San Lucas 18

1Ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ Jesús, kjoa̱ ra mangásòn nga machjeén‑ní nga mì kì si̱hindeé inìma̱‑ná, nga ni̱chjin nchijón‑ní ki̱nákjoa̱'ta‑lá Nainá. 2Kitsò‑la̱: ―Jngo na̱xi̱ndá, ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱xá ra mì kì bexkón Nainá ti̱'koa̱ mì kì bexkón xi̱ta̱ ra kj'ií. 3Ti̱ya̱‑ni na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, tíjna jngo ndí chjo̱ón ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱ ra fìjkon ki'ta jè xi̱ta̱xá ra̱kìi̱ nga tsò‑la̱: “Tindajín‑ná kjoa̱ ra tjín‑na a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kondra̱‑na̱.” 4Tanga jè xi̱ta̱xá, mì kì ndi̱to̱n tsikíndajín‑la̱. Tanga ra kjomà a̱skan, chaán isíkítsjen nga kitsò: “Ni̱'sín mì kì bexkóo̱n Nainá, ti̱'koa̱ mì kì bexkóo̱n xi̱ta̱, 5tanga jè chjo̱ón ra̱kìi̱, sí 'ñó tísísi‑na, 'koa̱á ma‑ni nga kindájín‑la̱ mé‑ni nga mì ti̱ i̱ kj'i̱íjkon‑na, ko̱ mì ta̱ tsja 'a̱n si̱ìjti‑na.” 6Kitsò Na̱'ín‑ná: ―Nda ti̱ná'ya koni 'sín tsò jngo xi̱ta̱xá ra mì tsa kixi̱ 'sín. 7Jè Nainá, ¿a mí tsa isa̱ ndi̱to̱n ki̱ìndajín‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra xá jahíjin‑ni ra ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n 'ñó síjé'ta‑la̱? ¿A mí tsa isa̱ ndi̱to̱n si̱ìsin‑la̱? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 8'Koa̱á xin‑no, isa̱á sasa ki̱ìndajín‑la̱. Tanga 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ¿a sakó‑isa‑na i̱ i̱sà'nde xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n? 9Jesús tsi'kéna̱jmí ìjngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn 'tse̱ xi̱ta̱ ra kixi̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga bachrje‑ngi xi̱ta̱ ra kj'ií. 10―Jò xi̱ta̱ kijì ya̱ i̱ngo̱ ítjòn nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá: jngo ra xi̱ta̱ fariseo, ko̱ jngo xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma. 11Jè xi̱ta̱ fariseo, síjna kixi̱ kjòn‑ni, tíchja̱tjì ijo‑la̱, títsò: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn, nga̱ mì tsa ko̱'siàn ra 'a̱n koni 'sín 'sín xi̱ta̱ ra kj'ií; nga xi̱ta̱ chijé, nga xi̱ta̱ 'tse̱n, ko̱ nga xi̱ta̱ chijngi; ko̱ nga mì tsa ko̱'sín 'siaa̱n koni 'sín 'sín jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra síkíchjítjì tsajmì. 12Ra 'a̱n jò 'ka̱ báti̱jnachjan nga jngo xomàna̱; tsja‑ná ra jngoyá 'kia̱ nga teya nga'tsì tsajmì ra sikíjnee̱.” 13Tanga jè xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì, kjiín síjna‑ni ra jè; nda majìn‑la̱ nga kjiítje̱n xko̱n ya̱ ján ngajmi; tà jé inìma̱‑la̱ 'bé‑la̱; nga tsò: “¡Nainá, kata'se‑li kjo̱hi̱ma̱takòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga xi̱ta̱ jé 'mì‑na!” 14'Koa̱á xin‑no, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kijì‑ni ni'ya‑la̱, ijyeé xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑ila̱ Nainá; tanga jè xi̱ta̱ fariseo, majìn. Tà nga̱tjì‑la̱, tsa yá ra ta jè 'nga si̱ìkíjna ijo‑la̱, ta isa̱á nangi si̱jna‑ni, ko̱ jè ra nangi si̱ìkíjna ijo‑la̱, isa̱á 'nga si̱jna jnchro. 15Jñà xi̱ta̱ ti̱'koa̱á 'jiìkó ndí i̱xti i̱tsíñá mé‑ni nga kátá'ta‑la̱ tsja. Tanga jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱, 'kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ ra 'jiìkó ndí i̱xti, tsakátiko̱‑ní. 16Tanga jè Jesús kiìchja̱á‑la̱ jñà i̱xti; kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Ti̱'nde‑la jñà ndí i̱xti nga katanchrabá'ta‑na; kì jiòn batechjà‑la; jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín kjòn inìma̱‑la̱ koni 'sín kjòn 'tse̱ ndí i̱xti, ijyeé 'tse̱‑ní nga'tsì kjo̱nda ra tjín ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 17Ngi kjo̱hixi̱í ra xian‑no, jè ra mì kì ko̱'sín tjín inìma̱‑la̱ koni 'tse̱ jñà ndí i̱xti nga ska̱ábé kjo̱nda‑la̱ Nainá nga jè katatéxoma‑la̱, mì kì ko̱ma kjoa̱ha'sen ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 18Jngo ra xi̱ta̱ ítjòn iskonangi‑la̱ Jesús kitsò: ―Maestro, ra xi̱ta̱ nda 'mì‑li, ¿mé ra ma 'siaa̱n nga 'se̱‑na kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱? 19Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni nga xi̱ta̱ nda 'mì‑ná? Nga̱ tsìn jngo xi̱ta̱ ra nda; ta̱ jngoó jè Nainá ra nda xi̱ta̱. 20Ijyeé tjíjin‑li kótsò kjo̱téxoma: “Kì kjoa̱chijngi 'nì, kì xi̱ta̱ nì'kin, kì chijé 'nì, kì 'én ndiso fanè‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií, nda jcha̱xkín na̱'ìn‑li ko̱ na̱‑li.” 21Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Tísíhitjasòn ijye‑ná nga'tsì kjoa̱ kìi̱ kó nga tísíjchá ijo‑na̱. 22'Kia̱ nga kií'nchré Jesús, kitsó‑la̱: ―Jngo kjoa̱ chija‑isa‑li: ta̱ti̱na ijyi nga'tsì tsajmì ra tjín‑li; 'ti̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ mé‑ni nga tse kjo̱nda 'se̱‑li ya̱ ján ngajmi. Ko̱ a̱kjòn nchrabátji̱ngi‑ná. 23Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré, tà kjobaá‑la̱, tà nga̱tjì‑la̱ 'ñó nchi̱ná. 24Jesús, 'kia̱ nga kijtse nga 'ñó ba ki'se‑la̱, kitsó‑ní: ―¡'Ñó chjá ka̱ma‑la̱ ra xi̱ta̱ nchi̱ná nga kjoa̱ha'sen ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá! 25'Ñó chjá ka̱ma‑la̱ nga kjoa̱à'sen‑jin; nga̱ skanda isa̱á‑la chiba chjá ka̱ma‑la̱ jngo cho̱ camello nga kjoa̱à'sen‑kjá ya̱ ñánda̱ nga ti̱'xá nindo ra tjahiña‑ni nikje. 26Jñà xi̱ta̱ ra kií'nchré kitsó‑ní: ―¿Yá xi̱ta̱‑ni ra ko̱ma ki̱tjokajin kjo̱hi'in tsa'koa̱? 27Jesús kitsó‑la̱: ―Jè kjoa̱ ra mì kì ma‑la̱ 'sín jñà xi̱ta̱, ra jè Nainá, ko̱maá‑la̱ ra jè. 28'Kia̱á kitsò Pedro: ―Ra ji̱n, kijmitákon ijyeé‑náji̱n mé ra tjín‑naji̱n nga ji̱ timatji̱ngi‑laji̱n. 29Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, nga'tsì xi̱ta̱ ra isíkítsa̱jna ni'ya‑la̱, na̱'ìn‑la̱, 'ndse̱, chjo̱ón‑la̱, i̱xti‑la̱, nga mejèn‑la̱ ko̱'sín si̱ìjchá ijo‑la̱ koni 'sín nga batéxoma Nainá, 30nga'tsì ra isíkítsa̱jna jñà xi̱ta̱ kìi̱, isa̱á tse tjábé ngajo‑ila̱ jñà ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱; ko̱ tjábé‑la̱ kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱ jè i̱sà'nde ra sa nchrabá. 31Jesús kiìchja̱'taxìn‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni, kitsò‑la̱: ―'Ndi̱ 'ndi̱, ya̱á i̱nchimangié ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén; ya̱á ki̱tjasòn ijye nga'tsì kjoa̱ ra tjí'ta xa̱jo̱n a̱'ta tsa̱'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, koni 'sín tsikínda xa̱jo̱n xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 32Ya̱á si̱ìnga̱tsja‑na ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío; ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ si̱ìsabà'tiín‑na; 'choó si̱ìko̱‑na; ki̱íchrájno‑na; 33ko̱já‑na, a̱kjòn si̱ì'ken‑na; tanga 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin, kjoa̱áya india‑na. 34Tanga jñà xi̱ta̱‑la̱ mì kì kjòchi̱ya‑la̱ 'én ra tsi'kéna̱jmí‑la̱; isì'maá‑la̱; mì kì 'jaha'sen‑jin‑la̱ koni 'sín kitsò Jesús. 35'Kia̱ nga ijye ijchò chraña Jesús, ya̱ na̱xi̱ndá Jericó, jngo ndí xi̱ta̱ xka̱ tíjna ya̱ a̱ndi ndi̱yáa̱ nga tísíjé kjo̱tjò to̱n. 36Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré nga kjìn xi̱ta̱ i̱nchi'fa, iskonangi‑ní mé kjoa̱ ra tíma. 37'Kia̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱ nga jè Jesús, ra ya̱ Nazaret i̱'nde‑la̱, tí'fa; 38'kia̱á 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Jesús, ji̱ ra nakjoá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jcha̱hi̱ma̱takón‑ná! 39Jñà xi̱ta̱ ra tjíma ítjòn, tsakátiko̱‑ní nga jyò katijna; tanga ra jè, isa̱á 'ñó kiìchja̱‑isa nga kitsò: ―¡Jesús, ji̱ ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ David, jcha̱hi̱ma̱takón‑ná! 40'Kia̱á tsasijna Jesús; kitsjá kjo̱hixi̱ nga katanchrabáko̱ jñà xi̱ta̱. 'Kia̱ nga ijchò kasi'ta chraña‑la̱, kitsó‑la̱: 41―¿Mé ra mejèn‑li nga sikó‑la? Jè xi̱ta̱ xka̱, kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, mején‑na katatsíjen‑na. 42Jesús kitsó‑la̱: ―¡Katatsíjen‑ili! Ki‑ní nga kàmakjiín‑li nga kamanda‑ni. 43Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ndi̱to̱ón tsatsíjen‑ila̱, a̱kjòn kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús; jeya isíkíjna Nainá. Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra kijtse‑te kjoa̱ kìi̱, ti̱'koa̱á jeyaá isíkíjna Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\