San Lucas 11

1India tíjna jngo i̱'nde Jesús nga tíchja̱'ta‑la̱ Nainá; 'kia̱ nga ijye kjomà, jngo xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ta̱kón‑ya‑náji̱n kó'sín ki̱nákjoa̱'ta‑la̱ji̱n Nainá, koni 'sín ki'sìn Juan nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱‑la̱. 2Jesús kitsó‑la̱: ―'Kia̱ nga kítsa'ba‑la jiòn, ki̱í 'sín kixó jiòn: Na̱'ìn ra tijni ngajmi, kata'yaxkón‑li nga tsje tijni. Katanchrabá kjo̱téxoma‑li. Ko̱'sín katama i̱ a̱'ta nangi koni 'sín mejèn‑li nga ko̱ma, koni 'sín ma ya̱ ján ngajmi. 3'Ti̱ ki'ta‑náji̱n ni̱ño̱ ra machjeén‑naji̱n nga ni̱chjin nchijòn. 4Ti̱jchaà'tá‑náji̱n jè jé ra tjín‑naji̱n, koni 'sín niìjchaà'ta‑la̱ji̱n nga'tsì xi̱ta̱ ra 'cho síko̱‑naji̱n. Kì tà chjàn bi'ndì nga yá ra sko̱ó'ta‑naji̱n nga mejèn‑la̱ kjótsji-jé‑ji̱n. 5Jesús kitsó‑isa‑la̱: ―Jiòn, tsa tjín jngo‑no xi̱ta̱ ra nda báko̱‑no, tsa masen ni̱tje̱n kohíjchon, tsa 'kín‑la: “Ji̱ ndse, jàn ni̱ño̱ nchra̱jín‑li ti̱kìña‑ná, 6jngo xi̱ta̱ ra nda báko̱‑na ka'fiíjkon‑na ko̱ tsìn‑na mé ra tsja‑la̱.” 7Tsa jè amigo ra tíjna a̱ya ni'ya, tsa ki̱tso̱‑no: “Kì 'a̱n nìjti‑ná. Jè xo̱tjo̱ba̱ ni'ya ijyeé tjíchjàjto‑ní. Jñà ndí i̱xti‑na̱ ko̱ 'a̱n ijyeé 'ndi̱í itsjahijyo‑ji̱n. Mì kì ko̱ma kósi̱tje̱n nga tsja‑la tsajmì ra machjeén‑li.” 8'Koa̱á xín‑no, tsa kií ni̱chjin mì kì tsjá‑najiòn mé ra si̱jé‑la ni̱'sín‑la nda chibà, tanga chaán ko̱sítje̱n nga ta majìn‑la̱ si̱jti‑isa‑la. Tsjá ijyeé‑no mé ra mejèn‑no. 9’'Koa̱á xin‑no: Ti̱jé'tà‑la Nainá, tsjá‑no mé ra si̱jé; tjatsjio Nainá, sa̱kó‑no; ti̱kjane xo̱tjo̱ba̱ ni'ya ñánda̱ tíjna Nainá, tjá'xa̱á‑no. 10Nga'tsì xi̱ta̱ ra si̱ìjé, 'ki̱í‑la̱; jè ra bátsji, sakó‑la̱; jè ra síkjane xo̱tjo̱ba̱ ni'ya, tjá'xa̱á‑la̱. 11’¿A tjín i'ka jiòn ra na̱'ìn 'mì‑no [ra na̱jo̱ 'ki̱‑la i'ndí‑no tsa 'kia̱ ni̱ño̱ nchra̱jín síjé‑no? ¿A mí tsa ni̱ño̱ nchra̱jín 'ki̱‑la?] Ko̱, ¿a ye̱é 'ki̱‑la tsa 'kia̱ ti̱ síjé‑no? ¿A mí tsa ti̱ 'ki̱‑la? 12Tsa chjo̱ó síjé‑no, ¿a cho̱ na'yá 'ki̱‑la? ¿A mí tsa chjo̱ó 'ki̱‑la? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 13Jiòn, ni̱'sín xi̱ta̱ 'cho kjòn jiòn, maá‑no 'bì‑la i̱xti‑no tsajmì ra nda. Jè Na̱'ìn‑no ra tíjna ngajmi, isa̱á ta ndi̱to̱n si̱ìsin‑no nga tsjá‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱, tsa jiòn ra si̱jé'ta‑la. 14Jesús, jngo inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tíbachrjekàjin ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra mì kì ma chja̱. 'Kia̱ nga ijye itjokàjin jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, maá kiìchja̱‑ni. Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchikotsíjen, tà kjóxkón‑la̱. 15Kitsò i'ka xi̱ta̱: ―Jè xi̱ta̱‑ni̱í ítjòn ra 'mì Beelzebú, jè ra tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, jé tsjá‑la̱ nga'ñó nga ko̱'sín ma‑la̱ bachrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 16Ko̱ tjín i'ka xi̱ta̱ ra ta mejèn‑la̱ sko̱ó'ta, [a kixi̱í kjoa̱ nga jè Jesús a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni]. Isíjé‑la̱ nga katakón jngo kjo̱xkón ra ngajmi nchrabá‑ni. 17Jesús, ti̱'kia̱á kijtse koni 'sín i̱nchisíkítsjen xi̱ta̱ kìi̱, kitsó‑la̱: ―Nga'tsì i̱'nde ñánda̱ nga batéxoma jngo xi̱ta̱xá tsa jòya tjín nga ti̱jñà kjaán‑kjo‑ni xi̱ta̱‑la̱, si̱ikjehesón xákjién; ko̱ tsa jngo ni'ya ñánda̱ títsa̱jna xi̱ta̱, tsa jòya tjín nga ti̱jñà kjaán‑kjo‑ni, kje̱hesko‑ní. 18Ko̱ ti̱'koa̱á jè xi̱ta̱‑ni̱í, tsa ti̱jé tíkjaán‑ko̱‑ni ijo‑la̱, ¿kó'sín ko̱ma‑ni nga ma ko̱tèxoma‑isa? Kií ko̱'sín tíxin‑no, nga̱ jiòn, 'koa̱á 'sín bixó nga jè nga'ñó‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í ra tíjna ítjòn sichjée̱n ra 'a̱n 'kia̱ nga bachrjèkàjiaa̱n jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱. 19Tanga, tsa ko̱'sín tjín, jñà xi̱ta̱ tsa̱jiòn, ¿yá 'tse̱ nga'ñó ra síchjeén 'kia̱ nga ko̱'sín 'sín‑te? 'Koa̱á ma‑ni, ti̱jñà‑ni xi̱ta̱ kìi̱ ko̱ki̱tso̱ kixi̱‑no nga mì tsa ko̱'sín tjín koni 'sín bixó. 20Tanga ra 'a̱n, tsa ko̱ nga'ñó‑la̱ Nainá bachrjèkàjiaa̱n jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ki‑ní nga ijye i̱nchi'ya jiòn kó'sín batéxoma Nainá. 21’Jngo xi̱ta̱ 'tse̱n ra tjín‑la̱ nga'ñó ko̱ tjín‑la̱ ki̱cha̱, tsa 'kia̱ nda síkinda̱ ni'ya‑la̱, ndaá minchá tsajmì ra tjín‑la̱. 22Tanga tsa ìjngo xi̱ta̱ kj'i̱í ra isa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ nga si̱ìkijne‑la̱, kjoa̱á'an ijyeé ki̱cha̱ ra ma'ñó'ta ikon, a̱kjòn si̱ìjòya ijye tsajmì ra tjín‑la̱ nga i̱ko̱. 23’Jè xi̱ta̱ ra mì tsa 'a̱n fì'ta‑na, kondra̱á fì‑na; ko̱ jè ra mì kì bíxkóyako̱‑na xi̱ta̱, ta tísíkjahachinga‑ní ra jè. 24’Jngo inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, 'kia̱ ijye bitjojin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, ya̱á bajme ya̱ i̱'nde ñánda̱ kixì chon, nga bátsji'nde ñánda̱ ma si̱ìkjáya; 'kia̱ mì kì sakó'nde‑la̱, tsò‑ní: “Kjín‑la india‑na ya̱ ñánda̱ ítjo‑na.” 25'Kia̱ nga bijchó india‑ni, be‑ní nga nda chon koni jngo ni'ya ra isatícha. 26A̱kjòn, jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ngi ito xákjín fí'ká‑isa ra isa̱ 'cho 'sín. Ya̱á bìtsa̱jnajin india‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ isa̱á ta 'cho ma'tin india‑ni, nda mí 'koa̱‑ni koni 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn. 27Ti̱'kia̱‑ní nga tí'béna̱jmí Jesús jñà kjoa̱ kìi̱, kiìchja̱á jngo chjo̱ón ra ya̱ tíjnajin‑la̱ xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni, 'ñó kiìchja̱, nga kitsò: ―¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè chjo̱ón ra isikatsíjen‑li i̱sà'nde ko̱ ti̱'koa̱ isíjchá‑li! 28Jesús kitsò: ―¡Isa̱á ta 'ñó nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá, ti̱'koa̱ síhitjasòn! 29'Kia̱ nga ijye kjokjìn xi̱ta̱ ñánda̱ tíjna Jesús, tsikí'tsia̱á nga kitsò: ―'Choó 'sín xi̱ta̱ ra tjín 'ndi̱ 'ndi̱; kjo̱xkón síjé ra a̱'ta 'tse̱ Nainá; tanga ni̱jngo kjo̱xkón 'ki̱‑la̱. Tà jé ske̱ jngo kjo̱xkón koni 'tse̱ Jonás. 30Koni 'sín kijtse xi̱ta̱ Nínive kjo̱xkón ra kjomà'tin Jonás, xi̱ta̱ ra tjín 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, 'koa̱á ti̱'sín ske̱ jngo kjo̱xkón ra a̱'ta tsa̱'a̱n, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱. 31'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, ko̱sítje̱én jè chjo̱ón ra tíjna ítjòn nga tíbatéxoma ya̱ i̱'nde ra kjijna ya̱ nga kixi̱‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí. Jè chjo̱ón ra̱kìi̱ tsjá'tin‑te 'én jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó kjin 'ji‑ni ra jè nga kií'nchré kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Salomón, tanga jé ra tíjna i̱jndíi̱ 'ndi̱ 'ndi̱ isa̱á 'ñó xkón tíjna nda mí 'koa̱‑ni koni jè Salomón [tanga jiòn mì kì na'yá‑la]. 32'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, ti̱'koa̱á ski̱ímítje̱én ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Nínive, nga tsjá'tin 'én jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱. Nga̱ jñà xi̱ta̱ Nínive isíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì tsa ti̱ jé tsakátsji‑ni 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ 'én‑la̱ Nainá jè Jonás, tanga jè ra tíjna i̱jndíi̱ 'ndi̱ 'ndi̱, isa̱á ta 'ñó xkón tíjna nda mí 'koa̱‑ni koni jè Jonás [tanga mì kì makjiín‑najiòn]. 33’Ni̱jngo xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín nga síkíjna'ma 'kia̱ nga jngo ni'í bíté'í. Mì tsa kàxa̱ bíjnangi; 'ngaá síkíjna, mé‑ni nga ko̱hisen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'faha'sen ni'ya. 34Jñà xkìn, jé ma ni'í ra síhisen‑la̱ ijo‑li; tsa jñà xkìn nda tsijen‑la̱, iseén chon‑la̱ nga tíjngo ijo‑li; tanga tsa mì kì tsijen‑la̱ xkìn, jñò chon‑la̱ ijo‑li. 35Nda chítsijin. ¿A nda tíjna inìma̱‑li? ¿A iseén chon‑la̱? ¿O̱ ra jñò chon‑la̱? 36Tsa iseén chon nga tíjngo ijo‑li, tsa mì mé kjoa̱jñò tjín‑la̱, nda ko̱tsíjin, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa jngo ni'í ra 'ñó títì nga nda tísíhisen. 37'Kia̱ nga ijye kiìchja̱ Jesús, jngo xi̱ta̱ fariseo xá kiìchja̱‑ila̱ nga mejèn‑la̱ ko̱kje̱n‑ko̱ ya̱ ni'ya‑la̱. 'Kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya‑a̱ Jesús nga tsikijna'ta ímixa̱, 38jè xi̱ta̱ fariseo, tà 'koa̱á kjomà‑la̱ nga kijtse nga jè Jesús, mì kì isìhitjasòn kjo̱téxoma ra xkón tjín; mì kì tsiníjno tsja 'kia̱ nga ti̱kjè bakjèn. 39Kiìchja̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo, kitsò‑la̱: ―Jiòn, ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, ta ya̱á a̱sòn'nga‑la̱ nga biníjno jiòn jñà chi̱tsín‑no ko̱ jñà chro̱ba̱‑no, tanga ya̱á kitse a̱jin inìma̱‑no jñà kjo̱bítsjen 'cho ko̱ kjoa̱chijé ra 'nià. 40Jiòn ra xi̱ta̱ táhijín 'mì‑no. ¿A mí 'ya: 'kia̱ nga tsikínda Nainá ijo‑la̱ xi̱ta̱, ti̱'koa̱á ti̱jé‑tse‑ni ra tsikínda inìma̱‑la̱? 41'Ti̱‑la xi̱ta̱ i̱ma̱ kjo̱nda ra tjíjin inìma̱‑no mé‑ni nga tsje ki̱tsa̱jna‑no ya̱ ngixko̱n Nainá. 42’¡I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, ni̱'sín ma‑no 'bì jngo yá‑la Nainá jè ra jngoyá 'kia̱ nga teya ra a̱'ta 'tse̱ xka̱ menda̱ ko̱ xka̱ ruda ko̱ nga'tsì xka̱ ra machjeén-isa‑no, tanga mì tsa kixi̱ nìko̱‑no xi̱ta̱ ko̱ mì kì tsjacha‑no Nainá! Jñá kjoa̱ kìi̱ ra isa̱ 'ñó machjeén; ko̱ ti̱'koa̱ machjeén‑te nga ki̱tjasòn jñà kjoa̱ ra i'ka. 43’¡I̱ma̱‑ró‑no jiòn, nga jñà tsjacha jñà íxile̱ ra i̱jncha ítjòn ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; ti̱'koa̱á mejèn‑no nga nda kjón jcha̱xkón‑no 'kia̱ nga síkjáya‑no xi̱ta̱ ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n! 44’¡I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra jò i̱sén tjín‑no, ra ko̱kjòn jiòn koni jngo nga̱jo̱‑la̱ mi'ken, 'kia̱ bimasòn xi̱ta̱, mì kì tsijen‑ni kó chon ya̱ nga̱yaá! 45'Kia̱á kitsò jngo jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n: ―Ji̱ Maestro, 'kia̱ nga ko̱'sín sii̱, ji̱ín nakjoájno‑te‑náji̱n. 46Jesús kitsó‑la̱: ―¡I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, nga bínè‑la xi̱ta̱ ra i'ka kjo̱téxoma‑no ra i'in tjín ra mì kì chíkjoa̱‑la̱ nga síhitjasòn; tanga jiòn, nda mí ma‑no bisìko̱ i̱tsé! 47’¡I̱ma̱‑ró‑no jiòn, nga binda chrjó mi'ken 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ra jñà xi̱ta̱ jchínga‑no isì'ken! 48'Ya‑la̱ nga tjíjngo takòn koni 'sín ki'sìn xi̱ta̱ jchínga‑no nga jiòn binda chrjó mi'ken‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 49’Jè kjo̱bítsjen‑la̱ Nainá kií ko̱'sín kitsò‑nì: “Sikásén‑la̱ xi̱ta̱ ra ki̱chja̱ ngajo‑na ko̱ xi̱ta̱‑na̱ ra 'a̱n kotéxá‑la̱; tanga tjín ra si̱ì'ken ko̱ tjín ra koa̱àtji̱ngi‑la̱.” 50Kinda̱á si̱ìjé‑la̱ Nainá, jñà xi̱ta̱ ra tjín 'ndi̱ 'ndi̱, ra a̱'ta 'tse̱ jní‑la̱ xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ ra ixaájten skanda ti̱'sa̱ isinda i̱sà'nde, 51ma'tsia̱‑nì 'tse̱ Abel ra 'ken ítjòn, skanda 'tse̱ Zacarías ra ijyehe'tà‑ni nga 'ken; ra ya̱ 'ken'nchò masen‑la̱ Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ko̱ i̱'nde ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bísòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja Nainá. 'Koa̱á xin‑no, kinda̱á si̱ìjé‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ ra tjín 'ndi̱ 'ndi̱. 52’¡I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n 'mì‑no nga jiòn batechjà‑la xi̱ta̱ nga mì kì ma machi̱ya‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ 'tse̱ Nainá! Ko̱ ti̱'koa̱á jiòn, mì kì machi̱ya‑no, ko̱ mì kì bi'nde‑la jñà xi̱ta̱ ra kj'ií nga katachi̱ya‑la̱ ra kjoa̱chji̱ne̱ 'tse̱ Nainá. 53'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò 'én kìi̱ Jesús, jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ xi̱ta̱ fariseo 'ñó tsiki'ta‑la̱; kjìn sko̱ya kjoa̱ iskonangi‑la̱; 54ti̱'koa̱á isikìnda̱‑ní mé 'én ra ki̱chja̱‑isa mé‑ni nga ko̱ma koa̱àngi‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\