San Lucas 17

1Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Kji'tá ni̱chjin 'se̱ xi̱ta̱ ra ki̱ì'tin‑ná nga kjótsji‑jé, tanga i̱ma̱‑ró‑ni jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sio̱n. 2Isa̱á‑la nda‑la̱ tsa jngo na̱jo̱ natsí katasité'ñóngi ya̱ ísìn, a̱kjòn si̱kàtje̱n‑jin ya̱ ndáchikon, mé‑ni nga mì jé ska̱nìjin‑ni jñà ra ndí xi̱ta̱ i̱ma̱. 3¡Ti̱kinda̱a ijo‑no! ’Tsa jè 'ndsì bátsji‑jé ra a̱'ta tsa̱ji, ti̱kixi̱yi; tsa si̱íkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé koa̱àtsji‑ni, ti̱jchaà'ta‑la̱. 4Ni̱'sín ito 'ka̱ nga jngo ni̱chjin koa̱àtsji‑jé, ko̱ tsa ito 'ka̱ nga jngo ni̱chjin si̱ìkaatjìya‑ila̱ kjo̱bítsjen‑la̱ nga ki̱jchòjkon‑li, tsa ki̱tso̱‑li: “Mì kì ti̱ ko̱'sín 'sin‑na”, ti̱jchaà'ta‑la̱. 5Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxá‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo kitsò‑la̱: ―Ti̱si̱ko̱‑náji̱n mé‑ni isa̱ 'ñó nda ko̱kjiín‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱ji. 6Jè Na̱'ín‑ná 'kia̱á kitsò‑la̱: ―Jiòn, tsa ta 'koa̱à‑la 'ki ko̱kjiín i̱tsé‑najiòn koni 'sín i̱tsé 'ki jè xojmá mostaza, ka̱maá 'kín‑la jè yá xi'nchro ra̱kìi̱: “Chjínèyi ijo‑li, a̱kjòn ya̱ katatje̱‑jin ya̱ a̱jin ndáchikon ján”; ko̱ 'koa̱á 'sín si̱hitjasòn‑no. 7’Jiòn, tsa jngo chi̱'nda tíjna‑no ra nchra̱ja̱ kàfìsíkínchi ko̱ tsa tíndsó kàfìko'ndá, 'kia̱ nga kj'i̱í‑ni xá‑la̱, ¿a 'kín‑la: “Ti̱jni, ti̱jna'tì ímixa̱”? 8¿A mí tsa tà isa̱ 'kín‑la: “Ti̱jnandi nga ti̱sin‑ná nga tinda‑ná tsajmì ra kókje̱n ko̱ ra sk'ia̱a. 'Kia̱ nga ijye ka̱ma, a̱kjòn ti̱chi ko̱ 'ti̱ì ra ji̱”? 9Jè ni‑la̱, mì tsa tjínè‑la̱ nga ki̱tso̱‑la̱ chi̱'nda‑la̱: “Nainá ra ki̱íchjí‑li jè kjoa̱ ra ka'nì”; nga̱ xá 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga síhitjasòn jè xá ra si'tin. 10Ti̱'koa̱á jiòn, 'kia̱ nga ijye si̱hitjasòn ijye xá ra Nainá tsjá‑no, isa̱á‑la nda‑ni tsa kixó jiòn: “Ji̱n, mì kì mé chjí‑naji̱n, mì tsa mé ra kà'nià‑ji̱n, tà jé kanihitjasòn‑ji̱n koni 'sín tjínè‑naji̱n nga 'sia̱n‑ji̱n.” 11Jesús, 'kia̱ nga tífì ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ya̱á 'jahato nangi Samaria ko̱ nangi Galilea. 12'Kia̱ nga ijchò jngo ndí na̱xi̱ndá ra i̱tsé 'kioo̱, te ma‑ni xi̱ta̱ iskajin ya̱ a̱ya ndi̱yá, ra tjín‑la̱ 'chin ra fi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑ná. Kjiín tsincha‑ni, 13nga 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―¡Jesús, Maestro, jcha̱hi̱ma̱takón‑náji̱n! 14Jesús, 'kia̱ nga kijtse, kitsó‑la̱: ―Tangió, ta̱kón‑la ijo‑no jè na̱'mì. 'Kia̱ nga i̱nchifì jñà xi̱ta̱ kìi̱, kjotsjeé‑ni ijo‑la̱ jè 'chin ra tjín‑la̱. 15'Kia̱ nga kijtse ijo‑la̱ nga ijye kjonda‑ni 'chin ra tjín‑la̱, jngo‑ni ra tsáfa india‑ni; 'ñó kiìchja̱ nga jeya kisíkíjna Nainá. 16Tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús skanda a̱'ta nangi nga kitsò‑la̱: “Nainá ra ki̱íchjí‑li.” Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱ Samaria‑ní. 17Jesús kitsó‑la̱: ―¿A mí tsa te ma‑ni jñà xi̱ta̱ ra kàmatsje‑ni 'chin‑la̱? Jñà ra ijan, ¿ñánda̱ tjítsa̱jna? 18¿A tà jngo xi̱ta̱ ra xìn i̱'nde‑la̱ kàmáfa india‑ni nga jeya tísíkíjna Nainá? 19Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱: ―Ti̱sítji̱in, 'tin‑ni; ki‑ní nga kàmakjiín‑li nga kamanda‑ni 'chin‑li. 20Jñà xi̱ta̱ fariseo iskonangi‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Kjiá‑ni nga nda jcha̱‑la̱ kó'sín ko̱tèxoma Nainá? Jesús kitsó‑la̱: ―Koni 'sín batéxoma Nainá mì tsa tsijen jcha̱‑la̱. 21Mì tsa yá ra ki̱tso̱: “I̱í tíjna i̱jndíi̱”, ko̱ “Ya̱á tíjna ján”; ijyeé ya̱á tíjnajin‑najiòn kó'sín batéxoma Nainá. 22Jesús, kiìchja̱‑isa; kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Ki̱jchó ni̱chjin 'kia̱ nga mejèn‑no jcha̱a jngo ni̱chjin 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, tanga mì kì jcha̱a jiòn. 23'Koa̱á ki̱tso̱‑no jñà xi̱ta̱: “Chítsijen‑la i̱jndíi̱ ko̱ chítsijen‑la ján.” Tanga kì makjiín‑no, ko̱ kì ya̱ mangítji̱ngi‑la. 24Koni 'sín ma ni'í 'cho̱n 'kia̱ nga fate, nga jngo tjandi mahisen, 'koa̱á 'sín ka̱ma 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱. 25Tanga ítjòn, tseé kjo̱hi'in sikjiáa̱n; jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱chrjengií‑na. 26Koni 'sín kjomà jñà ni̱chjin 'tse̱ Noé, 'koa̱á ti̱'sín ka̱ma jñà ni̱chjin 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 27Ni̱chjin 'tse̱ Noé, jñà xi̱ta̱ i̱nchibakjèn‑ní, i̱nchi'bi‑ní, i̱nchibixan‑ní, skanda jè ni̱chjin 'kia̱ nga 'jaha'sen jè ni'ya chitso jè Noé; a̱kjòn 'ji jtsí xkón, ya̱á ijyehesòn nga'tsì xi̱ta̱. 28'Koa̱á ti̱'sín kjomà jñà ni̱chjin 'tse̱ Lot. Jñà xi̱ta̱ i̱nchibakjèn‑ní, i̱nchi'bi‑ní, batse ko̱ batína tsajmì‑la̱, bítje̱ tsajmì‑la̱, ko̱ bínda ni'ya‑la̱; 29tanga jè ni̱chjin 'kia̱ nga itjojin jè Lot ya̱ na̱xi̱ndá Sodoma, inchrabà‑ni ngajmi ni'í ra ngi chijo ni'í azufre, ya̱á ijyehesòn nga'tsì xi̱ta̱. 30'Koa̱á 'sín ka̱ma jè ni̱chjin 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱. 31’Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ko̱ka̱ma, jè ra ya̱ tíjna ya̱ a̱sòn'nga ni'ya‑la̱, kì tà chjàn bitjojen‑ni nga ska̱ábé tsajmì ra tjín ya̱ ni'ya‑la̱; ko̱ jè ra ya̱ tsá'bajin nangi‑la̱, kì tà chjàn nchrabá‑ni ni'ya‑la̱. 32Ti̱kítsjen koni 'sín kjomà'tin jè chjo̱ón‑la̱ Lot. 33Ta yá xi̱ta̱‑ni ra ko̱'sín bínè‑la̱ nga mì mé ka̱ma‑la̱ jè kjo̱binachon‑la̱, ta isa̱á si̱ìjchija jnchro; tanga jè ra tsjá kjo̱binachon‑la̱ nga katachija, ta isa̱á jnchro nda kíjna‑ni a̱skan‑nioo̱. 34’'Koa̱á xin‑no, jè ni̱tje̱n 'kia̱ nga ko̱ka̱ma, ya̱ ñánda̱ jò ma‑ni ra kjisòn na̱chan, jngo‑ni ra ki̱ji̱ko̱ Nainá, ko̱ jngo si̱jna. 35Ko̱ tjín ya̱ ñánda̱ jò ma‑ni íchjín i̱nchisíki'xi na̱'yo̱, jngo‑ni ra ki̱ji̱ko̱ Nainá, ko̱ jngo si̱jna. 36’Jò xi̱ta̱ 'xi̱n ra i̱nchisíxángi tsajmì tjé‑la̱, jngo‑ni ra tjábé nga tjámitje̱n nga i̱ko̱ Cristo, jè ra ìjngo, si̱jna‑ní nga 'se̱‑la̱ kjo̱hi'in. 37Jñà xi̱ta̱ iskonangi‑la̱ Jesús: ―¿Na̱'ìn, ñánda̱‑ni nga ko̱'sín ko̱ma? Jesús kitsó‑la̱: ―Ya̱ ñánda̱ kjijna cho̱ 'ken, ya̱á ko̱jtín‑nè jñà níké.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\