San Lucas 13

1Ti̱jñá‑ni ni̱chjin kìi̱, ya̱á títsa̱jna i'ka xi̱ta̱ ra i̱nchi'béna̱jmí‑la̱ Jesús, nga jè‑ró Pilato tsikí'tin xi̱ta̱ ra isì'ken i'ka xi̱ta̱ Galilea. 'Kia̱ nga i̱nchisí'ken cho̱ ra kjo̱tjò 'tse̱ Nainá, ya̱‑ró isíkójin jní‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, ko̱ 'tse̱ cho̱. 2Kiìchja̱ Jesús, kitsò: ―¿A 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn: a kií ko̱'sín kjomà‑ni nga isa̱ tse jé tjín‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka? 3'Koa̱á xín kixi̱‑no; tsa mì kì si̱kájno jé‑no ki̱yá tsje‑nájiòn tsa mì kì koa̱áfa'ta‑la Nainá. 4'Kia̱ nga 'ken jñà xi̱ta̱ ra chrjo'òn jàn ma‑ni ra iskanè jè ni'ya chrjó ra 'ñó 'nga 'tse̱ Siloé, ¿a 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn; a kií ko̱kjamà‑ni nga isa̱ tse jé tjín‑la̱ koni nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín ya̱ Jerusalén? 5'Koa̱á xín kixi̱‑no; tsa mì kì si̱kájno jé‑no ki̱yá tsje‑nájiòn tsa mì kì koa̱áfa'ta‑la Nainá. 6Jesús ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí ìjngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn. Kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ ra tjín jngo‑la̱ i̱'nde ya̱ ñánda̱ nga majchá to uva, ya̱á tjítje̱jin jngo‑la̱ yá 'tse̱ to igo̱. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kiì katsíjen‑la̱ a ijá‑la̱ to; tanga ni̱mé to isakò‑la̱. 7'Kia̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ nangi‑la̱: “Kjo ján nó 'fìa̱ nga 'fíi katsíjen‑la̱ jè yá ra̱kìi̱, a ijá‑la̱ to. Tanga ni̱mé tjín‑la̱. Ti̱chásìn. Tà nangií tísíkitsón‑ni.” 8Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ kitsò‑la̱: “Ji̱, nàmi̱, katasijna‑la̱ inó‑isa. Sijchón‑la̱, sixán jngo tjandi‑la̱ ni'nde; a̱kjòn kingí‑la̱ tjé'nde. 9Tsa kií ni̱chjin‑ni, ko̱ja̱‑la̱ to jè nó ra nchrabáa̱; tsa majìn, a̱kjòn 'kia̱á‑la ki̱chásin.” 10India 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, Jesús, ya̱á tíbakón‑ya ya̱ jngo ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 11Ya̱á tíjna jngo chjo̱ón ra ijye kjo chrjo'òn jàn nó tjín‑la̱ nga kiya. Jngo inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í isìtsitin ko̱ mì kì ma basèn kixi̱. 12Jesús, 'kia̱ nga kijtse, kiìchja̱á‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, ijye nda‑ni 'chin ra tjín‑li. 13A̱kjòn tsakásòn‑la̱ tsja; jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ta ndi̱to̱ón kjòkixi̱ india‑ni; a̱kjòn kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá. 14Tanga jè xi̱ta̱ ítjòn 'tse̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, kjojtií‑la̱ nga isinda‑ni Jesús chjo̱ón ra̱kìi̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga ni̱chjin níkjáya 'kia̱; kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna: ―Joón ni̱chjin tjín ra ma maxá; jñá ni̱chjin kìi̱ ma kji̱nchrabà jiòn nga ko̱nda‑no, tanga mì kì tjí'nde 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya. 15'Kia̱á kiìchja̱ Na̱'ín‑ná Jesús, kitsò: ―Jiòn, ra jò i̱sén tjín‑no. 'Kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, ¿a mí chjíjnda̱'ñó jiòn nchra̱ja̱‑no ko̱ búrró‑no nga nachrjengio ni'ya‑la̱ nga ma nì'kioò nandá? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 16Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ra tje̱‑la̱ Abraham, ijyeé kjo chrjo'òn jàn nó tjín‑ni nga tjíté'ñó‑la̱ ni̱í. ¿A mí ko̱ma tjájnda̱'ñó‑ni ni̱'sín ni̱chjin níkjáya? 17'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò Jesús, tà kjosabà‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ kondra̱‑la̱; tanga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 'ñó kjotsja‑la̱ koni 'sín tjín kjo̱xkón ra 'ñó jeya tí'sín Jesús. 18Jesús kitsò: ―¿Mé ra mangásòn‑ko̱ koni 'sín nga batéxoma Nainá? ¿Mé ra ma síngásòn‑ko̱? 19'Koa̱à‑la jngoya‑la̱ koni jè xojmá mostaza; 'kia̱ nga jngo xi̱ta̱ bítje̱jin ya̱ nangi‑la̱, a̱kjòn bisò, ko̱ ma'nga; jñà ni̱se ra tjíma i'ngaá, ya̱á bínda'á tjé‑la̱ ya̱ chrja‑la̱ yá ra̱kìi̱. 20Ngi india kiìchja̱‑ni Jesús, kitsò: ―¿Mé ra nda síngásòn‑ko̱ koni 'sín batéxoma Nainá? 21'Koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jè na̱'yo̱ san 'kia̱ nga jngo chjo̱ón síkójin na̱'yo̱ san ko̱ chijo ra sinda‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín, a̱kjòn masan ijye nga'tsì jè na̱'yo̱. 22Jesús, nga tífì ya̱ ndi̱yá Jerusalén, kjín na̱xi̱ndá tsatojin nga tsakón‑ya, na̱xi̱ndá ra i̱tsíñá kjòn ko̱ ra i'i kjòn. 23Jngo xi̱ta̱ iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ¿a chibaá ma‑ni xi̱ta̱ ra ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in Nainá? 'Kia̱á kitsò Jesús: 24―Tinè‑la ijo‑no nga jè ti̱tjáha̱'se̱en xo̱tjo̱ba̱ ra 'nchrèya 'ki. 'Koa̱á xin‑no: kjín xi̱ta̱ mejèn‑la̱ kjoa̱ha'sen tanga mì kì ko̱ma ra 'si̱in. 25'Kia̱ nga jè ni‑la̱ ni'ya ijye ko̱sítje̱n ko̱ ki̱ìchjàjto xo̱tjo̱ba̱ ni'ya‑la̱, tsa ndi̱tsiaán titsa̱jna, 'kia̱á kí'tsia̱a nga kixó: “Ji̱ Na̱'ìn, chí'xa̱‑náji̱n xo̱tjo̱ba̱ ni'ya.” Ko̱ jè ni‑la̱ ni'ya ki̱tso̱‑no: “Mì kì bexkon‑no ñánda̱‑ni tsa̱jiòn.” 26'Kia̱á kixó jiòn: “Ta̱ñaá ichiko̱‑laji̱n ko̱ ki'yòko̱‑laji̱n, ko̱ tsakon‑ya‑ní ya̱ ndi̱tsi̱n‑na̱ji̱n.” 27Takó 'koa̱á ki̱tso̱‑no: “'Koa̱á xin‑no, mì kì bexkon‑no. ¡Ti̱ncha'tàxìn‑ná ján, jiòn xi̱ta̱ ra 'cho 'nià!” 28Ya̱á chjíndáya jiòn, ko̱ chji̱ne̱nè nì'ñò 'kia̱ nga jcha̱a jè Abraham, Isaac, Jacob, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, nga títsa̱jna ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá, ko̱ jiòn, xìn i̱'nde ki̱tsa̱jna. 29Kj'i̱í‑ni xi̱ta̱ nga tíjngo i̱sà'nde ra kji̱nchrabà‑ni ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí skanda ñánda̱ kàtjì‑ni, ko̱ ya̱ nga kixi̱‑la̱ ko̱ ya̱ ngaskoán‑la̱ ñánda̱ tjo‑ni tsá'bí, nga ko̱kje̱n'sí ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 30'Ndi̱ 'ndi̱, tjín xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna tje̱n‑ngi, ra ko̱ma a̱skan‑nioo̱, jñà kítsa̱jna ítjòn‑ni; ko̱ tjín xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna ítjòn 'ndi̱ 'ndi̱, ra ko̱ma a̱skan‑nioo̱, jñà kítsa̱jna tje̱n‑ngi‑ni. 31Ti̱jé‑ni ni̱chjin ijchó i'ka xi̱ta̱ fariseo ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús, nga kitsò‑la̱: ―Xìn i̱'nde 'tin, jè Herodes mejèn‑la̱ si̱ì'ken‑li. 32Kitsó Jesús: ―Tangió, ko̱'tìn‑la jè xi̱ta̱ maña̱ ra̱kìi̱: “'Ndi̱ 'ndi̱ ko̱ nchijòn, 'koa̱á 'sín 'siaa̱n: bachrjekàjin‑ná inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ijo‑la̱ xi̱ta̱, ti̱'koa̱á sindá‑na xi̱ta̱ ra kiya, skanda 'kia̱ ki̱jchò ni̱chjin nga kje̱he'tà‑na xá‑na̱.” 33Takó 'koa̱á 'sín tjín‑nè‑na nga jè ndi̱yá kjián 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ nchijòn, ko̱ jngìi̱. Mì kì nda tjín nga jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, xìn'ta ki̱yá‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén. 34’¡Jiòn, xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ra nì'ken jiòn jñà xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, ti̱'koa̱ na̱jo̱ binè jiòn jñà xi̱ta̱ ra Nainá síkasén‑no! ¡Kjín 'ka̱ kjomejèn‑na nga tsikíxkóya‑najiòn, koni 'sín 'sín jè xa̱'nda̱ 'kia̱ nga bíxkó ndí i̱xti‑la̱ nga ya̱ minchángi ya̱ a̱ngi na̱jngá‑la̱, tanga jiòn, mì kì kjokjiín‑no! 35Chítsijen‑la ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga titsa̱jna, tsjín-takòn Nainá; 'koa̱á xin‑no, mì kì ti̱ jcha̱‑nájiòn skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga kixó: “¡Mé tà nda‑la̱ jè ra Nainá isìkasén nga nchrabá ngajo‑la̱!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\