San Lucas 19

1'Kia̱ nga ijye 'jaha'sen‑jin Jesús ya̱ na̱xi̱ndá Jericó, tífì‑ní nga tíbatojin ya̱ na̱xi̱ndá. 2Ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ nchi̱ná ra 'mì Zaqueo, ra xi̱ta̱ ítjòn 'tse̱ xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma. 3Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mején‑la̱ nga ske̱xkon yá‑ní ra 'mì Jesús; tanga mì kì ma batsíjen‑la̱, nga̱ 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga jtobá 'ki ra jè. 4'Kia̱á tsahachikon ítjòn, a̱kjòn tsihijno jngo yá ra 'mì sicómoro nga mejèn‑la̱ ske̱xkon Jesús ya̱ ñánda̱ tjínè‑la̱ nga kj'oa̱. 5'Kia̱ nga 'ja Jesús ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱, iskotsíjen mingií‑la̱ Zaqueo nga tíjna'a yá; kitsò‑la̱: ―Zaqueo, ndi̱to̱n títjo̱ji̱in, nga̱ ya̱á síkjáya asa‑na ni'ya‑li 'ndi̱ 'ndi̱. 6Zaqueo, ndi̱to̱ón itjojen. Tsjaá ki'se‑la̱ nga kitsjá'nde‑la̱ ya̱ ni'ya‑la̱. 7'Kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ nga ya̱ isíkjáya‑ni, tsikí'tsia̱‑ní nga kiìchja̱jno‑la̱ Jesús; kitsò: “Ya̱á síkjáya‑ni ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra jé tjín‑la̱.” 8'Kia̱á tsasijna kixi̱ Zaqueo, kitsò: ―Na̱'ìn, masen tsajmì ra tjín‑na, tsja‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱; ko̱ tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra 'a̱n ískonda̱cha̱‑la̱, ijòn 'ka̱ ko̱'ki tsja ngájo‑la̱. 9Jesús kitsó‑la̱: ―Xi̱ta̱ ra tjín ya̱ ni'ya ra̱kìi̱, ijyeé kabitjokàjiín kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ jè ni̱chjin ra̱kìi̱, nga̱ jè Zaqueo, 'koa̱á ti̱'sín tímakjiín‑la̱ koni 'sín kjokjiín‑la̱ jè Abraham ra xi̱ta̱ jchínga‑la̱ ma. 10’Kií xá 'jíi̱‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, nga 'jíi̱ katsjía̱ ko̱ 'jíi̱ kachrjejiàa̱n jé‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye ichijà. 11Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré koni 'sín títsò Jesús, 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa ijyeé ko̱'tsia̱ ndi̱to̱n nga jcha̱‑la̱ kó'sín ko̱tèxoma Nainá; nga̱ jè Jesús ijyeé kja̱me bijchó ya̱ Jerusalén. Tanga Jesús, tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn. 12Kitsò‑la̱: ―India, jngo xi̱ta̱ chikon ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ítjòn, kijì jngo nangi ñánda̱ nga 'ñó kjin nga tjábé jngo‑la̱ ra xá ítjòn, a̱kjòn tsáfa india‑ni ra kjomà a̱skan. 13Tanga 'kia̱ ti̱kjè fì, te chi̱'nda‑la̱ kiìchja̱‑la̱ ra tse to̱n kitsjà‑la̱; kitsò‑la̱: “Ti̱xáko̱o to̱n kìi̱ skanda 'kia̱ nga kjí'i̱‑na.” 14Tanga jñà xi̱ta̱ ra ti̱ya̱‑ni na̱xi̱ndá‑la̱, jtikeé kjomà, tsatéxá‑la̱ xi̱ta̱ ra isìkasén-tji̱ngi‑la̱ nga kitsò‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn: “Majìn‑naji̱n nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ko̱tèxoma‑naji̱n.” 15’Tanga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ ijye itjábé‑la̱ xá, 'jií india‑ni ya̱ nangi‑la̱. A̱kjòn kiìchja̱‑la̱ jñà chi̱'nda‑la̱ ra kitsjà‑la̱ to̱n mé‑ni nga ske̱‑ni kótjín isikijnesòn to̱n‑la̱. 16Jè chi̱'nda ra 'ji ítjòn kitsó‑ní: “Ji̱ nàmi̱, jè to̱n ra ki'tsí‑ná, te 'ka̱ ko̱'ki iskasòn i'ndí‑la̱.” 17Jè xi̱ta̱xá ítjòn kitsó‑la̱: “Nda tjín; chi̱'nda nda‑ní ra ji̱; nda inichjiín to̱n ra chiba kjonga̱tsji; 'ndi̱ 'ndi̱, te na̱xi̱ndá tsja‑la nga ko̱te̱xoma‑la̱.” 18Ijchó ra ma‑ni jò, kitsò: “Ji̱ nàmi̱, jè to̱n‑li ra ki'tsí‑ná, 'òn 'ka̱ ko̱'ki iskasòn i'ndí‑la̱.” 19Jè xi̱ta̱xá ítjòn kitsó‑la̱: “Ti̱'koa̱á ra ji̱, 'òn na̱xi̱ndá tsja‑la ra ko̱te̱xoma‑la̱.” 20’'Jií ìjngo ra kitsò: “Ji̱ nàmi̱, tíjna i̱jndíi̱ jè to̱n‑li ra ki'tsí‑ná. Nda tsikitjò; pahìto̱ó tsikíjtéjian; 21ítsakjoón‑la; nga̱ xi̱ta̱ jtitakón‑ní ra ji̱; jè chjíbí ra mì tsa ji̱ singi‑li kjo̱hi̱ma̱, ti̱'koa̱á bíxkí tsajmì ra mì tsa ji̱ tsikìtji̱i.” 22Jè xi̱ta̱xá ítjòn kitsó‑la̱: “Ji̱ chi̱'nda ra 'cho 'nì; ti̱jé‑ni 'én ra kanakjí si̱nè jé‑li; tsa 'ya‑ní nga xi̱ta̱ jtitakón‑ná, nga jé kjábé ra mì tsa 'a̱n isingi‑na kjo̱hi̱ma̱, ko̱ jé bíxkóo̱ tsajmì ra mì tsa 'a̱n tsikitjée̱, 23¿mé‑ni mì tsa ya̱ ìko̱‑nì to̱n‑na̱ ya̱ ñánda̱ nga ma si̱ikijnesòn i̱tsé i'ndí‑la̱, mé‑ni nga 'kia̱ 'a̱n ra 'jíi̱ india‑na, si̱nga̱tsja‑ná to̱n‑na̱ ko̱ i'ndí‑la̱?” 24'Kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna: “Chjí'an‑la to̱n‑la̱; 'ti̱‑la jè xi̱ta̱ ra te 'ka̱ isikijnesòn.” 25Jñà xi̱ta̱ ra ko̱ki'mì‑la̱ kitsò: “Ji̱ nàmi̱, ¡xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ijyeé te‑ya ko̱tjín tjín‑la̱!” 26Jè xi̱ta̱xá ítjòn kitsó‑ní: “'Koa̱á xin‑no, nga'tsì ra tjín‑la̱, 'ki̱í‑isa‑la̱; tanga jè ra tsìn‑la̱, skanda tjá'án‑la̱ jè ra tjín chiba‑la̱. 27Ti̱'koa̱ jñà xi̱ta̱ kondra̱‑na̱ ra majìn‑la̱ nga 'a̱n kotexóma‑la̱, nchrabáko̱‑ná i̱jndíi̱, ti̱'ken ya̱ a̱ngi xkoàa̱n.” 28'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò Jesús, tje̱n ítjòn‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ nga kijì ya̱ Jerusalén. 29'Kia̱ nga ijye ijchò chraña ya̱ na̱xi̱ndá ra 'mì Betfagé ko̱ Betania ya̱ chraña'tá‑la̱ ya̱ nindo Yá Olivo, isìkasén jò xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 30Kitsò‑la̱: ―Tangió ya̱ ndí na̱xi̱ndá i̱tsé ra kjijna'ta ján; 'kia̱ nga kijcho, ya̱á síjna'ta'ñó jngo ndí búrró i'ndí ra kjè tsa yá bijnasòn‑la̱. Chjíjnda̱'ñó, nchrabáko̱ò. 31Tsa yá ra sko̱nangi‑no, tsa ki̱tso̱‑no: “¿Mé‑ni ko̱'sín chjíjnda̱'ñó‑no?”, 'tin‑la: “Jè‑ró Jesús ra tíjna ítjòn ko̱chjeén‑la̱.” 32Kijí jñà xi̱ta̱‑la̱; 'koa̱á 'sín isakò‑la̱ jè ndí búrró i'ndí koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús. 33'Kia̱ nga i̱nchikjíjnda̱'ñó jè ndí búrró i'ndí, kitsó jè ni‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín chjíjnda̱'ñó‑no jè búrró? 34Kitsó xi̱ta̱‑la̱ Jesús: ―Jè‑ró Na̱'ín‑ná Jesús ko̱chjeén‑la̱. 35Jñà nikje‑la̱ xi̱ta̱ tsakájtsa‑la̱ jè búrró; kiìko̱ ñánda̱ tíjna Jesús; a̱kjòn isíkíjnasòn‑la̱. 36Koni 'sín tífì Jesús, tsakándaá jñà nikje‑la̱ xi̱ta̱ ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱. 37'Kia̱ nga ijye kjochraña nga i̱nchifìjen ya̱ nindo Yá Olivo, nga'tsì xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra tje̱n‑ko̱ tsikí'tsia̱‑ní nga 'ñó kiìchja̱ nga tsja tjín‑la̱; kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá tà nga̱tjì‑la̱ jñà kjo̱xkón ra ijye kijtse. 38Kitsò: ―Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn ra jè nchrabá ngajo‑la̱ Nainá. Tjín kjo̱'nchán ya̱ ján ngajmi. Ti̱'koa̱ tjín kjoa̱jeya‑la̱. 39Jñà xi̱ta̱ fariseo ra ya̱ tje̱n‑jin‑la̱ xi̱ta̱, kitsó‑la̱: ―¡Maestro, jchi̱tiki̱i jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li nga jyò katitsa̱jna! 40Tanga jè Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á xin‑no, tsa jyò kítsa̱jna jñà xi̱ta̱ kìi̱, jñá na̱jo̱ 'ñó ki̱chja̱. 41'Kia̱ nga ijye ijchò chraña Jesús ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, 'kia̱ nga kijtse, iskindayakeé jè na̱xi̱ndá. 42Kitsò: ―Jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén 'mì‑no, tsa ta ko̱kjiín‑la i̱tsé‑najiòn 'ndi̱ 'ndi̱, a̱'ta 'tse̱ ra ma‑la̱ tsjá‑no kjo̱'nchán; tanga 'ndi̱ 'ndi̱, mì kì ko̱chi̱ya‑no, nga̱ tjí'ma‑no. 43'Sa̱á nchrabá ni̱chjin 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ ra kondra̱‑no ki̱ìndandí‑no chrjó, si̱ìkinda̱‑no, ko̱ jngo tjindi kí'ta‑no. 44Jngo kjá si̱ikjehesòn‑no, si̱ì'ken ijye‑no nga'tsì‑no; ni̱ì‑ti̱‑jngo na̱jo̱ si̱jnasòn‑ila̱ xákjén. Kií jé ka̱ma‑no nga mì kì kijchaxkon Nainá 'kia̱ nga 'ji katsíjen‑no. 45'Jaha'sen Jesús ya̱ ñánda̱ tíjna i̱ngo̱ ítjòn; a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga tsachrje jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibatína ko̱ ra i̱nchibatse tsajmì; 46kitsò‑la̱: ―'Koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá: “Ni'ya‑na̱, 'koa̱á 'sín ko̱chjeén nga ya̱ ki̱chja̱'ta‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱.” Tanga jiòn, i̱'nde‑la̱ xi̱ta̱ chijé i̱nchi'nià. 47Ni̱chjin nchijón tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ Jesús ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá, bátsji'nde‑la̱ nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken Jesús. 48Tanga mì kì ma isìko̱, nga̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 'ñó nda i̱nchi'nchré‑la̱ koni 'sín tí'béna̱jmí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\