San Lucas 14

1India 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, Jesús ya̱á kiì kàkjèn ya̱ ni'ya‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn 'tse̱ xi̱ta̱ fariseo. Xi̱ta̱ kìi̱, i̱nchisíkonda̱‑ní mé kjoa̱ ra 'si̱in Jesús. 2Ti̱'koa̱ ya̱á tíjna ya̱ ngixko̱n Jesús, jngo xi̱ta̱ ra 'chin itjoya tjín‑la̱. 3Jesús iskonangi‑la̱ jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n ko̱ xi̱ta̱ fariseo, kitsò‑la̱: ―¿A tjí'nde‑ní nga si̱xki‑lá xi̱ta̱ ra kiya 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, o̱ ra majìn‑ní? 4Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, tà jyò tsikitsa̱jna. 'Kia̱á 'ja Jesús, iskábé xi̱ta̱ ra̱kìi̱, isinda‑ni. A̱kjòn isìkasén‑ni ni'ya‑la̱. 5'Kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱: ―Jiòn, tsa búrró‑no, ko̱ tsa nchra̱ja̱‑no ska̱tje̱n‑ya jngo nga̱jo̱, ¿a mí tsa ndi̱to̱n ki̱náchrje‑najiòn ni̱'sín ni̱chjin níkjáya? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 6Jñà xi̱ta̱ fariseo, ni̱ì‑ti̱‑mé 'én kiìchja̱‑ni. 7'Kia̱ nga kijtse Jesús jñà xi̱ta̱ ra xá inakjoá‑ila̱, nga jñà fahájin íxile̱ ra i̱ncha ítjòn, tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn, kitsò‑la̱: 8―'Kia̱ yá ra xá ki̱chja̱‑li ya̱ ñánda̱ bixan xi̱ta̱, kì ya̱ bijnasìn jñà íxile̱ ra i̱ncha ítjòn, tsa a̱skaán kj'i̱í jngo‑isa‑ni xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ xá inakjoá‑ila̱ ra isa̱ 'ñó xkón tíjna koni ngaji̱; 9jè xi̱ta̱ ra xá kiìchja̱‑li ki̱tso̱‑li: “Ti̱'nde‑la̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nga katijna.” Ta sabá ka̱ma‑li ra ji̱, nga ya̱ ki̱jnasìn íxile̱ ra fehe'ta‑ni. 10'Kia̱ nga ñánda̱ xá ki̱nákjoa̱‑li, ya̱á ti̱jnasìn íxile̱ ra fehe'ta‑ni mé‑ni 'kia̱ nga kj'i̱í jè xi̱ta̱ ra xá kàchja̱‑li, ki̱tso̱‑li: “Ji̱ ndse, ya̱ ti̱jna'tì ímixa̱ ñánda̱ síjna jè íxile̱ ítjòn ján.” 'Koa̱á 'sín ka̱ma‑ni nga ske̱xkón‑li jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña ki̱tsa̱jna'ta ímixa̱. 11Jè xi̱ta̱ ra 'nga síkíjna ijo‑la̱, isa̱á nangií si̱kíjna; jè ra nangi síkíjna ijo‑la̱, isa̱á 'nga si̱kíjna. 12Jesús, ti̱'koa̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ ra xá kiìchja̱‑ila̱: ―'Kia̱ yá ra ki̱nákjoa̱‑la̱ ra ji̱ nga mejèn‑li ko̱kje̱n‑ko̱‑li, kì jñà nakjoá ítjòn‑la̱ jñà ra nda chìki̱i, ra 'ndsì ma, ra xi̱ta̱ xàngi̱i ma, ko̱ xi̱ta̱ ra tjíhijyo chraña ya̱ ni'ya‑li, ra xi̱ta̱ nchi̱ná; nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, maá‑la̱ ki̱chja̱ ngajo‑li nga si̱ìjndà‑ni. 13'Kia̱ nga 'sí kíjni ra ji̱, jñà ti̱nákjoa̱ ítjòn‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱, ra tsìn tsja, ra mì kì ma fì, ko̱ ra mì kì tsijen‑la̱. 14'Kia̱ nga ko̱'sín 'si̱in, nda 'se̱‑la̱ inìma̱‑li; nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì ma‑la̱ si̱ìjndà ngajo‑ni; tanga 'kia̱á ko̱chjí ngajo‑li 'kia̱ nga kjoa̱áya‑ila̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱. 15'Kia̱ nga kií'nchré jngo xi̱ta̱ ra ya̱ ta̱ña tjítsa̱jna'ta ímixa̱, kitsò‑la̱ Jesús: ―¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra ya̱ ko̱kje̱n‑te ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma Nainá! 16'Kia̱á kitsò Jesús: ―Jngo xi̱ta̱, ra jngo 'sí tsikíjna; kjín xi̱ta̱ isíkjí'nchré. 17'Kia̱ ijchò chi̱ba̱‑la̱ nga ijye ko̱kje̱n xi̱ta̱, isìkasén chi̱'nda‑la̱ nga kiìchja̱‑la̱ jñà ra xá inakjoá‑ila̱, kitsò‑la̱: “Ijyeé tjínda ijye tsajmì, nchrabá jiòn.” 18Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, jngó jngó isíjé kjoa̱nìhijcha'ta nga mì kì ma'a‑la̱. Kitsò jè ra tíjna ítjòn: “Mí‑la kì ko̱ma kjín‑na; nangií kàbatse jngo 'ndée̱; ya̱á tífìkatsíjen‑la̱; ti̱jchaà'tá‑ná nga mì kì ma'a‑na.” 19Jè ra ìjngo kitsò‑te: “'Òn nchra̱ja̱ ra bínchi 'sa̱ kàbatse; jñà tífikjó'ta a nda síxá; ti̱jchaà'tá‑ná, mì kì kjiáa̱n.” 20Ra ìjngo, 'koa̱á ti̱ kitsò: “'A̱n, 'sa̱á kàbixan, 'koa̱á ma‑ni nga mì kì kjiáa̱n.” 21'Kia̱ nga 'ji‑ni jè chi̱'nda, tsi'kéna̱jmí ijye‑la̱ ni‑la̱ nga'tsì 'én kìi̱. Kjojti‑la̱ jè ni‑la̱ ni'ya; 'kia̱á kitsò‑la̱ chi̱'nda‑la̱: “Ndi̱to̱n 'tin ya̱ ndi̱tsi̱n ján, ko̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá‑la̱ na̱xi̱ndá; nchrabáko̱ ijyi ra xi̱ta̱ i̱ma̱, ra tsìn tsja, ra mì kì ma fì, ko̱ ra mì kì tsijen‑la̱.” 22Ra kjomà a̱skan‑nioo̱ kitsò jè chi̱'nda ra̱kìi̱: “Ijye kabitjasòn‑ní koni 'sín kà'mí‑ná, tanga takó tjín‑isa i̱'nde.” 23'Kia̱á kitsò jè ni‑la̱ chi̱'nda: “'Tin nga tíjngo ndi̱yá‑té ján ko̱ ya̱ ñánda̱ tjín ndi̱yá i̱tsjí; kjo̱'ñó 'ti̱n‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga nchrabáki̱i, mé‑ni nga katatse‑ni ni'ya‑na̱. 24'Koa̱á xín‑no, ni̱jngo xi̱ta̱ ra ísikjí'nchré ítjòn ko̱kje̱n‑ko̱‑na 'sí‑na̱.” 25'Ñó kjìn xi̱ta̱ tji̱ngi‑la̱ Jesús; isíkáfaya'ta‑la̱, kiìchja̱, kitsò‑la̱: 26―Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga 'a̱n nchrabátji̱ngi‑na, mì kì ka̱ma ya̱ sko̱ótá'yá'ta‑na tsa jè isa̱ 'ñó tsjake ijo‑la̱, na̱'ìn‑la̱, na̱‑la̱, chjo̱ón‑la̱, i̱xti‑la̱, 'ndse̱, ndichja, tsa mì 'ñó tsjake‑na ra 'a̱n. 27Ti̱'koa̱á mì kì ka̱ma ya̱ sko̱ótá'yá'ta‑na jè xi̱ta̱ ra mì kì tsò ikon nga nchrabá'ta‑na nga chíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in ra ko̱tojin ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n koni 'sín nga bato kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra 'bamijìn krò ra ti̱jè ya̱ biya'tá‑ni. 28Tsa 'kia̱ mejèn‑najiòn nga jngo chrjó ra 'nga kínda jngo, ¿a mí tsa ítjòn jchósòn‑la kótjín si̱ngi chjí‑la̱, a tjín‑no to̱n ra si̱nda ijye‑ni? 29Tsa tà jè tjà'tsin chrjó si̱jna‑ni, tsa mì kì ko̱jngo ijye‑ni chrjó, si̱itsja'tin‑no nga'tsì xi̱ta̱ ra ske̱, 30nga ki̱tso̱: “Jñà xi̱ta̱ kìi̱, tsikí'tsia̱‑ní nga iskimítje̱n chrjó ni'ya‑la̱ tanga mì kì kjòjngo‑ila̱.” 31Tsa jngo xi̱ta̱xá ítjòn ra kjo̱jchán tífì nga ska̱jàn‑ko̱ jngo ra ti̱'koa̱ xi̱ta̱xá ítjòn, ¿a mí tsa ítjòn sko̱ósòn‑la̱ tsa te jmi ma‑ni xi̱ta̱‑la̱ ra 'tse̱, a chíkjoa̱á‑la̱ nga ska̱jàn‑ko̱ tsa kan jmi ma‑ni ra kondra̱‑la̱? 32Tsa ske̱‑la̱ ikon nga mì kì chíkjoa̱‑la̱, ti̱'kia̱á‑ni nga kjin tíjna xi̱ta̱xá ítjòn ra ìjngo, nga si̱ìkasén xi̱ta̱‑la̱ ra si̱ìjé kjo̱'nchán. 33'Koa̱á ti̱'sín tjín ra a̱'ta tsa̱jiòn, nga'tsì ra mejèn‑la̱ nga xi̱ta̱ tsa̱'a̱n ka̱ma, ítjòn katasíkítsjen a tjíjngoó ikon nga tsjín ijye tsajmì ra jè tsjake. Tsa majìn, mì kì ka̱ma nga xi̱ta̱ tsa̱'a̱n xín‑la̱. 34’Jè na̱xa̱, nda‑ní; tanga tsa 'kia̱ mì kì ti̱ jnchra ka̱ma‑ni, ¿kó'sín ko̱chjeén‑isa? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 35Mì kì ti̱ mé chjí‑ila̱; mì kì ti̱ ko̱chjeén‑ila̱ nangi; ko̱ mì kì ti̱ ko̱chjeén‑ni koni tjé'nde; tà xa̱ájten‑isa. Nda kjón ti̱ná'ya koni 'sín xin‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\