ ra tejò ma‑nioo̱, jè Judas si̱ìnga̱tsja Jesús jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\