San Juan 8

1Tanga jè Jesús ya̱á kijì ya̱ nindo Yá Olivo. 2'Kia̱ nga ma nchijòn, ta̱jñó 'ji ya̱ i̱ngo̱ ítjòn. Nga'tsì jñà xi̱ta̱ ya̱á 'ji tjíngi‑la̱. 'Kia̱á tsikijna Jesús nga tsakón‑ya‑la̱. 3Jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, ijchòko̱ó jngo‑la̱ chjo̱ón ra kijcha'tín‑la̱ 'kia̱ nga tí'sín kjoa̱chijngi. Tsasíjnajin masen ñánda̱ nga tjín xi̱ta̱. 4Ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, jè chjo̱ón ra̱kìi̱, nda kjón ka'ya'tín‑la̱ 'kia̱ nga tí'sín kjoa̱chijngi. 5Moisés, 'koa̱á 'sín tsikí'tin‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ nga na̱jo̱‑ró ki̱yá‑ni jñà íchjín ra ko̱'sín 'sín. ¿Kó'sín sii̱ ra ji̱? 6Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kií ko̱'sín kitsò‑la̱ Jesús ta mejèn‑la̱ nga sko̱ó'ta, mé‑ni nga ko̱ma sa̱kò‑ila̱ kjoa̱ ra koa̱ànè‑la̱ nga koa̱àngi ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá. Tanga Jesús tsikijna-niña‑ní ya̱ a̱'ta nangi, a̱kjòn ko̱ó na̱jmá‑tsja tsikínda‑ni letra ya̱ a̱'ta nangi. 7Xi̱ta̱ kìi̱, sií ki'sìn‑la̱ Jesús nga iskonangi‑la̱. 'Kia̱á tsasijna kixi̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsa tíjnajin jngo‑no xi̱ta̱ ra ni̱mé jé tjín‑la̱, jè kata'bé ítjòn‑la̱ na̱jo̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱. 8A̱kjòn tsikijna-niña india‑ni a̱'ta nangi nga tsikínda‑isa letra. 9Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱, jngó jngó kijì‑ni nga kjòchi̱ya‑la̱ nga 'choó tjítsa̱jna kjo̱bítsjen‑la̱. Jñà kjòn tsikí'tsia̱ ítjòn‑ni nga itjo jñà ra isa̱ jchínga. Ta jé Jesús ko̱ chjo̱ón isìhijyo‑isa. 10'Kia̱á tsasèn kixi̱‑ni Jesús; kijtse‑ní nga mì kì ti̱ yá tjín‑ni; tà jé chjo̱ón isijna ta̱jngo‑isa, 'kia̱á kitsò‑la̱: ―¿Ñánda̱ tjíhijyo‑ni jñà xi̱ta̱ ra bángi‑li? ¿A ni̱jngo ra kàtsò ikon nga kátsjá‑li kjo̱hi'in? 11Kitsó jè chjo̱ón: ―Mì tsa yá‑jìn Na̱'ìn. 'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, nì mé jé koné‑la, 'tin‑ni; tanga kì ti̱ tsja fatsji-jé‑ni. 12Jesús, 'kia̱á kiìchja̱ india‑ni nga kitsò: ―'A̱án‑ná ni'í ra síhisen‑la̱ i̱sà'nde; jè ra 'a̱n fì'ta‑na 'se̱é‑la̱ ni'í ra tsjá kjo̱binachon, ko̱ mì ti̱ kjoa̱jñò ko̱jmejín‑ni. 13Jñà xi̱ta̱ fariseo kitsó‑la̱: ―Ti̱ji̱í tji'bi‑ni 'én ra a̱'ta tsa̱ji, ko̱ jè 'én ra nakjíi̱, ni̱mé chjí‑la̱. 14Jesús kitsó‑la̱: ―Jè 'én ra chjàa̱, chjí‑la̱ ni̱'sín ti̱'a̱n tsja‑na 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n; nga̱ be‑ná ñánda̱ nga 'jíi̱‑na, ko̱ be‑náa̱ ñánda̱ nga tífiàa̱; tanga mì kì 'ya jiòn ñánda̱ 'jíi̱‑na ko̱ ñánda̱ nga tífiàa̱. 15Tanga jiòn, kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱á nichjeén jiòn 'kia̱ nga fanè jé‑ná jiòn, tanga 'a̱n mì tsa yá ra taxki̱ bané jé‑la̱; 16'a̱n, tsa yá ra koné jé‑la̱, 'koa̱á 'sín kindájín‑la̱ koni 'sín tjín jè kjo̱hixi̱; nga̱ mì tsa ta 'a̱n ta̱jngo bindájiáa̱n; ti̱'koa̱á bíndajín‑ko̱ó‑na jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na. 17Jè kjo̱téxoma‑najiòn, 'koa̱á 'sín tíchja̱, nga tsò: Tsa 'kia̱ jò ma‑ni xi̱ta̱ nga ngásòn tsò 'én ra tsjá, chjí‑la̱. 18Ti̱'a̱án‑tse‑na ra tsja 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ko̱ ti̱'koa̱á jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na tsjá‑tse 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 19'Kia̱á jñà xi̱ta̱ iskonangi‑la̱: ―¿Ñánda̱ tíjna jè Na̱'ìn‑li? 'Kia̱á kitsò Jesús: ―'A̱n, nda mí 'yaxkon‑nájiòn, ti̱'koa̱ mì kì 'yaxkon jè Na̱'ìn‑na̱. Tsa ijyeé‑la 'yaxkon‑nájiòn tsiki, ti̱'koa̱á jcha̱xkoón‑la‑te jè Na̱'ìn‑na̱. 20'Kia̱á kiìchja̱ jñà 'én kìi̱ 'kia̱ nga tíjna ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn ya̱ chraña'ta‑la̱ i̱'nde ñánda̱ nga kjijna kàxa̱ to̱n limosna. Ni̱yá ra kitsò ikon nga itsabá'ñó ta nga̱tjì‑la̱ kjè kì bijchó ni̱chjin‑la̱ nga ki̱yá. 21Jesús india ko̱kitsò‑ila̱ xi̱ta̱: ―'A̱n, tífi‑ná, ko̱ kjótsji‑nájiòn, tanga ya̱á ki̱yá jiòn jé‑no. Nga̱ ya̱ ñánda̱ nga tífia ra 'a̱n, mì kì ko̱ma kongí jiòn. 22'Kia̱á kitsò‑la̱ xákjién jñà xi̱ta̱ judío: ―¿A tà ya̱á si̱ì'ken ijo‑la̱ tsa 'koa̱? ¿Mé‑ni tsò‑ni nga mì kì ko̱ma kongié ra jién, ya̱ ñánda̱ tífì ra jè? 23Jesús kitsó‑la̱: ―Jiòn ta i̱í a̱'ta nangi tsa̱jiòn, tanga ra 'a̱n ya̱á ján i'ngaá tsa̱'a̱n; jiòn i̱í i̱sà'nde tsa̱jiòn, tanga mì tsa i̱ i̱sà'nde tsa̱'a̱n. 24Kií ko̱'sín tíxian‑najiòn, nga̱ ya̱á ki̱yájiòn jé‑no; tsa mì kì ko̱kjiín‑najiòn nga 'A̱n‑ná, ya̱á ki̱yá jiòn jè jé ra tjín‑no. 25Jñà xi̱ta̱ 'kia̱á iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá nì ra ji̱? Jesús kitsó‑la̱: ―Ijyeé 'koa̱á 'sín kíxin‑najiòn 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn, yá‑na ra 'a̱n. 26Tjín jchán‑isa‑na mé 'én ra 'kenájmí‑najiòn ko̱ mé kjoa̱ ra koné jé‑no. Tanga jè ra isìkasén‑na, ngi 'én kixi̱í ra chja̱ ko̱ jè 'én ra 'a̱n tí'bènájmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde, jñà 'én ra kí'nchre‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 27Tanga jñà xi̱ta̱ judío mì kì kjòchi̱ya‑la̱ tsa jè‑ni Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ra ko̱títsò‑la̱ Jesús. 28Kií kitsò‑isa‑ila̱ Jesús: ―'Kia̱ nga chjíhi'nga‑nájiòn 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, 'kia̱á ko̱chi̱ya‑najiòn nga 'A̱án‑ná, ko̱ nga mì tsa ta 'a̱n tíbi'tín‑la̱ ijo‑na̱ koni 'sín nga tíchjà, ta 'koa̱á 'sín tíchjàa̱ koni 'sín nga ikon‑ya‑na jè Nainá ra Na̱'ìn ma. 29Nga̱ jè ra isìkasén‑na i̱í tíjnako̱‑na; Na̱'ìn‑na̱ mì kì síkíjna ta̱jngo‑na, nga̱ ki, ni̱chjin nchijón sìhitjásòo̱n koni 'sín nga sasén‑la̱ ra jè. 30'Kia̱ nga kiìchja̱ Jesús jñà 'én kìi̱, kjín jchán xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 31Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío ra kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱: ―Tsa ko̱'sín nda si̱hitjasòn kiti jiòn jñà 'én‑na̱, jión‑nájiòn ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga ya̱ kotá'yá'ta‑na. 32Jcha̱xkon‑nájiòn ra ngi kjo̱hixi̱, ko̱ jé kjo̱hixi̱ si̱ìkítsa̱hijyondi̱í‑no. 33Kiìchja̱á jñà xi̱ta̱ judío, kitsò: ―Ngaji̱n xi̱ta̱ tje̱‑la̱ Abraham‑náji̱n; kjè tsa yá ra bìtsa̱hijyo'ñó‑naji̱n; ko̱, ¿mé‑ni si‑ni nga ki̱tsa̱jnandi̱í‑naji̱n? 34Jesús kitsó‑la̱: ―Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no, nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra bátsji‑jé, ya̱á títsa̱jnajin'ñó jè jé‑la̱, koni jngo chi̱'nda ra tíjna'ñó. 35Jngo xi̱ta̱ ra ta chi̱'nda tíjna, mì tsa ta ya̱ ko̱ma ki'ta ni'ya‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tísíxá, tanga jè ra i'ndí, ya̱á kíjna ki'ta ya̱ ni'ya‑la̱ na̱'ìn‑la̱. 36Tsa 'kia̱ jè I'ndí‑la̱ Nainá si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑no, ngi ndaá ki̱tsa̱jnandi̱í kiti‑no. 37'A̱n ijyeé be‑ná nga tje̱‑la̱ Abraham‑nájiòn, tanga mejèn nì'ken‑nájiòn, ta nga̱tjì‑la̱ mì kì makjiín‑no jè 'én ra 'benájmí‑no. 38'Koa̱á 'sín chjàa̱ koni 'sín tjín kjoa̱ ra kíjtsee̱ 'kia̱ nga tsakáti̱jna'ta chraña‑la̱ Na̱'ìn‑na̱; ko̱ 'koa̱á 'sín 'nià jiòn koni 'sín tjín kjoa̱ ra kina'yá‑la jè na̱'ìn‑no. 39Jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑ní: ―Jè tje̱‑na̱ji̱n, ya̱ inchrabà'ta‑ni 'tse̱ Abraham jè ra na̱'ìn jchá‑na̱ji̱n ma. Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―Tsa kixi̱í‑la kjoa̱ nga i̱xti‑la̱ Abraham ma jiòn, 'koa̱à‑la 'sín 'sia̱an jiòn koni 'sín ki'sìn ra jè. 40Ni̱'sín ijye ko̱'sín tí'bènájmí kixi̱í‑najiòn nga Nainá kitsjà‑na jñà 'én ra chjàa̱, takó mejèn nì'ken‑nájiòn. Tanga jè Abraham ni̱kjiá ko̱'sín ki'sìn. 41'Koa̱á ti̱'sín 'nià jiòn koni 'sín 'sín jè ra ma na̱'ìn‑no. Jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑ní: ―Ji̱n, mì tsa taxki̱ kitsin‑ji̱n; ta jngoó‑ní jè Nainá ra na̱'ìn‑na̱ji̱n ma. 42Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Tsa kixi̱í‑la kjoa̱ nga jè Nainá ma na̱'ìn‑najiòn, tsjachaá‑la̱ 'sia̱an‑nájiòn, nga̱ a̱'ta 'tse̱é Nainá inchrabà‑na. Mì tsa ta 'a̱n tsiki'tín‑la̱ ijo‑na̱ nga inchrabàa̱; jè Nainá isìkasén‑na. 43Kií mì kì machi̱ya‑najiòn jñà 'én ra tíbakó‑no, nga̱ mì kì ma‑najiòn nga nda na'yá. 44Jè xi̱ta̱‑ni̱í‑ní ra ma jè na̱'ìn‑najiòn; ya̱á nakjoá‑najiòn ko̱ 'koa̱á 'sín mejèn‑najiòn 'sia̱an koni 'sín mejèn‑la̱ ra jè. Jé xi̱ta̱‑ni̱í ra sí'ken xi̱ta̱ skanda ti̱'sa̱‑ni kjotseé. Ko̱ mì tsa 'én kixi̱ ra chja̱, nga̱ ki, mì tsa xi̱ta̱ kixi̱‑jìn ra jè. 'Kia̱ nga chja̱ 'én ndiso, 'koa̱á 'sín chja̱ koni 'sín tíjna inìma̱‑la̱. Nga̱ xi̱ta̱ ndiso‑ní, ngi jè sabá ma na̱'ìn‑la̱ ra 'én ndiso. 45Tanga 'a̱n, ra 'én kixi̱ ko̱tíxian‑no, mì kì makjiín‑no. 46¿Ra jiòn, yá ra ma‑la̱ koa̱ànè-jé‑na? Tsa ngi 'én kixi̱í ra ko̱tíxian‑najiòn. ¿Mé‑ni mì kì makjiín‑no? 47Jè ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá, 'nchré jè 'én‑la̱ Nainá. Kií mì kì na'yá‑najiòn, nga̱ mì tsa xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑no. 48Jñà xi̱ta̱ judío 'kia̱á kitsò‑la̱: ―Kixi̱ kitií‑naji̱n 'kia̱ nga ko̱'sín bixó‑ji̱n nga xi̱ta̱ Samaria‑ní ko̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑li. 49Jesús kitsó‑la̱: ―'A̱n, mì tsa inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑na̱. Jè kjoa̱ ra tí'siaa̱n jè‑ní nga tíbexkóo̱n jè Na̱'ìn‑na̱; ko̱ mì kì ma‑no nga 'yaxkón‑ná, tà isa̱á jnchro nakjoájno‑nájiòn. 50Mì tsa jè tíbatsjía̱ nga jeya sìkíjnaa̱ ijo‑na̱, tanga tíjnaá jngo ra mejèn‑la̱ nga jeya kóti̱jnaa̱, ko̱ jè‑ní ra tíkosòn‑la̱. 51Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no, jè ra si̱hitjasòn 'én‑na̱ mì kì ki̱yá. 52Jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑la̱: ―Kixi̱ kitií‑la̱ kjoa̱ nga inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑li. Jè Abraham ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé, 'ken‑ní, ko̱ ji̱ si‑ní: “Jè ra si̱hitjasòn 'én‑na̱ koni 'sín nga chjàa̱, mì kì ki̱yá.” 53Ji̱, ¿a isa̱á 'ñó tijni ra ji̱ koni jè xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n Abraham? 'Keén ra jè, ko̱ ti̱'koa̱á 'keén‑te nga'tsì xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. ¿Kó'sín tjinachrjengi ijo‑li 'kia̱ nga ko̱'sín tjisi? 54Jesús kitsó‑la̱: ―Tsa ti̱'a̱án jeya síkíjna‑na ijo‑na̱ ni̱mé chjí‑la̱. Tanga jé Na̱'ìn‑na̱ ra jeya síkíjna‑na, jè ra 'mì‑la jiòn nga jè ma Nainá‑no. 55Tanga mì kì 'yaxkon jiòn. 'A̱n bexkon‑náa̱; tsa xiáa̱n, mì kì bexkoo̱n, ti̱'koa̱á xi̱ta̱ ndisoó ko̱ma‑te koni 'sín nga ndiso jiòn ra jiòn. Tanga bexkon‑náa̱, ko̱ sìhitjásón‑náa̱ koni 'sín tsò jè 'én‑la̱. 56Abraham, jè xi̱ta̱ jchínga‑najiòn tsjaá ki'se‑la̱ nga mejèn‑la̱ ske̱ jè ni̱chjin 'kia̱ nga kjí'ia̱; ko̱ kijtse‑ní, ko̱ 'ñó tsja ki'se‑la̱. 57Jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑la̱ Jesús: ―Nda kjè tjín‑li icháte nó. ¿Kó'sín ma‑ni nga kijchaxkin jè Abraham? 58Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ngi 'én kixi̱í ra xin‑no, 'A̱n‑ná ra ta̱'koa̱ tíjna̱ 'kia̱ nga ti̱kjè tsìn ra jè Abraham. 59Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱á iskábé na̱jo̱ nga mejèn‑la̱ ko̱sèn‑la̱ Jesús; tanga tsikijna'maá Jesús; a̱kjòn 'jahajin masen‑la̱ xi̱ta̱; itjo‑ni ndi̱tsin i̱ngo̱ nga kijì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\