San Juan 7

1'Kia̱ nga ijye kjomà kjoa̱ kìi̱, Jesús ya̱á tsajme nangi 'tse̱ Galilea. Majìn‑la̱ nga ya̱ ko̱jme ya̱ nangi Judea, nga̱ jñà xi̱ta̱ judío i̱nchibátsji‑ni nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. 2Ijyeé tímachraña 'sí‑la̱ Ni'ya Xka̱, jngo 'sí ra jñà xi̱ta̱ judío bachrje. 3Jñà 'ndse̱ kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn ta i̱ bijni i̱jndíi̱; 'tin‑ti ya̱ ján Judea mé‑ni katabe‑te‑ni jñà kjoa̱ ra 'nì xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li ra ya̱ tjítsa̱jna ján. 4'Kia̱ nga mejèn‑ná ske̱xkon‑ná xi̱ta̱, mì tsa kjo̱'ma 'sie̱én jngo kjoa̱ ra ma‑ná. Tsa 'koa̱á tjín kjoa̱ ra ma‑li 'nì, ko̱'ti̱in ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ i̱sà'nde. 5Nga̱ skanda jñà 'ndse̱ Jesús mì kì kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 6Kiìchja̱á Jesús, kitsò‑la̱: ―'A̱n kjè kì bijchó ni̱chjin‑na̱, tanga ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn nda‑ní ta mé ni̱chjin‑nioo̱ nga kongió. 7Jiòn mì kì ma si̱ìjtike‑no jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde; tanga 'a̱n jtikeé‑na, ta nga̱tjì‑la̱ 'koa̱á 'sín xin kixi̱‑la̱ nga 'choó tjín kjoa̱ ra 'sín ra jñà. 8Tangió ra jiòn 'sí; 'a̱n mì kì kjín jiàa̱n, nga̱ kjè kì bijchó ni̱chjin‑na̱. 9'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò‑la̱ 'én kìi̱, jè, ya̱á tsikijna ya̱ i̱'nde Galilea. 10Tanga 'kia̱ nga ijye kijì jñà 'ndse̱, Jesús takó ti̱'koa̱á kijì‑te‑ni 'sí, tanga mì tsa ikòn ijo‑la̱; koni ta kijì'ma‑ní. 11Jñà xi̱ta̱ judío i̱nchibátsjií ya̱ a̱jin 'sí, tsò‑la̱ xákjién: ―¿Ñánda̱ tíjna xi̱ta̱ ra̱kìi̱? 12Nga'tsì xi̱ta̱ ra ijchò 'sí, jndíi̱ ra ján jo̱óya‑ni a̱'ta 'tse̱ Jesús. Tjín ra tsò: “Xi̱ta̱ nda‑ní”, ti̱'koa̱á tjín ra tsò: “Majìn, xi̱ta̱ na̱xi̱ndá konda̱cha̱‑la̱.” 13Tanga ni̱yá ra kiìchja̱ tsijen a̱'ta 'tse̱. Jñà xi̱ta̱, jñà itsakjòn‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío. 14'Kia̱ nga ijye ijchò masen‑la̱ 'sí, 'jaha'seén Jesús ya̱ i̱ngo̱ ítjòn nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. 15Ko̱ ta kjóxkón‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío koni 'sín nga ikòn‑ya‑la̱ xi̱ta̱, kitsò‑la̱ xákjién: ―¿Kó'sín ma‑ni nga ta̱ nda bakón‑ya xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nga̱ mì tsa tsijen iskotá'yá‑jìn? 16Jesús kitsó‑la̱: ―Jñà 'én ra 'a̱n bakon‑yáa̱, mì tsa tsa̱'a̱n jiàa̱n; 'tse̱é‑ní jè ra isìkasén‑na. 17Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga si̱hitjasòn koni 'sín nga mejèn‑la̱ Nainá, ya̱á ske̱‑ni a a̱'ta 'tse̱é Nainá nchrabá‑ni jè 'én ra 'a̱n bakon‑yáa̱, o̱ ra ta 'a̱án bi'tín‑la̱ ijo‑na̱ koni 'sín xiaa̱n. 18Jngo xi̱ta̱ ra ta jè bí'tin‑la̱ ijo‑la̱ nga chja̱, jè ra mejèn‑la̱ nga jè 'nga si̱ìkíjna ijo‑la̱; tanga jè xi̱ta̱ ra jè 'nga síkíjna jè ra isìkasén, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ngi 'én kixi̱í ra tsjá, ko̱ mì tsa 'én ndiso ra chja̱. 19’¿A mí tsa kixi̱ kjoa̱ nga itjábé‑no jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra jè Moisés tsikínda? Tanga jiòn, ni̱jngo ra ma‑la̱ síhitjasòn. ¿Mé‑ni nga mejèn nì'ken‑nájiòn? 20Jñà xi̱ta̱ kitsó‑ní: ―Ni̱í‑la tíjnajin ya̱ inìma̱‑li. ¿Yá ra ko̱tsò‑li nga mejèn si̱'ken‑laji̱n? 21Jesús kiìchja̱ kitsó‑la̱: ―Jiòn, 'ñó maxkón‑no nga ta jngo‑ni kjoa̱ ra kí'siaa̱n 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya. 22Kixi̱í kjoa̱, Moisés tsikí'tiín‑no nga si̱itjasòn kjoa̱ 'tse̱ circuncisión nga si̱'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ 'xi̱n (ni̱'sín mì tsa a̱'ta 'tse̱ kjòn‑ni Moisés; nga̱ ya̱á inchrabà‑nì a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga ra tsikihijyo ítjòn kjotseé). Ko̱ bi'ta chi̱ba̱‑najiòn ijo‑la̱ xi̱ta̱ 'xi̱n ni̱'sín ni̱chjin níkjáya. 23Tsa ko̱'sín 'nià jiòn nga mejèn‑no mì kì jchi̱ja kjo̱téxoma ra tsikíjna Moisés, ¿mé‑ni nga majti‑najiòn nga jngo xi̱ta̱ nda kjón ísindá‑na 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya? 24Kì tà ko̱'sín chosòn‑la koni 'sín jiòn tsijen‑no. 'Koa̱á 'sín jchósòn‑la koni 'sín nga kixi̱ tjín kjòn ra kjo̱hixi̱. 25Tjín i'ka xi̱ta̱ ra Jerusalén 'tse̱ ra kitsò: ―¿A mí tsa jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra i̱nchibátsji jñà xi̱ta̱ judío nga mejèn‑la̱ nga si̱ì'ken? 26Chítsijen‑la‑ni̱ kó'sín tíchja̱jin masen‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ ni̱ ta yá ra kótsò‑la̱. ¿A 'koa̱á 'sín i̱nchimakjiín‑la̱ xi̱ta̱xá tsa 'koa̱, nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jé‑ní ra Cristo [ra xá Nainá isìkasén‑ni]? 27Tanga jién 'ya‑ná ñánda̱ nchrabá‑ni ra̱kìi̱. Tanga 'kia̱ nga kj'i̱í jè ra Cristo, mì kì jcha̱‑la̱ ñánda̱ kj'i̱í‑ni. 28Jesús, 'kia̱ nga tíbakón‑ya ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, kií'nchré‑ní koni 'sín kitsò jñà xi̱ta̱; 'kia̱á 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―Ndaá 'yaxkon‑nájiòn ko̱ ndaá 'ya jiòn ñánda̱‑ni tsa̱'a̱n; tanga mì tsa tà a̱'ta tsa̱'a̱n 'jíi̱‑na; ngi jè sabá Nainá ra isìkasén‑na, jè ra mì 'yaxkon jiòn. 29'A̱n, ndaá bexkon nga ya̱á inchrabà‑na a̱'ta 'tse̱; ko̱ jé isìkasén‑na. 30Jñà xi̱ta̱ sí mején‑la̱ nga jtsa̱ba̱'ñó kjòn, tanga ni̱jngo ra kitsò ikon nga itsabá'ñó nga̱ kjè kì bijchó ni̱chjin‑la̱ nga ki̱yá. 31'Ñó kjìn xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ koni 'sín kitsò Jesús, kitsò‑la̱ xákjién: ―¿A isa̱á kjìn kjo̱xkón 'si̱in Cristo 'kia̱ nga jè ra kj'i̱í koni 'sín tjín ra tí'sín jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? Jé‑la ra̱kìi̱ ra Cristo. 32Jñà xi̱ta̱ fariseo 'kia̱ nga kií'nchré koni 'sín i̱nchitsò xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús; jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ fariseo isìkasén xi̱ta̱ ra síkinda̱ ya̱ i̱ngo̱ mé‑ni nga katatsaba‑ni Jesús tsiki. 33Jesús kitsó‑la̱: ―'A̱n, ta chibaá ni̱chjin kóti̱jnako̱o‑no, a̱kjòn kjín india‑na ya̱ ñánda̱ nga tíjna ra isìkasén‑na. 34Jiòn ni̱'sín kjótsji‑nájiòn tanga mì kì sa̱kò‑no, nga̱ mì kì ko̱ma kongí jiòn ya̱ ñánda̱ nga kóti̱jna ra 'a̱n. 35Jñà xi̱ta̱ judío 'kia̱á tsikí'tsia̱ nga iskonangi‑la̱ xákjién, kitsò: ―¿Ñánda̱ ki̱ji̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱? ¿Mé‑ni nga mì kì ko̱ma sa̱kó‑ná? ¿A ya̱á ikijnajin‑la̱ xi̱ta̱ judío jñà ra jndíi̱ ra ján xìn tjítsa̱jna ko̱ nga ko̱kòn‑ya‑la̱ ra taxki̱ kj'ií xi̱ta̱? 36¿Kó tsò‑ni ra ko̱tsò‑la̱, nga tsó‑ná: “Jiòn, ni̱'sín takó kjótsji‑nájiòn, tanga mì kì sa̱kò‑no, nga̱ mì kì ko̱ma kongió jiòn ya̱ ñánda̱ kóti̱jna ra 'a̱n”? 37Jè ni̱chjin ra fehe'ta‑ni 'kia̱ nga je 'sí, tsasijna kixi̱í Jesús ko̱ 'ñó kiìchja̱, nga kitsò: ―Tsa yá ra xándá‑la̱ katanchrabá'ta‑na ko̱ kata'bi. 38Koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Jè ra ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱, 'koa̱á 'sín ko̱ma koni jngo i̱'nde ñánda̱ tíbitjo nandá ra mì kì xìya ra síkítsa̱kon‑ni xi̱ta̱. 39'Kia̱ nga ko̱'sín kitsò Jesús, jé kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tjábé‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga takó kjè kì bitjojen jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'kia̱ nga ko̱'sín kitsò Jesús; nga̱ ki, jè Jesús, takó kjè fì‑ni ján ngajmi nga ma jeya kíjna. 40Jñà xi̱ta̱ 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, tjín i'ka ra kitsò: ―Kixi̱í kitií kjoa̱, jé xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra tjínè‑la̱ nga kj'i̱í nga ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 41Ti̱'koa̱á jñà xi̱ta̱ ra i'ka kitsó‑ní: ―Xá jè kiti‑ni xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]. Tanga tjín‑te i'ka ra kitsò: ―Majìn, jè ra Cristo, mì tsa Galilea kj'i̱í‑ni. 42Jè Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga jè ra Cristo, tjíné‑la̱ nga ya̱ kji̱nchrabà‑ni ya̱ tje̱‑la̱ David, ko̱ ya̱á kj'i̱í‑ni ya̱ na̱xi̱ndá Belén ti̱ya̱‑ni ñánda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ David kjomà. 43'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kjojòya xi̱ta̱ ra tà nga̱tjì 'tse̱ Jesús. 44Tjín i'ka ra mejèn‑la̱ nga jtsa̱ba̱'ñó nga i̱ko̱ nda̱yá, tanga ni̱jngo ra kitsò ikon nga itsabá'ñó. 45'Kia̱ nga tsáfa‑ni jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ ya̱ ñánda̱ nga tjítsa̱jna jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, iskonangií‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni mì kì kanchrabáko̱‑no jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? 46'Kia̱á kitsò xi̱ta̱ kìi̱: ―Kjè tsa jngo xi̱ta̱ ra ko̱'sín na'yá‑laji̱n koni 'sín tsò xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 47'Kia̱á kiìchja̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, kitsò‑la̱: ―¿A ti̱'koa̱á kàmakjiín‑te‑najiòn 'én ndiso ra chja̱? 48¿A ya̱á i̱nchimakjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑ná ko̱ xi̱ta̱ fariseo? 49Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra mì kì be kjo̱téxoma, jè Nainá katatsjá i'in‑la̱. 50Jè Nicodemo, jè xi̱ta̱ fariseo ra ijye a̱sa tsakáko̱ Jesús, kitsó‑la̱: 51―Jè kjo̱téxoma tsa̱jién mì kì tsjá'nde nga jngo xi̱ta̱ taxki̱ 'ki̱‑lá kjo̱hi'in, tsa ti̱kjè nda na'yá‑la̱ mé ra ki'sìn kjòn‑ni. 52Jñà xi̱ta̱, kitsò‑la̱: ―¿A ti̱'koa̱á Galilea‑te i̱'nde‑li? Nda chjítá'yí jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá; ya̱á jcha̱‑ni nga kjè sa jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱ ya̱ nchrabá‑ni ya̱ Galilea. 53Nga'tsì xi̱ta̱ kja̱ kijì kja̱ kijì‑ni ni'ya‑la̱ nga jngó jngóo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\