San Juan 9

1'Kia̱ nga tífì Jesús kijtseé jngo xi̱ta̱ xka̱ ra xá ko̱'sín kitsin‑ni nga mì kì tsijen‑la̱. 2Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―Maestro, ¿mé‑ni ko̱'sín xka̱ kji ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱? ¿Yá ra tsakátsji‑jé, a jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, o̱ ra jè tsakátsji-jé‑la̱ ijo‑la̱? 3Jesús kitsó‑la̱: ―Mì tsa jè tsakátsji-jé‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ mì tsa jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ tsakátsji‑jé. Ta kií ko̱'sín kitsin‑ni mé‑ni nga jcha̱‑la̱ kjo̱xkón ra 'si̱in Nainá ra a̱'ta 'tse̱. 4'Kia̱ nga ni̱chjin‑isa, machjeén‑ní nga kokoo̱n kjo̱xkón ra 'sín jè ra isìkasén‑na; machraña‑ní nga ko̱jñò ko̱ mì ti̱ ma ko̱xá‑ni. 5'Kia̱ nga tíjna̱‑isa i̱ i̱sà'nde 'a̱n‑ná ni'í ra síhisen‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. 6'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò, tsikíchrá ya̱ a̱'ta nangi, tsikínda i̱tsé ndási nga isíkójin ndána̱chrá‑la̱, a̱kjòn isìngaàngi ya̱ xko̱n jè ndí xi̱ta̱ xka̱. 7Ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱: ―'Tin, ya̱ tiki̱níjni xkìn ñánda̱ tíjna chrjó nandá ra 'mì Siloé. (Siloé, jè ra nikasén tsò‑ni.) Jè ndí xi̱ta̱ xka̱ kijí‑ní, ko̱ tsiníjnoó xko̱n, 'kia̱ nga ijye tsáfa‑ni ijyeé tsijen‑ila̱. 8Jñà xi̱ta̱ ra tjítsa̱hijyo ya̱ chraña ni'ya‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra ijye kjotseé bexkon nga to̱n síjé kjo̱tjò, kitsó‑la̱ xákjién: ―¿A mí tsa jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra ta ko̱'sín bijna nga síjé kjo̱tjò to̱n? 9Tjín ra tsò: ―Kja̱ jé‑ní. Ti̱'koa̱á kitsó i'ka: ―Ni̱'sín kja̱meé ko̱'ki, tanga mí‑la tsa jè‑jìn. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Kja̱ 'a̱án‑ná. 10Jñà xi̱ta̱ iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kó'sín ma‑ni nga itjá'xa̱ngi‑ni xkìi̱n? 11Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Jè xi̱ta̱ ra 'mì Jesús, tsikínda ndási nga isìngaàngi xkoàa̱n, a̱kjòn kitsò‑na: “'Tin, ya̱ tiki̱níjno‑ni xkìn ya̱ ñánda̱ tíjna chrjó nandá ra 'mì Siloé.” 'A̱n kijí‑ná, ko̱ 'kia̱ nga ijye tsiníjnoo̱ xkoàa̱n, maá tsatsíjen‑na. 12Jñà xi̱ta̱ 'kia̱á iskonangi‑la̱: ―¿Ñánda̱ tíjna xi̱ta̱ ra ko̱'mì‑la̱ ji̱? Jè xi̱ta̱ ra kjonda‑ni, kitsó‑ní: ―Mì kì be jiàa̱n. 13Ko̱ 'kia̱á kiìko̱ jè xi̱ta̱ ra ijye itjá'xa̱ngi‑ni xko̱n ya̱ ñánda̱ tjítsa̱jna jñà xi̱ta̱ fariseo, 14tà nga̱tjì‑la̱ nga ni̱chjin níkjáya‑ní 'kia̱ nga tsikínda ndási jè Jesús nga iskí'xa̱ngi‑ni xko̱n jè xi̱ta̱ ra xka̱ tsiki. 15Jñà xi̱ta̱ fariseo ìjngo 'ká iskonangi‑ila̱ jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni, kitsò‑la̱: ―¿Kó'sín kjomà‑ni nga itjá'xa̱ngi‑ni xkìi̱n? Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Ndásií tsjahíngi xkoàn; 'a̱n ikiníjnò‑ná; ko̱ 'ndi̱, ijyeé tsijen‑ina. 16Tjín i'ka jñà xi̱ta̱ fariseo ra kitsò: ―Xi̱ta̱ ra ko̱'sín ki'siòo̱n, mì‑la tsa 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni, nga̱ mì kì bexkón jè ni̱chjin níkjáya. Ko̱ tjín i'ka ra kitsò: ―¿Kó'sín ma‑ni nga kjomà‑la̱ ki'sìn kjo̱xkón ra nda tjióo̱n tsa xi̱ta̱ jé‑ní? Kjòjòyaá jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga mì kì kjóngásòn kjo̱bítsjen‑la̱. 17India iskonangi‑ila̱ jè xi̱ta̱ ra xka̱ tsiki: ―¿Kósii̱ ra ji̱, yá xi̱ta̱‑ni ra iskí'xa̱ngi‑ni xkìn? Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Jngoó xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 18Tanga jñà xi̱ta̱ judío mì kì kjokjiín‑la̱ tsa xka̱á xi̱ta̱ ra̱kìi̱ tsiki, ko̱ nga ijyeé tsijen‑ila̱ 'ndi̱‑ni̱. 'Kia̱á kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ 19nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A jè ra̱kìi̱, ra i'ndí‑no ma? ¿A 'koa̱á 'sín bixó jiòn nga xka̱á 'ki 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kitsin? ¿Ko̱ kó'sín ma‑ni 'ndi̱‑ni̱ nga ijye tsijen‑ila̱? 20Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kitsò‑nì: ―'Ya‑náji̱n nga jè ra̱kìi̱ ra i'ndí‑na̱ji̱n, ko̱ kixi̱í kjoa̱, xka̱á 'ki 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kitsin. 21Tanga mì kì 'ya‑ji̱n kó'sín ma‑ni nga ma tsijen‑ila̱ 'ndi̱, ko̱ yá ra iskí'xa̱ngi‑ni xko̱n. Jè chji̱nangi sabà‑la, nga̱ ijyeé xi̱ta̱ jchínga‑ní; jè ra ma ko̱ki̱tso̱‑no. 22Kií ko̱ kitsò‑ni jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, nga̱ jñá kitsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío, nga̱ jñà xi̱ta̱ judío ijyeé tsajo̱óya‑ni nga jngo kjá ki̱tjokajiín ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío tsa yá ra ko̱ 'sín ki̱tso̱ nga jè Jesús, jè‑ní ra Cristo [ra xá Nainá isìkasén‑ni]. 23Kií ko̱ kitsò‑ni, nga kitsò: “Jè chji̱nangi sabà‑la nga̱ ijyeé xi̱ta̱ jchínga‑ní.” 24Ko̱ jñà xi̱ta̱ judío kiìchja̱ india‑ila̱ jè xi̱ta̱ ra xka̱ tsiki. Kitsò‑la̱: ―Ko̱'tìn kixi̱‑náji̱n ya̱ ngixko̱n Nainá. Ngaji̱n, ijyeé 'ya‑náji̱n nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱ jé‑ní. 25Jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni, kitsó‑ní: ―Mì kì be ra 'a̱n a xi̱ta̱ jé‑ní. Ta jé‑ní ra be nga xi̱ta̱ xka̱á‑ná tsiki, ko̱ 'ndi̱, maá kotsíjen‑ina. 26India iskonangi‑ila̱, nga kitsò‑la̱: ―¿Mé ra isìko̱ kjòn‑li? ¿Kó'sín ki'sìn nga ma iskí'xa̱ngi‑ni xkìn? 27Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsò‑la̱: ―Ijyeé kjokjìn 'ka̱ ko̱xin‑najiòn, tanga mì kì makjiín‑no. ¿Mé‑ni nga mejèn‑najiòn ko̱xin india‑no? ¿A ti̱'koa̱á mejèn‑no ya̱ chitá'yá'ta‑te‑la? 28Jñà xi̱ta̱ judío, kiìchja̱jno‑la̱ jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱í‑li ra ya̱ chitá'yá'ta‑la̱, tanga ra ji̱n, kjo̱téxoma‑la̱ Moisés chitá'yá‑ji̱n. 29'Ya‑náji̱n nga jè sabà Nainá kiìchja̱‑la̱ Moisés, tanga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nda mí 'ya‑ji̱n ñánda̱ 'ji‑ni. 30Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑la̱: ―Jè ra̱kìi̱ ra tà maxkón‑ná. Jiòn, mì kì 'ya ñánda̱ 'ji‑ni, tanga 'a̱n iskí'xa̱ngi‑ni xkoàa̱n. 31Ndaá 'yeé, nga jè Nainá mì kì 'nchré‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra jé tjín‑la̱; ta jñá 'nchré‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra bexkón ko̱ síhitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ ra jè. 32Skanda ti̱'sa̱ kjotseé, kjè sa jngo na̱'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra ma‑la̱ kjí'xa̱ngi‑ni xko̱n, jngo xi̱ta̱ ra xka̱ skanda nga ti̱'sa̱ kitsin. 33Tsa mí‑la tsa Nainá isìkasén xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ni̱mé‑la ra ko̱ma‑la̱ ko̱'sín 'si̱in. 34Jñà xi̱ta̱ judío, kitsó‑la̱: ―Ji̱ ra 'ñó tse jé kitsin‑jíi̱n, ¿a ji̱í mejèn‑li nga ko̱kón‑ya‑náji̱n? A̱kjòn tsachrje ya̱ i̱ngo̱ sinagoga. 35Jè Jesús kií'nchré‑ní nga jngó kjá inachrjekàjin xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío ko̱ 'kia̱ nga kiskàjin india‑ni kitsó‑la̱: ―Ji̱, ¿a makjiín‑li ra a̱'ta 'tse̱ jè ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱? 36Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, ko̱'tín‑ná yá‑ni, mé‑ni nga ma ko̱kjiín‑na nga̱'ta 'tse̱. 37Jesús kitsó‑la̱: ―Ijye tji'ya‑ní, ko̱ 'a̱án jnchro ra tíbakóna̱jmí‑la. 38Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ 'kia̱á tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús nga kijtsexkón, kitsò‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn, makjiín‑na ra a̱'ta tsa̱ji. 39Jesús a̱kjòn kitsò‑la̱: ―'A̱n kií xá 'jíi̱‑na i̱ i̱sà'nde nga 'a̱n skosòn‑la̱ kó'sín katama, mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ ra xka̱ tjá'xa̱ngií‑ni xko̱n, ko̱ nga kataxka̱ jñà xi̱ta̱ ra tsijen‑la̱. 40Jñà xi̱ta̱ fariseo ra ya̱ tjítsa̱jnako̱ i'ka Jesús, 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, iskonangi‑ní nga kitsò: ―Ngàji̱n, ¿a ti̱'koa̱á xka̱á‑te kjòn‑ji̱n? 41Jesús kitsó‑la̱: ―Tsa xka̱á‑la kjòn jiòn mí‑la tsa mé ska̱nè jé‑no a̱'ta 'tse̱ jé ra tjín‑no. Tanga 'kia̱ nga bixó jiòn: “Tsijeén‑naji̱n”, 'koa̱á 'sín ma‑ni nga ya̱ kjìnè‑no jé ra tjín‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\