San Lucas 16

1Jesús tsi'kéna̱jmí ìjngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ nchi̱ná, tíjnaá jngo‑la̱ xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn‑la̱ chi̱'nda nga jè be ijye xá. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ isingi‑ní ya̱ ngixko̱n ni‑la̱, nga jè‑ró tsajmì‑a̱ ni‑la̱ tísíkjeheya. 2'Kia̱á kiìchja̱‑la̱ jè ni‑la̱, kitsò‑la̱: “¿Mé 'én ra ko̱tsò 'nchree̱ a̱'ta tsa̱ji? 'Ti̱‑ná kinda̱ ra kjoa̱ 'tse̱ xá‑li; mí‑la kì ti̱ chi̱'nda ítjòn ka̱ma‑ni.” 3Chi̱'nda ra̱kìi̱, kitsó‑ní: “¿Mé ra 'siaa̱n? Mí‑la ti̱ kì tsjá xá‑na jè ni‑na̱. Mì kì chíkjoa̱‑na tsa ya̱ síxáa̱ ya̱ a̱jin ijñá. Ko̱ ko̱sabá‑na tsa to̱n síjé kjo̱tjò. 4Ijyeé be mé ra 'siaa̱n mé‑ni nga 'se̱‑na xi̱ta̱ ra nda koa̱ako̱‑na ra tsjá'nde‑na ya̱ ni'ya‑la̱ 'kia̱ nga 'a̱n ra tjáhixìn‑na xá‑na̱.” 5'Kia̱á jngó jngó kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ ra tje̱n'tin ni‑la̱. Kitsò‑la̱ jè ra tíjna ítjòn: “¿Kótjín tjín‑ni ra tje̱n‑li 'tse̱ ni‑ná?” 6Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsò: “Jngo sindo̱ barril sihìti̱ tje̱n‑na.” Kitsò‑la̱ xákjén: “Chjíbí xa̱jo̱n‑li, tinda jngo isi ra kj'ií jè ra tà icháte ti'tì.” 7A̱kjòn kitsò‑la̱ jè ra ìjngo: “Ra ji̱, ¿kótjín tje̱n'tin?” “Jngo sindo̱ jmi kilo trigo tje̱n‑na”, kitsò ra jè. 'Kia̱á kitsò‑la̱: “Chjíbí xa̱jo̱n‑li; tinda jngo isi jè ra tà ijòn‑kan jmi ti'tì.” 8Jè ni‑la̱, nda tsachrjengi kjo̱bítsjen‑la̱, nga̱ maá‑la̱ tsakátsji xi̱ta̱ ra nda koa̱ako̱, ni̱'sín 'cho ki'sìn nga iskonda̱cha̱‑la̱ ni‑la̱. Jñà ra mì tsa xi̱ta̱‑la̱ Nainá, isa̱á be kó'sín bátsji xi̱ta̱ ra nda báko̱ ra ma ske̱tjò, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ ra isen tjín kjo̱bítsjen‑la̱. 9’'Koa̱á xin‑no, ti̱chjeén to̱n ko̱ tsajmì ra tjín i̱ i̱sà'nde nga kata'se‑no xi̱ta̱ ra nda koa̱ako̱‑no, mé‑ni 'kia̱ nga mì kì ti̱ ko̱chjeén‑ni i̱ i̱sà'nde, sa̱kò‑no xi̱ta̱ ra nda koa̱ako̱‑no ya̱ ján ngajmi ra ske̱tjò‑no ya̱ ñánda̱ ki̱tsa̱jna skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 10’Jè ra nda si̱hitjasòn kjoa̱ ra ta chiba tjín, ti̱'koa̱á nda si̱hitjasòn kjoa̱ ra tse tjín‑ni; tanga jè ra mì kì kixi̱ 'si̱in a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ta chiba tjín‑ni, ti̱'koa̱á mì kì kixi̱ 'si̱in a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra isa̱ tse tjín‑ni. 11Tsa mì nda nichjeén tsajmì ko̱ to̱n ra tjín i̱ i̱sà'nde, mì kì tjábé‑no kjoa̱ ra ngi nda tjín ra 'tse̱ ngajmi. 12Ko̱ tsa mì nda nichjeén tsajmì ko̱ to̱n ra mì tsa̱jiòn, ti̱'koa̱á mì kì tjábé‑no ra ngi tsa̱jiòn ya̱ ján ngajmi. 13’Ni̱jngo xi̱ta̱ chi̱'nda ma jò 'si̱in ni‑la̱ ra si̱íxá'ta‑la̱. Tsa jò ma‑ni ni‑la̱, jngo‑la ra ko̱jtike ko̱ jngo‑la ra ko̱tsjake; ko̱ ñá tsa jngo ra nda si̱íxá‑la̱ ko̱ jè ra ìjngo mì kì nda si̱íxá‑la̱. Mì kì ma tsa ko̱ kjoa̱nchi̱ná si̱xáke̱é ko̱ ti̱'koa̱ si̱xáke̱é ra kjoa̱ 'tse̱ Nainá. 14Xi̱ta̱ fariseo ra tsjake to̱n, tà tsijnòke‑ní 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱. 15'Kia̱á kitsò‑la̱ jè Jesús: ―Jiòn, nda níkítsa̱jna ijo‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱, tanga beé Nainá jè inìma̱‑no, nga mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga nda 'nià. Jè kjoa̱ ra jeya síkíjna xi̱ta̱, bachrjengií Nainá. 16Jesús kitsò‑isa: ―Kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, jñá machjeén skanda 'kia̱ nga 'ji jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱. Ko̱ 'kia̱á kjo'tsia̱‑ni nga ki'sena̱jmí kó'sín batéxoma Nainá. Nga'tsì xi̱ta̱ kjo̱'ñó mejèn‑la̱ nga 'faha'sen‑jin a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 17’Koni 'sín mì kì ma jchi̱ja jè i̱sà'nde ko̱ jè ngajmi, 'koa̱á ti̱'sín ni̱jngo letra‑la̱ ma jchi̱ja'ta‑la̱ jè 'én 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 18’Tsa yá ra tsjin‑ni chjo̱ón‑la̱ a̱kjòn ki̱xan‑ko̱ chjo̱ón ra kj'ií, kjoa̱chijngi tí'sín; ko̱ jè ra bixan‑ko̱ chjo̱ón ra kitsjin‑ni 'xi̱n‑la̱, ti̱'koa̱á kjoa̱chijngi tí'sín‑te. 19Jesús kitsò: ―Jngo xi̱ta̱ nchi̱ná tsikijna ra 'ñó nda kjòn nikje chjí tsakjaya; ni̱chjin nchijón‑ní nga tsi'ké 'sí ra taxki̱ 'ñó nda ma. 20Ti̱'koa̱á tsikijna jngo xi̱ta̱ i̱ma̱ ra tsi'kìn Lázaro, ra ijà‑la̱ jtsé ya̱ ijo‑la̱. Ya̱á bijna ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ nchi̱ná ra̱kìi̱. 21Xi̱ta̱ i̱ma̱ ra̱kìi̱, i̱ma̱á faajin‑la̱ jñà xi̱‑la̱ tsajmì ra katsangi ya̱ ímixa̱ ra kjine jè xi̱ta̱ nchi̱ná; ko̱ bijchó jñà nañá nga kjinejno jè jtsé‑la̱. 22'Kia̱ nga ijye 'ken jè ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra̱kìi̱, jñà ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ya̱á kiìko̱ó ya̱ ñánda̱ tíjna Abraham, ya̱ ñánda̱ nga nda chon. Ti̱'koa̱á 'ken‑te jè xi̱ta̱ nchi̱ná; a̱kjòn isìhijin. 23’Ya̱ i̱'nde 'tse̱ mi'ken ñánda̱ nga tísíkjiín kjo̱hi'in jè xi̱ta̱ nchi̱ná, iskotsíjen‑ní, kijtse jè Abraham nga kjin tíjna; ya̱ tíjna'ta‑la̱ jè Lázaro. 24'Kia̱á 'ñó kiìchja̱ kitsò: “¡Na̱'ìn Abraham, jcha̱hi̱ma̱takón‑ná! Ti̱kasín jè Lázaro nga katasíka'nchi̱ i̱tsé na̱jmá‑tsja ya̱ a̱jin nandá nga katasí'nchán i̱tsé ndi̱je̱n‑na̱; 'ñó tse kjo̱hi'in tísikjiáa̱n ya̱ a̱jin ni'í.” 25Jè Abraham kitsò‑la̱: “Ngaji̱, ti̱kítsjin 'kia̱ nga tsikijni ya̱ i̱sà'nde, 'ñó nda tsikijni. Ko̱ jè Lázaro, kjo̱hi'in isìkjiín; tanga 'ndi̱ 'ndi̱, nda tíjna‑ni ya̱ i̱jndíi̱, ngaji̱, kjo̱hi'iín tjinikjiín. 26'Koa̱á 'sín tjín, ti̱'koa̱á jngo xa̱ngá jñò ra 'ñó na̱nga̱ kjinaya masen mé‑ni mì kì ka̱ma ján ko̱to'ta‑ni ján jñà xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna i̱jndíi̱; ko̱ jñà ra tjítsa̱jna ján, mì kì ka̱ma kji̱nchrabà i̱jndíi̱.” 27’Kitsó jè xi̱ta̱ nchi̱ná: “Na̱'ìn Abraham, 'ti̱ìn kjo̱nda, ti̱kasín Lázaro ya̱ ni'ya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱. 28'Òn ma‑isa‑ni 'ndsè ra ya̱ títsa̱jna. Ká'téna̱jmí‑la̱ ra kjo̱hixi̱ mé‑ni mì ti̱'koa̱ i̱ kji̱nchrabà‑ní ya̱ i̱'nde 'tse̱ kjo̱hi'in.” 29Abraham kitsò‑la̱: “Xi̱ta̱ xàngi̱i, ijyeé tjín‑la̱ xa̱jo̱n‑la̱ Moisés ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱; ¡jñà kata'nchré‑la̱!” 30'Kia̱á kitsò jè xi̱ta̱ nchi̱ná: “Majìn, na̱'ìn Abraham, tsa jngo xi̱ta̱ mi'ken ra ijye kijtse kjo̱hi'in ki̱ji̱ nga 'ke̱èna̱jmí‑la̱, si̱íkájno jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ kì jé koa̱àtsji‑ni.” 31Jè Abraham kitsò‑la̱: “Tsa mì kì 'nchré‑la̱ xa̱jo̱n ra tsikínda Moisés ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ti̱'koa̱á mì kì ko̱kjiín‑la̱ ni̱'sín kjoa̱áya jngo‑la̱ mi'ken.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\