San Lucas 1

1Ijyeé kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra tsikínda‑te xa̱jo̱n jñà kjoa̱kixi̱ ra kjomà a̱jin na̱xi̱ndá ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, 2koni 'sín tsakón‑ya‑naji̱n jñà xi̱ta̱ ra xko̱n kijtse‑ni skanda 'kia̱ nga kjo'tsia̱ kjòn‑ni kjoa̱, ti̱jñá‑ni ra ki'tsí xá‑la̱ nga isìka'bí 'én nda‑la̱ Cristo. 3Ji̱ Nàmi̱ Teófilo, ra xkón tijni, 'a̱n ti̱'koa̱á ndaá sasén‑na nga tíbindá‑la xa̱jo̱n ra̱kìi̱, koni 'sín tjín nga jngó jngó sko̱ya kjoa̱; ndaá tsakatsjíya ijye skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kjo'tsia̱ kjòn‑ni kjoa̱, 4mé‑ni nga isa̱ nda jcha̱‑ni kjoa̱kixi̱ ra ngi ko̱'sín tjín, jñà 'én ra ijye tsakón‑ya‑li xi̱ta̱. 5Jè ni̱chjin 'kia̱ nga xi̱ta̱xá ítjòn tíjna jè Herodes ya̱ nangi Judea, jngo na̱'mì tíjna ra 'mì Zacarías ra tje̱‑la̱ Abías ma. Jè chjo̱ón‑la̱ Zacarías, Elisabet 'mì ra tje̱‑la̱ Aarón. 6Xi̱ta̱ kixi̱‑ní ngajòo̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. Síhitjasòn ijyeé nga'tsì kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 7Tsìn‑la̱ i̱xti; jè Elisabet, chjo̱ón 'ndi̱‑ní; ko̱ ijyeé 'ñó xi̱ta̱ jchínga ngajòo̱. 8Jngo ni̱chjin, jñà na̱'mì ra síxákjo‑ko̱ Zacarías, jñá tsako̱‑la̱ nga isíxá ya̱ ngixko̱n Nainá. 9Koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ na̱'mì Israel, jé Zacarías tsako̱‑la̱ suerte nga 'jaha'sen ya̱ ni'ya tsje‑la̱ Nainá, ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn, nga jè ko̱kà chrjongó Nainá. 10'Kia̱ nga títì chrjongó Nainá, nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ya̱á i̱nchibítsa'ba ya̱ ndi̱tsiaán. 11Jngo ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá tsatsíjen‑la̱ jè Zacarías ra síjna ya̱ nga kixi̱‑la̱ ñánda̱ nga tì chrjongó Nainá. 12'Kia̱ kijtse, sí ta kjóxkón‑la̱, ko̱ ta itsakjón‑ní. 13Tanga jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱: ―Zacarías, kì tà chjàn skon‑jìn; jè kjoa̱ bítsa'ba‑li ijyeé ina'yá‑la̱; jè chjo̱ón‑li Elisabet, jngo ndí i'ndí 'xi̱n jtsín‑la̱; 'koa̱á 'sín kí'ta 'í‑la̱ nga Juan 'kín. 14'Ñó 'se̱‑li kjo̱tsja. Tà nga̱tjì‑la̱ jè i'ndí ra jtsín, kjín xi̱ta̱ ko̱tsja‑la̱. 15Xi̱ta̱ ítjòn kíjna ya̱ ngixko̱n Nainá; mì tsa xán sk'í nga xá 'koa̱á 'sín ijye itjahájin‑ni; Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá si̱jin inìma̱‑la̱ skanda 'kia̱ nga ti̱kje tsìn. 16Ra a̱'ta 'tse̱, kjín xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel koa̱áfa'ta‑la̱ Nainá. 17Jè ko̱jme ítjòn‑la̱ Na̱'ín‑ná. Jé si̱jin inìma̱‑la̱ jè nga'ñó ra isìchjeén jè Elías 'kia̱ nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 'Nchán si̱ìkítsa̱jna jñà xi̱ta̱ jchínga ko̱ i̱xti‑la̱ nga si̱ijo̱ónda‑ni. Jñà xi̱ta̱ ra tájajín inìma̱‑la̱ nga mì kì síhitjasòn, si̱ìkaatjìyaá‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱ mé‑ni nga 'se̱‑la̱ kjo̱chji̱ne̱ ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ kixi̱. 'Koa̱á 'sín si̱ìkíhijyonda xi̱ta̱ na̱xi̱ndá mé‑ni nga kítsa̱jnanda‑ni 'kia̱ nga kj'i̱í Na̱'ín‑ná. 18Zacarías kitsó‑la̱ jè ìkja̱li̱: ―Kó'sín ske‑na tsa kixi̱ kjoa̱. 'A̱n, ijyeé 'ñó xi̱ta̱ jchínga; ti̱'koa̱á jè chjo̱ón‑na̱ ijyeé tsato ni̱chjin‑la̱ nga ma 'se̱‑la̱ i̱xti. 19Jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱: ―'A̱n‑ná ra 'mì‑na Gabriel, ra ya̱ tíjna̱ ya̱ ngixko̱n Nainá; jé kàsíkasén‑na mé‑ni nga kokó‑la nga tsja‑la jè 'én ra nda tsò. 20'Ndi̱ 'ndi̱, mì kì ti̱ ma ki̱nákjoa̱‑nì skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga ki̱tjasòn jñà 'én kìi̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga mì kì kàmakjiín‑li 'én ra ko̱kàxin‑la. 21Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, i̱nchikoñá‑la̱ Zacarías. Kjonangi‑la̱ xákjén, mé‑ni nga ta̱ nda tífichjin‑la̱ nga mì kì ndi̱to̱n bitjo‑ni ya̱ ni'ya tsje‑la̱ Nainá. 22'Kia̱ nga itjo‑ni mì kì ti̱ ma chja̱‑ni; jñà xi̱ta̱ ti̱'kia̱á kjòchi̱ya‑la̱ nga tjín kjoa̱ ra kijtse ya̱ a̱ya ni'ya tsje‑la̱ Nainá; Zacarías, tà tsja bakón‑isa. 'Koa̱á 'sín tsikijna nga mì ti̱ kì kjomà kiìchja̱‑nì. 23'Kia̱ nga ijye ijye ni̱chjin‑la̱ Zacarías nga isìhitjasòn xá‑la̱, kijí‑ni ni'ya‑la̱. 24'Kia̱ nga kjomà a̱skan‑nioo̱, jè Elisabet ndí i'ndí isìhi'ma‑la̱. 'Òn sá tsikijna'ya ya̱ ni'ya‑la̱. Kitsò: 25“'Koa̱á 'sín isìko̱‑na Nainá ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga kijtse i̱ma̱á‑na, kitsjá‑na kjo̱nda mé‑ni mì ti̱ kì ko̱chrjengi‑na jñà xi̱ta̱.” 26'Kia̱ nga ijchò jon sá, Nainá, isìkasén jè ìkja̱li̱ Gabriel ya̱ jngo na̱xi̱ndá ra 'mì Nazaret ra chja̱‑ni Galilea. 27Kiìjkon jngo chjo̱ón xa̱ngó ra ijye tíjna'ñó nga jè ki̱xan‑ko̱ jngo xi̱ta̱ ra 'mì José ra tje̱‑la̱ David ma. Jè chjo̱ón xa̱ngó ra̱kìi̱, María 'mì. 28Jè ìkja̱li̱, 'kia̱ nga 'jaha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ María, kitsó‑la̱: ―¡Nda‑li Na̱a, ngaji̱ ra itjábé‑li jè kjo̱nda ra̱kìi̱! Jé Nainá tíjnako̱‑li. Ngaji̱ ra isa̱ nda kjòchikon'tin mì 'koa̱‑ni koni jñà íchjín ra kj'ií. 29Jè María, 'kia̱ nga kijtsexkon, tà kjóxkón‑la̱ koni 'sín kitsò‑la̱ jè ìkja̱li̱; isíkítsjen‑ní kótsò‑ni nga ko̱'sín 'jiìjkón. 30Jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱: ―Ji̱ María, kì tà chjàn skon‑jìn, ijyeé itjábé‑li kjo̱nda ya̱ ngixko̱n Nainá. 31'Ndi̱ 'ndi̱ ko̱'xkén‑ní, i'ndí si̱ya'ma‑li. 'Koa̱á 'sín kí'ta 'í‑la̱ nga Jesús 'kín. 32Xi̱ta̱ ítjòn ko̱ma; i'ndí‑la̱ Nainá 'kín ra isa̱ 'ñó 'nga tíjna; Nainá, jé si̱ìnga̱tsja kjo̱téxoma. Xi̱ta̱xá ítjòn kíjna koni 'sín tsikijna David ra xi̱ta̱ jchínga‑la̱ kjomà. 33Jé ko̱tèxoma‑la̱ na̱xi̱ndá Israel. Kjo̱téxoma‑la̱ mì kì kje̱he'tà skanda tà mé ni̱chjin‑nioo̱. 34Jè María 'kia̱á kitsò‑la̱ ìkja̱li̱: ―¿Kó'sín ko̱ma‑la̱ jè kjoa̱ ra ko̱'mì‑ná? Nga̱ mì tsa 'xi̱n tjín‑na. 35―Jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kj'i̱í kanè‑li ―kitsó jè ìkja̱li̱―; jé nga'ñó‑la̱ Nainá ra 'ñó 'nga tíjna ki̱ijtsa'tin‑li koni jngo 'ngién‑la̱ ifi mé‑ni nga jè i'ndí tsje ra jtsín, I'ndí‑la̱ Nainá 'kín. 36Jè chjo̱ón xàngi̱i ra 'mì Elisabet ra chjo̱ón 'ndi̱, kjo joón sá tjíya'ma‑la̱ ndí i'ndí ni̱'sín ijye 'ñó jchínga. 37Ni̱jngo kjoa̱ ra mì kì ma, ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 38'Kia̱á kitsò María: ―Chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ Nainá‑ná ra 'a̱n; ko̱'sín katama koni 'sín kà'mí‑ná. Jè ìkja̱li̱ ti̱ a̱ngi xko̱ón‑ni ichijà. 39Jñà ni̱chjin kìi̱, jè María ndi̱to̱ón kijì jngo na̱xi̱ndá ra kjijna'nchò nindo ya̱ ján nangi Judea. 40'Jaha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ Zacarías; isíkjáya‑la̱ jè Elisabet. 41'Kia̱ kií'nchré Elisabet nga isíkjáya‑la̱ María, jè i'ndí ra tjíhi'ma‑la̱, ngi iskì'ngaya i̱ndsi̱'ba̱. Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'jaha'sen‑jin ya̱ inìma̱‑la̱ Elisabet. 42'Kia̱á 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Nainá, isa̱á 'ñó nda tísíchikon'tin‑li mì 'koa̱‑ni koni jñà íchjín ra kj'ií; ti̱'koa̱á i'ndí‑li ra tjíhi'ma‑li 'ñó nda tímahachikon'tin! 43¡Yá‑na ra 'a̱n nga ta̱ nda kà'fìi̱jchon‑ná ji̱ ra na̱‑la̱ Na̱'ín‑ná 'mì‑li! 44Ti̱'kia̱á‑ni nga ka'nchre nga kàníkjáya‑ná, jè i'ndí‑na̱ kàkjì'ngayaá ya̱ i̱ndsi̱'bà nga kàmatsja‑la̱. 45Mé ta̱ nda‑ni nga makjiín‑li 'én ra ki'sena̱jmí‑li. Jè 'én ra kiìchja̱ Nainá, ki̱tjasón‑ní. 46'Kia̱á kitsò María: Inìma̱‑na̱ 'ñó 'nga síkíjna Nainá. 47Matsjaá‑na a̱'ta 'tse̱ Nainá ra bachrjetjì‑na kjo̱hi'in. 48Nga̱ kijtse i̱ma̱á‑na, 'a̱n ra chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ ma. 'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ ko̱ skanda ta̱ kjiá‑nioo̱, 'koa̱á 'sín ki̱tso̱‑na jñà xi̱ta̱: “Mé ta̱ nda‑la̱.” 49Nga̱ 'ñó tse kjoa̱ isìko̱‑na jè Nainá ra ta jè ta̱jngo‑ni ra 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱. Nainá, xi̱ta̱ tsje‑ní. 50Ko̱ tjín ki'tá‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn skanda ta mé ni̱chjin‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra bexkón. 51'Koa̱á 'sín 'sín: nga bakón kó'ki tse nga'ñó tjín‑la̱; jñà xi̱ta̱ ra 'ñó 'nga ikon, bachrjengií kjo̱bítsjen‑la̱. 52Jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra 'nga tjítsa̱jna, faháxìn kjo̱téxoma‑la̱, ko̱ jñà ra nangi tjítsa̱jna isa̱á 'nga síkítsa̱jna‑ni. 53Jñà xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱ tsajmì ra kjine, 'ñó kjìn tsjá‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ nchi̱ná síkasén tiya‑ni. 54Nainá basìko̱ò na̱xi̱ndá Israel nga chi̱'nda‑la̱ ma; mì kì síjchaàjin kjo̱hi̱ma̱takòn ra tjín‑la̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nì, 55'koa̱á 'sín kitsjá‑la̱ tsa'ba jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Abraham ko̱ nga'tsì jñà tje̱‑la̱. 56Jè María, jàn sá tsikijnako̱ Elisabet; ra kjomà a̱skan‑nioo̱, kijí‑ni ni'ya‑la̱. 57'Kia̱ nga ijye ijchò ni̱chjin‑la̱, Elisabet jngo ndí i'ndí 'xi̱n kitsin‑la̱. 58Jè Nainá, 'ñó nda isìko̱. 'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱ xákjén, ko̱ jñà xi̱ta̱ a̱ndi ni'ya‑la̱ ti̱'koa̱á kjotsjaá‑la̱. 59Ra kjomà jin ni̱chjin, kiìko̱ó jè i'ndí‑la̱ ya̱ ngixko̱n na̱'mì mé‑ni nga si̱'ta chi̱ba̱‑ni ijo‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. Jñà xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín mejèn‑la̱ ki̱i'tà 'í‑la̱ koni 'sín 'mì na̱'ìn‑la̱ nga Zacarías 'mì. 60Tanga jè na̱‑la̱ kitsó‑ní: ―Majìn, Juan 'kín. 61Kitsó jñà xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna: ―¿Mé‑ni ko̱'sín 'kín‑ni? Ni̱jngo xi̱ta̱ xàngi̱i ra ko̱'sín 'mì. 62'Kia̱á itjanangi‑la̱ jè na̱'ìn‑la̱, isìkjahatji‑la̱ tsja jñà xi̱ta̱ nga katakón kó'sín 'kín. 63Jngo íte isíjé jè Zacarías, a̱kjòn tsikínda'tá: “Jè 'í‑la̱, Juan 'mì.” Nga'tsì jñà xi̱ta̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. 64Ti̱jé‑nì hora, Zacarías, kjomá kiìchja̱‑ni. 'Kia̱á kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá. 65Nga'tsì xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna chraña a̱ndi ni'ya‑la̱ tà kjóxkón‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré nga ijye kjomà kiìchja̱‑ni Zacarías. Jndíi̱ ra ján tsabísòn kjoa̱ kìi̱ kóho'ki a̱'nchò nindo nangi Judea. 66Nga'tsì xi̱ta̱ ra kií'nchré kjoa̱ kìi̱, isíkítsjen a̱jin inìma̱‑la̱; kitsò: ―Jè i'ndí ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ko̱jchínga, yá xi̱ta̱ ra ko̱ma. Ko̱ jè nga'ñó‑la̱ Nainá tíjnako̱ i'ndí ra̱kìi̱. 67Zacarías, nga nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, nga kitsò: 68¡Mé ta̱ nda 'ki‑la̱ jè Na̱'ín‑ná jè ra Nainá tsò‑la̱ na̱xi̱ndá Israel nga 'jií kíchjítjì na̱xi̱ndá‑la̱ ti̱'koa̱ 'ji síkítsa̱jnandi̱í‑ni! 69Kitsjá jngo‑ná xi̱ta̱ ra tse nga'ñó tjín‑la̱ nga 'jií kachrjejin‑ná kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná, jè ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David ra chi̱'nda‑la̱ Nainá kjomà. 70Nainá, jñá isìchjeén jñà xi̱ta̱ tsje‑la̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱. 'Koa̱á 'sín kitsò nga ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱ 71nga ko̱chrjetjì‑ná a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kondra̱‑ná, ko̱ xi̱ta̱ ra jtike‑ná. 72'Koa̱á ti̱ kitsò Nainá nga ske̱ i̱ma̱á jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná. Mì kì si̱ìjchàhajin jñà 'én ra ijye kitsjà‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham 'kia̱ nga tsikíndajín jngo kjoa̱ ra tsje tjín. 73Nainá, 'koa̱á 'sín kitsjà kixi̱ tsa'ba 74nga si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑ná a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kondra̱‑ná, mé‑ni nga mì kì ki̱skén nga si̱xá'ta‑lá. 75Kji'tá ni̱chjin, nga tsje, ko̱ kixi̱ ki̱tsa̱jneé ya̱ ngixko̱n Nainá. 76'Kia̱á kitsò‑la̱ i'ndí‑la̱: Ji̱ ndí 'xi̱n, ji̱í si̱ìchjeén‑li Nainá ra 'ñó 'nga tíjna nga ki̱nákjoa̱ ngajo‑la̱. Ji̱í 'kín ítjòn‑la̱ Na̱'ín‑ná nga kíndi ndi̱yá‑la̱. 77'Kéna̱jmí‑la̱ na̱xi̱ndá‑la̱ kó'sín 'si̱in Nainá nga ko̱chrjetjì, ko̱ nga si̱hijcha'ta‑la̱ jñà jé ra tjín‑la̱ 78ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tse kjo̱hi̱ma̱takòn ra tjín‑la̱. Si̱ìkasén jngo‑ná ra ngajmi nchrabá‑ni. 'Kia̱ nga kj'i̱í, 'koa̱á 'sín si̱hisen koni 'sín mahisen 'kia̱ nga ta̱jñòya. 79Ko̱hiseén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱'nde jñò tjítsa̱jnajin ko̱ jñà ra ijye ndi̱yá kjo̱biya tjímaya. Ya̱á i̱ko̱‑ná jè ndi̱yá ñánda̱ tjín kjo̱'nchán. 80Jè i'ndí ra̱kìi̱, tímajchínga‑ní ti̱'koa̱ tí'se‑la̱ nga'ñó inìma̱‑la̱. Ko̱ ya̱á tsikijna ya̱ nangi kixì ñánda̱ ni̱mé tjín skanda 'kia̱ nga tsikí'tsia̱ nga tsikijna masen‑la̱ na̱xi̱ndá Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\