San Lucas 12

1'Kia̱ nga ijye 'ñó kjìn jmi kjomà jñà xi̱ta̱ nga chi̱ba̱‑la̱ batéjno baté'ta xákjén, tsikí'tsia̱ Jesús nga kiìchja̱ ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱; kitsò‑la̱: ―Ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ na̱'yo̱ san 'tse̱ xi̱ta̱ fariseo ra jò i̱sén tjín‑la̱; kì ko̱'sín ko̱ma'tion koni ma na̱'yo̱ san nga sísan xákjén 'kia̱ nga ya̱ májin‑la̱. 2Nga̱ nga'tsì kjoa̱ ra tjí'ma, takó ko̱tsíjen‑yá‑ní; ko̱ ni̱'sín bato 'ma tjíhijyo, takó jcha̱á‑la̱. 3'Koa̱á ma‑ni, nga'tsì 'én ra inakjoá'ma jiòn, kji̱'nchré tsijen‑ní nga'tsì xi̱ta̱; ko̱ jñà 'én ra inakjoá chijé jiòn ya̱ a̱ya ni'ya‑no, ki̱ná'ya‑la̱ nga tíjngo ya̱ na̱xi̱ndá. 4’Jiòn ra nda bakó‑no, kì jñà skon‑la ra ma‑la̱ sí'ken ijo‑ná; 'kia̱ nga ijye ma a̱skan‑nioo̱ mì kì ti̱ mé ra ma síko̱-isa‑ná. 5'Koa̱á xin‑no yá ra ti̱skón‑la; jé ti̱skón‑la, jè ra ma‑la̱ sí'ken‑ná, a̱kjòn tjí'nde‑la̱ nga si̱ìkàtje̱n‑jin‑ná ya̱ ñánda̱ títì ni'í 'tse̱ kjo̱hi'in. 'Koa̱á xin‑no, jé ra ti̱skón‑la. 6’'Kia̱ nga 'òn ndí ni̱se, ta̱ jò to̱n satína‑ni. Tanga Nainá, kinda̱á tí'sín. Ni̱jngo ni̱se síjchaàjin. 7Ko̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn, skanda jñà tsja̱skò tjíxki̱ya ijye‑la̱ Nainá. 'Koa̱á ma‑ni kì tà chjàn skon jiòn. Nga̱ isa̱á 'ñó chjí‑no koni jñá ndí ni̱se, ni̱'sín takó kjìn ma‑ni. 8’'Koa̱á xin‑no, nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱ki̱tso̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ nga 'a̱án fì'ta‑na, 'koa̱á ti̱'sín xiáa̱n, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ya̱ ngixko̱n jñà ìkja̱li̱‑la̱ Nainá nga tsa̱'a̱n‑ná nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱. 9Tanga jè xi̱ta̱ ra ko̱ki̱tso̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ nga mì tsa 'a̱n fì'ta‑na, 'koa̱á ti̱'sín 'kín‑la̱ ya̱ ngixko̱n ìkja̱li̱‑la̱ Nainá nga mì tsa xi̱ta̱ tsa̱'a̱n jiàa̱n. 10’Nga'tsì xi̱ta̱ ra ki̱chja̱jno‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, si̱hijcha'ta‑la̱ Nainá; tanga jè ra chja̱jno‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, mì kì si̱hijcha'ta‑la̱ jé‑la̱. 11’'Kia̱ nga i̱ko̱‑no xi̱ta̱ ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ítjòn ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱xá, kì makájno‑no kó'sín kixó nga ki̱si̱ko̱o ijo‑no mé 'én ra ki̱nákjoa̱a. 12'Kia̱ nga ki̱jchò hora nga ki̱nákjoa̱a, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'ke̱èna̱jmíya‑no kó'sín kixó. 13Jngo xi̱ta̱ ra ya̱ tíjnajin‑la̱ xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni, kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, ko̱'tìn‑la̱ jè 'ndsè katasíjòya tsajmì‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n; katatsjá‑na ra 'a̱n bako̱‑na. 14Tanga jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndse, mì tsa xi̱ta̱xá‑jiàa̱n nga 'a̱n sijóya‑na tsajmì ra tsa̱jiòn. 15Jesús ti̱'koa̱á kitsò‑isa‑la̱: ―Chítsijen, ti̱'koa̱ 'tia̱àn kinda̱ ijo‑no; kì 'ñó kjìn tsajmì fatsjio i̱ i̱sà'nde; tsa kjìn tsajmì tjín‑no, mì tsa jñà tsjá‑no ra kjo̱binachon. 16Ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn; kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ ra 'ñó nchi̱ná, 'ñó kjìn tsajmì kjójchá nangi‑la̱. 17Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, isíkítsjen‑ni; kitsò: “¿Mé ra 'siaa̱n? Tsìn ñánda̱ kinchaxkó tsajmì‑na.” 18'Kia̱á kitsò: “Ijyeé be‑ná mé ra 'siaa̱n. Sikítsóña‑la ni'nga‑na̱, a̱kjòn kindá ra isa̱ i'i kjòn; ya̱á kinchaxkó nga'tsì tsajmì ra kjójchá‑na ko̱ ra tjín‑na. 19A̱kjòn xín‑la̱ ijo‑na̱: Kjín tsajmì i̱nchaxkó‑ná. Kjín‑la nó ko̱ma‑la̱; si̱kjáyaá‑leé, ki̱chií‑leé, 'sio̱ó‑leé, si̱tsjako̱ó‑leé i̱sà'nde.” 20Tanga jè Nainá kitsó‑la̱: “Ji̱ ra xi̱ta̱ táhijín 'mì‑li, jè ni̱tje̱n ra̱kìi̱, ki̱yá‑ní, ko̱ jñà tsajmì ra i̱nchaxkó‑li, ¿yá 'tse̱ ko̱ma?” 21'Koa̱á 'sín ma'tin jñà xi̱ta̱ ra tà tsajmì 'tse̱ ijo‑la̱ mincháxkó ko̱ mì tsa xi̱ta̱ nchi̱ná‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá. 22Nga kjomà a̱skan, Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Kií ko̱'sín tíxin‑no, kì níkájno mé ra chji̱ne̱e nga si̱jchá ijo‑no, ko̱ kì jè ijo‑no níkájno mé nikje ra tsjáya. 23Isa̱á 'ñó chjí‑la̱ jè kjo̱binachon‑ná koni jñà tsajmì ra chineé. Ti̱'koa̱á ijo‑ná, isa̱á 'ñó chjí‑la̱ koni jè nikje ra tsjayeé. 24Chítsijen‑la jñà nchra̱á; mì tsa jno̱ 'bé, ni̱ mì tsa ni̱ji̱n mincháxkó, tsìn‑la̱ kàxa̱ ni̱jmé, ti̱'koa̱ tsìn‑la̱ ni'nga; tanga jé Nainá tsjá‑la̱ mé ra kjine. ¡Jiòn jiòn, isa̱á 'ñó chjí‑no koni jñà ndí ni̱se! 25Ni̱'sín takó 'ñó si̱kájno jiòn, mì kì ko̱ma si̱katonè i̱tsé‑la ni̱chjin koni 'ki ijye iskosòn‑la̱ Nainá. 26Tsa mì kì ma‑no kjoa̱ ra mì tsa chjá tjín, mé‑ni nga jè níkájno‑no kjoa̱ ra isa̱ 'ñó chjá tjín. 27’Chítsijen‑la naxó ra 'mì lirio, kó'sín majchá; mì tsa síxá‑jìn, mì kì tsa ma‑la̱ bínda nikje‑la̱; tanga, 'koa̱á xin‑no, ni̱'sín 'ñó jeya tsikijna jè xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn Salomón, skanda mí tsa ko̱'sín kjòn nikje ra tsakjaya koni kjòn jñà naxó. 28Nainá, tsa 'koa̱á 'sín 'ñó nda síkatsíjen jñà xka̱ ijñá ra nda tsijen 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ nchijòn, ya̱á ska̱tsajin ya̱ a̱jin ni'í; jiòn, xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑no, ¿a mí tsa isa̱ tsjá‑no Nainá nikje ra tsjáya? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 29Kì níkájno jiòn; kì tà chjàn bixó: “¿Mé ra chji̱ne̱é; mé ra 'sie̱é?” Kì ko̱tjín ra 'ñó síkájno inìma̱‑no. 30Nga̱ jñá tsajmì kìi̱ ra isa̱ 'ñó bátsji nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde; tanga ra jiòn, jè Na̱'ìn‑no ra Nainá 'mì‑la; ijyeé be mé tsajmì ra machjeén‑no. 31'Koa̱á ma‑ni, jè 'ñó tjatsji jiòn kó'sín nga batéxoma Nainá, ko̱ nga'tsì tsajmì kìi̱, kja̱beé jè Nainá tsjásòn‑no. 32’Jiòn ra ndí forrè‑na̱ xin‑no, kì tà chjàn skon jiòn. Nga̱ jè Nainá, ijyeé ko̱'sín iskosòn‑la̱ nga ya̱ ko̱te̱xoma‑te ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma Nainá. 33Ta̱ti̱na tsajmì ra tjín‑no; tà 'ti̱ kjo̱tjò‑la xi̱ta̱ ra machjeén‑la̱; jè tjatsjio xijtsa to̱n ra mì kì ma majchínga ra tjín ya̱ ján ngajmi; sakó‑no tsajmì ra 'ñó chjí‑la̱ ya̱ ján ngajmi ra mì kì fehe'ta, ya̱ ñánda̱ mì kì bijchó chijé ko̱ mì kì tsa cho̱ kixo síkjehe. 34Ya̱ ñánda̱ nga tjíhijyo tsajmì‑no ra 'ñó chjí‑la̱, ya̱á si̱íkítsjen inìma̱‑no. 35’Ti̱tsa̱jnanda nga si̱hitjasòn‑la Na̱'ín‑ná koni jngo xi̱ta̱ ra nda tjíkjá xìncho̱‑la̱, ko̱ nda sítì ni'í‑la̱. 36Ko̱'sín nda ti̱tsa̱jnakon koni jñà chi̱'nda ra i̱nchikoñá‑la̱ ni‑la̱ ra kàfì ñánda̱ nga tjín 'sí nga bixan xi̱ta̱, mé‑ni 'kia̱ nga kj'i̱í‑ni, sasa ski̱í'xa̱‑la̱ 'kia̱ nga si̱ìkjane xo̱tjo̱ba̱ ni'ya. 37Mé ta̱ nda‑la̱ jñà chi̱'nda ra tjítsa̱jnakon 'kia̱ nga kj'i̱í‑ni ni‑la̱. 'Koa̱á xín kixi̱‑no, jè sabà‑la̱ ni‑la̱ koa̱à'ta nikje fa'ta‑la̱, a̱kjòn ki̱iya‑la̱ tsajmì nga si̱ìkjèn. 38Mé ta̱ nda‑la̱ jñà chi̱'nda ra ko̱'sín tjítsa̱kon ni̱'sín ijye ijchò masen ni̱tje̱n, ni̱'sín ijye tí'se i̱sén nga kj'i̱í‑ni ni‑la̱. 39'Ya‑nó, jngo ni‑la̱ ni'ya, tsa be‑la kó chon kj'i̱í xi̱ta̱ ra si̱ìchijé‑la̱, kíjnakoón‑la nga mì kì tsjá'nde nga ko̱chijé‑la̱. 40'Koa̱á ti̱'sín ti̱tsa̱jnanda jiòn; jè hora 'kia̱ nga mì kì i̱nchichiñá jiòn, 'kia̱á kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 41'Kia̱á kitsò Pedro: ―Na̱'ìn, jè kjoa̱ mangásòn ra tjinakjí, ¿a tà ji̱ín ra ko̱tjì'mì‑náji̱n, o̱ ra nga'tsì xi̱ta̱? 42Kitsó Na̱'ín‑ná Jesús: ―'Koa̱á xín‑no, jè chi̱'nda ra kixi̱ ko̱ ra 'ñó xi̱kjoa̱, jè ni‑la̱, tsjá‑la̱ xá nga síkinda̱ ni'ya‑la̱, mé‑ni 'kia̱ nga ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱ si̱ìkjèn chi̱'nda xákjén. 43Mé ta̱ nda‑la̱ jè chi̱'nda ra ko̱'sín nda tísíhitjasòn 'kia̱ nga kj'i̱í‑ni ni‑la̱ ni'ya. 44'Koa̱á xin kixi̱‑no, jè ni‑la̱, jé‑la̱ si̱ìkíjna'nda ijye nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱. 45Tanga jè chi̱'nda ra̱kìi̱, tsa ki̱tso̱ a̱jin inìma̱‑la̱: “Ki̱chjiaán‑la̱ jè ni‑na̱.” A̱kjòn ki̱ì'tsia̱ nga ska̱jàn‑ko̱ chi̱'nda 'xi̱n xákjín, ti̱'koa̱ 'ke̱‑la̱ jñà chi̱'nda íchjín; ko̱kje̱n, ko̱ sk'í, ko̱ ko̱'chi̱. 46Jé ni̱chjin kj'i̱í‑ni ni‑la̱ 'kia̱ nga mì kì tíkoñá ko̱ mì kì tjíjin‑la̱. Tseé kjo̱hi'in tsjá‑la̱; ya̱á si̱íkíjnajin‑la̱ ya̱ ñánda̱ títsa̱jna xi̱ta̱ ra mì kì nda síhitjasòn. 47’Jè chi̱'nda ra ijye nda tjíjin‑la̱ mé ra mejèn‑la̱ jè ni‑la̱, tanga mì kì bijnanda, ti̱'koa̱á mì kì síhitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ jè ni‑la̱, isa̱á ta tse kjo̱hi'in tsjá‑la̱ ni‑la̱. 48Tanga tsa jè chi̱'nda mì kì tjíjin‑la̱ nga kjo̱hi'in tjín 'kia̱ nga 'cho 'nié, isa̱á chiba kjo̱hi'in 'se̱‑la̱. Jè ra isa̱ tse itjábé‑la̱, isa̱á tse si̱jé‑la̱; ko̱ jè ra isa̱ tse kjonga̱tsja, ti̱'koa̱á isa̱á tse si̱jé india‑la̱. 49’Kií xá 'jíi̱‑na ra 'a̱n i̱ a̱'ta nangi nga kjo̱híxìn‑la̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ koni jngo ni'í ra baká tjé. 'A̱n, mején‑na tsa ijye títì ra tjé. 50'Koa̱á 'sín tjínè‑na nga tse kjo̱hi'in ko̱tojian; ¡sí 'on tíjna inìma̱‑na̱ skanda 'kia̱ nga ijye ko̱ka̱ma! 51¿A bixó‑nájiòn nga kií xá 'jíi̱‑na nga 'nchán kítsa̱jna xi̱ta̱? Majìn, ko̱jòya xi̱ta̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 52'Ndi̱ 'ndi̱, ko̱ nga'tsì ni̱chjin ra 'sa̱ fì, ya̱ ñánda̱ 'òn xi̱ta̱ tjítsa̱jna jngo ni'ya, jòya ka̱ma; jñà ra jàn ma‑ni, ska̱jàn‑ko̱‑ní ra jò ma‑ni. 53Jè ti ko̱ na̱'ìn‑la̱, kondra̱á ki̱ji̱‑la̱ xákjén; jè tsati ko̱ na̱‑la̱, kondra̱á ki̱ji̱‑te‑la̱ xákjín; jè ra na̱chíya ko̱ kja̱'nda‑la̱, ti̱'koa̱á kondra̱á ki̱ji̱‑la̱ xákjín. 54Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni: ―'Kia̱ nga 'ya jiòn nga nchrabá ifi, bixó‑nájiòn: “Jtsí‑la 'koa̱”, ko̱ 'koa̱á 'sín ma. 55Ko̱ 'kia̱ nga 'ba tjo̱ tsjè, bixó‑nájiòn: “Ndabá‑la ko̱tsjè”, ko̱ ndabá matsjè. 56¡Jiòn, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no! Maá‑no ko̱bixó kó'sín ma ya̱ i'ngaá ko̱ ya̱ a̱'ta nangi; tanga, ¿mé‑ni mì kì ma‑no 'nià‑no kinda̱ mé kjoa̱ ra tíma jè ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱? 57’¿Mé‑ni mì tsa tà jiòn bindajín‑la xàngio̱o kjoa̱ ra kixi̱ tjín? 58'Kia̱ nga kongió ko̱ xi̱ta̱ ra bángi‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá, tjatsji'nde‑la ya̱ a̱ya ndi̱yá kó'sín ma jchi̱bànda‑no mé‑ni nga mì ya̱ i̱ko̱‑no a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá, ko̱ mì ya̱ si̱ìnga̱tsja‑no jñà polsìya̱, ko̱ jñà polsìya̱, mì nda̱yá si̱ìkjaha'sen‑no. 59'Koa̱á xin‑no, nga̱ skanda 'kia̱á ma kítjo̱o‑no nda̱yá 'kia̱ nga ijye kíchjí ijye koni 'ki kjòn nga si̱nè‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\