San Lucas 15

1Jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'cho tjín kjoa̱ ra 'sín, ijchò kincha'ta‑la̱ Jesús, nga mejèn‑la̱ kji̱'nchré‑la̱. 2Jñà xi̱ta̱ fariseo, ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, kiìchja̱jno‑la̱ Jesús, kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jñà nda báko̱ xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, ko̱ ya̱á ta̱ña bakjèn‑ko̱. 3Jesús, 'kia̱á tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn, kitsò‑la̱: 4―Tsa jngo xi̱ta̱ tsa̱jiòn ra jngo sindo̱ ma‑ni forrè‑la̱, tsa jchi̱ja jngo, ¿a mí tsa ya̱ si̱ìkítsa̱jna ya̱ a̱jin ijñáa̱ jñà ra ijòn‑kan ko̱ chrjo'òn ijòn ma‑nioo̱? A̱kjòn i̱kátsji jè ra ichijà skanda sa̱kò‑la̱. 5'Kia̱ ijye sa̱kò‑la̱, tsjaá 'se̱‑la̱; a̱kjòn koa̱'nga nga koa̱àsòn chrja‑la̱. 6'Kia̱ nga ki̱jchò‑ni ni'ya‑la̱, ki̱chja̱á‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra nda báko̱, ko̱ xi̱ta̱ ra tjíhijyo chraña ya̱ ni'ya‑la̱, ki̱tso̱‑la̱: “Ti̱ngásòn‑ko̱‑ná nga si̱tsja jngohíjteé, nga̱ ijyeé kàsakó‑ni forrè‑na̱ ra ichijà.” 7'Koa̱á 'sín tse kjo̱tsja 'se̱ ya̱ ján ngajmi 'kia̱ jngo xi̱ta̱ síkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé bátsji‑ni, nda mí 'koa̱‑ni a̱'ta 'tse̱ ra ijòn‑kan ko̱ chrjo'òn ijòn ma‑ni ra xi̱ta̱ kixi̱ ra mì kì machjeén nga si̱íkájno. 8’Tsa jngo chjo̱ón, te ma‑ni to̱n‑la̱; tsa jchi̱ja jngo, ¿a mí tsa ko̱kà ni'í, ti̱'koa̱ ko̱ticha a̱ya ni'ya‑la̱; nda kjón koa̱àtsji to̱n‑la̱ skanda nga sa̱kò‑la̱? 9'Kia̱ ijye sa̱kò‑la̱, ki̱chja̱á‑la̱ íchjín ra nda báko̱ ko̱ íchjín ra ti̱ya̱ chraña‑ni ni'ya‑la̱, ki̱tso̱‑la̱: “Si̱ngásén nga ti̱tsjako̱ jngohíjta‑ná, nga̱ ijyeé kàsakó‑ni to̱n‑na̱ ra ichijà.” 10'Koa̱á xìn‑no, 'koa̱á ti̱'sín tjín kjo̱tsja ya̱ ngixko̱n ìkja̱li̱‑la̱ Nainá 'kia̱ nga jngo xi̱ta̱ síkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé bátsji‑ni. 11Jesús tsi'kéna̱jmí ìjngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn; kitsò: ―Jngo xi̱ta̱ ra jò ma‑ni i̱xti 'xi̱n‑la̱. 12Jè ti‑la̱ ra ma i'ndí, kitsò‑la̱ na̱'ìn‑la̱: “Na̱'ìn, 'ti̱‑ná tsajmì ra 'a̱n bako̱‑na.” Jè na̱'ìn‑la̱ isìjòyaá tsajmì ra tjín‑la̱, a̱kjòn kitsjá‑la̱. 13Ra ijye tsato jò jàn ni̱chjin, jè ti, tsatína ijye nga'tsì tsajmì ra itjábé‑la̱ nga isìjngo to̱n‑la̱. A̱kjòn jngo na̱xi̱ndá ra 'ñó kjin kjijna kijì. Ya̱á isikjeheya tsjé‑tsje to̱n‑la̱ nga taxki̱ isìko̱ ijo‑la̱. 14'Kia̱ nga ijye ijyeheya to̱n‑la̱, kjinchrá ki'se ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tíjna; mì kì ti̱ isakò‑la̱ mé ra ski̱ne̱. 15'Kia̱á kijì nga isíjé xá jngo‑la̱ xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱. Xi̱ta̱ ra kitsjà xá‑la̱, ya̱á isìkasén ya̱ ñánda̱ tjín‑la̱ nangi nga isikìnda̱ chi̱nga̱. 16Jè ti, sí mején‑la̱ nga jè ski̱ne̱ chrja̱ba̱ na̱jmá ra bakjèn chi̱nga̱, tanga mì yá ra tsjá‑la̱. 17Chaán isíkítsjen nga kitsò: “¡Ya̱ ni'ya‑la̱ na̱'ìn‑na̱, kjín chi̱'nda tjín ra jnengi‑la̱ tsajmì ra kjine, ko̱ 'a̱n, kjinchrá tìbiyaa̱ i̱jndíi̱! 18Kjín‑la india‑na ya̱ ni'ya‑la̱ na̱'ìn‑na̱; 'koa̱á xín‑la̱: Na̱'ìn, tseé jé tsakatsjía̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ra tíjna ngajmi ko̱ ra a̱'ta tsa̱ji; 19mì kì ti̱ bakèn‑na nga i'ndí‑li 'kín‑ná; ko̱'sín jcha̱takòn‑ná koni tsa jngo chi̱'nda‑li.” 20'Kia̱á tsasítje̱n nga kiìjkón na̱'ìn‑la̱. ’Ti̱kjiín tífì‑isa‑ni nga kijtsexkon jè na̱'ìn‑la̱. Jè na̱'ìn‑la̱ kjòhi̱ma̱ke‑ní, tsahachikon'tá‑la̱, a̱kjòn itsabákjá i'ndí‑la̱, ko̱ iskine'a. 21Jè ti kitsó‑ní: “Na̱'ìn, tseé jé tsakatsjía̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ra tíjna ngajmi ko̱ a̱'ta tsa̱ji; mì kì ti̱ bakèn‑na nga i'ndí‑li 'kín‑ná.” 22Tanga jè na̱'ìn‑la̱ kitsò‑la̱ chi̱'nda‑la̱: “Ndi̱to̱n nchrabáko̱ jngo nikje ra 'ñó nda 'ki nga ti̱káya, ko̱ tìya jngo‑la jto̱ngo na̱jmá‑tsja, ko̱ ti̱káya jngo ngá xa̱jté. 23Tahí'cha jngo nchra̱ja̱ i'ndí ra 'ñó xiné, a̱kjòn ti̱'ken. ¡Chji̱ne̱é, 'sí kíjna jngeé! 24Jè i'ndí‑na̱, maá‑na koni tsa ijyeé 'ken, tanga tíjnakon‑ní; ijyeé ichijà tsiki, tanga ijyeé kàsakó‑ni 'ndi̱ 'ndi̱.” A̱kjòn tsikí'tsia̱ nga tsikíjna 'sí. 25’Jè ti ra ma jchínga, ya̱á tísíxá ya̱ nangi‑la̱. 'Kia̱ 'ji chraña‑ni ni'ya‑la̱, kií'nchré‑la̱ nga tífane nga 'sí tjín nga i̱nchitè xi̱ta̱. 26'Kia̱á kiìchja̱ jngo‑la̱ chi̱'nda, iskonangi‑la̱ mé ra tíma. 27Jè chi̱'nda kitsò‑la̱: “Jè 'ndsì kà'fìi̱‑ni; jè na̱'ìn‑li kàsí'keén jngo nchra̱ja̱ i'ndí ra 'ñó xiné, tà nga̱tjì‑a̱ nga nda kà'fìi̱‑ni jè 'ndsì.” 28Jè ti jchínga, 'ñó kjojti‑la̱; majìn‑la̱ 'jaha'sen ni'ya; 'kia̱á itjo ni'ya na̱'ìn‑la̱, tsikítsa'ba‑la̱ nga katjaha'sen. 29Tanga jè ti kitsó‑ní: “'A̱n, kjo kjín nó tísíxá‑la nga nda tísìhitjásòn‑la; ni̱ sa jngo ndí tíndsó i'ndí‑li 'bí‑ná nga sitsjáko̱o xi̱ta̱ ra nda báko̱‑na. 30Tanga 'kia̱ nga kà'fìi̱‑ni jè ti‑li ra isikjeheya to̱n‑li ko̱ tsajmì‑li; nga isikjeheya‑ko̱ íchjín ská; nga ijye ka'fi‑ni, a̱kjòn jngo nchra̱ja̱ i'ndí ra 'ñó xiné kani'ken‑la̱.” 31Jè na̱'ìn‑la̱ kitsó‑la̱: “Ngaji̱ ra i'ndí‑na̱ xin‑la, i̱í tijnako̱ ki'ta‑ná; nga'tsì tsajmì ra tjín‑na, tsa̱ji‑níi̱. 32Tanga tjínè‑la̱ nga 'sí kíjna jngeé nga tsja 'ké‑lá inìma̱‑ná, tà nga̱tjì‑la̱ ijyeé ka'fi‑ni 'ndsì. Nga̱ maá‑na koni tsa ijyeé 'ken, tanga tíjnakon‑ní; ichijà‑ní tsiki, tanga 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé kàsakó‑ni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\