Judas 1

1'A̱n Judas ra chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ma, ko̱ nga 'ndsèe̱ ma jè Jacobo, tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, jiòn ra 'ñó tsjake̱‑no Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá ra ti̱'koa̱ Jesucristo tjíkinda̱‑la̱ nga xá inakjoá‑no. 2Tse kjo̱hi̱ma̱takòn ko̱ kjoa̱'nchán ko̱ kjoa̱tsjacha katasakó-isa‑la̱ inìma̱‑no. 3Jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, 'ñó kjotseé mejèn‑na nga kindá‑najiòn xa̱jo̱n, ra a̱'ta 'tse̱ kó'sín ngásòn isìko̱‑ná Nainá nga tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in; tanga 'ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín machi̱ya‑na nga machjeén‑ní nga ko̱'sín 'sia̱an, nga tíbítsa'ba‑najiòn nga 'ñó ti̱xkan‑tjiò jè kjo̱téxoma ra ijye jngo kjá ko̱'sín ki'tsì‑la̱ na̱xi̱ndá tsje‑la̱ Nainá nga ko̱'sín ko̱kjiín‑la̱. 4Nga̱ tjín i'ka xi̱ta̱ ra ta kjoa̱chijé 'jaha'sen‑jin‑najiòn, ra xá 'koa̱ 'sín tjínè‑la̱ skanda ti̱'sa̱ kjotseé nga kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱, nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱. Xi̱ta̱ kìi̱ mì kì bexkón Nainá; jè kjo̱nda ra tsjá kjo̱tjò Nainá, ta 'koa̱á 'sín síchjeén koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra sasén‑la̱ ijo‑la̱; ko̱ bachrjengií jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ra ta jè ta̱jngo batéxoma‑ná. 5Tanga mején‑na nga síkítsjen‑yá‑najiòn, ni̱'sín takó ijye 'ya jiòn; nga jè Na̱'ín‑ná 'kia̱ nga ijye tsachrjekàjin ya̱ na̱xi̱ndá Egipto jñà xi̱ta̱ Israel, isikjehesòn nga'tsì xi̱ta̱ ra mì kì kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 6Ko̱ machjeén‑ní nga katasijin‑te‑no koni 'sín nga kjomà'tin jñà ìkja̱li̱ ra mì kì ko̱'sín nda tsikitsa̱jnajin xá ra jñà kjonga̱tsja, nga kitsjin-takón‑ní ya̱ i̱'nde ñánda̱ tsako̱‑la̱; jè Nainá ya̱á tsikítsa̱jna'ya ya̱ nda̱yá jñò ya̱ ñánda̱ nga títsa̱jna'ñó skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin‑la̱ kjo̱hi'in nga si̱ndajín‑la̱. 7'Koa̱á ti̱'sín kjomà'tin jè na̱xi̱ndá Sodoma ko̱ jè na̱xi̱ndá Gomorra ko̱ jñà na̱xi̱ndá ra ya̱ tjítsa̱jna'ta chraña‑la̱, nga ya̱á jahíjin ijo‑la̱ kjoa̱chijngi ko̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra mì ya̱ chi̱ba̱‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga ta tse kjo̱hi'in ki'tsì‑la̱ nga ngi jé ni'í ra ni̱kjiá fi'tso ijyehesòn‑ni, ko̱ jngoó xkósòn tíjna‑ná ra jién. 8Jñà xi̱ta̱ ndiso kìi̱, 'koa̱á ti̱'sín 'sín‑te, nga síhitjasòn‑la̱ tsa mé nijñá ra 'bì‑la̱, 'koa̱á ti̱'sín sítjé ijo‑la̱, bachrjengií kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ko̱ chja̱jnoó‑la̱ jñà nga'ñó ra mì kì tsijen‑ni. 9Skanda jè ìkja̱li̱ ra 'mì Miguel ra jè tíjna ítjòn, mì kì tsa 'én 'nga kiìchja̱ko̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í 'kia̱ iskajàn‑ya‑ni jè ijo‑la̱ Moisés; mì mé kjo̱hi'in tsakánè‑la̱; ta maá kitsò‑la̱: “Jè Nainá katatsjá‑li kjo̱hi'in.” 10Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, taxki̱ chja̱jnoó‑la̱ kjoa̱ ra skanda mí nda be‑ni kó'sín tjín kjòn‑ni; ko̱ jñà kjoa̱ ra machi̱ya i̱tsé‑la̱, 'koa̱á 'sín síchjeén koni jñà cho̱ ra jngó kjá mì kì machi̱ya‑la̱, ra ti̱jñà tsjá‑la̱ kjo̱hi'in ijo‑la̱. 11¡I̱ma̱‑ró‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱! Nga̱ jè i̱nchifìtji̱ngi koni 'sín ki'sìn jè Caín. Ko̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga to̱n mejèn‑la̱ si̱ìkijne, ya̱á i̱nchikajin jñà kjoa̱'cho ra ki'sìn jè Balaam; 'koa̱á 'sín i̱nchichija koni 'sín kjomà jè ra tsi'kìn Coré nga kondra̱ kijì‑la̱ Nainá. 12Jñà xi̱ta̱ kìi̱, jión 'cho síkatsíjen‑najiòn 'kia̱ nga ya̱ ta̱ña bakjèn‑ko̱‑najiòn, ya̱ ñánda̱ nga maxkóya; nda mí tsa masobà‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱ nga ya̱ síngásòn‑ko̱‑no; 'sín ta kó'sín matsja‑la̱; mì tsa bexkón 'sí ra bíjna‑la̱ Na̱'ín‑ná. Ta kjo̱nda 'tse̱é ra bátsji jñà xi̱ta̱ kìi̱. 'Koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jngo ifi ra mì tsa jtsí sí'ka‑ni, ra jndíi̱ ra ján fìko̱ tjo̱; ko̱ koni jñà yá ra ni̱mé to bajà‑la̱ ko̱ nga tjon xka̱‑la̱ ra jò 'ka̱ ijye mi'ken nga jngó kjá ngi tjánè ko̱ kja̱ma̱‑la̱. 13Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín ngoya‑te‑la̱ koni jñà xó‑la̱ ndáchikon ra 'ñó kji'nga, ra ya̱á bitjongi tsje kótjín kjoa̱'cho ra 'sín nga 'ya‑la̱ kjo̱sabà‑la̱; ko̱ 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni nitse ra mì tsa ta jngo i̱'nde títsa̱jna, ra ko̱'sín ijye tjínè‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jnajin skanda ta mé ni̱chjin‑ni ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga 'ñó jñò chon. 14Jè xi̱ta̱ ra tsi'kìn Enoc jè ra ijchò ito‑ni tje̱‑la̱ ra ya̱ inchrabà'ta‑ni 'tse̱ Adán, 'koa̱á 'sín kiìchja̱ ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱ nga kitsò: “Chítsijen‑la Na̱'ín‑ná, taxki̱ kjín jmi ma‑ni ìkja̱li̱‑la̱ ra tji̱ko̱ nga nchrabá, 15nga ki̱ìndajín‑la̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ mé‑ni nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in koni 'sín tjín jñà kjoa̱'cho ra ki'sìn nga mì kì kijtsexkón jè Nainá, koni 'sín tsò jñà 'én táhijín ra kiìchja̱jno‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ jé ra mì kì sísin Nainá.” 16Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta kji'tá ni̱chjin nga i̱nchifajé ko̱ nga i̱nchichja̱jno, ko̱ ta jñá mejèn‑la̱ nga sa̱kò‑la̱ mé ra sasén‑la̱ ra jñà. Ngi ta jñá síchjeén 'én ra nda síkítsa̱hijyo‑ni ijo‑la̱; ko̱ 'én sin, 'én nda chja̱, tanga ta kjo̱nda 'tse̱é bátsji 'kia̱ nga ko̱'sín 'sín. 17Tanga jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, nda ti̱kítsjen koni 'sín tsò 'én ra ijye ko̱'sín tsikíjna chi̱ya‑no jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, 18nga kitsò‑no: “'Kia̱ nga ijye mejèn fehe'ta jñà ni̱chjin, 'se̱é xi̱ta̱ ra tà si̱itsja'tin‑no ko̱ ta ki̱jno̱keé ra kjoa̱kixi̱, ra ta 'koa̱á 'sín si̱ìjchá ijo‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra sasén‑la̱ nga mì kì tsa Nainá sísin.” 19Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta xi̱ta̱á síjòya. Ngi ta kjoa̱ i̱sà'ndeé tjíya sko̱, nga tsìn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 20Tanga jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, 'ñó kixi̱ ti̱nchako̱o jè kjoa̱tsje‑la̱ Nainá ra makjiín‑no. Jè sabà Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá katasíchi̱ya‑no kó'sín nga kítsa'ba. 21Ya̱ ti̱tsa̱jna jiòn ki'ta kjoa̱tsjacha‑la̱ Nainá. Jchíña‑la kjoa̱hi̱ma̱takòn‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, skanda nga tsjá‑no kjo̱binachon ra mì fehe'ta. 22Jcha̱hi̱ma̱takòn jñà xi̱ta̱ ra jò tjín‑la̱ ikon. 23Ko̱ ti̱'ndi̱ ti̱náchrjekàjiòn i'ka ni'í. Ko̱ jcha̱hi̱ma̱takòn xi̱ta̱ ra i'ka, tanga ti̱kinda̱a ijo‑no ra a̱'ta 'tse̱ jé ra tjín‑la̱; skanda machjeén‑ní nga ti̱náchrjengio kjoa̱'cho ra 'sín koni tsa nikje tjé. 24Jè Nainá ra ma‑la̱ síkinda̱‑no nga mì kì tsjá'nde nga ska̱jen‑ngio, ra ma‑la̱ ko̱'sín tsje ki̱jchòko̱‑no ya̱ i̱'nde‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga 'ñó jeya chon nga 'ñó tjín kjo̱tsja; 25ko̱ jè Nainá ra ta jè ta̱jngo‑ni ra ma‑la̱ bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱'sín jeya ko̱ 'nga katijna; katatéxoma, ti̱'koa̱ kata'se‑la̱ nga'ñó skanda ti̱'sa̱‑ni kjotseé, ko̱ 'ndi̱‑ni̱, ko̱ skanda ta mé ni̱chjin‑ni. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\