San Lucas 10

1'Kia̱ ijye kjomà kjoa̱ kìi̱, ngi jàn‑kan ko̱ te xi̱ta̱ ra kj'ií kitsjà‑la̱ xá Na̱'ín‑ná Jesús. Jò jò isìkasén ítjòn, nga tíjngo na̱xi̱ndá ko̱ i̱'nde ñánda̱ nga̱ isa̱ a̱skan tjínè‑la̱ nga ki̱ji̱ ra jè. 2Kitsò‑la̱: ―Kjo̱hixi̱‑ní, 'ñó tse xá tjín ra a̱'ta 'tse̱ 'Én‑la̱ Nainá koni 'sín ma 'kia̱ nga kjìn tsajmì majchá; tanga jñà chi̱'nda ra síxá, chibaá ma‑ni. Kií machjeén‑ní nga ti̱jé‑la jè Ni‑la̱ xá, mé‑ni nga katasíkasén-isa‑ni chi̱'nda. 3Tangió; katasijin‑no, 'a̱n, 'koa̱á 'sín sikásén‑no koni tsa forrè‑xó ya̱ a̱jin‑la̱ tsi̱jén. 4Kì chrja̱ba̱ to̱n ko̱ kì na̱'yaá jcha̱a, kì xa̱jté tsjaya; kì yá ra níkjáya‑la ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱. 5Ta mé ni'ya ra ki̱tjáha̱'se̱en, ítjòn 'tin‑la: “'Nchán kata'se ya̱ ni'ya ra̱kìi̱.” 6Ni'ya ra̱kìi̱, tsa tjín xi̱ta̱ ra bakèn‑la̱ nga 'se̱‑la̱ kjo̱'nchán, ki̱tjasòn‑ní; tsa majìn, mì kì ki̱tjasòn. 7Ti̱tsa̱jna ya̱ ni'ya ñánda̱ kijcho; kì jndíi̱ ra ján ni'ya mangió; chji̱ne̱e, 'tio̱o ta mé tsajmì ra tsjá‑no. Nga̱ jè xi̱ta̱ ra síxá, 'koa̱á 'sín bakèn‑la̱ nga ya̱ 'ki̱‑la̱ chjí‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga síxá. 8’'Kia̱ ki̱jchò jngo na̱xi̱ndá ya̱ ñánda̱ nga tsjá'nde‑no, chji̱ne̱e mé tsajmì ra tsjá‑no. 9Tsa tjín xi̱ta̱ ra kiya, ti̱nda‑no; ko̱'tìn‑la: “Ijyeé chraña tíjna ra a̱'ta tsa̱jiòn nga jcha̱a kó'sín batéxoma Nainá.” 10’Tsa jngo na̱xi̱ndá kijcho nga mì kì tsjá'nde‑no, tangí kixio̱ò, ko̱'tìn‑la: 11“Skanda jè chijo‑la̱ na̱xi̱ndá‑no ra 'ya ndsa̱kò‑ji̱n, kítsajne‑náji̱n mé‑ni nga jcha̱‑no nga mì tsa ti̱ jiòn si̱sin‑laji̱n. Tanga nda katasijin‑no nga ijye kjochraña ni̱chjin nga jcha̱a kó'sín batéxoma Nainá.” 12'Koa̱á xín‑no, 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin, jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱ koni jñà xi̱ta̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá Sodoma. 13’¡I̱ma̱‑ró‑no ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Corazín! ¡I̱ma̱‑ró‑no ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Betsaida! Tsa ya̱á‑la na̱xi̱ndá Tiro ko̱ na̱xi̱ndá Sidón nga ko̱tjín kjo̱xkón ra kjomà, koni 'sín tjín ra tí'ya‑la̱ ya̱ a̱jin tsa̱jiòn, ijyeé‑la kjotseé kitsjin jé‑la̱ ko̱ ijyeé‑la nikje naxá‑skee̱ tsakjaya ko̱ chijo ni'í tsikíxten‑jnó ijo‑la̱, nga bakón nga ijyeé isíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ jé i̱nchibátsji‑ni. 14Tanga, 'kia̱ nga ki̱jchò jè ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'ki̱‑no ra jiòn, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'tse̱ Tiro ko̱ 'tse̱ Sidón. 15Ko̱ jiòn, ra ya̱ i̱'nde‑no ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum, ¿a 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn nga ya̱á tjámitje̱en skanda ya̱ a̱'ta ngajmi ján? Majìn, tà isa̱á ya̱á 'ñó na̱nga̱ kjohíje̱n‑jin‑isa jiòn skanda ya̱ ñánda̱ tíjna i̱'nde‑la̱ kjo̱hi'in. 16’Jè xi̱ta̱ ra 'nchré‑no, 'a̱án ra 'nchré‑na; jè ra bachrje‑ngi‑no, 'a̱án ra bachrjengi‑na; jè ra bachrjengi‑na, jè bachrjengi jè ra isìkasén‑na. 17'Jií‑ni jñà xi̱ta̱ ra jàn‑kan ko̱ te ma‑ni. 'Ñó tsja tjín‑la̱, kitsò: ―Na̱'ìn, skanda síhitjasòn‑naji̱n jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra a̱'ta tsa̱ji. 18Jesús kitsó‑la̱: ―Kixi̱í kjoa̱, kijtse‑ná jè xi̱ta̱‑ni̱í nga koni 'ki ni'í 'cho̱ón 'ki nga inchrabàjen‑ni ngajmi. 19Ijyeé kítsjaá‑no kjo̱téxoma ko̱ nga'ñó nga ko̱ma ki̱si̱nè ye̱ ko̱ cho̱ na'yá, ko̱ nga si̱kijne‑la nga'tsì nga'ñó‑la̱ ni̱í ra kondra̱ tsa̱jiòn; ni̱mé ra si̱ìko̱‑no. 20Tanga kì jè matsja‑no nga jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í síhitjasòn‑no; jè ra katatsja‑najiòn nga ijyeé ya̱ tjí'ta 'í‑no ya̱ ján ngajmi. 21Ti̱jé‑ni hora, 'ñó tsja ki'se‑la̱ Jesús ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; kitsò: ―Na̱'ìn, ji̱ ra tijna ítjòn‑la̱ nga'tsì ra tjín ya̱ ján ngajmi ko̱ ra tjín i̱ a̱'ta nangi, jeya ti̱jni, nga̱ tsikí'maá‑la̱ ji̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱ jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱ ko̱ ra nda ma‑la̱ xa̱jo̱n ko̱ jñá tsakon‑la̱ ji̱ jñà ra taxki̱ ndí xi̱ta̱. Ta kií‑ní nga 'koa̱á 'sín nda isasèn‑li Na̱'ìn. 22’Nga'tsì kjo̱téxoma, 'a̱án isìnga̱tsja‑na Na̱'ìn‑na̱. Ni̱yá ra bexkon yá‑ní ra I'ndí, ta̱jngoó jè Na̱'ìn‑la̱; ko̱ ni̱yá ra bexkon yá‑ní ra Na̱'ìn, ta̱jngoó jè ra I'ndí‑la̱; ko̱ ske̱xkoón‑te nga'tsì xi̱ta̱ ra jè I'ndí‑la̱ ko̱'sín mejèn‑la̱ nga ko̱kòn‑la̱. 23Jesús isíkáfa ñánda̱ tjíhijyo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, tà jñá kiìchja̱'ta‑xìn‑la̱, kitsò‑la̱: ―Mé tà nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibe kjoa̱ ra i̱nchi'ya jiòn. 24'Koa̱á xin‑no, kjín xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ko̱ kjín xi̱ta̱xá ítjòn mejèn‑la̱ nga kijtse jè kjoa̱ ra i̱nchi'ya jiòn, tanga mì kì kijtse; ti̱'koa̱ mején‑la̱ nga kií'nchré jè kjoa̱ ra i̱nchina'yá jiòn, tanga mì kì kií'nchré. 25Jngo xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n ra 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés kiìjkon Jesús nga mejèn‑la̱ ta sko̱ónda̱cha̱‑la̱, kitsò: ―Maestro, ¿mé kjo̱nda ra 'siaa̱n nga ma kíjnakon inìma̱‑na̱ nda ta mé ni̱chjin‑nioo̱? 26Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé ra tjí'ta xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés? ¿Kó tsò 'én ra chitá'yí? 27Jè xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n kitsò: ―“Ngi ko̱ó inìma̱‑li, ko̱ ngi ko̱ó nga'ñó‑li, ko̱ ngi ko̱ó kjo̱bítsjen‑li nga tsjacha 'ti̱ìn Na̱'ín‑ná ra Nainá 'mì‑la̱; ko̱ ko̱'sín tsjacha 'ti̱ìn xi̱ta̱ xàngi̱i koni 'sín nga tsjachi ijo‑li.” 28Jesús kitsó‑la̱: ―Ndaá kanakjí. Tsa ko̱'sín 'si̱in, ki̱jnakon‑ní. 29Jè xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n mején‑la̱ nga nda si̱ìkíjna ijo‑la̱ 'én ra iskonangi; ìjngo 'ká iskonangi‑la̱ Jesús, kitsò: ―¿Yá‑ní ra xi̱ta̱ xàngia̱a ma? 30Jesús kitsó‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ tífìjen ya̱ ndi̱yá Jerusalén ra fì ya̱ Jericó. 'Kia̱ nga tífì, xi̱ta̱ chijé tsikichjà‑la̱. Tsja'án nga'tsì tsajmì‑la̱ ko̱ nikje‑la̱. 'Ñó isiki'on, ngi isì'ken‑ya‑ní. Maseén ndi̱yá tsakájnaya. 31Ti̱jé‑ni ndi̱yá, ya̱á chi̱ba̱‑la̱ tífì jngo na̱'mì. 'Kia̱ kijtse jè xi̱ta̱ ra itsi'on nga kjinaya ndi̱yáa̱, tà 'jaha'ta kixi̱í‑la̱. 32Ìjngo xi̱ta̱ tífì ra xi̱ta̱ levita [ra a̱ya i̱ngo̱ síxá] ra ya̱ chi̱ba̱‑la̱ tífì‑te; 'koa̱á ti̱ ki'sìn‑te 'kia̱ nga kijtse jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 33Tanga 'kia̱ nga ijchò jngo ra xi̱ta̱ Samaria [ra xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ xi̱ta̱ judío] nga jè ndi̱yá tífì‑te, 'kia̱ nga kijtse, kjòhi̱ma̱ke‑ní. 34Kiì kasi'ta chraña‑la̱. Isìxki‑la̱; tsjahíjno sihìti̱ ko̱ xán ya̱ ñánda̱ kiti‑la̱, a̱kjòn tsakájtéjin‑la̱; tsakánasòn‑la̱ ya̱ kabàyo̱‑la̱; kiìko̱ ya̱ ni'ya ñánda̱ nga ma níkjáyeé nga isìkònda̱. 35Ra ma nchijòn, 'kia̱ nga ijye tífì‑ni jè xi̱ta̱ Samaria, tsikíchjí‑la̱ jè ni‑la̱ ni'ya; kitsjá‑la̱ to̱n koni 'ki tjín‑ni chjí‑la̱ chi̱'nda jè ra jò ni̱chjin. Kitsò‑la̱: “Ti̱kinda̱‑ná jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 'Kia̱ kíchjí‑la̱ nga 'koáa̱ india‑na tsa isa̱ tse si̱kjeheyi.” 36¿Kósii̱ ra ji̱? Ta ngajàn xi̱ta̱ kìi̱, ¿yá‑ní ra xákjén jè xi̱ta̱ ra isiki'on chijé? 37Jè chji̱ne̱ xa̱jo̱n kitsò: ―Jé‑la xi̱ta̱ ra kjòhi̱ma̱ke. Jesús kitsó‑la̱: ―Ko̱'sín 'tia̱n‑ti ra ji̱. 38'Kia̱ nga tjímaya‑isa a̱ya ndi̱yá Jesús, ijchó jngo ndí na̱xi̱ndá i̱tsé ñánda̱ tíjna ni'ya‑la̱ chjo̱ón ra 'mì Marta. Ya̱á kitsjá'nde‑la̱ nga tsikijna. 39Jè Marta tíjna ìjngo ndichja ra 'mì María. Jè María, ya̱á tsikijna'ta ndsa̱ko̱ Jesús nga kií'nchré‑la̱ 'én ra tí'béna̱jmí. 40Tanga jè Marta, jè xá‑la̱ isa̱ 'ñó isíkájno. Kiì kasi'ta‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ¿a mí makájno‑li nga jè tichjaa̱, ta 'a̱án tímahínè ta̱jngo‑na xá? Ko̱'tìn‑la̱, katabasìko̱‑na. 41Jesús kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―Ji̱ Marta, batoó níkájni ko̱ batoó binè‑la̱ xá ijo‑li. 42Tanga ta jngoó kjoa̱ tjín ra 'ñó machjeén. Jè María, jè kafahájìn jè kjoa̱ ra nda tjín; mì kì ma yá ra kjoa̱híxìn‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\